• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/02/2006
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 09/2006/QĐ-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 1 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Chuyển Công ty 28 sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Văn bản số 2061/2004/TTg-ĐMDN ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty 28 sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;

Xét đề nghị của Cục Trưởng Cục Kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty 28 sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

1. Công ty mẹ có:

a) Tên gọi là: Công ty 28

b) Tên giao dịch bằng tiếng Anh: 28 Company

c) Tên viết tắt: Agtex

d) Trụ sở đặt tại: Số 3 Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty 28 là Công ty quốc phòng – an ninh trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và có vốn đầu tư ở các công ty con, công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty và vốn đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết.

Công ty 28 có tư cách pháp nhân, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu, có tài khoản tại ngân hàng; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, Quy chế Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt và theo các quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

Trong quá trình phát triển, Công ty 28 được tiếp tục đầu tư thành lập mới các công ty con trên cơ sở cổ phần hóa các đơn vị phụ thuộc và tiếp nhận một số công ty tương đồng về ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động trực thuộc Bộ Quốc phòng và làm công ty con theo quy định của pháp luật và quyết định của Bộ Quốc phòng.

Công ty mẹ có trách nhiệm thừa kế các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty 28 trước đây.

Điều 2. Công ty 28 được sản xuất, kinh doanh các ngành nghề sau:

1. Sản xuất kinh doanh hàng may mặc, trang thiết bị ngành may.

2. Sản xuất kinh doanh hàng dệt.

3. Kinh doanh vật tư thiết bị, nguyên liệu, hóa chất phục vụ ngành dệt, nhuộm.

4. Kinh doanh xuất nhập khẩu sản phẩm ngành dệt – may.

5. Kinh doanh xăng dầu.

6. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp, dân dụng và kinh doanh nhà đất.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 28 bao gồm:

1. Tổng giám đốc Công ty.

2. Các Phó Tổng giám đốc Công ty.

3. Giám đốc điều hành.

4. Kế toán trưởng Công ty.

5. Các phòng, ban chức năng:

- Phòng kế toán tổng hợp

- Phòng Tài chính kế toán

- Phòng Chính trị

- Phòng nghiên cứu phát triển và Đầu tư

- Phòng Kinh doanh

- Phòng Kỹ thuật

- Văn phòng.

6. Các đơn vị trực thuộc công ty mẹ:

- Xí nghiệp dệt quân đội

- Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ

- Xí nghiệp may đo quân đội

- Xí nghiệp kinh doanh bất động sản

- Chi nhánh Hà Nội.

Điều 4. Công ty 28 có các loại Công ty con sau đây:

1. Công ty TNHH nhà nước một thành viên do Công ty mẹ đầu tư 100% vốn.

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên 28 – 1.

2. Công ty cổ phần do công ty mẹ giữ cổ phần chi phối:

a) Công ty cổ phần may 28 – 2

b) Công ty cổ phần may 28 – 5.

3. Công ty liên kết của Công ty 28:

a) Công ty cổ phần may 28 – 6

b) Công ty cổ phần Bình phú.

4. Các công ty con có tư cách pháp nhân, có tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo các quy định pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của công ty con và quy định của Bộ Quốc phòng.

Điều 5. Giao Tổng giám đốc Công ty 28 căn cứ quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để triển khai:

1. Sắp xếp, tổ chức lại cơ quan, Văn phòng, các đơn vị phụ thuộc và các đơn vị sáp nhập vào.

2. Xây dựng đề án trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 28 – 1.

3. Lập phương án và kế hoạch cổ phần hóa các công ty con: Công ty cổ phần may 28 -2, Công ty cổ phần may 28 – 5, Công ty cổ phần may 28 – 6.

4. Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 và các quy định của pháp luật để xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ trình cấp có thẩm quyền báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; xây dựng Quy chế Tài chính của Công ty mẹ, trình Bộ quốc phòng báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

5. Xây dựng phương án xử lý vốn, tài sản, tài chính, lao động của Công ty mẹ các Công ty con trong quá trình chuyển đổi, báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Cục trưởng Cục kinh tế, Tổng giám đốc Công ty 28 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Rinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.