• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/03/2006
BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
Số: 06/2006/QĐ-BBCVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 2 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Bưu chính, Viễn thông

ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

                                                                 ________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/ 11/ 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Bưu chính, Viễn thông đã hết hiệu lực, bị bãi bỏ hoặc có văn bản thay thế gồm 291 văn bản (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Trung Tá

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.