• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/11/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 15/07/2023
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 65/2000/QĐ-UB-NN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Quy chế Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh.

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Quyết định số 1171 ngày 30 tháng 12 năm 1986 của Bộ Lâm Nghiệp (nay là bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) về ban hành các loại Quy chế rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng;

- Căn cứ Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 1998 của Chính phủ về thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng, đất lâm nghiệp;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tại Tờ trình số 991/TT-LN ngày 17 tháng 10 năm 2000;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở- ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

Phó Chủ tịch thường trực

(Đã ký)

 

Lê Thanh Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.