• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2009
QUỐC HỘI
Số: 25/2008/QH12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 14 tháng 11 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp

_______________________

 

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Sau khi xem xét Tờ trình số 173/TTr-CP ngày 03 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; Báo cáo thẩm tra số 563/BC-UBPL12 ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban pháp luật và ý kiến của các vị Đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp cho đến kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp khóa sau vào năm 2011.

Ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khóa sau do Ủy ban thường vụ Quốc hội ấn định và công bố.

Điều 2.

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3.

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2009.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008.

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Phú Trọng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.