• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/2012
UBND QUẬN TÂN PHÚ
Số: 04/2012/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 6 và Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Tân Phú ban hành kèm theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú.

______________________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Khoản 2 Điều 6 Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận - huyện (ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 của

Ủy ban nhân dân Thành phố);

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 787/TTr-NV ngày 02 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 6 và Điều 10 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Tân Phú ban hành kèm theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 6 như sau:

“2. Chế độ phụ cấp kế toán:

- Kế toán trưởng được hưởng mức phụ cấp: 0,30 (bằng với phụ cấp chức vụ Trưởng phòng 0,20 + phụ cấp trách nhiệm 0,10 = 0,30)

- Phụ trách kế toán được hưởng mức phụ cấp: 0,20 (bằng với phụ cấp chức vụ Trưởng phòng)”.

Chế độ phụ cấp kế toán được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2009.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

“Điều 10. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

Viên chức làm việc tại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Tân Phú được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phan Tấn Lực

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.