• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/03/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 01/03/2011
BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
Số: 09/2004/QĐ-BVHTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Bảo tàng tư nhân

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa Thông tin;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức của hoạt động của bảo tàng tư nhân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo .

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, chánh Thanh tra, Giám đốc Sở văn hóa - Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chủ sở hữu bảo tàng tư nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Phạm Quang Nghị

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.