• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/05/2006
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số: 406/2006/QĐ-BKH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 324/2006/QĐ-BKH ngày 11 tháng 4

năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

__________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với hoạt động Công báo Trung ương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý khu công nghiệp và khu chế xuất.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Hủy bỏ một mục e khoản 1 Điều 3 Quyết định số 324/2006/QĐ-BKH ngày 11 tháng 4 năm 2006.

2. Bổ sung Khoản 2 Điều 4. Quyết định số 324/2006/QĐ-BKH ngày 11 tháng 4 năm 2006 như sau:

“2. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy phép đầu tư, Giấy phép điều chỉnh, Ban quản lý gửi Giấy phép đầu tư, Giấy phép điều chỉnh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (bản chính) và Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan (bản sao)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Võ Hồng Phúc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.