• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/12/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 04/07/1999
BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
Số: 07/1998/TT-BVHTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 5 tháng 12 năm 1998

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung điều 5 Thông tư số 37/VHTT-TT ngày 01 tháng 7 năm 1995 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 194/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ về "Hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam"

_________________________

 Căn cứ Điều 58 Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;

Căn cứ Nghị định 81/CP ngày 08 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin;

Căn cứ Khoản 4, Điều 6 Nghị định 194/CP qui định về quảng cáo các mặt hàng Nhà nước cấm kinh doanh hoặc hạn chế tiêu dùng trong từng thời gian;

Căn cứ vào Điều 5 Thông tư số 37/VHTT-TT ngày 01 tháng 7 năm 1995 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định 194 CP của Chính phủ Về "Hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam".

Để giúp cho ngành công nghiệp rượu sản xuất trong nước vươn lên chiếm lĩnh thị trường, cạnh tranh và hạn chế rượu ngoại nhập, sau khi trao đổi và thống nhất với các Bộ, ngành liên quan, Bộ Văn hoá - Thông tin sửa đổi và hướng dẫn thực hiện quảng cáo mặt hàng rượu qui định tại Điều 5 Thông tư 37/VHTT-TT như sau:

I. QUI ĐỊNH CHUNG:

Điều 1: Rượu là mặt hàng Nhà nước không khuyến khích tiêu dùng. Vì vậy quảng cáo rượu chỉ được thực hiện ở những mức độ, phạm vi hạn chế theo qui định cụ thể tại thông tư này.

Điều 2: Rượu được quảng cáo theo qui định tại thông tư này là các sản phẩm được sản xuất hợp pháp tại Việt Nam, đã đăng ký chất lượng, nhãn hiệu hàng hoá tại cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

II - NỘI DUNG, HÌNH THỨC, PHẠM VI QUẢNG CÁO:

Điều 3: Rượu được phép quảng cáo phải thực hiện đúng nội dung qui định tại Điều 3 thông tư 37/VHTT-TT ngày 01 tháng 7 năm 1995 của Bộ Văn hoá - Thông tin.

Điều 4:

1 - Các loại rượu sản xuất trong nước có độ cồn từ 15 độ trở xuống được phép quảng cáo trên báo chí như sau:

- Báo chí in mỗi số chỉ được quảng cáo cho một nhãn rượu. Một nhãn rượu được quảng cáo không quá 5 số báo chí liền kề của một đợt. Mỗi đợt cách nhau ít nhất 7 ngày đối với báo phát hành hàng ngày, 3 số báo đối với báo chí phát hành cách ngày. Đối với báo chí phát hành 1 tuần/kỳ trở lên mỗi đợt cách nhau một kỳ phát hành.

- Đài phát hành, đài truyền hình được quảng cáo một nhãn rượu trên một kênh pháp sóng trong ngày. Mỗi ngày không quá 2 lần và được phát liền trong một đợt không quá 5 ngày. Mỗi đợt quảng cáo cho một nhãn rượu cách nhau ít nhất 10 ngày.

2 - Các loại rượu sản xuất trong nước có độ cồn từ 16 độ trở lên chỉ được phép quảng cáo trong phạm vi địa giới doanh nghiệp sản xuất, trong nhà của các đại lý tiêu thụ nhưng phải đảm bảo người ở vị trí bên ngoài địa giới doanh nghiệp, cửa hàng đại lý không đọc được, không nghe được, không xem được;

Trong những dịp: Mừng năm mới, ngày kỷ niệm thành lập của doanh nghiệp, được đăng, phát sóng một lần trên báo chí lời chúc mừng khách hàng, giới thiệu tên, địa chỉ, biểu tượng của mình.

3 - Các loại rượu thuốc, rượu bổ quảng cáo theo qui định tại "Qui chế thông tin về thuốc chữa bệnh cho người" ban hành kèm theo Quyết định số 322/BYT ngày 28 tháng 02 năm 1997 của Bộ Y Tế.

4 - Ngoài những qui định tại khoản 1, 2, 3 Điều này, nghiêm cấm quảng cáo rượu dưới bất kỳ hình thức nào khác.

III. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC THỰC HIỆN QUẢNG CÁO:

Điều 6: Thủ tục, điều kiện quảng cáo rượu nói trong thông tư này phải theo đúng qui định tại Điều 11 Thông tư 37/VHTT-TT ngày 01 tháng 7 năm 1995 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định 194/CP.

IV - XỬ LÝ VI PHẠM:

Điều 7: Chủ dịch vụ quảng cáo và chủ doanh nghiệp sản xuất rượu nếu vi phạm các điều khoản của Thông tư này đều bị xử lý theo mục 4, Chương II Nghị định 88/CP ngày 14 tháng 12 năm 1995 qui định về xử phạt vi phạm trong hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá.

Điều 8: Thẩm quyền và mức xử lý vi phạm được thực hiện theo qui định tại Nghị định 88/CP ngày 14 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ.

V - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Điều 9: Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Phan Khắc Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.