• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/01/2008
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 23/QĐ-BNN1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 8 tháng 1 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Quyết định số 106/2007/QĐ-BNN ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2005 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động Công báo ở Trung ương;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính Quyết định số 106/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 12 năm 2007 như sau:

Đã in tại phần 1. Đất trồng và giá thể của Phụ lục 9 trang số 18 của Quy định này là:

TT

Chỉ tiêu đánh giá, giám sát

Biểu hiện đúng phù hợp với QTSXRAT

Phương pháp đánh giá, giám sát

Mức độ quan trọng

1

Đất trồng và giá thể

 

 

 

11

Vùng đất trồng có hồ sơ theo dõi quản lý không?

 

 

 

In thêm tại phần 1. Đất trồng và giá thể của Phụ lục 9 trang số 18 của Quy định này là:

TT

Chỉ tiêu đánh giá, giám sát

Biểu hiện đúng phù hợp với QTSXRAT

Phương pháp đánh giá, giám sát

Mức độ quan trọng

1

Đất trồng và giá thể

 

 

 

1.1

Vùng đất trồng có hồ sơ theo dõi quản lý không?

Phải lập hồ sơ (sơ đồ, diện tích từng thửa; số liệu lý hóa tính đất; tình hình luân canh, gieo trồng, cải tạo và sử dụng đất …) để theo dõi quản lý.

Tài liệu ghi chép hoặc kiểm tra thực địa.

A

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Đang cập nhật

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.