• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Trạng thái: Bị đính chính
  • Ngày có hiệu lực: 06/02/2006
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 606/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 2 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Quyết định số 01/2006/QĐ-BTC ngày 05/01/2006 của

Bộ trưởng Bộ Tài chính về bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước  

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính đoạn thứ 2, Điều 2 của Quyết định số 01/2006/QĐ-BTC ngày 05/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước như sau:

Đoạn thứ 2, Điều 2 đã ghi “Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước từ ngày 01/01/2006 đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành hạch toán chưa phù hợp với nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này được điều chỉnh theo quy định tại Quyết định này”.

Sửa lại là: “Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước năm 2006 phát sinh trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, thực hiện theo quy định chung về hạch toán, kế toán”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Văn Tá

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.