• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/12/1990
  • Ngày hết hiệu lực: 21/08/1998
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 54/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 1990

CHỈ THỊ

V/v củng cố hoạt động của Hội đồng Giám định đầu tư và thẩm tra luận chứng kinh tế kỹ thuật của thành phố.

___________

 

Hội đồng Giám định đầu tư và thẩm tra luận chứng kinh tế kỹ thuật của thành phố đã được thành lập theo các quyết định số 79/QĐ-UB ngày 17/6/1986 và 08/QĐ-UB ngày 14 tháng 1 năm 1988 của Ủy ban nhân dân thành phố. Thời gian qua, Hội đồng rất ít hoạt động, nhiều luận chứng kinh tế kỹ thuật chỉ dựa vào tờ trình của Ủy ban Kế hoạch, thiếu ý kiến tư vấn của Hội đồng làm cho Ủy ban nhân dân thành phố thiếu cơ sở để xem xét, phê duyệt một cách chính xác, kéo dài thời gian và gây khó khăn cho cơ sở.

Để chấn chỉnh tình trạng trên và để phù hợp với các quy định mới của Hội đồng Bộ trưởng (số 355/CT ngày 5/10/1990), của Bộ Xây dựng (số 686/BXD ngày 31/10/1990), Ủy ban nhân dân thành phố chủ trương củng cố hoạt động của Hội đồng Giám định đầu tư và thẩm tra luận chứng kinh tế kỹ thuật các công trình xây dựng của thành phố với các nội dung chủ yếu sau :

1/ Hội đồng Giám định đầu tư và thẩm tra luận chứng kinh tế kỹ thuật tổ chức xét duyệt đều đặn các luận chứng kinh tế kỹ thuật theo định kỳ do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách xây dựng cơ bản chủ trì. Các thành viên của Hội đồng gồm :

- Chủ tịch Hội đồng : Đ/c Nguyễn Văn Huấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng : Đ/c Lê Văn Năm, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách xây dựng, nhà đất, Giám đốc Sở Xây dựng.

- Phó Chủ tịch Hội đồng : Đ/c Đào Văn Thiết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố.

- Ủy viên Hội đồng : Đ/c Nguyễn Đăng Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

- Ủy viên Hội đồng : Đ/c Đoàn Tư, Phó Giám đốc Sở Tài chánh.

- Ủy viên Hội đồng : Đ/c Phạm Ngọc Côn, Giám đốc Ngân hàng Đầu tư xây dựng.

- Ủy viên Hội đồng : Đ/c Kiến trúc sư trưởng thành phố.

- Ủy viên Hội đồng : Đ/c Phan Nghĩa Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học kỹ thuật thành phố.

Ban Thư ký Hội đồng gồm :

- Đ/c Lư Thế Hùng, Trưởng phòng XDCB Ủy ban Kế hoạch thành phố.

- Đ/c Nguyễn Thành Ngô, Trưởng phòng tổng hợp Sở Xây dựng thành phố.

- Đ/c Trần Hùng Giỏi, Chuyên viên xây dựng cơ bản Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

2/ Trường hợp Hội đồng Giám định đầu tư và thẩm tra luận chứng kinh tế kỹ thuật tổ chức xem xét các công trình có liên quan tới các ngành chức năng khác thì sẽ mời thêm đại diện các ngành liên quan cùng dự.

3/ Tiếp tục ủy nhiệm cho Ủy ban Kế hoạch thành phố được xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật các công trình có vốn đầu tư dưới 500 triệu đồng và một số công trình theo quyết định số 49/QĐ-UB ngày 10/5/1988 của Ủy ban nhân dân thành phố trên nguyên tắc đã có sự thỏa thuận về địa điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân thành phố.

4/ Ủy ban Kế hoạch là cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị (không phân biệt thành phần kinh tế) có yêu cầu xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật để được đầu tư tại thành phố chuẩn bị các hồ sơ liên quan để trình trong các kỳ họp xét duyệt của Hội đồng. Hồ sơ phải gởi trước cho các thành viên của Hội đồng để xem xét, chuẩn bị. Thời gian Ủy ban Kế hoạch xem xét và trình Hội đồng (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ) không quá 20 ngày.

Căn cứ kết quả các kỳ họp của Hội đồng, Ban Thư ký Hội đồng chịu trách nhiệm tập hợp cuối cùng trình Ủy ban nhân dân thành phố (có kèm theo biên bản của Hội đồng và ý kiến của sở ngành liên quan).

5/ Lệ phí giám định đầu tư và thẩm tra luận chứng kinh tế kỹ thuật do Sở Tài chánh thu theo quyết định 79/QĐ-UB ngày 17/6/1986 của Ủy ban nhân dân thành phố và phân bổ cho các thành viên theo tinh thần văn bản số 650/TC-XDCB ngày 25/10/1989. Ngoài lệ phí đã quy định, giao trách nhiệm cho Ủy ban Kế hoạch chủ trì cùng với Sở Xây dựng và Sở Tài chánh nghiên cứu đề xuất chế độ phạt đối với các công trình xây dựng không trình duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật hoặc trình duyệt để hợp thức hóa công trình đã xây dựng.

6/ Căn cứ vào chỉ thị này các thành viên của Hội đồng Giám định đầu tư và thẩm tra luận chứng kinh tế kỹ thuật có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể để các ngành, các cấp, các đơn vị có nhu cầu đầu tư thực hiện.-

Phó Chủ tịch thường trực

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Huấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.