• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Trạng thái: Bị đính chính
  • Ngày có hiệu lực: 22/02/2006
UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
Số: 343/QĐ-UBTDTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 2 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

 Đính chính Quyết định số 295/2006/QĐ-UBTDTT ngày 16/02/2006 của

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao

___________________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Thể dục thể thao;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP về Công báo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2005 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động Công báo trung ương;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung một điều Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báovào sau Điều 2 của Quyết định số 295/2006/QĐ-UBTDTT. Điều 3 cũ trở thành Điều 4.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bộ trưởng (Chủ nhiệm)

(Đã ký)

 

Nguyễn Danh Thái

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.