• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2008
UBND QUẬN BÌNH THẠNH
Số: 5842/2008/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về giải thể Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận Bình Thạnh, chuyển các chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận Bình Thạnh sang các phòng, ban có liên quan

___________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giải thể Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận Bình Thạnh (được thành lập theo Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh).

Điều 2. Chuyển các chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận Bình Thạnh sang các phòng, ban có liên quan thực hiện như sau:

1. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức biên chế là 03 trong lĩnh vực dân số về Phòng Y tế quận.

2. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức biên chế là 01 trong lĩnh vực gia đình về Phòng Văn hóa và Thông tin quận.

3. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức biên chế là 01 trong lĩnh vực trẻ em về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận.

Điều 3. Giao Trưởng Phòng Nội vụ quận phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận thực hiện thủ tục chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, bàn giao tài sản, tài chính cho các phòng, ban liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về thành Lập Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận, Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân quận và Thủ trưởng đơn vị có liên quan, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Quốc Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.