Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình hết hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình hết hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  PHỤ LỤC 4

   

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

   

   HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

   

  (Ban hành kèm theo Quyết định 618/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

   

  Stt

  Tên  loại văn bản

  Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản

  Nội dung, quy định hết hiệu lực

  Lý do hết hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực

   
   

  NGHỊ QUYẾT

   

  1

  Nghị quyết

  22/2014/NQ-HĐND ngày 09/10/2014 Về việc phê duyệt chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020

  Điểm a, Khoản 3, Điều 1; Điểm a, Khoản 4, Điều 1;ý 2, Điểm b, Khoản 4, Điều 1

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/9/2014 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020; Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/9/2014 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020

  23/12/2016

   

  2

  Nghị quyết

  23/2014/NQ-HĐND ngày 09/10/2014 Về việc phê duyệt cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020

  Nội dung thứ nhất của ý b, Điểm 4.6, Khoản 4, Điều 1

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/9/2014 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020; Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/9/2014 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020

  23/12/2016

   

  3

  Nghị quyết

  47/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh phê duyệt định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 các cấp ngân sách chính quyền địa phương

  Ý 1, ý 2, ý 3 điểm d Khoản 2 Mục B phần II Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết

   Được thay thế bởi Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện giai đoạn 2018-2020

  01/01/2018

   

  Khoản 3, Mục C, Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết

   Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/ 2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình

  01/01/2019

   

  4

  Nghị quyết

   48/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017

  Điểm c khoản 2.2 tiểu mục 2 mục I phần B; Điểm c khoản 2.2 tiểu mục 2 mục II phần B phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND ngày 16/10/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Thái Bình

  26/10/2018

   

  5

  Nghị quyết

  17/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020

  Biểu số 04 ban hành kèm theo Nghị quyết

   Được thay thế bởi Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh  điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  23/07/2018

   

  QUYẾT ĐỊNH

   

  1

  Quyết định

  09/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của UBND tỉnh Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

  Chức danh nhân viên bưu tá

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ chức danh nhân viên bưu tá quy định tại quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của UBND tỉnh Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

   29/08/2017

   

  2

  Quyết định

  04/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tăng cường năng lực chủ động kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm ở Thái Bình

  Khoản 2, Điều 4; Khoản 1, Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tăng cường năng lực chủ động kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm ở Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh Thái Bình

  03/11/2014

   

  3

  Quyết định

  17/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  Khoản 2, Điều 12; Điều 19; Điều 20; Điều 21; Khoản 3, Khoản 4, Điều 22 Quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 06/2015/QĐ-UBND ngày 25/05/2015 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Thái Bình

  04/06/2015

   

  4

  Quyết định

  11/2013/QĐ-UBND ngày 12/08/2013 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

   Điều 3 của Quyết định

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp

  25/09/2017

   

  5

  Quyết định

   07/2014/QĐ-UBND ngày 30/06/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  Điều 5; Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định

   Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ngày 23/08/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnhThái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh

  07/09/2018

   

  6

  Quyết định

  08/2014/QĐ-UBND ngày 30/06/2014 của UBND tỉnh Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  Khoản 3, Điều 25 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá bồi thường cây trồng và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  01/03/2017

   

  7

  Quyết định

  09/2014/QĐ-UBND ngày 22/07/2014 về việc ban hành Quy định quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh Thái Bình

  Điểm a, Khoản 1, Điều 5; Điểm a, Khoản 2, Điều 5; Điểm a, Khoản 3, Điều 5; Điều 7; Điểm d, Khoản 1, Điều 8; Khoản 1, Điều 10; Điểm a, b, Khoản 2, Điều 10; Điểm a, c, Khoản 1, Điều 11; Điểm a, b, Khoản 2, Điều 11; Điểm b, Khoản 3, Điều 11 Quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh

  10/10/2018

   

  8

  Quyết định

  10/2014/QĐ/UBND ngày 20/08/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  Khoản 2, Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 3 của Quy chế quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

  14/12/2014

   

  9

  Quyết định

  11/2014/QĐ-UBND ngày 20/08/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  Khoản 1, Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định

  Được sửa đổi bởi Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi khoản 1, Điều 3 của Quy chế quản lý cảng cá, bến cá ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Thái Bình

  14/12/2014

   

  Điều 10 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của quy chế quản lý cảng cá, bến cá ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Thái Bình

  16/10/2015

   

  10

  Quyết định

  14/2014/QĐ-UBND ngày 15/09/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công

  Phần nội dung “ Khen thưởng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; xét công nhận, khen thưởng làng nghề, xã nghề; cấp, đổi bằng công nhận làng nghề, xã nghề có thời hạn; khen thưởng nghệ nhân, thợ giỏi”  quy định tại Khoản 5, Điều 6; Khoản 10, Điều 6; Điểm o, Khoản 2, Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ một số nội dung của Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Thái Bình

  19/12/2016

   

  11

  Quyết định

  16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020

  Điểm a, khoản 2 điều 9 Quy định kèm theo Quyết định; Điều 3 Quyết định.

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020

   25/12/2014

   

  Điểm a, Khoản 2, Điều 9 Quy định kèm theo Quyết định

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh; Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh

  30/01/2017

   

  12

  Quyết định

  18/2014/QĐ-UBND ngày 24/09/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020

  Khoản 1, Điều 4; Khoản 1, Điều 5; Điểm b, Khoản 2, Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh; Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh

  30/01/2017

   

  13

  Quyết định

  29/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý hoạt động điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  Khoản 2, Điều 1;  Điều 3; Khoản 1, Điều 5; Điều 6; Điều 13 Quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 27/08/2018 của UBND tỉnh  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý hoạt động điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/ 2014 của UBND tỉnh.

  10/09/2018

   

  14

  Quyết định

  32/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020

  Khoản 1, Điều 1 Quyết định

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh; Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh.

  30/01/2017

   

  15

  Quyết định

  02/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình

   Điều 4; Điều 5; Điều 8;  Khoản 1, Khoản 2 Điều 14; Khoản 2 điều 16; Khoản 9 Điều 14 và Điểm g Khoản 1 Điều 16 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND Vv sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Thái Bình.

  10/07/2017

   

  16

  Quyết định

  03/2015/QĐ-UBND ngày 5/03/2015 của UBND tỉnh Quy định quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình.

  Điểm a, b, Khoản 2, Điều 1; Điểm d, Khoản 3, Điều 4; Điểm d, Khoản 4, Điều 4 ; Điểm g, h, i, Khoản 1, Điều 5; Điểm c, d, đ, e, Khoản 2, Điều 5; Điểm b, c, d, Khoản 3, Điều 5; Điểm b, c, d, Khoản 4, Điều 5; Điểm a, Khoản 1, Điều 6; Điểm a, Khoản 2, Điều 6; Điểm a, Khoản 4, Điều 6;  Điểm a, Khoản 1, Điều 7; Điều 8; Điều 12 Quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Được sửa đổi bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 5/3/2015 của UBND tỉnh.

  10/10/2018

   

  17

  Quyết định

  13/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh Quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

  Khoản 1 Điều 4; Khoản 2 Điều 16; Khoản 2 Điều 23 Quy định ban hành kèm theo Quyết định

   Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

  31/03/2016

   

  18

  Quyết định

  07/2016/QĐ-UBND ngày 21/07/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  Tên Điều 20; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4 Điều 20; Khoản 3 Điều 22; Khoản 1 Điều 23; Khoản 1 Điều 24; Khoản 1 Điều 25; Khoản 2 Điều 33; Bãi bỏ Khoản 5 Điều 32; Bãi bỏ Khoản 5, sửa đổi Khoản 6 Điều 34  Quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh   ửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  27/10/2017

   

  Khoản 2 Điều 19 Quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 02/2018/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 điều 19 Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo quyết định số 07/2016/QĐ-UBND.

  05/03/2018

   
     

   

  Tài liệu đính kèm: