• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2010
BỘ XÂY DỰNG
Số: 40/2009/TT-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2009

THÔNG TƯ

Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài

trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam

_________________

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình,

Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng của các quốc gia trên thế giới, của các tổ chức quốc tế, tổ chức tiêu chuẩn khu vực (sau đây gọi chung là tiêu chuẩn nước ngoài) trong họat động xây dựng ở Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài vào hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải tuân thủ theo các quy định của Thông tư này.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài

1. Tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được áp dụng trong hoạt động xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện.

2. Đảm bảo tính đồng bộ và tính khả thi của hệ thống các tiêu chuẩn được áp dụng trong toàn bộ quá trình khảo sát, thiết kế, sản xuất và chế tạo, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.

3. Phải phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài phải phù hợp với yêu cầu được nêu trong các Tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc áp dụng do các Bộ, ngành quy định.

Điều 4. Quản lý nhà nước việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài

Bộ Xây dựng thống nhất quản lý việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng. Các Bộ quản lý các công trình xây dựng chuyên ngành chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng quản lý việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho các công trình xây dựng chuyên ngành.

Chương II

ĐIỀU KIỆN VÀ THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG NƯỚC NGOÀI

Điều 5. Điều kiện áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài

Các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được lựa chọn và áp dụng trong các hoạt động xây dựng ở Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đảm bảo các nguyên tắc đã nêu ở Điều 3;

2. Phải là các tiêu chuẩn xây dựng của các quốc gia, các tổ chức quốc tế và tổ chức tiêu chuẩn khu vực;

3. Phải được người quyết định đầu tư xem xét, lựa chọn và chấp thuận trước khi lập hồ sơ thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 6. Thẩm quyền chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài

Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho các hoạt động xây dựng do mình quản lý.

Điều 7. Xem xét, chấp thuận tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài

1. Người quyết định đầu tư tổ chức xem xét và quyết định áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài theo thẩm quyền đã nêu tại Điều 6 của Thông tư này. Trường hợp không đủ năng lực chuyên môn, người quyết định đầu tư có thể thuê tư vấn thẩm tra hồ sơ các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trước khi xem xét, chấp thuận bằng văn bản. Kinh phí thuê tư vấn thẩm tra hồ sơ các tiêu chuẩn nước ngoài được tính vào kinh phí của dự án trên cơ sở dự toán chi phí các công việc thực hiện.

2. Hồ sơ các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài kiến nghị áp dụng bao gồm:

a) Danh mục mã số hiệu và tên các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài;

b) Toàn văn tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài. Trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư có thể tổ chức dịch ra tiếng Việt phần nội dung của tiêu chuẩn nước ngoài được sử dụng cho dự án.

c) Bản thuyết minh: phân tích sự đáp ứng của các tiêu chuẩn so với các điều kiện nêu trong Điều 5 của Thông tư này và sự cần thiết phải áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài.

3. Đối với các chỉ dẫn kỹ thuật (technical guidelines) hoặc các tài liệu hướng dẫn (recommendations) của các tổ chức nước ngoài khi chưa được ban hành thành các tiêu chuẩn, ngoài các hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, cần phải có báo cáo về giải pháp kỹ thuật - công nghệ. Nội dung của báo cáo phải bao gồm các thông tin chủ yếu như tên giải pháp kỹ thuật - công nghệ, các kết quả nghiên cứu và thực nghiệm, các công trình đã áp dụng các chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tài liệu hướng dẫn, bản quyền về giải pháp kỹ thuật - công nghệ.

4. Nội dung xem xét hồ sơ tiêu chuẩn nước ngoài: danh mục hồ sơ theo khoản 2 Điều này; sự đáp ứng các yêu cầu được nêu trong các khoản 2 và 3 Điều 3 của Thông tư này; đánh giá khả năng đáp ứng các điều kiện kinh tế - kỹ thuật của dự án khi áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Quản lý việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài

Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi về Bộ Xây dựng hoặc Bộ quản lý các công trình xây dựng chuyên ngành danh mục các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài đã được chấp thuận áp dụng cho dự án để thống nhất quản lý.

Điều 9. Thanh tra, kiểm tra việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài

Công tác thanh tra, kiểm tra việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho các hoạt động xây dựng được tiến hành theo quy định của pháp luật. Nội dung thanh tra, kiểm tra bao gồm: sự tuân thủ các quy định của Thông tư này; sự tuân thủ các nội dung của tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài đã được chấp thuận áp dụng.

Khi phát hiện vi phạm các quy định tại Thông tư này, cơ quan thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm lập biên bản tạm thời đình chỉ việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài và yêu cầu chủ dự án có biện pháp khắc phục.

Điều 10. Xử lý chuyển tiếp

Đối với các dự án đã được Bộ Xây dựng hoặc Bộ quản lý các công trình xây dựng chuyên ngành chấp thuận việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo văn bản đó. Đối với các dự án mới, dự án bổ sung, việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2010.

2. Thông tư này thay thế Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam và Quyết định số 35/2006/QĐ-BXD ngày 22/11/2006 của Bộ Xây dựng về việc bổ sung một số nội dung của Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ Xây dựng./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Cao Lại Quang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.