• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 159/2011/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính

hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La

_____________________________

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 9/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La; Quyết định số 141/2007/QĐ-TTg ngày 24/8/2007, Quyết định số 31/2008/QĐ-TTg ngày 25/02/2008, Quyết định số 72/2009/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 và Quyết định số 43/2011/QĐ-TTg ngày 10/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện Quyết định số 2107/QĐ-TTg ngày 18/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án Thuỷ điện Sơn La;

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La (sau đây gọi tắt là Thông tư số 138/2007/TT-BTC) như sau:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 138/2007/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 5, điểm 1, phần I như sau:

Đảm bảo thủ tục đầu tư và xây dựng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Sửa đổi, bổ sung quy định về điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư tại điểm 2, phần II như sau:

- Thời hạn điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư là trước ngày 25/12 hàng năm.

- Kế hoạch vốn đầu tư hàng năm được thanh toán cho khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đến hết ngày 31/12 năm kế hoạch; thời hạn thanh toán kế hoạch vốn hàng năm (kể cả kế hoạch điều chỉnh) là đến hết ngày 31/01 năm sau. Trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian thanh toán vốn đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 31/01 năm sau để phối hợp giải quyết.

3. Về thanh toán các công trình xây dựng tại khu tái định cư đô thị:

Bãi bỏ quy định về thanh toán các công trình xây dựng tại khu tái định cư đô thị tại điểm 4, phần IV; thực hiện theo quy định tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc ngân sách nhà nước

4. Bổ sung gạch đầu dòng thứ 4 vào mục a, điểm 7.4, phần IV như sau:

Thời gian hỗ trợ lương thực: thực hiện theo Quyết định số 43/2011/QĐ-TTg ngày 10/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 08/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Sửa đổi, bổ sung mục a, điểm 7.5, phần IV như sau:

Căn cứ phương án sản xuất được cơ quan có thẩm quyền cấp huyện phê duyệt, thực hiện thanh toán một lần cho hộ tái định cư.

6. Sửa đổi, bổ sung điểm 8.2, phần IV như sau:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

7. Bãi bỏ quy định về quyết toán hợp đồng xây dựng quy định tại điểm 1, phần V.

8. Bổ sung nội dung trong phụ lục số 06 về quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi trả trực tiếp cho hộ dân thực hiện.

9. Sửa đổi, bổ sung điểm 2, phần V như sau:

Vào ngày 01/4 năm sau, Ngân hàng Phát triển Việt Nam báo cáo quyết toán với Bộ Tài chính và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn của dự án đến hết ngày 31/01 năm sau.

10. Sửa đổi, bổ sung quy định về báo cáo đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại điểm 2 phần VI như sau:

- Bãi bỏ quy định "riêng báo cáo quý IV được thay bằng báo cáo cả năm vào ngày 20/01 năm sau".

- Bổ sung báo cáo 13 tháng (thay cho báo cáo cả năm) được lập vào ngày 20/02 năm sau.

11. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 2, điểm 3, phần VI như sau:

Trước khi lập báo cáo quyết toán về tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn của dự án, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối chiếu với Bộ Tài chính và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về số vốn đã tiếp nhận và thanh toán trong năm.

Điều 2: Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các địa phương, các cơ quan đơn vị phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Phạm Sỹ Danh

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.