• Quyết định 26/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  31/12/2020

  15/01/2021

 • Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND

  Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  30/12/2020

  10/01/2021

 • Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  30/12/2020

  10/01/2021

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  26/12/2020

  10/01/2021

 • Quyết định 25/2020/QĐ-UBND

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  26/12/2020

  05/01/2021

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  19/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

  Quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  15/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND

  Về việc tiếp tục thực hiện trong năm 2021 đối với một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

  15/12/2020

  01/01/2021

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025

  15/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

  Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  15/12/2020

  01/01/2021

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.