• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/07/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 07/02/2022
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ
Số: 02/2013/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn huyện Nhà Bè giai đoạn 2011 - 2020

_____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện Nhà Bè tại Tờ trình số 179/TTr-PNV ngày 06 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn huyện Nhà Bè giai đoạn 2011 - 2020.

Điều 2. Thủ trưởng phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Chương trình này để xây dựng chương trình; kế hoạch, đề án cụ thể, thiết thực nhằm triển khai có hiệu quả chương trình cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Thủ trưởng phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.