• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/05/2004
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 1492/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 19 tháng 5 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Phê duyệt Kế hoạch công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Tài chính năm 2004

________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002;

- Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Tài chính năm 2004.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Văn Tá

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN

QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC  TÀI CHÍNH  NĂM 2004

( Phê duyệt tại Quyết định số 1492/QĐ-BTC ngày 19 tháng 5  năm 2004  của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

____________________________

 I/ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỰ KIỂM TRA VĂN BẢN: 

Công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, văn bản liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì cùng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan, người đứng đầu tổ chức khác ký, ban hành (sau đây gọi chung là văn bản do Bộ Tài chính ban hành).

1. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày 30/4/2004:

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ không có tổ chức pháp chế triển khai công tác tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo đã trình Bộ ký ban hành theo thẩm quyền.

- Các đơn vị thuộc Bộ có tổ chức pháp chế (Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước…) chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản do đơn vị mình chủ trì soạn thảo đã trình Bộ ký ban hành theo thẩm quyền.

2. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật ban hành từ ngày 1/5/2004 trở đi:

- Các đơn vị thuộc Bộ phải thực hiện trách nhiệm tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị chủ trì soạn thảo ngay sau khi văn bản được Bộ ký, ban hành.

- Vụ Pháp chế sau khi nhận được văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành có trách nhiệm thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản theo quy định của pháp luật về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

 II. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DO CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH:

Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền kiểm tra của Bộ Tài chính được thực hiện đối với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực Tài chính do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

1. Kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành, địa phương gửi đến:

a, Khi nhận được văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành, địa phương gửi đến các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Tiến hành kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị mình để phát hiện kịp thời các nội dung không phù hợp với pháp luật hoặc không đúng thẩm quyền.

- Phối hợp với Vụ Pháp chế đề xuất phương án xử lý đối với các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung không phù hợp với pháp luật hoặc không đúng thẩm quyền, trình Bộ xem xét, quyết định.

- Định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo kết quả công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị về Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo Bộ về kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và tình hình xử lý văn bản quy phạm pháp luật có vi phạm của các Bộ, ngành, địa phương.

b, Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

 - Hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ Tài chính nghiệp vụ kiểm tra văn bản theo quy định của pháp luật đối với các văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành, địa phương gửi đến để kiểm tra.

 - Tổ chức thực hiện kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành, địa phương gửi đến Vụ theo quy định.

 - Định kỳ 6 tháng và cuối năm tổng hợp, báo cáo Bộ kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và tình hình xử lý văn bản quy phạm pháp luật có vi phạm của các Bộ, ngành, địa phương.

- Định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo Bộ danh sách những Bộ, ngành có nhiều văn bản quy phạm pháp luật ban hành không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái với văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tài chính để đề xuất kế hoạch kiểm tra tại chỗ.

2. Kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ, ngành, địa phương nơi ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

Việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại các Bộ, ngành, địa phương nơi ban hành văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành trong trường hợp phát sinh nhiều văn bản quy phạm pháp luật ban hành không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái với quy định của văn bản quy phạm pháp luật cấp trên.

Vụ Pháp chế có trách nhiệm căn cứ vào mức độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu vi phạm pháp luật để:

- Lập dự kiến các Bộ, ngành, địa phương phải tiến hành kiểm tra tại chỗ.

- Xây dựng phương án kiểm tra và trình Bộ ra quyết định kiểm tra.

- Chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Báo cáo Bộ kết quả kiểm tra và đề xuất phương án xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành, địa phương ban hành không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung quy định trái với văn bản của cấp trên để Bộ xem xét, xử lý theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 135/2003/NĐ- CP ngày 17/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

 Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức có liên quan tham gia công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành, địa phương theo đề xuất của Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 Căn cứ kế hoạch này, Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao lập kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo tiến độ sau:

1. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính ban hành trước ngày 30/4/2004 (quy định tại điểm 1, Mục I nêu trên) phải hoàn thành việc kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra trong tháng 7/2004.

 2. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành, địa phương ban hành gửi đến trước ngày ban hành kế hoạch này (quy định tại điểm 1, Mục II nêu trên) các đơn vị có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra và báo cáo kết quả về Vụ Pháp chế trước ngày 25/8/2004 để tổng hợp, báo cáo Bộ.

3. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính hoặc do các Bộ, ngành, địa phương gửi đến phát sinh sau ngày ban hành kế hoạch này thực hiện kiểm tra thường xuyên, phát hiện sai phạm và báo cáo Bộ xử lý trong chương trình công tác hàng tuần, hàng tháng.

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.