• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/07/2007
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 2287/QĐ-BNN-VP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 30 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính lỗi văn bản tại Quyết định số 59/2007/QĐ-BNN ngày 19/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BNN ngày 24 tháng 01 năm 2005

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 về hoạt động Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2005 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104 /2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về hoạt động Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi văn bản Quyết định số 59/2007/QĐ-BNN ngày 19/6/2007 như sau:

TT

Tên văn bản

Đã in

Sửa lại là

1

Quyết định số 59/2007/QĐ-BNN

 

 

-

Trang 5 – dòng thứ 14 từ dưới lên

CHƯƠNG IV NGHIỆM THU CHĂM SÓC RỪNG

Xoá bỏ dòng CHƯƠNG IV NGHIỆM THU CHĂM SÓC RỪNG

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Đang cập nhật

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.