• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 86/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về bổ sung nhiệm vụ và chế độ thù lao cho cộng tác viên Dân số -

Kế hoạch hóa gia đình để thực hiện thêm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc

trẻ em tại tổ dân phố, khu phố, ấp trên địa bàn thành phố

_____________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 32/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII kỳ họp thứ 19 về bổ sung nhiệm vụ và chế độ thù lao cho cộng tác viên Dân số -  Kế hoạch hóa gia đình để thực hiện thêm nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại tổ dân phố, khu phố, ấp trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị của Liên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Y tế tại Tờ trình liên tịch số 8406/LĐTBXH-STC-SNV-YT ngày 07 tháng 9 năm 2010 về việc thống nhất đề xuất bổ sung lực lượng cộng tác viên và chế độ thù lao cho cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tại tổ dân phố, khu phố, ấp trên địa bàn thành phố,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay bổ sung nhiệm vụ và chế độ thù lao cho cộng tác viên Dân số -  Kế hoạch hóa gia đình để thực hiện thêm nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em tại tổ dân phố, khu phố, ấp trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

1. Cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thực hiện thêm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, với tên gọi mới “Cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ, chăm sóc trẻ em”.

2. Mức thù lao: 200.000 đồng/người/tháng cho cộng tác viên thuộc địa bàn của 19 quận; 240.000 đồng/người/tháng cho cộng tác viên thuộc địa bàn của 05 huyện.

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Nội vụ tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hứa Ngọc Thuận

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.