• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/09/2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Quy chế Giải truvền thống Trần Văn Kiểu

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Mình ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 5 tại Tờ trình số 10/TTr-LĐLĐ ngày 20 tháng 8 năm 2013 và Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 961/TTr-NV ngày 21 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giải truyền thống Trần Văn Kiểu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 7613/2002/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân quận 5 về ban hành Quy chế Giải truyền thống Trần Văn Kiểu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Hội đồng Thi đua khen thưởng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 5 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.