Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

   

  A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 – 2018

   

  STT

  Tên loại

  văn bản

  Số, ký hiệu; ngày,

  tháng, năm ban

  hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết

  hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

  I.1. LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG, GIÁM SÁT THI HÀNH PHÁP LUẬT: 03 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 18/2013/NQ-HĐND

  ngày 04/12/2013

  Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

  31/12/2014

  2

  Quyết định

  Số 18/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009

  Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 25/06/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh

  15/7/2018

  3

  Quyết định

  Số 16/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

  Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban dân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011-2016

  Được thay thế bằng Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban dân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021

  26/7/2016

  I.2. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 19 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 189/2007/NQ-HĐND  ngày 12/12/2007

  Về việc quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo bồi dưỡng và khuyến khích ưu đãi tài năng

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của HĐND tỉnh Hưng Yên Về việc ban hành Quy định nội dung chi và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  14/8/2015

  2

  Nghị quyết

  Số 38/2010/NQ-HĐND

  ngày 24/3/2010

  Về việc Thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học) về tỉnh công tác

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

  31/12/2014

  3

  Nghị quyết

  Số 32/2012/NQ-HĐND

  ngày 10/12/2012

  Về việc Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010 của HĐND tỉnh khóa XIV về việc thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học) về tỉnh công tác

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

  31/12/2014

  4

  Nghị quyết

  Số 17/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015

  Về việc thông qua Đề án thành lập thị xã Mỹ Hào và 06 phường nội thị thuộc thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc thông qua Đề án thành lập thị xã Mỹ Hào và 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

  21/7/2017

  5

  Quyết định

  Số 1027/1998/QĐ-UBND  ngày 05/6/1998

  Về việc thành lập trường Nghiệp vụ thể dục - thể thao

  Được thay thế bằng Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh về việc đổi tên và tổ chức lại Trường nghiệp vụ Thể dục thể thao thành Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao thuộc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  31/7/2017

  6

  Quyết định

  Số 1780/1999/QĐ-UBND ngày 24/9/1999

  Về việc ban hành quy định quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 5/9/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  15/9/2016

  7

  Quyết định

  Số 2419/1999/QĐ-UBND ngày 02/12/1999

  Về việc thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng

  Được thay thế bằng Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên

  26/9/2017

  8

  Quyết định

  Số 44/2005/QĐ-UBND ngày 09/6/2005

  Về việc ban hành quy định về phân cấp công tác tổ chức và cán bộ, công chức viên chức thuộc tỉnh quản lý

  Được thay thế bằng Quyết định 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên

  19/3/2015

  9

  Quyết định

  Số 54/2006/QĐ-UBND ngày 13/4/2006

  Về cho phép thành lập câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu quân nhân sản xuất kinh doanh trực thuộc Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên

  Vì Nghị định số 88/2003/NĐ-CP là căn cứ ban hành Quyết định bị thay thế bởi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ, đồng thời tỉnh đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên

  17/3/2017

  10

  Quyết định

  Số 15/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007

  Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên

  29/8/2015

  11

  Quyết định

  Số 18/2007/QĐ-UBND ngày 14/11/2007

  Về việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp trên cơ sở chuyển giao bộ phận đấu giá, nhiệm vụ đấu giá từ Trung tâm tư vấn tài chính, thẩm định giá, đấu giá - Sở Tài chính

  Được thay thế bằng Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc đổi tên và tổ chức lại trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc sở Tư pháp

  01/4/2018

  12

  Quyết định

  Số 21/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007

  Về quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và khuyến khích ưu đãi tài năng

  Được thay thế bằng Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và mức thưởng khuyến khích ưu đãi tài năng

  11/9/2015

  13

  Quyết định

  Số 04/2008/QĐ-UBND ngày 22/02/2008

  Về việc thành lập Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở Ban Quản lý dự án đê điều

  Được thay thế bằng Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên

  29/9/2017

  14

  Quyết định

  Số 1760/2008/QĐ-UBND ngày 17/09/2008

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

  Được thay thế bằng Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.

  16/9/2016

  15

  Quyết định

  Số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010

  Về việc ban hành "Đề án thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công tác"

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

  31/12/2014

  16

  Quyết định

  Số 03/2013/QĐ-UBND ngày 06/3/2013

  Về việc tiếp tục thực hiện Giai đoạn II và Sửa đổi, bổ sung một số nội dung “Đề án thu hút bác sỹ, dược sỹ  (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công tác” ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

  31/12/2014

  17

  Quyết định

  Số 07/2013/QĐ-UBND ngày 24/7/2013

  Ban hành quy định tiêu chuẩn đơn vị chính quyền trong sạch vững mạnh; quy trình xét duyệt, công nhận và mức thưởng.

  Được thay thế bằng Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định tiêu chuẩn đơn vị chính quyền trong sạch vững mạnh; quy trình xét duyệt, công nhận và mức thưởng

  25/7/2017

  18

  Quyết định

  Số 13/2015/QĐ-UBND ngày 20/07/2015

  Về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng

  Được thay thế bằng Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh

  22/02/2018

  19

  Quyết định

  Số 15/2015/QĐ-UBND ngày 01/09/2015

  Ban hành Quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và mức thưởng khuyến khích ưu đãi tài năng

  Được thay thế bằng Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành quy định hỗ trợ đối với cán bộ công chức,viên chức được cử đi đào tạo sau đại học mức thưởng khuyến kích ưu đãi tài năng và thu hút nhân tài

  25/01/2018

  I.3. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 05 văn bản

  1

  Quyết định

  Số 03/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011

  Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

  26/01/2018

  2

  Quyết định

  Số 12/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

  Sửa đổi, bổ sung Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên.

  Được thay thế bằng Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

  26/01/2018

  1.  

  Quyết định

  Số 20/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011

  Ban hành quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Bị thay thế bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  20/10/2018

  4

  Quyết định

  Số 22/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

  Ban hành Quy định về công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
   

  13/6/2014

  5

  Quyết định

  Số 04/2012/QĐ-UBND ngày 12/04/2012

  Về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Bãi bỏ vì văn bản mâu thuẫn với Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ là văn bản làm căn cứ rà soát

  01/01/2018

  I.4. LĨNH VỰC THANH TRA: 00 văn bản

  I.5. LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 06 văn bản

  1

  Quyết định

  Số 08/2006/QĐ-UBND ngày 17/01/2006

  Về việc thành lập trung tâm quy hoạch, kiến trúc đô thị - Nông thôn trực thuộc Sở Xây dựng

  Được thay thế bằng Quyết định số 1347/QĐ-UBND  ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Quy hoạch, kiến trúc đô thị - nông thôn trực thuộc Sở Xây dựng

  16/5/2017

  2

  Quyết định

  Số 10/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007

  Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

  Được thay thế bằng Quyết định 18/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì và giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  26/9/2016

  3

  Quyết định

  Số 17/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008

  Về việc phê duyệt quy hoạch các điểm sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

  Được thay thế bằng Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc  phê duyệt quy hoạch điều chỉnh bổ sung các điểm sản xuất khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

  06/9/2017

  4

  Quyết định

  Số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

  Quy định phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

  Được thay thế bằng Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

  01/6/2018

  5

  Quyết định

  Số 20/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

  Về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình- phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  29/12/2016

  6

  Quyết định

  Số 20/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

  Ban hành quy định tạm thời đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Hưng yên ban hành Quy định tiêu chí chấm điểm lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  10/12/2017

  I.6. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 09 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 16/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

  Về việc Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2014.

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

  31/12/2014

  2

  Quyết định

  Số 15/2009/QĐ-UBND ngày 04/6/2009

  Về việc Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở trên địa bàn tỉnh.

  Được thay thế bằng Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/12/2014

  3

  Quyết định

  Số 12/2010/QĐ-UBND

  ngày 29/4/2010

  Về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên.

  Được thay thế bằng Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên

  15/12/2017

  4

  Quyết định

  Số 09/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011

  Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  Được thay thế bằng Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của  UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  06/11/2014

  5

  Quyết định

  Số 14/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

  Ban hành quy định một số trường hợp vụ thể về sử  dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh

  Được thay thế bằng Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể khi cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  26/7/2015

  6

  Quyết định

  Số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang sử dụng cho hộ gia đình cá nhân đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở được nhà nước công nhận hoặc được giao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; phần diện tích ngày đất tăng so với giấy tờ về quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  20/3/2015

  7

  Quyết định

  Số 15/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

  Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2014

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

  31/12/2014

  8

  Quyết định

  Số 04/2014/QĐ-UBND ngày 15/4/2014

  Về việc sửa đổi Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh

  Được thay thế bằng Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; phần diện tích ngày đất tăng so với giấy tờ về quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  20/3/2015

  9

  Quyết định

  Số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/03/2015

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; phần diện tích ngày đất tăng so với giấy tờ về quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 31/07/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ thu tiển sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất ở cho phép chuyển mục đích sử đụng đất sang đất ở công nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất ở cho hộ gia đình các nhân trên địa bàn tỉnh

  15/8/2018

  I.7. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI: 04 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 18/2014/NQ-HĐND ngày 8/12/2014

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hưng Yên Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh Hưng Yên, khóa XV - kỳ họp thứ chín

  05/6/2016

  2

  Quyết định

  Số 10/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

  Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  15/3/2018

  3

  Quyết định

  Số 06/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

  Quy định mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà ngang sông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  15/3/2018

  4

  Quyết định

  Số 04/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 8/12/2014 của HĐND tỉnh là căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực từ ngày 05/6/2016

  05/6/2016

  I.8. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 02 văn bản

  1.  

  Quyết định

  Số 02/2010/QĐ-UBND ngày 14/01/2010

  Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Hưng Yên

  Bị thay thế bởi Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 là căn cứ trực tiếp ban hành Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ

  01/6/2018

  2

  Quyết định

  Số 11/2011/QĐ-UBND ngày 29/6/2011

  Về việc quy định cơ chế đầu tư và mô hình quản lý công trình nước sạch nông thôn tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016  của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành Quy định chuyển nhượng và quản lý, vận hành các công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  28/10/2016

  I.9. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 00 văn bản

  I.10. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 05 văn bản

  1

  Quyết định

  Số 01/2006/QĐ-UBND ngày 04/01/2006

  Về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư tín điện tử của các tổ chức, cá nhân trong các cơ quan hành chính tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hưng Yên

  15/6/2017

  2

  Quyết định

  Số 121/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006

  Ban hành quy định tạm thời về quy trình tiếp nhận, cập nhật, chuyển giao văn bản đến; soạn thảo, trình duyệt ký, ban hành và phát hành văn bản đi trên mạng tin học tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

  Được thay thế bằng Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

  15/6/2017

  3

  Quyết định

  Số 06/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007

  Về việc ban hành quy chế phối hợp công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 15/03/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  26/3/2016

  4

  Quyết định

  Số 02/2011/QĐ-UBND

   ngày 26/01/2011

  Quy định thời gian mở, đóng cửa hàng ngày đối với các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

  05/01/2015

  1.  

  Quyết định

  Số 23/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015

  Về việc ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Vì căn cứ trực tiếp ban hành Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND này là Quyết định 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Mà Quyết định 25/2013/QĐ-TTg  đã bị thay thế bằng Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước từ ngày 30/3/2017

  30/3/2017

  I.11. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 01 văn bản

  1.  

  Quyết định

  Số 03/2014/QĐ-UBND ngày 14/03/2014

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số  25/2018/QĐ-UBND ngày 02/07/2018 của UBNd tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

  15/7/2018

   

   

   

   

   

   

  I.12. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ: 01 văn bản

  1

  Quyết định

  Số 1529/1999/QĐ-UB ngày 07/9/1999

  Về việc ban hành Quy định cử đoàn ra, đón đoàn vào và quản lý hoạt động đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế quản lý đoàn của tỉnh Hưng Yên ra nước ngoài và đoàn nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên

  14/7/2016

  I.13. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 16 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 142/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010

  Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tập trung giai đoạn 2011-2015

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 4/8/2015 của HĐND tỉnh Hưng Yên về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tập trung cho cấp huyện giai đoạn 2016 - 2020

  14/8/2015

  2

  Nghị quyết

  Số 12/2013/NQ-HĐND

  ngày 04/12/2013

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

  31/12/2014

  3

  Nghị quyết

  Số 15/2013/NQ-HĐND

  ngày 05/12/2013

  Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

  31/12/2014

  4

  Nghị quyết

  Số 05/2014/NQ-HĐND ngày 28/7/2014

  Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

  31/12/2014

  1.  

  Nghị quyết

  Số 12/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

   

  31/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  Số 07/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

  Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

   

  31/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  Số 38/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

   

  31/12/2016

  1.  

  Nghị quyết

  Số 41/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

  Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

   

  31/12/2016

  1.  

  Nghị quyết

  Số 11/2016/NQ-HĐND ngày 07/07/2016

  Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

   

  31/12/2016

  1.  

  Nghị quyết

  Số 79/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

  Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

   

  31/12/2017

  1.  

  Nghị quyết

  Số 80/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

  Về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương 2017

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

   

  31/12/2017

  1.  

  Nghị quyết

  Số 82/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

  Về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2017

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

   

  31/12/2017

  1.  

  Nghị quyết

  Số 144/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

  V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

  Hết thời hạn quy định trong văn bản

  31/12/2018

  14

  Quyết định

  Số 19/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009

  Về việc ban hành quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên

  20/5/2016

  15

  Quyết định

  Số 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

  Về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật đấu thầu trên địa bàn tỉnh

  Được thay thế bằng Quyết định 03/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  07/02/2015

  1.  

  Quyết định

  Số 04/2013/QĐ-UBND ngày 08/3/2013

  Quy định cơ chế hỗ trợ xi măng để đầu tư các công trình đường thôn, xóm, đường ra đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012-2015.

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

   

  31/12/2015

  I.14. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 00 văn bản

  I.15. LĨNH VỰC Y TẾ: 06 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 32/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

  Về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc thu hút Bác sĩ, Dược sĩ đại học về tỉnh công tác

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong Nghị quyết (thực hiện từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2014)

  31/12/2014

  2

  Quyết định

  Số 131/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh

  Về việc quy định mức thu tiền viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

  01/10/2017

  3

  Quyết định

  Số 16/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012

  Quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

  01/10/2017

  4

  Quyết định

  Số 13/2013/QĐ-UBND ngày 06/3/2013

  Về việc tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 và sửa đổi bổ sung 1 số nội dung “Đề án thu hút bác sỹ, Dược sỹ đại học về tỉnh công tác” ban hành kèm theo QĐ số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong  Nghị quyết (thực hiện từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2014)

  31/12/2014

  5

  Quyết định

  Số 06/2013/QĐ-UBND ngày 18/3/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

  01/10/2017

  6

  Quyết định

  Số 08/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014

  Về việc quy định mức thu Kỹ thuật chụp CT Scanner 64 dãy và kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tại các cơ sở y tế công lập

  Được thay thế bằng Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

  01/10/2017

  I.16. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: 01 văn bản

  1

  Quyết định

  Số 2142/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004

  Ban hành Quy chế xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh

  Được thay thế bằng Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  05/12/2016

  I.17. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 05 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 216/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010

  Về việc quy định mức thu học phí, lệ phí thi trong các cơ sở giáo dục và đào tạo quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015


  Được thay thế bằng Nghị quyết số 154/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021

  24/7/2018

  2

  Nghị quyết

  Số 09/2014/NQ-HĐND ngày 24/07/2014

  Về việc điều chỉnh mức thu học phí, lệ phí thi đối với các trường mầm non, trường phổ thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên


  Được thay thế bằng Nghị quyết số 154/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021

  24/7/2018

  3

  Nghị quyết

  Số 16/2016/NQ-HĐND ngày 07/07/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Hưng Yên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021


  Được thay thế bằng Nghị quyết số 154/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021

  24/7/2018

  4

  Quyết định

  Số 09/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh

  Quy định mức thu, các khoản thu tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh quản lý

  Được thay thế bằng Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên quy định về mức thu các khoản thu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Hưng Yên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

  28/8/2016

  5

  Quyết định

  Số 15/2016/QĐ-UBND ngày 11/08/2016

  Quy định về mức thu các khoản thu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Hưng Yên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

  Được thay thế bằng Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh quy định mức thu học phí, các khoản thu khác và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống  giáo dục quốc dân từ năm học 2018-2019 đến năm học đến năm học 2020-2021

  1/11/2018

  I.18. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 41 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 92/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007

  Về quy định mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai và lệ phí hộ tịch

  Bị bãi bỏ bởi Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 86/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh và Khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh và Phụ lục số 02 Luật phí và lệ phí

  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết

  Số 248/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008

  Quy định mức chi hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 157/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 của HĐND tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/8/2018

  3

  Nghị quyết

  Số 35/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010

  Về việc quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  Bị bãi bỏ bởi Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Khoản 1 Nghị quyết 86/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh, Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh và Phụ lục số 02 Luật phí và lệ phí

  01/01/2017

  4

  Nghị quyết

  Số 218/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010

  Về việc quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc tỉnh quản lý

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên

  01/8/2018

  1.  

  Nghị quyết

  Số 141/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010

  v/v quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

  Hết thời hạn được quy định trong văn bản

  31/12/2011

  1.  

  Nghị quyết

  Số 143/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010

  Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách (Từ năm 2011 đến năm 2015).

  Hết thời hạn được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  7

  Nghị quyết

  Số 295/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 6/10/2016 của HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  01/11/2016

  8

  Nghị quyết

  Số 291/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Ban hành Quy định về chế độ chi công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 98/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/8/2017

  9

  Nghị quyết

  Số 09/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

  Về việc quy định thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

  Được thay thế bởi Khoản 9, 10 Điều 1 Nghị quyết số 86/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh  về việc quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  01/01/2017

  10

  Nghị quyết

  Số 12/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

  Về quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 108/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

  01/10/2017

  11

  Nghị quyết

  Số 27/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 108/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

  01/10/2017

  12

  Nghị quyết

  Số 30/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

  Về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc các cơ quan, đơn vị tỉnh quản lý.


  Được thay thế bằng Nghị quyết số 156/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 của HĐND tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/8/2018

  13

  Nghị quyết

  Số 08/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013

  Về việc quy định thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ một xy lanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  15/12/201

  14

  Nghị quyết

  Số 14/2013/NQ-HĐND

  ngày 05/12/2013

  Về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2014.

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

  31/12/2014

  15

  Nghị quyết

  Số 11/2014/NQ-HĐND ngày 28/7/2014

  Về việc quy định mức thu kỹ thuật chụp CT Scanner 64 dãy và kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tại các cơ sở y tế công lập

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

  01/10/2017

  16

  Nghị quyết

  Số 18/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014

  Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 6/10/2016 của HĐND tỉnh Hưng Yên  về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh Hưng Yên, khóa XV - kỳ họp thứ chín

  05/6/2016

  17

  Nghị quyết

  Số 13/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015

  Về việc ban hành quy định đối tượng, mức vận động đóng góp, tổ chức thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 111/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc bãi bỏ Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định đối tượng, mức vận động đóng góp, tổ chức thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh

  01/8/2017

  1.  

  Nghị quyết

  Số 40/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

  Về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương 2016

  Hết thời hạn  quy định trong văn bản

   

  1.  

  Quyết định

  Số 30/2008/QĐ-UBND ngày 28/12/2008

  Về việc quy định hỗ trợ mức chi công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

   

  1.  

  Quyết định

  Số 246/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008

  Về quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  Vì Căn cứ trực tiếp ban hành là pháp lệnh phí và lệ phí đã bị thay thế bằng Luật phí và lệ phí năm 2017

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định

  Số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12/8/2009

  Về quy định mức thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Vì căn cứ trực tiếp ban hành văn bản này là Nghị quyết số 90/2009/NQ-HĐND ngày 27/7/2009 Về quy định mức thu lệ phí cấp bản sao từ bản chính, lệ phí chứng thực bản sao từ sổ gốc, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực. Mà ngày 30/11/2015 Nghị quyết số 90/2009/NQ-HĐND và Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP đã bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch

  30/11/2015

  22

  Quyết định

  Số 09/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

  Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/01/2016

  23

  Quyết định

  Số 15/2010/QĐ-UBND

  ngày 09/6/2010

  Về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hưng Yên

  Đã được thay thế bằng Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hưng Yên

  01/12/2014

  24

  Quyết định

  Số 18/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010

  Về việc ban hành bảng giá tối thiểu ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Đã được thay thế bằng Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên Quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy, ô tô, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/5/2016

  25

  Quyết định

  Số 21/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010

  Về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh chuyển qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh

  Đã được thay thế bằng Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh

  01/11/2017

  26

  Quyết định

  Số 24/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010

  Ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách.

  Đã được thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

  10/01/2017

  27

  Quyết định

  Số 05/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011

  Về việc Quy định mức thu học phí, lệ phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

  Đã được thay thế bằng Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định mức thu các khoản thu tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh quản lý

  13/9/2014

  28

  Quyết định

  Số 07/2011/QĐ-UBND ngày 19/4/2011

  Về việc Quy định giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Đã được thay thế bằng Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy định tại Điều 10 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  11/12/2014

  29

  Quyết định

  Số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

  Về việc Sửa đổi Điều 4 Chương II Quy định giá thuê đất, thuê mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên.

  Đã được thay thế bằng Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy định tại Điều 10 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  11/12/2014

  30

  Quyết định

  Số 15/2012/QĐ-UBND ngày 16/08/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản thu và tỉ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách

  Đã được thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

  10/01/2017

  31

  Quyết định

  Số 20/2012/QĐ-UBND ngày 24/10/2012

  Quy định giá tối thiểu sản phẩm tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để tính thuế tài nguyên

  Được thay thế bằng Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 15/4/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

  01/5/2018

  32

  Quyết định

  Số 26/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

  Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức nhà nước tỉnh Hưng Yên làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

  Được thay thế bằng Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  20/10/2018

  33

  Quyết định

  Số 14/2013/QĐ-UBND

  ngày 14/10/2013

  Về việc quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe chở hàng bốn bánh có động cơ một xy lanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định 04/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định lập, giao kế hoạch thu, chi, thanh toán và phê duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

  01/01/2015

  34

  Quyết định

  Số 05/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015

  Ban hành Quy định lập, giao kế hoạch thu, chi, thanh toán và phê duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

  Được thay thế bằng Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên

  15/4/2018

  35

  Quyết định 

  Số 08/2015/QĐ-UBND ngày 13/03/2015

  Về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách đối với huyện Mỹ Hào

  Vì Quyết định là điều chỉnh quy định Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND  và Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND  nhưng cả hai Quyết định đó đều hết hiệu lực từ ngày 10/01/2017

  10/01/2017

  1.  

  Quyết định 

  Số 15/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015

  Quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và mức thưởng khuyến kích ưu đãi tài năng

  Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày  12/01/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên Quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học; mức thưởng khuyến kích ưu đãi tài năng và thu hút nhân tài

  25/01/2018

  37

  Quyết định

  Số 16/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách

  Được thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

  10/01/2017

  38

  Quyết định

  Số 17/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015

  Về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  25/10/2017

  39

  Quyết định

  Số 01/2016/QĐ-UBND ngày 25/01/2016

  Về việc điều chỉnh giá tối thiểu sản phẩm tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để tính thuế tài nguyên

  Được thay thế bằng Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 15/4/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

  01/5/2018

  40

  Quyết định

  Số 05/2017/QĐ-UBND ngày 18/05/2017

  Về việc sửa đổi một số điều của Quy định về lập, giao kế hoạch thu, chi, thanh toán và phê duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh

  Được thay thế bằng Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên

  15/4/2018

  41

  Quyết định

  Số 23/2017/QĐ-UBND ngày 13/09/2017

  Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

  Được thay thế bằng Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 15/4/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

  01/5/2018

  II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 00 văn bản

   

   

   

   

   

  B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

   

  STT

  Tên loại

  văn bản

  Số, ký hiệu; ngày,

  tháng, năm ban

  hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết

  hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 14 văn bản

  I.1. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI: 01 văn bản

  1

  Quyết định

  53/2002/QĐ-UBND ngày 04/12/2002

  Về việc cấm xây dựng, cơi lới các công trình trong hành lang bảo vệ đường giao thông và đê điều

  Vì không phù hợp với Khoản 4 Điều 43 Luật Giao thông vận tải 2008

  01/7/2009

  I.2. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 11 văn bản

  1.  

  Nghị quyết

  Số 53/1998/NQ-HĐND ngày 24/7/1998

  Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Vì căn cứ trực tiếp ban hành là Pháp lệnh về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của HĐND ở mỗi cấp có quy định nội dung về phí và lệ phí đã bị thay thế bằng Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001

  01/01/2002

  2

  Nghị quyết

  Số 58/1998/NQ-HĐ ngày 24/7/1998

  Về phương án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê trên địa bàn thị xã Hưng Yên.

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 298/QĐ-TTHĐND ngày 04/12/2012 của Thường  trực HĐND  tỉnh  về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời điểm từ năm 1997 đến năm 2012

  04/12/2012

  3

  Nghị quyết

  Số 72/1999/NQ-HĐ ngày 22/7/1999

  Về mức phụ cấp hoạt động phí đối với Bí thư chi bộ, Trưởng phó khu phố ở các phường thuộc thị xã Hưng Yên.

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 298/QĐ-TTHĐND ngày 04/12/2012 của Thường  trực HĐND  tỉnh  về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời điểm từ năm 1997 đến năm 2012

  04/12/2012

  4

  Nghị quyết

  Số 80/2000/NQ-HĐ ngày 21/7/2000

  Quy định mức thu học phí đối với các trường trung học phổ thông dân lập.

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 298/QĐ-TTHĐND ngày 04/12/2012 của Thường  trực HĐND  tỉnh  về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời điểm từ năm 1997 đến năm 2012

  04/12/2012

  5

  Nghị quyết

  Số 115/2002/NQ-HĐ ngày 24/01/2002

  Về việc điều chỉnh mức hoạt động phí đối với Bí thư Chi bộ, trưởng, phó thôn, khu phố.

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 298/QĐ-TTHĐND ngày 04/12/2012 của Thường  trực HĐND  tỉnh  về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời điểm từ năm 1997 đến năm 2012

  04/12/2012

  6

  Nghị quyết

  Số 186/2004/NQ-HĐ ngày 17/12/2004

  Về chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, khu phố.

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 298/QĐ-TTHĐND ngày 04/12/2012 của Thường  trực HĐND  tỉnh  về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời điểm từ năm 1997 đến năm 2012

  04/12/2012

  1.  

  Nghị quyết

  Số 248/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008

  Quy định mức chi kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 157/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/8/2018

  8

  Quyết định

  Số 27/2001/QĐ-UB ngày 06/9/2001

  Quy định mức phụ cấp cho cán bộ, nhân viên đài truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn.

  Được thay thế bằng Quyết định số 03/2005/QĐ-UBND ngày 08/01/2005 của UBND tỉnh Về việc quy định các chức danh và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, cán bộ thôn, khu phố

  01/01/2005

  9

  Quyết định

  Số 42/2001/QĐ-UB ngày 08/10/2001

  Quy định mức thu tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên về viện phí, dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe và dịch vụ y tế tại các trạm xá các xã, phường, thị trấn.

  Được thay thế bằng Quyết định số 131/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của  UBND tỉnh về việc quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên

  01/01/2007

  10

  Quyết định

  Số 05/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

  Về việc quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh

  Được thay thế bằng Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh

  01/01/2013

  11

  Quyết định

  Số 04/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011

  Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho cán bộ chăn nuôi thú y xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hưng Yên.

  Được thay thế bằng Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ

  04/10/2013

  I.3. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 01 văn bản

  1

  Quyết định

  Số 03/2004/QĐ-UB ngày 06/01/2004

  Thực hiện đề án khuyến nông cơ sở và chế độ phụ cấp cho khuyến nông viên.

  Được thay thế bằng Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ

  04/10/2013

  I.4. LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 01 văn bản

  1

  Quyết định

  Số 21/2001/QĐ-UB ngày 03/8/2001

  Ban hành Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong XDCB

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2007/QĐ-UB ngày 23/11/2007 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

  02/12/2007

  II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 00 văn bản

                 

   

   

  Tài liệu đính kèm: