• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/08/2007
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 2486/QĐ-BNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 14 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động Công báo ở Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-VPCP ngày 21/3/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Kiểm lâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08 tháng 3 năm 2007 như sau:

TT

Tên văn bản

Trang

Đã in

Sửa lại là

1

Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

5

1. Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng (Điều 175 BLHS)…

1.5. “Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng”…

d) Vận chuyển buôn bán gỗ quý, hiếm … tại điểm đ tiểu mục 1.4 mục 4 này…

4. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm (Điều 190 BLHS)…

4.5. Trường hợp săn, bắt, giết, … tại Phụ lục kèm theo Thông tư này như sau:

1. Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng (Điều 175 BLHS)…

1.5. “Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng”…

d) Vận chuyển buôn bán gỗ quý, hiếm … tại điểm đ tiểu mục 1.4 mục 1 này…

4. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm (Điều 190 BLHS)…

4.5. Trường hợp săn, bắt, giết, … tại Phụ lục kèm theo Thông tư này như sau:

 

 

12-13

b) Nếu căn cứ vào số lượng cá thể … hoặc “dưới mức gây hậu quả nghiêm trọng”…

b) Nếu căn cứ vào số lượng cá thể … hoặc “dưới mức gây hậu quả rất nghiêm trọng”…

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Đang cập nhật

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.