Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

   

  1/01/clip_image001.gif" width="190" />

  STT

  Tên loại

  văn bản

  Số, ký hiệu; ngày,

  tháng, năm ban

  hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

  Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị

  Cơ quan/đơn vị chủ trì soạn thảo

  Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

  I. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 18 văn bản

  1

  Quyết định

  Số 233/QĐ-UB ngày 21/3/1997

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Hưng Yên.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Nội vụ

  Quý II năm 2019

  2

  Quyết định

  Số 265/QĐ-UB ngày 05/4/1997

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Địa chính tỉnh Hưng Yên.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Nội vụ

  Quý II năm 2019

  3

  Quyết định

  Số 328/QĐ-UB ngày 23/4/1997

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học CN&MT tỉnh Hưng Yên.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Nội vụ

  Quý II năm 2019

  4

  Quyết định

  Số 542/QĐ-UB ngày 24/5/1997

  Ban hành Quy chế khen thưởng (tạm thời) đối với ngành giáo dục và đào tạo.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Nội vụ

  Quý II năm 2019

  5

  Quyết định

  Số 705/QĐ-UBND ngày 21/3/2008

  Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông.

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Nội vụ

  Quý II năm 2019

  6

  Quyết định

  Số 1900/QĐ-UBND ngày 10/10/2008

  Thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Nội vụ

  Quý II năm 2019

  7

  Quyết định

  Số 741/QĐ-UBND ngày 16/4/2009

  Thành lập Chi cục Kiểm lâm Hưng Yên thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Nội vụ

  Quý II năm 2019

  8

  Quyết định

  Số 1247/QĐ-UBND ngày 06/7/2009

  Thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Nội vụ

  Quý II năm 2019

  9

  Quyết định

  Số 559/QĐ-UBND ngày 16/3/2010

  Kiện toàn Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Hưng Yên về Phòng, chống tham nhũng

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Nội vụ

  Quý II năm 2019

  10

  Quyết định

  Số 1625/QĐ-UBND ngày 11/8/2010

  Thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Nội vụ

  Quý II năm 2019

  11

  Quyết định

  Số 1681/QĐ-UBND ngày 16/8/2010

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Nội vụ

  Quý II năm 2019

  12

  Quyết định

  Số 1957/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

  Đổi tên và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Quản lý nước và công trình thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Nội vụ

  Quý II năm 2019

  13

  Quyết định

  Số 2324/QĐ-UBND ngày 23/11/2010

  Thành lập Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Nội vụ

  Quý II năm 2019

  14

  Quyết định

  Số 2327/QĐ-UBND ngày 23/11/2010

  Quy định chức năng, nhiệm vụ Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Nội vụ

  Quý II năm 2019

  15

  Quyết định

  Số 2328/QĐ-UBND ngày 23/11/2010

  Quy định chức năng, nhiệm vụ Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Nội vụ

  Quý II năm 2019

  16

  Quyết định

  Số 818/QĐ-UBND ngày 30/5/2012

  Thành lập Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Nội vụ

  Quý II năm 2019

  17

  Quyết định

  Số 2128/QĐ-UBND ngày 11/12/2012

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Nội vụ

  Quý II năm 2019

  18

  Quyết định

  Số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015

  Quy định về phân cấp công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên

  Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 1 Điều 7 Quy định

  Điều 10 Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non

  Sở Nội vụ

  Quý II năm 2019

  II. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 05 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 217/NQ-HĐND ngày 13/12/2010

  Điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020.

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Quý II năm 2019

  2

  Quyết định

  Số 343/QĐ-UB ngày 19/3/1998

  Ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Quý II năm 2019

  3

  Chỉ thị

  Số 17/CT-UB ngày 06/5/1997

  Về việc tăng cường quản lý các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Quý II năm 2019

  4

  Chỉ thị

  Số 32/CT-UB ngày 11/8/1997

  Về việc quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, gia công chế tác vàng.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Quý II năm 2019

  5

  Quyết định

   

  Về việc ban hành quy chế phối hợp trong việc lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Ban hành mới

  Không

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Dự kiến trình trong quý IV năm 2018

  III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 11 văn bản

  1

  Quyết định

  Số 128/QĐ-UB ngày 04/3/1997

  Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản ô tô, xe gắn máy.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Tài chính

  Quý II năm 2019

  2

  Quyết định

  Số 883/QĐ-UB ngày 17/7/1997

  Quy định mức giá tối thiểu nhà ở, đất ở.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Tài chính

  Quý II năm 2019

  3

  Quyết định

  Số 979/QĐ-UB ngày 06/8/1997

  Về việc bán đấu giá nhà, chuyển quyền sử dụng mặt bằng xây dựng và giải quyết thanh lý tài sản.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Tài chính

  Quý II năm 2019

  4

  Quyết định

  Số 1313/QĐ-UB ngày 15/10/1997

  Về việc lập sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp theo vụ, năng suất để tính tỷ lệ thiệt hại xét giảm thuế miễn thuế SDĐNN khi có thiên tai, sâu bệnh.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Tài chính

  Quý II năm 2019

  5

  Quyết định

  Số 1473/QĐ-UB ngày 15/11/1997

  Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản tàu, thuyền.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Tài chính

  Quý II năm 2019

  6

  Quyết định

  Số 80/QĐ-UB ngày 20/01/1998

  Về việc trả chế độ phụ cấp trách nhiệm cho giáo viên tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong các nhà trường

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Tài chính

  Quý II năm 2019

  7

  Quyết định

  Số 846/QĐ-UBND ngày 05/5/2009

  .

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%)

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Tài chính

  Quý II năm 2019

  8

  Quyết định

  Số 491/QĐ-UBND ngày 27/3/2012

  .Quy định nội dung chi và mức chi cho công tác lập Đề án xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Tài chính

  Quý II năm 2019

  9

  Quyết định

  Số 653/QĐ-UBND ngày 07/5/2012

  .

  Quy định mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Tài chính

  Quý II năm 2019

  10

  Quyết định

  Số 695/QĐ-UBND ngày 10/4/2013

  Quy định mức chi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, thành lập mới hợp tác xã tỉnh Hưng Yên.

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Tài chính

  Quý II năm 2019

  11

  Quyết định

  Số 1180/QĐ-UBND ngày 16/7/2013

  Quy định mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Tài chính

  Quý II năm 2019

  IV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 01 văn bản

   

  Chỉ thị

  Số 12/CT-UBND ngày 01/10/2008

  Về việc tăng cường đấu tranh chống hàng giả hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Công thương

  Quý II năm 2019

  V. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 03 văn bản

  1

  Quyết định

  Số 334/QĐ-UB ngày 17/3/1998

  Ban hành Quy định quản lý, sử dụng giống gia súc tỉnh

  Hưng Yên.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Quý II năm 2019

  2

  Quyết định

  Số 854/QĐ-UBND ngày 04/6/2012

  Điều chỉnh đơn giá ngày công lao động nông nhàn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Quý II năm 2019

  3

  Chỉ thị

  Số 44/CT-UB ngày 05/8/1997

  Về việc tập trung diệt chuột để bảo vệ sản xuất.

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Quý II năm 2019

  VI. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI: 02 văn bản

  1

  Quyết định

  Số 1346/QĐ-UB ngày 22/10/1997

  Ban hành Quy định quản lý kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng đò.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Giao thông vận tải

  Quý II năm 2019

  2

  Quyết định

  Số 21/QĐ-UBND ngày 7/1/2010

  Về việc quy định giá dịch vụ xe ô tô ra, vào Bến xe ô tô và giá dịch vụ bán vé tại Bến cho khách đi ô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Thay thế

  Thực hiện theo quy định tại Luật giá năm 2012

  Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính

  01/6/2019

  VII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 05 văn bản

  1

  Quyết định

  Số 619/1998/QĐ-UB ngày 01/4/1998

  Ban hành bản Quy định tổ chức thực hiện điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Bãi bỏ

  Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn cũ được thay thế bằng Luật và các Nghị định mới

  Sở Xây dựng

  Quý II năm 2019

  2

  Quyết định

  Số 1478/1999/QĐ-UBND ngày 01/9/1999

  Quy định về quản lý sản xuất vôi, gạch ngói đất nung và khai thác cát trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Ngưng hiệu lực

  Không còn phù hợp vì ngày 06/9/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2455/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm sản xuất , khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  Sở Xây dựng

  Quý II năm 2019

  3

  Quyết định

  Số 20/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010

  Ban hành quy định về việc quản lý sản xuất vôi, gạch ngói đất nung và khai thác cát trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Ngưng hiệu lực

  Không còn phù hợp với các quy định theo Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

  Sở Xây dựng

  Quý II năm 2019

  4

  Quyết định

  Số 867/QĐ-UBND ngày 07/6/2012

  Quy định giá nhà và tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Xây dựng

  Quý II năm 2019

  5

  Chỉ thị

  Số 17/1999/CT-UB ngày 03/6/1999

  Về việc tăng cường quản lý sản xuất vôi, gạch, ngói và khai thác cát

  Ngưng hiệu lực

  Sở Tài Nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản (trong đó có cát); Chỉ thị này không còn phù hợp với các quy định về quản lý vật liệu xây dựng hiện hành

  Sở Xây dựng

  Quý II năm 2019

  VIII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 02 văn bản

  1

  Chỉ thị

  Số 10/CT-UBND ngày 17/9/2008

  Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Tài nguyên và Mội trường

  Quý II năm 2019

  2

  Chỉ thị

  Số 02/CT-UBND ngày 19/02/2009

  Về việc tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Tài nguyên và Mội trường

  Quý II năm 2019

  IX. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 11 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 292/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn cho dân quân làm nhiệm vụ

  Thay thế

  Những quy định trong Nghị quyết không còn phù hợp

  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

  Đang hoàn thiện hồ sơ trình Sở Tư pháp thẩm định

  2

  Quyết định

  Số 218/1999/QĐ-UB ngày 10/02/1999

  Ban hành Quy định tạm thời việc tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn, nâng cao tay nghề ở nước ngoài.

  Thay thế

  Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành

  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  Quý II năm 2019

  3

  Quyết định

  Số 747/2003/QĐ-UB ngày 07/4/2003

  Ban hành Quy định tạm thời việc tuyển chọn, sử dụng và quản lý lao động giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  Thay thế

  Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành

  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  Quý II năm 2019

  1.  

  Quyết định

  Số 20/2009/QĐ-UBND ngày 12/10/2009

  Quy định phân cấp về cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh & Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  Thay thế

  Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành

  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  Quý II năm 2019

  1.  

  Chỉ thị

  Số 34/1997/CT-UB ngày 23/8/1997

  Về việc tổ chức công tác định mức lao động đơn giá tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước.

  Bãi bỏ

  Căn cứ pháp lý ban hành Chỉ thị hết hiệu lực thi hành

  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  Quý II năm 2019

  1.  

  Chỉ thị

  Số 43/1997/CT-UB ngày 24/11/1997

  Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội.

  Bãi bỏ

  Căn cứ pháp lý ban hành Chỉ thị hết hiệu lực thi hành

  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  Quý II năm 2019

  1.  

  Chỉ thị

  Số 07/CT-UB ngày 06/3/1997

  Về việc tổ chức, thực hiện công tác an toàn lao động và bảo hộ lao động.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  Quý II năm 2019

  1.  

  Chỉ thị

  Số 29/1998/CT-UB ngày 05/12/1998

  Về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động.

  Thay thế

  Căn cứ pháp lý ban hành Chỉ thị hết hiệu lực thi hành

  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  Quý II năm 2019

  1.  

  Chỉ thị

  Số 06/1999/CT-UB ngày 19/3/1999

  Về tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới.

  Bãi bỏ

  Căn cứ pháp lý ban hành Chỉ thị hết hiệu lực thi hành

  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  Quý II năm 2019

  1.  

  Chỉ thị

  Số 06/2000/CT-UB ngày 03/4/2000

  Về việc làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc đời sống thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và giải quyết tồn đọng về chính sách Liệt sĩ.

  Bãi bỏ

  Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  Quý II năm 2019

  1.  

  Chỉ thị

  Số 15/2000/CT-UB ngày 06/6/2000

  Về việc giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến từ 15/7/1950 đến 30/4/1975.

  Bãi bỏ

  Căn cứ pháp lý ban hành Chỉ thị hết hiệu lực thi hành

  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  Quý II năm 2019

  X. LĨNH VỰC Y TẾ: 01 văn bản

  1

  Chỉ thị

  Số 07/CT-UB ngày 10/4/1998

  Về việc tăng cường công tác phòng dịch bệnh mùa hè.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Sở Y tế

  Quý II năm 2019

  XI. LĨNH VỰC THANH TRA: 12 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 29/2012/NQ-HĐND ngày 12/10/2012

  Quy định mức trích kinh phí để lại cho cơ quan Thanh tra nhà nước thuộc địa phương quản lý từ các khoản thu hồi, phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

  Thay thế

  Thông tư số 327/TT-BTC ngày 26/12/2016 có hiệu lực từ 01/3/2017 thay thế Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012

  Thanh tra tỉnh

  Quý II năm 2019

  2

  Quyết định

  Số 55/2000/QĐ-UB ngày 11/10/2000

  Ban hành Quy định (tạm thời) về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh

  Bãi bỏ

  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994 đã được thay thế

  Pháp lệnh Thanh tra ngày 05-10-1991 đã được thay thế

  Nghị định số 241/HĐBT ngày 5-10-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và Thông tư liên tịch số 01/TT-LT ngày 01-11-1991 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam – Thanh tra Nhà nước hết hiệu lực

  Thanh tra tỉnh

  Quý II năm 2019

  3

  Quyết định

  Số 472/2005/QĐ-UB ngày 16/3/2005

  Ban hành Quy định tạm thời về việc phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh Hưng Yên

  Bãi bỏ

  Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004; Nghị định số 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ về ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân hết hiệu lực.

  Thanh tra tỉnh

  Quý II năm 2019

  4

  Quyết định

  Số 23/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh

  Bãi bỏ

  Luật Thanh tra (22/2004/QH11) đã được thay thế.

  Các Nghị định 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005; 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ đã được thay thế

  Thanh tra tỉnh

  Quý II năm 2019

  5

  Quyết định

  Số 27/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

  quy định mức trích kinh phí để lại cho cơ quan Thanh tra nhà nước thuộc địa phương quản lý từ các khoản thu hồi, phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

  Thay thế

  TT 327/TT-BTC ngày 26/12/2016 có hiệu lực từ 01/3/2017 thay thế Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012

  Thanh tra tỉnh

  Quý II năm 2019

  6

  Quyết định

  Số 02/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013

  Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  Bãi bỏ

  Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (44/2013/QH13) ngày 26/11/2013 thay thế Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29/11/2005

  Thanh tra tỉnh

  Quý II năm 2019

  7

  Chỉ thị

  Số 21/1999/CT-UB ngày 21/8/1999

  Về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân

  Bãi bỏ

  Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004 hết hiệu lực

  Thanh tra tỉnh

  Quý II năm 2019

  8

  Chỉ thị

  Số 39/CT-UB ngày 20/9/1997

  Về phát huy dân chủ, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân; quản lý và sử dụng đúng mục đích các khoản đóng góp của công dân.

  Sửa đổi, bổ sung

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

  Thanh tra tỉnh

  Quý II năm 2019

  9

  Chỉ thị

  Số 20/2001/CT-UBND ngày 27/12/2001

  Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  Bãi bỏ

  Các căn cứ pháp luật đã được thay thế, bổ sung và sửa đổi

  Thanh tra tỉnh

  Quý II năm 2019

  10

  Chỉ thị

  Số 16/2007/CT-UBND ngày 22/11/2007

  Về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý tình hình khiếu kiện đông người, phức tạp

  Bãi bỏ

  Các căn cứ pháp luật đã được thay thế, bổ sung và sửa đổi

  Thanh tra tỉnh

  Quý II năm 2019

  11

  Chỉ thị

  Số 04/2008/CT-UBND ngày 05/02/2008

  Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, phòng chống tham nhũng lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Bãi bỏ

  Các căn cứ pháp luật đã được thay thế, bổ sung và sửa đổi

  Các Luật Khiếu nại, Tố cáo, Phòng, chống lãng phí đã được thay thế

  Thanh tra tỉnh

  Quý II năm 2019

  12

  Chỉ thị

  Số 01/2009/CT-UBND ngày 23/01/2009

  Về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Bãi bỏ

  Quy chế tiếp công dân ban hành kèm theo Quyết định số 472/2005/QĐ-UB ngày 16/3/2005 của UBND tỉnh đã được thay thế

  Thanh tra tỉnh

  Quý II năm 2019

  XII. LĨNH VỰC AN NINH, GIÁM SÁT THI HÀNH PHÁP LUẬT: 06 văn bản

  1

  Chỉ thị

  Số 03-CT/UB ngày 28/02/1997

  Về việc quản lý các công trình quốc phòng và rà phá xử lý bom, đạn, vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

   

  Quý II năm 2019

  2

  Chỉ thị

  Số 16/CT-UB ngày 02/5/1997

  Về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

   

  Quý II năm 2019

  3

  Chỉ thị

  Số 18/CT-UB ngày 05/5/1997

  Về việc đảm bảo an toàn các công trình xăng dầu và xử lý sự cố đường ống dẫn xăng dầu.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

   

  Quý II năm 2019

  4

  Chỉ thị

  Số 26/CT-UB ngày 01/7/1997

  Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

   

   

  5

  Chỉ thị

  Số 29/CT-UB ngày 14/7/1997

  Về việc thực hiện Nghị định 51/CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

   

  Quý II năm 2019

  6

  Chỉ thị

  Số 31/CT-UB ngày 09/8/1997

  Về việc tổ chức triển khai thực hiện và thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên.

  Bãi bỏ

  Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

   

  Quý II năm 2019

  XIII. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ: 01 văn bản

  1

  Quyết định

  Số 23/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011

  Về việc ban hành Quy định về quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh

  Sửa đổi, bổ sung

  Do thay đổi Luật Chuyển giao công nghệ; Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

  Sở Khoa học và Công nghệ

  Dự kiến trình trong tháng 10 năm 2018

  IX. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 01 văn bản

  1.  

  Quyết định

  Số 18/2008/QĐ-UBND ngày 27/8/2008

  Ban hành quy định “Khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) loại 2 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”

  Bãi bỏ

  Căn cứ trực tiếp ban hành là Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị đã bị thay thế bằng Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

  Sở Thông tin và Truyền thông

  Quý I năm 2019


   

   

   

  Tài liệu đính kèm: