• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/12/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 23/04/2015
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 63/2000/QĐ-UB-VX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và giáo dục đối tượng tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên 2 thuộc Sở Lao động - hương binh và xã hội.

______________________-

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ quyết định số 7898/QĐ-UB-VX ngày 23/12/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên 2 trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (tờ trình số 125/TCCQ ngày 15 tháng 9 năm 2000) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và giáo dục đối tượng tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên 2 thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố, Giám đốc các Sở ngành có liên quan, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Giám đốc Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Phương Thảo

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.