• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/11/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 20/09/2018
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 135/2000/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 28 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề án củng cố, hoàn thiện và

phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

_______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 10 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kết thúc thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân theo đề án ban hành kèm theo Quyết định số 390/TTg ngày 27 tháng 7 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ. Việc giải thể Ban chỉ đạo thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân ở Trung ương và các địa phương thực hiện theo Quyết định số 79/2000/QĐ-TTg ngày 7 tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Phê duyệt Đề án Củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân tại tờ trình số 1070/TTr-NHNN17 ngày 03 tháng 11 năm 2000 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Đối với các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, trong thời gian củng cố, phải áp dụng mọi biện pháp thu hồi nợ để bảo đảm chi trả cho người gửi tiền. Trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng nhà nước Việt Nam được sử dụng Quỹ Cho vay hỗ trợ các tổ chức tín dụng cổ phần để bảo đảm việc chi trả tiền gửi cho người gửi tiền; không để các Quỹ Tín dụng nhân dân đổ vỡ ngoài sự kiểm soát của Nhà nước làm ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân và hệ thống ngân hàng.

Điều 4. Trong trường hợp phải áp dụng biện pháp xử lý hình sự đối với cá nhân có sai phạm liên quan đến hoạt động Quỹ Tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan, để không gây tác động xấu đến hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân, giữ ổn định chính trị - xã hội và kỷ cương pháp luật.

Điều 5. Bộ Văn hoá - Thông tin phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương không đưa những thông tin bất lợi cho hoạt động của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân gây ảnh hưởng lòng tin của người gửi tiền.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thương mại, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Công an, Văn hoá - Thông tin, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.