• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/08/1988
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/1997
HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
Số: 91/NQ-HĐNN8
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 8 năm 1988

 

 

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Nay ban hành Quy chế xây dựng luật và pháp lệnh.

 

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Chí Công

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.