• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/2008
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 04/2008/QĐ-BGTVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ Quyết định số 463/2003/QĐ-BGTVT ngày 21/02/2003.

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 463/2003/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý các dự án ODA thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ; Chủ tịch hội đồng quản trị các Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam; Tổng giám đốc các Ban quản lý dự án; Giám đốc các Ban quản lý dự án và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Hồ Nghĩa Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.