• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/11/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN THỦ ĐỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2012/QĐ-UBND

Thủ Đức, ngày 19 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Thủ Đức;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận Thủ Đức tại Tờ trình số 385/TTr-TP ngày 16 tháng 10 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 26 (Hai mươi sáu) văn bản hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức ban hành từ năm 1989 đến ngày 30 tháng 9 năm 2012 (theo Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 (Bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 12 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Thanh Nhân

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC BỊ BÃI BỎ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức)

1. Quyết định số 639/QĐ-UB ngày 02 tháng 8 năm 1989 về việc thành lập trường Mẫu giáo Phượng Hồng.

2. Chỉ thị số 759/CT-UB ngày 26 tháng 8 năm 1993 về việc quy định cấp đất thổ cư và hợp thức hóa nhà ở nông thôn.

3. Chỉ thị số 835/CT-UB ngày 05 tháng 9 năm 1993 về việc quy định thủ tục đăng ký sản xuất kinh doanh gạch ngói nung.

4. Chỉ thị số 05/CT-UB ngày 11 tháng 6 năm 1996 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

5. Quyết định số 758/QĐ-UB-TTR ngày 26 tháng 7 năm 1997 về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục xử lý giải quyết đơn khiếu nại tố cáo tại phường và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận.

6. Quyết định số 40/1998/QĐ-UB-KT ngày 22 tháng 01 năm 1998 về việc ban hành Điều lệ Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Hiệp Bình Phước.

7. Quyết định số 171/1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 18 tháng 3 năm 1998 về việc Ban hành Điều lệ Hợp tác xã bốc xếp Thủ Đức I.

8. Quyết định số 438/1998/QĐ-UB ngày 18 tháng 5 năm 1998 về việc thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức.

9. Chỉ thị số 04/CT-UB ngày 30 tháng 5 năm 1998 về việc tăng cường công tác quản lý xây dựng và sử dụng đất đai trên địa bàn quận Thủ Đức.

10. Quyết định số 627/QĐ-UB-TP ngày 04 tháng 7 năm 1998 về việc sửa đổi bổ sung Chỉ thị số 835/CT-UB ngày 05 tháng 9 năm 1993 của Ủy ban nhân dân huyện Thủ Đức về việc quy định thủ tục đăng ký sản xuất kinh doanh gạch ngói nung.

11. Quyết định số 628/QĐ-UB-TP ngày 04 tháng 7 năm 1998 về việc sửa đổi bổ sung Chỉ thị số 05/CT-UB ngày 11 tháng 6 năm 1996 của Ủy ban nhân dân huyện Thủ Đức về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

12. Quyết định số 629/QĐ-UB-TP ngày 04 tháng 7 năm 1998 về việc sửa đổi bổ sung Chỉ thị số 759/CT-UB ngày 26 tháng 8 năm 1993 của Uỷ ban nhân dân huyện Thủ Đức về việc quy định cấp đất thổ cư và hợp thức hóa nhà ở nông thôn.

13. Chỉ thị số 49/1999/CT-UB-QS ngày 03 tháng 8 năm 1999 về việc tổ chức tổng phúc tra nguồn quân dự bị động viên và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ.

14. Quyết định số 207/QĐ-UB ngày 01 tháng 8 năm 2000 về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý, tổ chức xử lý tài sản có quyết định tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

15. Quyết định số 195/2001/QĐ-UB ngày 29 tháng 5 năm 2001 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Tiếp dân.

16. Quyết định số 298/2001/QĐ-UB-NC ngày 13 tháng 7 năm 2001 về việc giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn quận.

17. Quyết định số 489/2001/QĐ-UB ngày 03 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành quyết định về thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng an ninh.

18. Quyết định số 1208/2003/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 2003 về việc ban hành Quy chế tạm thời về việc tiếp nhận, giải quyết đối với tin báo, tố giác và vụ việc liên quan đến các loại tội phạm ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội.

19. Quyết định số 1209/2003/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 2003 về việc ban hành Quy chế tạm thời về việc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

20. Quyết định số 1233/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 11 năm 2003 về việc ban hành Quy định tạm thời tiêu chuẩn cán bộ chuyên trách giữ chức vụ qua bầu cử theo nhiệm kỳ trong Thường trực HĐND, UBND và cán bộ chuyên môn ở phường.

21. Quyết định số 1339/2003/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2003 về ban hành quy trình tạm thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng điểm kinh doanh tại chợ Nông sản thực phẩm Thủ Đức.

22. Quyết định số 161/2005/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 2005 về việc sắp xếp ngành nghề không được kinh doanh dọc theo các tuyến đường xung quanh chợ.

23. Quyết định số 226/2005/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 về việc giao quản lý và thanh toán tiền điện thắp sáng dân lập cho 12 phường trên địa bàn quận Thủ Đức.

24. Quyết định số 1349/2005/QĐ-UB ngày 25 tháng 11 năm 2005 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận Thủ Đức.

25. Chỉ thị số 202/2006/CT-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2006 về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn quận Thủ Đức.

26. Quyết định số 2267/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2007 về việc thành lập Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa-Xã hội.

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.