Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 – 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 103 /QĐ-BNV ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 – 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 103 /QĐ-BNV ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

  A. VĂN BĂN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

  1.  

  Luật

  11/2003/QH11

  26/11/2003

  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

  Thay bằng Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

  01/01/2016

  1.  

  Nghị quyết

  26/2008/QH12

  15/11/2008

  Về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

  Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 chấm dứt hiệu lực thực hiện.

  01/01/2016

  1.  

  Nghị quyết

  724/2009/UBTVQH12

  16/01/2009

  Danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường

  Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 chấm dứt hiệu lực thực hiện.

  01/01/2016

  1.  

  Nghị định

  19/2004/NĐ-CP

  10/01/2004

   Hướng dẫn Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003

  Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003 đã hết hiệu lực do Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 thay thế

  01/7/2016

   

  1.  

  Nghị định

  107/2004/NĐ-CP 01/4/2004

  Quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp

  Được thay thế bằng Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND

  10/3/2016

   

  1.  

  Nghị định

  27/2009/NĐ-CP

  19/3/2009

  Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp

  Được thay thế bằng Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND

  10/3/2016

   

  1.  

  Nghị định

  36/2011/NĐ-CP

  23/5/2011

  Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 Quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp

  Được thay thế bằng Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND

  10/3/2016

   

  1.  

  Thông tư

  09/2017/TT-BNV

  29/12/2017

  Sửa đổi Thông tư số 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

  Được bãi bỏ theo khoản 2 Điều 2 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV

  20/01/2019

  CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC

  1.  

  Nghị định

  162/2006/NĐ-CP 28/12/2006

  Về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước

  Được thay thế bằng Nghị định số 66/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước

  01/7/2018

  1.  

  Nghị định

  32/2011/NĐ-CP 16/05/2011

  Sửa đổi Nghị định số 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước

  Được thay thế bằng Nghị định số 66/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước

  01/7/2018

  1.  

  Nghị định

  66/2011/NĐ-CP

  01/08/2011

  Quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước

  Được thay thế bằng Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

  05/12/2015

  1.  

  Quyết định

  174/2008/QĐ-TTg

  31/12/2008

  Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

  Được thay thế bằng Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

  15/10/2018

  1.  

  Quyết định

  414/TCCP-VC 29/05/1993

  Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính

  Được thay thế bằng Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

  01/12/2014

  1.  

  Thông tư

  05/2009/TT-BNV 11/05/2009

  Ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 35/2015/TTLT-BNV-BLĐTBXH ngày 16/9/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

  31/10/2015

  1.  

  Thông tư

  09/2009/TT-BNV 15/10/2009

  Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

  20/11/2015

  1.  

  Thông tư

  06/2010/TT-BNV 26/07/2010

  Quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày   23/6/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ viên giúp pháp lý.

  08/8/2016

  1.  

  Thông tư

  08/2010/TT-BNV 25/08/2010

  Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

  04/10/2015

   

  1.  

  Thông tư

  10/2010/TT-BNV 28/10/2010

  Quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự

  Được thay thế bằng khoản 3 Điều 14 Thông tư số 03/2017/TT-/BTP ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng  Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự 

  22/5/2017

  1.  

  Thông tư

  06/2011/TT-BNV 01/03/2011

  Về chức danh, mã số ngạch viên chức hộ sinh

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

  20/11/2015

   

  1.  

   Thông tư

  12/2011/TT-BNV 01/10/2011

  Về chức danh, mã số ngạch viên chức dân số

  Được thay thế bằng Thông tư số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15/4/2016 ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số

  01/6/2016

  1.  

  Thông tư

  02/2014/TT-BNV 01/04/2014

  Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn ngạch công chức kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư.

  Được thay thế bằng Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  24/1/2016

   

  1.  

  Thông tư

  02/2015/TT-BNV

  06/03/2015

  Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường.

  Được thay thế bằng Thông tư số 09/2018/TT-BNV ngày 13/9/2018 quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường..  

  01/11/2018

   

  1.  

  Quyết định

  77/2004/QĐ-BNV

  03/11/2004

  Ban hành mã số các ngạch công chức chuyên ngành quản lý thị trường và một số ngạch viên chức văn hoá – thông tin

  Được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Thông tư số 02/2015/TT-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường

  01/5/2015

  1.  

  Quyết định

  64/2005/QĐ-BNV

  29/06/2005

  Bổ sung chức danh và mã số ngạch nhân viên kiểm soát thị trường

  Được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điêu 10 Thông tư số 02/2015/TT-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường

  01/5/2015

  1.  

  Quyết định

  28/2005/QĐ-BNV

  25/02/2005

  Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế công cộng

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng

  16/7/2015

  1.  

  Quyết định

  41/2005/QĐ-BNV

  22/04/2005

  Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

  20/11/2015

  1.  

  Quyết định

  61/2005/QĐ-BNV

  15/06/2005

  Ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hoá – thông tin

  Chức danh, mã số ngạch quy định tại Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV đã được thay thế bằng các Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với Bộ Nội vụ; Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Nội vụ

  Được quy định tại các văn bản có liên quan

  1.  

  Quyết định

  09/2006/QĐ-BNV

   05/10/2006

  Ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành kiểm lâm

  Được thay thế bằng Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  24/01/2016

  1.  

  Quyết định

  11/2006/QĐ-BNV

   05/10/2006

  Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành Khoa học và Công nghệ

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Khoa học và Công nghệ

  01/12/2014

  1.  

  Quyết định

  01/2007/QĐ-BNV

  17/01/2007

  Ban hành tiêu chuẩn ngạch Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự

  Được thay thế bằng Thông tư 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự

  22/5/2017

  1.  

  Quyết định

  02/2007/QĐ-BNV 01/02/2007

  Ban hành mã số ngạch Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự

  Được thay thế bằng Thông tư 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017.  quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự

  22/5/2017

  1.  

  Quyết định

  01/2008/QĐ-BNV

  04/08/2008

  Về việc ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức ngành Tài nguyên và môi trường

  Chức danh, mã số các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường được quy định tại các Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Nội vụ

  Theo các Thông tư liên tịch liên quan

  1.  

  Thông tư liên tịch

  50/2005/TTLT-BTC-BNV

  15/06/2005

   

  Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

  01/01/2014

  1.  

  Thông tư liên tịch

  114/2005/TTLT-BQP-BNV

  01/08/2005

  Hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hy sinh, từ trần.

  Được thay thế bằng Thông tư số 86/2016/TT-BQP ngày 20/06/2016 của Bộ Quốc phòng Quy định và hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quan nhân, công nhân, viên chức quốc phòng; người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý

  05/08/2016

  1.  

  Thông tư liên tịch

  163/2010/TTLT-BTC-BNV

  20/10/2010

  Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức .

  Thay thế bằng Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

  01/01/2017

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  23/2011/TTLT-BTP-BNV

  08/12/2011

  Hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ viên giúp pháp lý

  08/08/2016

  1.  

  Thông tư liên tịch

  163/2013/TTLT-BTC-BNV

  15/11/2013

  Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

   

  Được thay thế bằng Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước

  15/5/2018

  TỐ CHỨC – BIÊN CHẾ

  1.  

  Luật

  32/2001/QH10

  25/12/2001

  Luật Tổ chức Chính phủ

  Thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015

  01/01/2016

  1.  

  Nghị định

  115/2005/NĐ-CP  05/09/2005

    Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

  Được thay thế bằng Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

  01/8/2016

  1.  

  Nghị định

  43/2006/NĐCP

  25/04/2006

    Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

  Được thay thế bằng Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

  06/4/2015

  1.  

  Nghị định

  83/2006/NĐ-CP 17/08/2006

   Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại,giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

  Được thay thế bằng Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

  10/01/2019

  1.  

  Nghị định

  01/2008/NĐ-CP 03/01/2008

   Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Được thay thế bằng Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  15/01/2014

  1.  

  Nghị định

  13/2008/NĐ-CP 04/02/2008

   Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Được thay thế bằng Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

  20/5/2014

  1.  

  Nghị định

  14/2008/NĐ-CP 04/02/2008

   Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  Được thay thế bằng Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  20/6/2014

  1.  

  Nghị định

  18/2008/NĐ-CP 04/02/2008

   Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam

  Được thay thế bằng Nghị định số  02/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam

  04/01/2018

  1.  

  Nghị định

  32/2008/NĐ-CP 19/03/2008

   Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Được thay thế bằng Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  25/5/2017

  1.  

  Nghị định

  37/2008/NĐ-CP 01/04/2008

   Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Được thay thế bằng Nghị định số 18/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  02/02/2018

  1.  

  Nghị định

  79/2008/NĐ-CP

  18/07/2008

  Quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm

  Được thay thế bằng Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế

  27/02/2014

  1.  

  Nghị định

  94/2008/NĐ-CP 22/08/2008

   Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Được thay thế bằng Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 17/01/2014  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  05/3/2014

  1.  

  Nghị định

  16/2009/NĐ-CP 16/02/2009

   Sửa đổi Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban  nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Được thay thế bằng Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

  20/5/2014

  1.  

  Nghị định

  12/2010/NĐ-CP 26/02/2010

   Sửa đổi Nghị định số 14/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  Được thay thế bằng Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  20/6/2014

  1.  

  Nghị định

  36/2012/NĐ-CP

  18/04/2012

   

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

   

  Được thay thế bằng Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

  15/10/2016

  1.  

  Nghị định

  61/2012/NĐ-CP

  10/08/2012

   

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

   

  Được thay thế bằng Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

  05/8/2014

  1.  

  Nghị định

  58/2014/NĐ-CP

  16/06/2014

   

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

   

  Được thay thế bằng Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

  03/4/2017

  1.  

  Quyết định

  141/2004/QĐ-TTg 05/08/2004

  Về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

  Được thay thế bằng Quyết định số 197/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

  25/01/2014

  1.  

  Quyết định

  40/2005/QĐ-TTg

  28/02/2005

  Về việc thành lập Hội đồng quốc gia về bảo hộ lao động

  Được thay thế bằng Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 10/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động

  10/6/2014

  1.  

  Quyết định

  72/2005/QĐ-TTg 05/04/2005

  Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

  Được thay thế bằng Quyết định số 1915/QĐ-TTg ngày 04/10/2016 về thành lập Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

  04/10/2016

  1.  

  Quyết định

  114/2005/QĐ-TTg

  26/05/2005

  Thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

  Được thay thế bằng Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

  10/01/2018

  1.  

  Quyết định

  42/2007/QĐ-TTg

  29/3/2007

  Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý đầu tư và phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

  Được thay thế bằng Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

  14/9/2015

  1.  

  Quyết định

  174/2007/QĐ-TTg

  19/11/2007

  Về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế

  Được thay thế bằng Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 23/4/2014 về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

  23/4/2014

  1.  

  Quyết định

  76/2009/QĐ-TTg 11/05/2009

  Về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các bộ, ngành trung ương và địa phương.

  Được bãi bỏ tại Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  05/5/2017

  1.  

  Quyết định

  57/2011/QĐ-TTg

  18/10/2011

  Về việc kiện toàn Ủy ban an toàn giao thông quốc gia và Ban an toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Được thay thế bằng Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  10/8/2017

  1.  

  Thông tư

  04/2008/TT-BNV 04/6/2008

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  Được thay thế bằng Thông tư số 15/2014/TT-BNVngày 31/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  15/12/2014

  1.  

  Thông tư

  06/2008/TT-BNV 21/8/2008

  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Mục II, Phần I Thông tư 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  Được thay thế bằng Thông tư số 15/2014/TT-BNVngày 31/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  15/12/2014

  1.  

  Thông tư

  01/2010/TT-BNV 16/04/2010

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Được thay thế bằng Thông tư số 15/2014/TT-BNVngày 31/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  15/12/2014

  1.  

  Thông tư

  04/2010/TT-BNV

  205/2010

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Được thay thế bằng Thông tư số 15/2014/TT-BNVngày 31/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  15/12/2014

  1.  

  Thông tư

  04/2011/TT-BNV 10/02/2011

  Hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện về công tác thanh niên .

  Được thay thế bằng Thông tư số 15/2014/TT-BNVngày 31/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  15/12/2014

  1.  

  Thông tư liên tịch

  10/2005/TTLT-BXD-BNV

  22/06/2005

  Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra xây dựng ở địa phương.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BXD-BNV ngày 14/5/2014 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng

  01/7/2014

  1.  

  Thông tư liên tịch

  03/2006/TTLT-BTC-BNV

  17/01/2006

  Hướng dẫn Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

  18/7/2014

  1.  

  Thông tư liên tịch

  35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV

  23/08/2006

  Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

  Được thay thế bằng Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập

  28/8/2017

  1.  

  Thông tư liên tịch

  22/2007/TTLT-BNN-BNV

  27/03/2007

  Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm ở địa phương.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  11/5/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  71/2007/TTLT-BTC-BNV

  26/6/2007

  Hướng dẫn chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

  18/7/2014

  1.  

  Thông tư liên tịch

  71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV

  28/11/2007

  Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non

  01/502015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  03/2008/TTLT-BYT-BNV

  25/04/2008

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015  hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  25/01/2016

  1.  

  Thông tư liên tịch

  61/2008/TTLT-BNN-BNV

  15/05/2008

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  11/5/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  07/2008/TTLT-BCT-BNV

  28/05/2008

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  14/8/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV

  06/06/2008

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng văn hoá và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số  07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  01/11/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  05/2008/TTLT-BKHCN-BNV

  18/06/2008

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số  29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  01/01/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  03/2008/TTLT-BTTTT-BNV

  30/06/2008

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số  06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

  24/4/2016

  1.  

  Thông tư liên tịch

  10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV

  10/07/2008

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  20/11/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  03/2008/TTLT-BTNMT-BNV

  15/07/2008

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  20/11/2014

  1.  

  Thông tư liên tịch

  12/2008/TTLT-BGTVT-BNV

  05/12/2008

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  01/10/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  20/2008/TTLT-BXD-BNV

  16/12/2008

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng

  01/01/2016

  1.  

  Thông tư liên tịch

  475/2009/TTLT-TTCP-BNV

  13/03/2009

   Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  01/11/2014

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/2009/TTLT-BTP-BNV

  28/04/2009

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã .

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  15/02/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  90/2009/TTLT-BTC-BNV

  06/05/2009

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015  hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  15/02/2016

  1.  

  Thông tư liên tịch

  02/2009/TTLT-BNG-BNV

  27/05/2009

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  12/8/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  14/2009/TTLT-BKHCN-BNV

  28/05/2009

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  01/01/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  31/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV

  05/06/2009

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  11/5/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV

  05/08/2009

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  25/01/2016

  1.  

  Thông tư liên tịch

  32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV

  21/09/2009

  Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức cán bộ, nhân viên của Cơ sở bảo trợ xã hội công lập.

  Được thay thế bằng Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 về hướng dẫn cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội

  12/02/2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

  08/01/2010

  Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

  19/5/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  04/2010/TTLT-BTNMT-BNV

  02/02/2010

   

  Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  20/11/2014

  1.  

  Thông tư liên tịch

  05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

  15/03/2010

  Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

  19/5/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  11/2010/TTLT-BTP-BNV

  17/06/2010

  Hướng dẫn quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.

  Được bãi bỏ tại Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  04/2010/TTLT-UBDT-BNV

  17/09/2010

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22/12/2014 hướng dẫn chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  15/02/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  26/2010/TTLT-BTNMT-BNV

  05/11/2010

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Chi Cục biển và hải đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  20/11/2014

  1.  

  Thông tư liên tịch

  02/2011/TTLT-VPCP-BNV

  28/01/2011

  Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  15/12/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  07/2011/TTLT-BTNMT-BNV

  30/01/2011

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường .

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  20/11/2014

  1.  

  Thông tư liên tịch

  37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNV

  23/05/2011

  Về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  11/5/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  18/2011/TTLT-BTP-BNV

  19/10/2011

  Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về bồi thường nhà nước.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số  23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  15/02/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV

  19/10/2011

   

  Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  12/7/2015

  TIỀN LƯƠNG

  1.  

  Nghị định

  67/2010/NĐ-CP 15/06/2010

  Về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

  Được thay thế bằng Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

  01/5/2015

  1.  

  Nghị định

  51/2013/NĐ-CP 14/05/2013

  Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

  Được thay thế bằng Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chín phủ Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

   

  01/8/2016

  1.  

  Nghị định

  66/2013/NĐ-CP 27/06/2013

  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

  Được thay thế bằng Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  15/7/2016

  1.  

  Nghị định

  17/2015/NĐ-CP

  14/02/2015

  Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

  Được thay thế bằng Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  15/7/2016

  1.  

  Nghị định

  47/2016/NĐ-CP

  26/05/2016

  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  Được thay thế bằng Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  01/7/2017

  1.  

  Nghị định

  47/2017/NĐ-CP

  24/04/2017

  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  Được thay thế bằng Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  01/7/2018

  1.  

  Quyết định

  180/2006/QĐ-TTg

  09/8/2006

  Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa – thông tin

  Được thay thế bằng Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

  05/7/2015

  1.  

  Quyết định

  74/2009/QĐ-TTg

  07/5/2009

  Về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

  Được thay thế bằng Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủvề chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

  15/3/2014

  1.  

  Quyết định

  34/2012/QĐ-TTg

  08/8/2012

  Về quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý khu công nghiệp cao Hòa Lạc

  Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 34/2012/QĐ-TTg

  31/12/2015

  1.  

  Thông tư

  118/2005/TT-BNV 09/11/2005

  Hướng dẫn Nghị quyết 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết 09/2003/NQ-CP về việc tính trợ cấp thôi việc đối với người thôi việc do tinh giản biên chế

  Hết hiệu lực vì Nghị quyết 09/2003/NQ-CP ngày 28/7/2003 và Nghị quyết 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của Chính phủ là văn bản được hướng dẫn đã hết hiệu lực (Theo Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Khoản 2 Điều 38 Nghị định 34/2016/NĐ-CP)

  01/7/2016

  1.  

  Thông tư

  07/2013/TT-BNV 31/07/2013

  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù.

  Được thay thế bằng Thông tư số 05/2016/TT-BNV ngày 10/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

  01/8/2016

  1.  

  Thông tư

  01/2015/TT-BNV

  13/02/2015

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và Quyết định 111-HĐBT.

  Được thay thế bằng Thông tư số 04/2017/TT-BNV ngày 17/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT

  01/9/2017

  1.  

  Thông tư

  05/2016/TT-BNV

  10/06/2016

  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

  Được thay thế bằng Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

  01/7/2017

  1.  

  Thông tư

  02/2017/TT-BNV

  12/05/2017

  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

  Được thay thế bằng Thông tư số 06/2018/TT-BNV ngày 31/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

  15/7/2018

  1.  

  Thông tư

  04/2017/TT-BNV

  17/07/2017

  Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT.

  Được thay thế bằng Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày  28/06/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT

  15/8/2018

  1.  

  Thông tư liên Bộ

  10/LB-TT năm 1994

  30/03/1994

  Hướng dẫn tạm thời chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu.

  Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định 1395/QĐ-LĐTBXH năm 2015 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2015

  30/9/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  21/TT-LB năm 1995

  19/08/1995

  Triển khai Nghị định 26/CP về chuyển giao nhiệm vụ quản lý chế độ chính sách tiền lương công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức sự nghiệp, tổ chức xã hội từ Bộ LĐTBXH sang Ban TCCB Chính phủ.

  Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định 1395/QĐ-LĐTBXH năm 2015 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2015

  30/9/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  79/2004/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC 04/11/2004

  Hướng dẫn Nghị định 102/2004/NĐ-CP thi hành Pháp lệnh Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/03/2014 hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

  19/4/2014

  1.  

  Thông tư liên tịch

  24/2005/TTLT-BNV-BTC 18/02/2005

  Hướng dẫn chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước

  Được thay thế bằng Thông tư số  07/2017/TT-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước.

  01/12/2017

  1.  

  Thông tư liên tịch

  128/2005/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH

  02/12/2005

  Hướng dẫn Nghị định 211/2004/NĐ-CP thi hành Pháp lệnh Cơ yếu về tiêu chuẩn trang phục, chế độ nghỉ và thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với người đang làm công tác cơ yếu.

  - Căn cứ pháp lý ban hành Thông tư liên tịch là Nghị định số 211/2004/NĐ-CP ngày 22/12/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh cơ yếu về tiêu chuẩn trang phục; chế độ nghỉ và thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với người đang làm công tác cơ yếu hết hiệu lực thi hành

  - Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/203/NĐ-CP ngày 16/4/2013

  01/6/2013

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC

  23/05/2006

  Hướng dẫn Quyết định 233/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên.

  Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

  20/3/2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  94/2006/TTLT-BVHTT-BNV-BTC

  01/12/2006

  Hướng dẫn Quyết định 180/2006/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hóa - Thông tin.

  Được công bố hết hiệu lực theo Quyết định 356/QĐ-BVHTTDL ngày 26/01/2016 công bố Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  31/12/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/2007/TTLT-BNV-BTC

  26/4/2007

  Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức kiểm toán nhà nước

  Nội dung đã được quy định tại Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH14 ngày 29/12/2016 quy định chế độ đối với cán bộ, công chức kiểm toán nhà nước và Nghị định số 66/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của kiểm toán nhà nước

  01/7/2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC

  20/08/2007

  Hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.

  Được thay thế tại Thông tư số 05/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/04/2016 của Bộ trưởng  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định 26/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

  15/6/2016

  1.  

  Thông tư liên tịch

  69/2008/TTLT-BTC-BNV

  23/07/2008

  Hướng dẫn Quyết định 77/2008/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề dự trữ quốc gia.

  Được thay thế theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 33/2014/TT-BTC ngày 14/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia.

  01/05/2014

  1.  

  Thông tư liên tịch

  09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC

  27/11/2008

  Hướng dẫn Quyết định 86/2007/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự.

  Được bãi bỏ theo quy định tại  Thông tư 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của  Bộ trưởng Bộ Tư pháp về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

  20/3/2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  19/2009/TTLT-BTC-BNV

  02/02/2009

  Hướng dẫn chế độ thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

  Được thay thế tại Thông tư liên tịch số 212/2013/TTLT-BTC-BQP ngày  30/12/2013 hướng dẫn thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công, viên chức và nhân viên hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng

  12/02/2014

  1.  

  Thông tư liên tịch

   

  09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV

  04/05/2010

  Hướng dẫn Quyết định 74/2009/QĐ-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

  Được bãi bỏ theo quy định tại  Thông tư 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của  Bộ trưởng Bộ Tư pháp về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

  20/3/2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  04/2010/TTLT-BNV-BTC 07/06/2010

  Hướng dẫn Nghị định 01/2009/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu

  Được thay thế theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch 08/2014/TTLT-BQP-BTC-BYT ngày 14/02/2014  hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn vật chất hậu cần và chế độ chăm sóc y tế đối với người làm công tác cơ yếu

  01/4/2014

  1.  

  Thông tư liên tịch

  09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV

  11/03/2013

   Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015

  Nội dung được thay thế tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

  20/02/2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  03/2013/TTLT-BNV-BTC 31/07/2013

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT

  Được thay thế bằng Thông tư 01/2015/TT-BNV ngày 13/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và Quyết định 111-HĐBT 

  01/4/2015

  THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

  1.  

  Nghị định

  50/2006/NĐ-CP 19/05/2006

  Quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu,Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen

  Được thay thế bằng Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

  01/11/2014

  1.  

  Nghị định

  42/2010/NĐ-CP 15/04/2010

  Hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng

  Được thay thế bằng Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

  31/7/2017

  1.  

  Nghị định

  39/2012/NĐ-CP 24/7/2012

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

  Được thay thế bằng Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

  31/7/2017

  1.  

  Nghị định

  65/2014/NĐ-CP

  01/07/2014

   

  Hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013

   

  Được thay thế bằng Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

  31/7/2017

  1.  

  Quyết định

  59/2009/QĐ-TTg 16/4/2009

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương

  Được thay thế bằng Quyết định số 05/2015/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ

  01/4/2015

  1.  

  Quyết định

  05/2015/QĐ-TTg

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ

  Được thay thế bằng Quyết định số 29/2018/QĐ-TTg ngày 16/7/2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  30/8/2018

  1.  

  Quyết định

  32/2002/QĐ-BTCCBCP

  01/7/2002

  Về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành tổ chức nhà nước”

  Được bãi bỏ bằng Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

  24/02/2014

  1.  

  Thông tư

  06/2009/TT-BNV 27/05/2009

  Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng”

  Được bãi bỏ bằng Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

  24/02/2014

  1.  

  Thông tư

  02/2011/TT-BNV 24/01/2011

  Hướng dẫn Nghị định 42/2010/NĐ-CP về Luật thi đua, khen thưởng và Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi

  Được thay thế bằng Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP

  15/10/2014

  1.  

  Thông tư

  07/2011/TT-BNV 01/04/2011

  Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp quản lý nhà nước về tôn giáo”

  Được bãi bỏ bằng Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

  24/02/2014

  1.  

  Thông tư

  07/2014/TT-BNV

  29/08/2014

  Hướng dẫn Nghị định 42/2010/NĐ-CP, Nghị định 39/2012/NĐ-CP và Nghị định 65/2014/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng.

  Được thay thế bằng Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP

  15/12/2017

  1.  

  Thông tư liên tịch

  03/2011/TTLT-BNV-TTCP

  06/05/2011

  Về quy định khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015 quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng

  01/5/2015

  TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

  1.  

  Pháp lệnh

  21/2004/PL-UBTVQH 18/6/2004

  Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo

  Hết hiệu lực thi hành theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

  01/01/2018

  1.  

  Nghị định

  92/2012/NĐ-CP 08/11/2012

  Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo

  Hết hiệu lực thi hành theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

  01/01/2018

  1.  

  Quyết định

  134/2009/QĐ-TTg -3/11/2009

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Bộ Nội vụ

  Được thay thế bằng Quyết định số 06/2015/QĐ-TTg ngày 12/2/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ

  01/4/2015

  1.  

  Quyết định

  06/2015/QĐ-TTg

  12/02/2015

  Quy định chức năng, Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ

  Được thay thế bằng Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg ngày 03/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ

  20/9/2018

  1.  

  Thông tư

  01/2013/TT- BNV

  25/3/2013

  Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

  Biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được ban hành kèm theo Nghị định số 162/2017/NĐ-CP

  01/01/2018

  VĂN THƯ – LƯU TRỮ

  1.  

  Thông tư

  04/2006/TT-BNV 11/04/2006

  Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp .

  Được thay thế bằng Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử

  01/02/2015

  1.  

  Thông tư

  02/2010/TT-BNV  28/04/2010

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp .

  Được thay thế bằng Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thông tư số 06/2015/TT-BNV ngày 08/12/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức văn thư lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ.

  15/02/2016

  1.  

  Thông tư

  14/2011/TT-BNV 08/11/2011

  Quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

  Được bãi bỏ theo Thông tư số 12/2018/TT-BNV ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

  01/12/2018

  1.  

  Thông tư

  09/2013/TT-BNV 31/10/2013

  Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

  Được bãi bỏ bằng Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nội vụ

  23/4/2018

  1.  

  Quyết định

  04/2007/QĐ-BNV 04/04/2007

  Ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”

  Được bãi bỏ bằng Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

  24/02/2014

  TỔNG HỢP

  1.  

  Nghị định

  71/1998/NĐ-CP 08/09/1998

   Về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan

  Được thay thế bằng Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

  25/02/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  09/1998/TTLT-BTCCBCP-TLĐLĐVN 04/12/1998

  Hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan

  Được thay thế bằng Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

  01/3/2016

  ĐÀO TẠO

  1.  

  Nghị định

  18/2010/NĐ-CP 05/03/2010

  Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng công chức

   

  Thay thế bằng NĐ số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

  21/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  03/2011/TT-BNV 25/01/2011

  Hướng dẫn Nghị định 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức

  Thay thế bằng Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01//9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

  01/3/2018

   

  1.  

  Thông tư

  19/2014/TT-BNV

  04/12/2014

  Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

  Thay thế bằng Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

  01/3/2018

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT

  06/06/2011

  Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Thay thế bằng Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2008 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01//9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

  01/3/2018

   

  LĨNH VỰC KHÁC

  1.  

  Quyết định

  93/2007/QĐ-TTg 22/06/2007

   Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  Được thay thế bằng Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

  15/5/2015

  1.  

  Quyết định

  09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015

  Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

  Được bãi bỏ bằng Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

  21/6/2018

  1.  

  Quyết định

  32/2002/QĐ-BTCCBCP

  01/2/2002

  Về việc ban hành kỷ niệm chương và quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”

  Được bãi bỏ bằng Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

  24/02/2014

   

  1.  

  Quyết định

  15/2004/QĐ-BNV 02/03/2004

  Về chế độ thông tin báo cáo trong ngành Tổ chức nhà nước

  Được thay thế bằng Thông tư số 06/2016/TT-BNV ngày 24/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ

  01/1/2017

  1.  

  Thông tư

  01/2006/TT-BNV 13/01/2006

  Hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước

  Được bãi bỏ theo Điều 1 Thông tư số 12/2018/TT-BNV ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  01/12/2018

  1.  

  Thông tư

  08/2009/TT-BNV 8/09/2009

  Hướng dẫn thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  Được thay thế bằng Thông tư số 08/2014/TT-BNV ngày 19/9/2014 về Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Công tác người cao tuổi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  14/11/2014

   

  B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

  1.  

  Nghị định

  54/2005/NĐ-CP 19/04/2005

   Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

  (1) Nội dung đối với công chức được thay thế bởi Điểm a Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;

  (2) Nội dung đôi với viên chức được thay thế bởi Điểm a Khoản 3 Điều 51 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

  - Nội dung (1) hết hiệu lực từ ngày 01/7/2010

  - Nội dung (2) hết hiệu lực từ ngày 01/6/2012

  1.  

  Nghị định 

  119/2005/NĐ-CP 27/09/2005

  Điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130/CP năm 1975, Quyết định 111/HĐBT năm 1981

  Được thay thế bằng Nghị định số  93/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

  01/10/2006

  1.  

  Nghị định

  33/2009/NĐ-CP

  Quy định mức lương tối thiểu chung

  Được thay thế bằng Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung

  19/5/2011

  1.  

  Quyết định

  10/2006/QĐ-BNV

  05/102/006

  Về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức

  Được bãi bỏ theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 và Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

  15/02/2011

  1.  

  Quyết định

  12/2006/QĐ-BNV 05/10/2006

  Ban hành Nội quy kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức

  (1) Các quy định đối với công chức được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 21 Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức

  (2) Các quy định đối với viên chức được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

  - Nội dung (1) hết hiệu lực từ ngày 15/02/2011

  - Nội dung (2) hết hiệu lực từ ngày 01/3/2013

  1.  

  Thông tư

  45/TCCP-BCTL-1996 11/03/1996

  Hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên hàng năm đối với cán bộ, công chức khu vực hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể

  Được thay thế bằng Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

  25/01/2005

  1.  

  Thông tư

  12/1998/TT-TCCP 24/12/1998

  Sửa đổi điểm 3, phần II, Thông tư 474/TCCP-BCTL-1995 hướng dẫn chế độ nâng bậc lương năm 1995 đối với công nhân viên chức khu vực hành chính sự nghiệp Đảng, đoàn thể

  Được thay thế bằng Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

  25/01/2005

  1.  

  Thông tư

  13/1998/TT-TCCP  30/12/1998

  Sửa đổi Thông tư hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

  Hết hiệu lực. Nội dung được quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  04/01/2005

  1.  

  Thông tư

  17/2002/BTCCBCP

  01/04/2002

   Hướng dẫn chế độ phụ cấp phục vụ đối với nhân viên được giao nhiệm vụ thương xuyên, trực tiếp chăm sóc người tàn tật nặng trong các cơ sở nuôi dưỡng tập trung của Nhà nước

  Hết hiệu lực do Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10/7/1999 thi hành Pháp lệnh người tàn tật hết hiệu lực thi hành

  01/6/2012

  1.  

  Thông tư

  22/2002/TT-BTCCBCP 23/04/2002

  Về việc xử lý cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước vi phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp

  Được thay thế theo quy định tại khoản 3 Mục III Thông tư số 03/2006/TT-BNV ngày 08/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

  11/3/2006

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/2012/TTLT-BNV-BTC 16/05/2012

  Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

  Được thay thế bằng Thông tư 07/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù

  15/9/2013

  II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

   

  Tài liệu đính kèm: