• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2022
HĐND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 21/2022/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Quy định nội dung chi và mức chi cho

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn Thành phố HCMinh

từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2024 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Xét Tờ trình số 4392/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Nghị quyết Quy định nội dung chi và mức chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2022-2023 đến năm học 2024- 2025; Báo cáo thẩm tra số 1024/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ban văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về nội dung chi và mức chi cho các thành viên thuộc Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa được thành lập theo Điều 4 Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi chung là Hội đồng), từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2024 - 2025.

2. Đối tượng áp dụng

Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Thư ký Hội đồng, Ủy viên Hội đồng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chi tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của Hội đồng.

Điều 2. Nội dung chi, mức chi

1. Chi tiền công họp lựa chọn sách giáo khoa

Chủ tịch Hội đồng: 100.000 đồng/người/buổi.

Phó chủ tịch, ủy viên, thư ký: 75.000 đồng/người/buổi.

Số buổi làm việc theo thực tế do Chủ tịch hội đồng lựa chọn quyết định và chịu trách nhiệm, tối đa là 20 buổi.

2. Chi tiền công đọc tài liệu trước phiên họp cho thành viên Hội đồng lựa chọn: 100.000 đồng/người/buổi.

Số buổi đọc tài liệu tối đa là 14 buổi đối với môn học dưới 100 tiết dạy/năm học, tối đa 20 buổi đối với môn học từ 100 tiết dạy/năm học đến dưới 200 tiết dạy/năm học, tối đa 24 buổi đối với môn học trên 200 tiết dạy/năm học (số tiết dạy trong năm căn cứ theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông).

Điều 3. Thời gian thực hiện

Từ năm học 2022 - 2023 đến hết năm học 2024 - 2025.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

Ngân sách Thành phố đảm bảo chi cho hoạt động của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa phổ thông do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập và được bố trí trong dự toán giao hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện theo quy định.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X kỳ họp thứ tám thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2022./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Lệ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.