• Quyết định 41/2010/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng Tuyên Quang

  31/12/2010

  10/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 48/2010/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương các đơn vị trục thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Tuyên Quang ban hành

  31/12/2010

  10/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 43/2010/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Trưởng, Phó phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

  31/12/2010

  10/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 47/2010/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

  31/12/2010

  10/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 46/2010/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Tuyên Quang ban hành

  31/12/2010

  10/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 40/2010/QĐ-UBND

  về việc ban hành Quy chế trách nhiệm quản lý, cơ chế phối hợp giữa cơ quan liên quan trong quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  31/12/2010

  10/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 44/2010/QĐ-UBND

  Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

  31/12/2010

  10/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 49/2010/QĐ-UBND

  quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng của Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, huyện, thành phố

  31/12/2010

  10/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 45/2010/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

  31/12/2010

  10/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 42/2010/QĐ-UBND

  Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, thuộc Sở Tài chính do tỉnh Tuyên Quang ban hành

  31/12/2010

  10/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.