Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BÕ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 – 2018 (theo Quyết định số 103/QĐ-BNV)

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BÕ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 – 2018 (theo Quyết định số 103/QĐ-BNV)

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản3

  Tên gọi của văn bản

  Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

  Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

  Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

  Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

  Chính quyền địa phương

  1.  

  Luật

  77/2015/QH13

  Luật tổ chức chính quyền địa phương

  Sửa đổi, bổ sung

  Thực hiên chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1839/VPCP-PL ngày 27/02/2018

  Bộ Nội vụ

  Dự kiến trình Quốc hội thông qua tháng 10/2019

  1.  

  Luật

  76/2015/QH13

  19/6/2015

  Luật Tổ chức Chính phủ

  1.  

  Nghị định

   

  Thay thế Nghị định số 112/2011/NĐ-CP; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP

  Ban hành mới

  Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ

  Bộ Nội vụ

  Đã trình Chính phủ năm 2017

  1.  

  Nghị định

  71/2003/NĐ-CP 19/06/2003

  Về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước

   

  Bãi bỏ

  - Các quy định về biên chế công chức được bãi bỏ tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP

  - Các quy định về biên chế được bãi bỏ tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP

  Bộ Nội vụ

  Kiến nghị Chính phủ bãi bỏ

  1.  

  Quyết định

  64B/HĐBT

  12/9/1981

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính của các huyện, xã có địa giới chưa hợp lý

  Bãi bỏ

  Nội dung văn bản đã được quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

  Bộ Nội vụ

  Kiến nghị Chính phủ bãi bỏ

  1.  

  Nghị định

  159/2005/NĐ-CP 27/12/2005

  Về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

  Bãi bỏ

  Nội dung văn bản đã được quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

  Bộ Nội vụ

  Kiến nghị Chính phủ bãi bỏ

  1.  

  Nghị định

  15/2007/NĐ-CP 26/01/2007

  Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện

  Bãi bỏ

  Nội dung văn bản đã được quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

  Bộ Nội vụ

  Kiến nghị Chính phủ bãi bỏ

  1.  

  Nghị định

  62/2011/NĐ-CP 26/07/2011

  Về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn

  Bãi bỏ

  Nội dung văn bản đã được quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

  Bộ Nội vụ

  Kiến nghị Chính phủ bãi bỏ

  1.  

  Thông tư

  05/2006/TT-BNV

  30/5/2006

  Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

  Bãi bỏ

  Nội dung văn bản đã được quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

  Bộ Nội vụ

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

  1.  

  Thông tư

  05/2007/TT-BNV 21/06/2007

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2007/NĐ-CP về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện

  Bãi bỏ

  Nội dung văn bản đã được quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

  Bộ Nội vụ

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

  1.  

  Thông tư

  02/2012/TT-BNV 15/06/2012

  Hướng dẫn Nghị định 62/2011/NĐ-CP về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn

  Bãi bỏ

  Nội dung văn bản đã được quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

  Bộ Nội vụ

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

  Công chức – viên chức

  1.  

  Luật

  22/2008/QH12

  13/11/2008

  Luật cán bộ, công chức 2008

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với quy định của Đảng và yêu cầu thực tiễn

  Bộ Nội vụ

  Dự kiến trình Quốc hội thông qua vào tháng 01/2019

  1.  

  Luật

  58/2010/QH12 15/11/2010

  Luật viên chức 2010

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với quy định của Đảng và yêu cầu thực tiễn

  Bộ Nội vụ

  Dự kiến trình Quốc hội thông qua vào tháng 01/2019

  1.  

  Nghị định

   

  20/2001/NĐ-CP 17/05/2001

  Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sư

  Bãi bỏ

  Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, ngày 31/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (đã hết hiệu lực, được thay thế bằng Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg)

  Bộ Nội vụ

  Kiến nghị Chính phủ bãi bỏ

  1.  

  Nghị định

   

  102/2007/NĐ-CP

  14/06/2007

  Quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ

  Bãi bỏ

  Những việc cán bộ, công chức không được làm thực hiện theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

  Bộ Nội vụ

  Kiến nghị Chính phủ bãi bỏ

  1.  

  Nghị định

  56/2015/NĐ-CP

  09/06/2015

  Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

  Sửa đổi, bổ sung

  Thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ

  Bộ Nội vụ

  Dự kiến trình Chính phủ thông qua tháng 02/2019

  1.  

  Nghị định

   

  Quy định về thực hiện chế độ công chức, chế độ quản lý, sử dụng đối với một số đối tượng trong đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp

  Ban hành mới

  Dự kiến theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (có điều khoản giao Chính phủ quy định chi tiết)

  Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Nghị định

   

  Quy định chi tiết về tuyển dụng và thi nâng ngạch công chức

  Ban hành mới

  Dự kiến theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (có điều khoản giao Chính phủ quy định chi tiết)

  Bộ Nội vụ

  10/2019

  1.  

  Nghị định

   

  Quy định chi tiết về áp dụng hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã thôi việc, nghỉ hưu, chuyển công tác có hành vi vi phạm trong quá trình công tác

  Ban hành mới

  Dự kiến theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (có điều khoán giao Chính phủ quy định chi tiết)

  Bộ Nội vụ

  11/2019

  1.  

  Nghị định

   

  Quy định trách nhiệm, cơ chế giám sát, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành đơn vị sự nghiệp công lập

  Ban hành mới

  Thực hiện theo Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ

  Bộ Nội vụ

  3/2019

  1.  

  Nghị định

   

  Quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với đối tượng là cán bộ

  Ban hành mới

  Đáp ứng yêu cầu thực tiễn

  Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Nghị định

   

  Về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

  Ban hành mới

  Đáp ứng yêu cầu thực tiễn

  Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Quyết định

  165/2007/QĐ-TTg

  27/10/2007

  Quy định tạm thời tiêu chuẩn thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận, huyện và xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

  Bãi bỏ

  Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg được áp dụng làm căn cứ ban hành đã hết hiệu lực 15/5/2013 theo Nghị định số 26/2013/NĐ-CP

  Bộ Nội vụ

  Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ

  1.  

  Thông tư

  22/2003/TT-BNV

  15/05/2003

  Hướng dẫn việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các ngạch Giáo sư, Phó giáo sư trong các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học công lập

  Bãi bỏ

  Căn cứ quy định của Luật Giáo dục năm 2005, ngày 31/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (đã hết hiệu lực, được thay thế bằng Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg)

  Bộ Nội vụ

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

  1.  

  Thông tư

  03/2012/TT-BNV 26/06/2012

  Hướng dẫn Nghị định 66/2011/NĐ-CP quy định áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước

  Bãi bỏ

  Thông tư 03/2012/TT-BNV hết hiệu lực vì Nghị định 66/2011/NĐ-CP là văn bản được hướng dẫn đã hết hiệu lực đã được thay thế bằng Nghị định số 97/2015/NĐ-CP và Nghị định số 106/2015/NĐ-CP (Theo Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Khoản 2 Điều 38 Nghị định 34/2016/NĐ-CP)

  Bộ Nội vụ

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

  1.  

  Thông tư

   

  Quy định chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

  Ban hành mới

  Đáp ứng yêu cầu quản lý

  Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Thông tư

   

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

  Ban hành mới

  Quy định cụ thể các nội dung mới của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

  Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Quyết định

  04/2008/QĐ-BNV 17/11/2008

  Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra

  Bãi bỏ

  Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch thanh tra được quy định tại Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

  Bộ Nội vụ

  Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ

  1.  

  Thông tư liên tịch

  619/1999/TTLT-TTNN-BTCCBCP

  12/08/1999

  Hướng dẫn việc tuyển dụng, chuyển ngạch, nâng ngạch, quản lý và xử lý kỷ luật công chức thanh tra.

  Bãi bỏ

  Nội dung đã được quy định tại Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

  Bộ Nội vụ

   

  Tiền lương

  1.  

  Nghị định

   

  Quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

  Thay thế 03 Nghị định: Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; Nghị định số 61/2006/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 19/2013/NĐ-CP); Nghị định số 64/2009/NĐ-CP

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

  Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Nghị định

   

  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  Ban hành mới

  Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

  Bộ Nội vụ

  6/2019

  1.  

  Nghị định

  6-CP

  21/01/1997

  Về việc giải quyết tiền lương và trợ cấp năm 1997 đối với công chức, viên chức hành chính sự, nghiệp, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức lực lượng vũ trang cán bộ xã, phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội

  Bãi bỏ

  Không còn phù hợp

  - Điểm a khoản 1 Điều 1 được thay thế bằng khoản 1, 2 Điều 1 Nghị định số 175/1999/NĐ-CP, có hiệu lực 01/01/2000)

  - Điểm b khoản 1 được thay thế bằng khoản 3 ĐIều 4 Nghị định số 210/2004/NĐ-CP

  Bộ Nội vụ

  Kiến nghị Chính phủ bãi bỏ

  1.  

  Thông tư

   

  Hướng dẫn mức lương cơ sở với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự ngiệp công lập của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

  Ban hành mới

  Sau khi Nghị định mức lương cơ sở được ban hành

  Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Thông tư

   

  Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

  Ban hành mới

  Sau khi Nghị định hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội,trợ cấp hàng tháng được ban hành

  Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC 29/12/1999

  Hướng dẫn điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và mức sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc Ngân sách Nhà nước

  Bãi bỏ

  Văn bản được áp dụng làm căn cứ ban hành là Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 về điều chỉnh mức lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp và sinh hoạt từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước hết hiệu lực thi hành

  Bộ Nội vụ

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  72/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC 26/12/2000

  Hướng dẫn điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

  Bãi bỏ

  Văn bản được áp dụng làm căn cứ ban hành là Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí hết hiệu lực thi hành

  Bộ Nội vụ

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/2007/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV-BTC-BCA-BQP-BTP

  31/01/2007

   Hướng dẫn Quyết định 241/2006/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng phiên tòa.

   

  Hết hiệu lực do Quyết định số 241/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng phiên tòa đã hết hiệu lực, được thay thế bằng Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012

  Tòa án nhân dân tối cao

   

  Tổ chức – biên chế

  1.  

  Nghị định

  21/2010/NĐ-CP 08/03/2010

  Về quản lý biên chế công chức

  Thay thế

  Đáp ứng yêu cầu quản lý

  Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Nghị định

  91/2003/NĐ-CP 13/08/2003

   Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ

  Bãi bỏ

  - Ban Tôn giáo Chính phủ đã sáp nhập về Bộ Nội vụ theo quy định tại Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 08/8/2007.

  - Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ được quy định tại Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg ngày 03/8/2018

  Bộ Nội vụ

  Kiến nghị Chính phủ bãi bỏ

  1.  

  Nghị định

  93/2003/NĐ-CP 13/08/2003

   Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước

  Bãi bỏ

  Theo Luật Kiểm toán Nhà nước 2015, Kiểm toán nhà nước là cơ quan thuộc Quốc hội

  Bộ Nội vụ

  Kiến nghị Chính phủ bãi bỏ

  1.  

  Nghị định

  41/2012/NĐ-CP

  08/05/2012

  Quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

   

  Sửa đổi, bổ sung

  Thực hiện Nghị quyết số 89-NQ/CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 9/2016

  Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Nghị định

  55/2012/NĐ-CP

  28/06/2012

   Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

  Sửa đổi, bổ sung

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6131/VPCP-TCCV ngày 14/6/2017 của Văn phòng Chính phủ

  Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Nghị định

  36/2013/NĐ-CP 22/04/2013

  Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

  Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

  Đáp ứng yêu cầu quản lý

  Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Nghị định

  24/2014/NĐ-CP

  04/04/2014

  Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Ban hành mới

  Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiên Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

  Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Nghị định

  37/2014/NĐ-CP

  05/05/2014

  Quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  Ban hành mới

  Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiên Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

  Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Nghị định

   

  10/2016/NĐ-CP

  01/02/2016

  Quy định về cơ quan thuộc Chính phủ

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với Luật Tổ chức Chính phủ và yêu cầu thực tiễn

  Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Nghị định

   

  123/2016/NĐ-CP

  01/09/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với Luật Tổ chức Chính phủ và yêu cầu thực tiễn

  Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Nghị định

   

  Quy định số lượng cấp phó và tiêu chí xác định số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập

  Ban hành mới

  Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ

  Bộ Nội vụ

  02/2019

  1.  

  Quyết định

  01/2002/QĐ-TTg 04/01/2002

    Thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực Bắc miền Trung trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

  Bãi bỏ

  Theo Luật Kiểm toán nhà nước 2015, Kiểm toán nhà nước là cơ quan của Quốc hội

  Bộ Nội vụ

  Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ

  1.  

  Quyết định

  02/2002/QĐ-TTg 04/01/2002

   Thành lập Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo trực thuộc Kiểm toán Nhà nước

  (Nghị định 70/CP năm 1994 đã hết hiệu lực)

  Bãi bỏ

  Theo Luật Kiểm toán nhà nước 2015, Kiểm toán nhà nước là cơ quan của Quốc hội

  Bộ Nội vụ

  Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ

  1.  

  Quyết định

  03/2002/QĐ-TTg 04/01/2002

   Thành lập Trung tâm tin học trực thuộc kiểm toán Nhà nước.

  Bãi bỏ

  Theo Luật Kiểm toán nhà nước 2015, Kiểm toán nhà nước là cơ quan của Quốc hội

  Bộ Nội vụ

  Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ

  1.  

  Thông tư

  151-TCCP/TC-1997

   04/08/1997

  Về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao do Ban Tổ chức,cán bộ Chính phủ ban hành

  Bãi bỏ

  Nội dung của Thông tư đã được quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  Bộ Nội vụ

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

  1.  

  Thông tư

  89/2003/TT-BNV  24/12/2003

   Thực hiện phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước.

   

  Bãi bỏ

  Nội dung của Thông tư đã được quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ- CP ngày 8/5/2012 về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 về quản lý biên chế công chức

  Bộ Nội vụ

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  125/TT-LB

  24/06/1995

  Hướng dẫn giao nhiệm vụ, tổ chức và nhân sự bảo hiểm xã hội của hệ thống lao động - thương binh và xã hội Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sang bảo hiểm xã hội Việt Nam do Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

  Bãi bỏ

  Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiễm xã hội Việt Nam đã thay thế

  Bộ Nội vụ

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  223/TT-LB-1996  22/06/1996

  Hướng dẫn chế độ nghỉ hưu do sắp xếp tổ chức và nhân sự do Ban tổ chức cán bộ Chính phủ - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Bộ tài chính ban hành

  Bãi bỏ

  Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014  về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong các cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

  Bộ Nội vụ

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  01/2006/TTLT-BTS-BNV

  20/03/2006

   Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Thủy sản ở địa phương.

   

  Bãi bỏ

  Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã thay thế

  Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

  1.  

  Thông tư

  14/2012/TT-BNV 18/12/2012

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

  Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

  Sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2012/NĐ-CP được ban hành

  Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Thông tư

  05/2013/TT-BNV 25/06/2013

  Hướng dẫn Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

  Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

  Sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 36/2013/NĐ-CP được ban hành

  Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  23/2014/TTLT-BTP-BNV

  22/12/2014

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  Bãi bỏ Khoản 8 Điều 2, khoản 9 Điều 5

  Điều 3, Điều 4 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính đã quy định công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  Bộ Tư pháp

   

  Tổ chức phi chính phủ

  1.  

  Thông tư

  252/TCCP.TC

  20/11/1995

  Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 254 ngày 16/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc các cấp chính quyền hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội chữ thập đỏ Việt Nam

  Bãi bỏ

  Nội dung Thông tư không còn áp dụng trên thực tế. Tổ chức, hoạt động và chính sách của Nhà nước đối với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

  Bộ Nội vụ

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

  1.  

  Thông tư

   

  Hướng dẫn Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

  Ban hành mới

  Sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP được ban hành

  Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Thông tư

  02/2013/TT-BNV 10/04/2013

  Hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

  Thay thế

  Sau khi Nghị định thay thế Nghị định số 30/2012/NĐ-CP được ban hành

  Bộ Nội vụ

   

  Tín ngưỡng, tôn giáo

  1.  

  Chỉ thị

  01/2005/CT-TTg 04/02/2005

   Chỉ thị về công tác đối với đạo Tin lành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  Bãi bỏ

  - Văn bản được áp dụng làm căn cứ ban hành Quyết định đã được thay thế bằng các văn bản mới;

  - Nội dung của văn bản đã được điều chỉnh tại Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017.

  Đã đề nghị Bộ Tư pháp đưa vào Danh mục trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV

  30/5/2014

  Hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo

  Bãi bỏ

  Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng làm căn cứ ban hành đã hết hiệu lực thi hành

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ

  Đề nghị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ

  1.  

  Thông tư

   

  Phân cấp thẩm quyền cho Ban Tôn giáo Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

  Ban hành mới

  Đáp ứng yêu cầu quản lý

  Bộ Nội vụ

  9/2019

  Thi đua khen thưởng

  1.  

  Luật

  15/2003/QH11 26/11/2003

  Luật thi đua khen thưởng 2003

  Sửa đổi, bổ sung

  Thực hiện công văn số 1613/VPCP-PL ngày 13/6/2017 của Văn phòng Chính phủ

  Bộ Nội vụ

  10/2019

  1.  

  Quyết định

  51/2010/QĐ-TTg

  Về Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp

  Bãi bỏ

  Ban hành Nghị định mới theo Nghị quyết số 54/NQ-C ngày 10/5/2018 của Chính phủ

  Bộ Nội vụ

  Quý II/2019

  1.  

  Thông tư

  08/2017/TT-BNV

  27/10/2017

  Hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng.

  Sửa đổi, bổ sung

  Đáp ứng yêu cầu thực tiễn

  Bộ Nội vụ

  Quý III/2019

  Văn thư – Lưu trữ

  1.  

  Nghị định

  110/2004/NĐ-CP

  08/04/2004

  Về công tác văn thư

   

  Thay thế

  - Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

  - Đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, Chính phủ điện tử

   

   

  1.  

  Thông tư

  09/2014/TT-BNV

  01/10/2014

  Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

  Sửa đổi

  Phù hợp với quy định của pháp luật (theo yêu cầu của Bộ Tư pháp tại công văn số 09/BTP-KTrVB ngày 20/01/2015)

  Bộ Nội vụ

   

  Công tác thanh niên

  1.  

  Luật

  53/2005/QH11

  Luật Thanh niên

  Sửa đổi,bổ sung

  Thực hiện Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 28/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

  Bộ Nội vụ

  10/2019

  1.  

  Nghị định

  12/2011/NĐ-CP 30/01/2011

  Về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong

  Sửa đổi, bổ sung

  (nếu được Chính phủ đồng ý)

  Thực hiện công văn số 3073/VPCP-QHĐP ngày 04/4/2018 của Văn phòng Chính phủ

  Bộ Nội vụ

  11/2019

  Trình hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định

  1.  

  Thông tư

   

  Quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam

  Ban hành mới

  Căn cứ Luật Thống kê 2015; Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và Thông tư số 11/2018/TT-BNV

  Bộ Nội vụ

   

  Văn phòng Bộ

  1.  

  Thông tư

  06/2016/TT-BNV

  24/11/2016

  Quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ.

  Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

  Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước”

  Bộ Nội vụ

  Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chế độ thông tin, báo cáo

  1.  

  Thông tư

  01/2014/TT-BNV

  10/01/2014

  Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

  Sửa đổi, bổ sung

  Đáp ứng yêu cầu thực tiễn và căn cứ theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017

  Bộ Nội vụ

  Quý 4/2019

  1.  

  Quyết định

  04/2002/QĐ-BNV

  13/09/2002

  Về việc sửa đổi quy định về trang bị, quản lý và sử dụng máy điện thoại công vụ tại nhà riêng, máy điện thoại di động và máy nhắn tin công vụ đối với chức danh cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ kèm theo Quyết định 15/QĐ-TCCP

  Bãi bỏ

  Không còn phù hợp

  Bộ Nội vụ

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

  1.  

  Quyết định

  88/2004/QĐ-BNV 10/12/2004

  Quy định chế độ thông tin báo cáo trong Bộ Nội vụ

  Bãi bỏ

  Hết hiệu lực do nội dung đã được quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BNV ngày 24/11/2016 của Bộ Nội vụ quy định chế độ thông tin, báo cáo ngành nội vụ

  Bộ Nội vụ

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

  Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

  1.  

  Quyết định

  30/2004/QĐ-BNV 04/05/2004

  Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức hành chính và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã các tỉnh Tây Nguyên

  Bãi bỏ

  Căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành

  Bộ Nội vụ

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

  1.  

  Quyết định

  135/2005/QĐ-BNV 15/12/2005

  Về Quy chế bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố

  Bãi bỏ

  Không còn phù hợp trên thực tế. Quyết định số 74/2001/QĐ-TTg ngày 07/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2001 – 2005 đã hết hiệu lực

  Bộ Nội vụ

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

  1.  

  Quyết định

  07/2006/QĐ-BNV 05/04/2006

  Về Chương trình khung bồi dưỡng ngạch cán sự

  Bãi bỏ

  Nội dung đã được quy định tại Quyết định số 2461/QĐ-BNV ngày 01/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự

  Bộ Nội vụ

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

  1.  

  Quyết định

  08/2007/QĐ-BNV 14/11/2007

  Ban hành bộ chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 – 2010

  Bãi bỏ

  Căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành

  Bộ Nội vụ

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

  1.  

   Thông tư

  07/2006/TT-BNV 05/06/2003

  Hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

  Bãi bỏ

  Nội dung Thông tư đã được quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Bộ Nội vụ

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

  Lĩnh vực khác

  1.  

  Thông tư

   

  Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành văn thư

  Ban hành mới

  Theo quy định của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

  Bộ Nội vụ

   

  1.  

  Quyết định

  22/2002/QĐ-BNV

  30/12/2002

   Ban hành quy định nội dung, quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ

  Bãi bỏ

  Công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Nội vụ được thực hiên theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 1822/QĐ-BNV ngày 02/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế đánh giá và phân loại đối với tổ chức, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ

  Bộ Nội vụ

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

  1.  

  Quyết định

  57/2005/QĐ-BNV

  18/05/2005

  Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

   

  Bãi bỏ

  Không còn phù hợp

  Quyết định số 1850/QĐ-BNV ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã thay thế Quyết định số 57/2005/QĐ-BNV. Việc bãi bỏ thực hiên theo quy định tại Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  Bộ Nội vụ

   

  Sau khi ban hành kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

   

   

  Tài liệu đính kèm: