• Quyết định 08/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  28/03/2024

  10/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 07/2024/QĐ-UBND

  Ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  19/03/2024

  01/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 06/2024/QĐ-UBND

  Quy định danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  08/03/2024

  20/03/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 05/2024/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  02/03/2024

  02/03/2024

 • Quyết định 04/2024/QĐ-UBND

  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo các ngành, nghề trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  06/02/2024

  20/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 03/2024/QĐ-UBND

  Về việc Ban hành Quy định tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Tuyên Quang

  02/02/2024

  15/02/2024

 • Quyết định 02/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo phân cấp của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

  26/01/2024

  10/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 01/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ một phần Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ và hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  01/01/2024

  11/01/2024

 • Quyết định 38/2023/QĐ-UBND

  Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

  29/12/2023

  10/01/2024

 • Quyết định 35/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  25/12/2023

  05/01/2024

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.