• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Trạng thái: Bị đính chính
  • Ngày có hiệu lực: 24/02/2006
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 399/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 2 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Đính chính Quy chế Bảo quản và Huỷ bỏ giếng khoan dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 37/2005/QĐ-BCN ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

___________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Năng lượng và Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Quyết định số 37/2005/QĐ-BCN ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế Bảo quản và Huỷ bỏ giếng khoan dầu khí đã đăng Công báo số 15+16 ngày 14 tháng 12 năm 2005.

Điều khoản

Đã in

Đính chính

Điều 12, khoản 2

tại các điều ở chương III

tại các điều ở chương IV

Điều 15, khoản 2

nói tại khoản 1 Điều 26

nói tại khoản 1 Điều 15

Điều 20, khoản 4

phù hợp với khoản 1 Điều 12

phù hợp với khoản 1 Điều 20

Điều 23, khoản 3

các khoảng bắn trong Điều 14

các khoảng bắn trong Điều22

Điều 24, khoản 1

tại các khoản 2 và 3 Điều 11

tại các khoản 2 và 3 Điều 19

Điều 25, khoản 2

tại khoản 2 và 3 Điều 12

tại khoản 2 và 3 Điều 20

khoản 3

các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 13

các khoản 1 và 2 Điều 21

khoản 4

như đã nêu tại Điều 14

như đã nêu tại Điều 22

khoản 5

nêu trong khoản 1 Điều 16

nêu trong khoản 1 Điều 24

Điều 29

như quy định tại Điều 27

như quy định tại Điều 16

 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Thuý

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.