• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/1990
  • Ngày hết hiệu lực: 21/08/1998
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 46/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 1990

CHỈ THỊ

V/v thực hiện đăng ký lại của các đơn vị kinh tế theo Quyết định 268

___________

 

Ngày 25 tháng 9 năm 1990 Ủy ban nhân dân thành phố đã có thông báo số 104/TB-UB triển khai thực hiện quyết định 268/CT ngày 30/7/1990 và Thông tư số 39/TC.CTN ngày 27/8/1990 của Bộ Tài chánh về việc đăng ký và hoạt động của các tổ chức làm kinh tế do các cơ quan hành chánh sự nghiệp và đoàn thể thành lập.

Nay theo báo cáo của Cục Thuế thành phố, tiến độ thực hiện còn quá chậm, chỉ mới 411/523 đơn vị đến nhận hồ sơ và số đơn vị hoàn tất hồ sơ để được xét cấp lại đăng ký kinh doanh còn rất ít.

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Bộ trưởng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1/ Ngày 30/11/1990 là thời hạn cuối cùng để các đơn vị bổ sung hoàn tất đầy đủ thủ tục cho cơ quan xét cấp đăng ký kinh doanh đã quy định trong thông báo 104/TB-UB

Sau ngày này đơn vị nào chưa hoàn tất thủ tục thì xem là kinh doanh trái phép và sẽ bị đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu vi phạm sẽ bị xử lý trước pháp luật .

2/ Đối với các cơ quan Trung ương trú đóng trên địa bàn thành phố, giấy phép của Ban Tổ chức chánh quyền thành phố chỉ có hiệu lực là giấy phép trú đóng, nếu cơ quan có các đơn vị làm kinh tế theo dạng trên thì phải đăng ký kinh doanh theo quy định đã nêu trong thông báo 104 của Ủy ban nhân dân thành phố.

3/ Các sở, ban, ngành chức năng theo quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công cần sớm xem xét xác nhận tay nghề kinh tế kỹ thuật cho các đơn vị kinh tế theo dạng quyết định 268 nếu thủ tục cần có để các đơn vị sớm hoàn thành thủ tục đăng lý lại.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các sở, ban, ngành nghiêm túc thực hiện chỉ thị này. Giao nhiệm vụ cho Cục Thuế thành phố phối hợp cùng Ban Quản lý Thị trường thành phố, Công an thành phố kiểm tra và xử lý nghiêm khắc đối với các đơn vị vi phạm theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố đã nêu trên.-

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vương Hữu Nhơn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.