Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

  Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số  427/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

   

  STT

  Tên loại

  văn bản

  Số, ký hiệu; ngày,

  tháng, năm ban

  hành văn bản

  Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

  Thời điểm có hiệu lực

  Nội dung văn bản

  I. LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG, GIÁM SÁT THI HÀNH PHÁP LUẬT: 29 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 18/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013

  Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014

  14/12/2013

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65793&Keyword=18/2013/NQ-H%C4%90ND

  2

  Nghị quyết

  Số 26/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

  Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015 

  15/12/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106845&Keyword=26/2014/NQ-H%C4%90ND

  3

  Nghị quyết

  Số 45/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

  Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016

  20/12/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=107021&Keyword=45/2015/NQ-H%C4%90ND

  4

  Nghị quyết

  Số 04/2016/NQ-HĐND ngày 22/03/2016

  Kỳ họp thứ 12 - tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016

  01/04/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106603&Keyword=04/2016/NQ-H%C4%90ND

  5

  Nghị quyết

  Số 17/2016/NQ-HĐND ngày 07/07/2016

  Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

  10/07/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=114449&Keyword=17/2016/NQ-H%C4%90ND

  6

  Nghị quyết

  Số 51/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  15/10/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=115300&Keyword=51/2016/NQ-H%C4%90ND

  7

  Nghị quyết

  Số 53/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016

  Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  15/10/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=115308&Keyword=53/2016/NQ-H%C4%90ND

  8

  Nghị quyết

  Số 85/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

  Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  30/12/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=119394&Keyword=85/2016/NQ-H%C4%90ND

  9

  Nghị quyết

  Số 91/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

  Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2017

  30/12/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=119371&Keyword=91/2016/NQ-H%C4%90ND

  10

  Nghị quyết

  Số 111/2017/NQ-HĐND ngày 21/07/2017

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định đối tượng, mức vận động đóng góp, tổ chức thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh

  01/08/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=125309&Keyword=111/2017/NQ-H%C4%90ND

  11

  Quyết định

  Số 01/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

  15/01/2012

  Văn bản mật không được đăng tải

  12

  Quyết định

  Số 06/2014/QĐ-UBND ngày 03/06/2014

  Ban hành Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  13/06/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62482&Keyword=06/2014/Q%C4%90-UBND

  13

  Quyết định

  Số 21/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

  Về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

  28/11/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106756&Keyword=21/2015/Q%C4%90-UBND

  14

  Quyết định

  Số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/07/2016

  Về việc ban hành Quy chế quản lý đoàn của tỉnh Hưng Yên ra nước ngoài và đoàn nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên

  14/07/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=113432&Keyword=12/2016/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  Số 30/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017

  Ban hành Quy định về quy trình xây dựng bài giảng, tài liệu tham khảo có nội dung bí mật nhà nước, bí mật nội bộ, việc tổ chức các cuộc họp, lớp học có nội dung bí  mật nhà nước, bí mật nội bộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

   

  Văn bản mật không được đăng tải

  16

  Quyết định

  Số 22/2018/QĐ-UBND ngày 25/06/2018

  V/v ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh

  15/7/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129627&Keyword=22/2018/Q%C4%90-UBND

  17

  Chỉ thị

  Số 06/1998/CT-UB ngày 01/4/1998

  Về việc tăng cường trách nhiệm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới.

  01/4/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62538&Keyword=06/1998/CT-UB

  18

  Chỉ thị

  Số 17/1998/CT-UBND ngày 23/6/1998

  Về việc chống lấy cắp điện

  23/6/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62549&Keyword=17/1998/CT-UBND

  19

  Chỉ thị

  Số 25/1998/CT-UB ngày 08/9/1998

  Về việc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC-đối với lực lượng PCCC quần chúng.

  08/9/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62555&Keyword=25/1998/CT-UB

  20

  Chỉ thị

  Số 24/1998/CT-UB ngày 10/9/1998

  Về việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 58/TTg ngày 15/2/1993 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

  10/9/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62554&Keyword=24/1998/CT-UB

  21

  Chỉ thị

  Số 15/1999/CT-UB ngày 14/5/1999

  Về việc triển khai thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

  14/5/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62838&Keyword=15/1999/CT-UB

  22

  Chỉ thị

  Số 20/2000/CT-UBND ngày 19/12/2000

  Về việc tăng cường quản lý, cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

  19/12/2000

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63031&Keyword=20/2000/CT-UBND

  23

  Chỉ thị

  Số 11/2001/CT-UBND ngày 19/7/2001

  Về việc thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

  19/7/2001

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63909&Keyword=11/2001/CT-UBND

  24

  Chỉ thị

  Số 04/2002/CT-UB ngày 18/3/2002

  Về việc tổ chức xây dựng Đại đội dân quân pháo phòng không của lực lượng vũ trang tỉnh.

  18/3/2002

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63245&Keyword=04/2002/CT-UB

  25

  Chỉ thị

  Số 16/2004/CT-UB ngày 29/7/2004

  Về việc quản lý, rà phá (xử lý) bom, đạn, vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh.

  29/7/2004

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64032&Keyword=16/2004/CT-UB

  26

  Chỉ thị

  Số 02/2006/CT-UBND ngày 03/3/2006

  Về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy.

  13/3/2006

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64816&Keyword=02/2006/CT-UBND

  27

  Chỉ thị

  Số 12/2007/CT-UBND ngày 19/6/2007

  Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú.

  29/6/2007

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65137&Keyword=12/2007/CT-UBND

  28

  Chỉ thị

  Số 07/2010/CT-UBND ngày 04/10/2010

  Về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

  14/10/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=133363&Keyword=07/2010/CT-UBND

  29

  Chỉ thị

  Số 04/2012/CT-UBND ngày 27/3/2012

  Về thực hiện cuộc vận động công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệ xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

  27/3/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65096&Keyword=04/2012/CT-UBND

  II. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 61 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 113/2002/NQ-HĐND ngày 24/01/2002

  Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố.

  24/01/2002

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63477&Keyword=113/2002/NQ-H%C4%90ND

  2

  Nghị quyết

  Số 296/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016.

  19/12/2011

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64586&Keyword=296/2011/NQ-H%C4%90ND

  3

  Nghị quyết

  Số 13/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

  Về việc điều chỉnh mức trợ cấp khi thực hiện giai đoạn 2 Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức dự bị tại xã, phường, thị trấn.

  30/7/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65232&Keyword=13/2012/NQ-H%C4%90ND

  4

  Nghị quyết

  31/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

  Về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập.

  20/12/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65246&Keyword=31/2012/NQ-H%C4%90ND

  5

  Nghị quyết

  Số 11/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013

  Về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ.

  04/8/2013

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65630&Keyword=11/2013/NQ-H%C4%90ND

  6

  Nghị quyết

  Số 21/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

  Về việc phê chuẩn tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội có tính chất đặc thù ở địa phương năm 2015 

  08/12/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=103190&Keyword=21/2014/NQ-H%C4%90ND

  7

  Nghị quyết

  Số 18/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

  Về quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và mức thưởng khuyến khích ưu đãi tài năng

  10/08/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106954&Keyword=18/2015/NQ-H%C4%90ND

  8

  Nghị quyết

  Số 14/2016/NQ-HĐND ngày 07/07/2016

  Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2016

  07/07/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=114429&Keyword=14/2016/NQ-H%C4%90ND

  9

  Nghị quyết

  Số 89/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

  Về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động của tỉnh năm 2017

  30/12/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=119367&Keyword=89/2016/NQ-H%C4%90ND

  10

  Nghị quyết

  Số 90/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

  Về việc sửa đổi Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

  01/01/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=119368&Keyword=90/2016/NQ-H%C4%90ND

  11

  Nghị quyết

  Số 107/2017/NQ-HĐND ngày 21/07/2017

  Ban hành quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách Ban đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện; Hội Người cao tuổi cấp xã; Chi hội Người cao tuổi ở thôn, khu phố tỉnh Hưng Yên

  01/09/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=125303&Keyword=107/2017/NQ-H%C4%90ND

  12

  Nghị quyết

  Số 131/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Về việc thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2018 – 2021

  01/01/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=127474&Keyword=131/2017/NQ-H%C4%90ND

  13

  Nghị quyết

  158/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018

  Về việc hỗ trợ công chức, viên chức; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý thôi việc theo nguyện vọng

  01/9/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130773&Keyword=158/2018/NQ-H%C4%90ND

  14

  Quyết định

  Số 70/QĐ-UB ngày 14/02/1997

  Thành lập Chi cục thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14/02/1997

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62157&Keyword=70/1997/Q%C4%90-UBND

  15

  Quyết định

  Số 1791/1997/QĐ-UB ngày 23/12/1997

  Ban hành Quy chế (tạm thời) thưởng Cờ thi đua xuất sắc hàng năm đối với các ngành.

  23/12/1997

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62799&Keyword=1791/1997/Q%C4%90-UB

  16

  Quyết định

  Số 2281/1998/QĐ-UB ngày 02/12/1998

  Ban hành bản Quy định về quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp.

  02/12/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62684&Keyword=2281/1998/Q%C4%90-UB

  17

  Quyết định

  Số 2626/1998/QĐ-UB ngày 30/12/1998

  Thành lập Chi cục Quản lý nước và công trình thủy lợi.

  30/12/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62692&Keyword=2626/1998/Q%C4%90-UB

  18

  Quyết định

  Số 1859/1999/QĐ-UB ngày 05/10/1999

  Về giải quyết chế độ chính sách với cán bộ y tế cơ sở theo Thông tư số 08/TT-LB ngày 20/4/1995.

  15/10/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62976&Keyword=1859/1999/Q%C4%90-UB

  19

  Quyết định

  Số 02/2000/QĐ-UB ngày 18/01/2000

  Quy định về quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động tôn giáo tại tỉnh Hưng Yên.

  03/02/2000

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=39511&Keyword=02/2000/Q%C4%90-UB

  20

  Quyết định

  Số 48/2002/QĐ-UB ngày 11/9/2002

  Về bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Chi cục di dân PTVKTM thành Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

  11/9/2002

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64028&Keyword=48/2002/Q%C4%90-UB

  21

  Quyết định

  Số 65/2006/QĐ-UBND ngày 11/7/2006

  Quy định xếp hạng và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp do UBND tỉnh thành lập.

  21/7/2006

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65286&Keyword=65/2006/Q%C4%90-UBND

  22

  Quyết định

  Số 76/2006/QĐ-UBND ngày 10/8/2006

  Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

  20/8/2006

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64790&Keyword=76/2006/Q%C4%90-UBND

  23

  Quyết định

  Số 678/2007/QĐ-UBND ngày 05/4/2007

  Về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

  15/4/2007

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64629&Keyword=678/2007/Q%C4%90-UBND

  24

  Quyết định

  Số 05/2008/QĐ-UBND ngày 29/02/2008

  Ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh.

  10/3/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64757&Keyword=05/2008/Q%C4%90-UBND

  25

  Quyết định

  Số 16/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008

  Thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc sở Y tế Hưng Yên.

  09/6/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64794&Keyword=16/2008/Q%C4%90-UBND

  26

  Quyết định

  Số 26/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

  19/11/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64808&Keyword=26/2008/Q%C4%90-UBND

  27

  Quyết định

  Số 1653/2008/QĐ-UBND ngày 28/8/2008

  Thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

  28/8/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65146&Keyword=1653/2008/Q%C4%90-UBND

  28

  Quyết định

  Số 06/2009/QĐ-UBND ngày 08/5/2009

  Ban hành Quy định thành phần và Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức xã, phường, thị trấn.

  18/5/2009

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65406&Keyword=06/2009/Q%C4%90-UBND

  29

  Quyết định

  Số 949/2009/QĐ-UBND ngày 19/5/2009

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.

  19/5/2009

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65540&Keyword=949/2009/Q%C4%90-UBND

  30

  Quyết định

  Số 16/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các khu công nghiệp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  28/6/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66045&Keyword=16/2010/Q%C4%90-UBND

  31

  Quyết định

  Số 19/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010

  Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính quy định tại một số văn bản của UBND tỉnh.

  09/8/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66170&Keyword=19/2010/Q%C4%90-UBND

  32

  Quyết định

  Số 1159/2010/QĐ-UBND ngày 10/6/2010

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên.

  10/6/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66295&Keyword=1159/2010/Q%C4%90-UBND

  33

  Quyết định

  Số 1956/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

  Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  07/10/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66494&Keyword=1956/2010/Q%C4%90-UBND

  34

  Quyết định

  Số 1443/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011

  Thành lập Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Hưng Yên.

  23/8/20121

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65013&Keyword=1443/2011/Q%C4%90-UBND

  35

  Quyết định

  Số 12/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

  Điều chỉnh mức trợ cấp khi thực hiện giai đoạn II, Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức dự bị tại xã, phường, thị trấn.

  26/8/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65720&Keyword=12/2012/Q%C4%90-UBND

  36

  Quyết định

  Số 08/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013

  Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  01/8/2013

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66209&Keyword=08/2013/Q%C4%90-UBND

  37

  Quyết định

  Số 09/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013

  Ban hành Quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và các sở, ngành quản lý.

  03/9/2013

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66219&Keyword=09/2013/Q%C4%90-UBND

  38

  Quyết định

  Số 10/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013

  Sửa đổi Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của UBND tỉnh về việc Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

  24/9/2013

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66225&Keyword=10/2013/Q%C4%90-UBND

  39

  Quyết định

  Số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/03/2015

  Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên

  19/03/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106024&Keyword=06/2015/Q%C4%90-UBND

  40

  Quyết định

  Số 14/2015/QĐ-UBND ngày 19/08/2015

  Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên

  29/08/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106624&Keyword=14/2015/Q%C4%90-UBND

  41

  Quyết định

  Số 13/2016/QĐ-UBND ngày 15/07/2016

  Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban dân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021

  26/07/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=113431&Keyword=13/2016/Q%C4%90-UBND

  42

  Quyết định

  Số 16/2016/QĐ-UBND ngày 05/09/2016

  Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  15/09/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=114453&Keyword=16/2016/Q%C4%90-UBND

  43

  Quyết định

  Số 31/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

  Về việc sửa đổi Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

  01/01/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=119398&Keyword=31/2016/Q%C4%90-UBND

  44

  Quyết định

  Số 12/2017/QĐ-UBND ngày 11/07/2017

  Ban hành Quy định tiêu chuẩn đơn vị chính quyền trong sạch vững mạnh; quy trình xét duyệt, công nhận và mức thưởng

  25/07/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=124050&Keyword=12/2017/Q%C4%90-UBND

  45

  Quyết định

  Số 17/2017/QĐ-UBND ngày 21/08/2017

  Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách Ban đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện; Hội Người cao tuổi cấp xã; Chi hội Người cao tuổi ở thôn, khu phố tỉnh Hưng Yên

  01/09/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127548&Keyword=17/2017/Q%C4%90-UBND

  46

  Quyết định

  Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018

  Ban hành quy định hỗ trợ đối với cán bộ công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học mức thưởng khuyến kích ưu đãi tài năng và thu hút nhân tài

  25/01/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127953&Keyword=01/2018/Q%C4%90-UBND

  47

  Quyết định

  Số 03/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018

  Thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2021

  01/02/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130785&Keyword=03/2018/Q%C4%90-UBND

  48

  Quyết định

  Số 08/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018

  Ban hành quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh

  22/02/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127970&Keyword=08/2018/Q%C4%90-UBND

  49

  Quyết định

  Số 09/2018/QĐ-UBND ngày 26/02/2018

  Về việc thành lập Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

  10/3/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129296&Keyword=09/2018/Q%C4%90-UBND

  50

  Quyết định

  Số 13/2018/QĐ-UBND ngày 16/3/2018

  V/v đổi tên và tổ chức lại trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc sở Tư pháp

  01/4/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129314&Keyword=13/2018/Q%C4%90-UBND

  51

  Quyết định

  Số 17/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018

  V/v tổ chức lại quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Hưng Yên

  05/5/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129352&Keyword=17/2018/Q%C4%90-UBND

  52

  Quyết định

  Số 20/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018

  V/v chấp thuận thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND huyện, thành phố

  01/6/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129357&Keyword=20/2018/Q%C4%90-UBND

  53

  Quyết định

  32/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

  V/v quy định hỗ trợ công chức viên chức lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc tỉnh Hưng yên quản lý thôi việc theo nguyện vọng

  01/9/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131511

  54

  Quyết định

  Số 39/2018/QĐ-UBND ngày 1/11/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân cấp, quản lý công tác tổ chức, cán bộ

  15/11/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132176&Keyword=39/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  Số 40/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

  V/v tổ chức lại trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc sở Tài nguyên và môi trường

  15/11/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132177&Keyword=40/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  Số 45/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018

  V/v Thành lập trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hưng yên thuộc văn phòng UBND tỉnh

  20/12/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132599&Keyword=45/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  Số 46/2018/QĐ-UBND ngày19/12/2018

  V/v Thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên trực thuộc sở y tế

  01/01/2019

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132606&Keyword=46/2018/Q%C4%90-UBND

  58

  Chỉ thị

  Số 13/1998/CT-UB ngày 03/6/1998

  Về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi.

  03/6/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62545&Keyword=13/1998/CT-UBND

  59

  Chỉ thị

  Số 05/2004/CT-UB ngày 18/3/2004

  Về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường trách nhiệm, chấn chỉnh kỷ cương của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ.

  18/3/2004

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64019&Keyword=05/2004/CT-UB

  60

  Chỉ thị

  Số 13/2006/CT-UBND ngày 28/9/2006

  Về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

  08/10/2006

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64825&Keyword=13/2006/CT-UBND

  61

  Chỉ thị

  Số 09/2009/CT-UBND ngày 11/5/2009

  Về việc tăng cường thực hiện công tác dân vận và thực hiện “Năm dân vận của chính quyền “.

  21/5/2009

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65357&Keyword=09/2009/CT-UBND

  III. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 20 văn bản

  1

  Quyết định

  Số 2382/1999/QĐ-UB ngày 29/11/1999

  Ban hành Quy chế báo cáo viên pháp luật

  29/11/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62988&Keyword=2382/1999/Q%C4%90-UB

  2

  Quyết định

  Số 05/2014/QĐ-UBND ngày 03/06/2014

  Ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  13/06/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62480&Keyword=05/2014/Q%C4%90-UBND

  3

  Quyết định

  Số 11/2014/QĐ-UBND ngày 19/09/2014

  Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  29/09/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62494&Keyword=11/2014/Q%C4%90-UBND

  4

  Quyết định

  Số 10/2015/QĐ-UBND ngày 22/05/2015

  Ban hành Quy chế rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/06/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106449&Keyword=10/2015/Q%C4%90-UBND

  5

  Quyết định

  Số 19/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, cá nhân trong công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  18/10/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106737&Keyword=19/2015/Q%C4%90-UBND

  6

  Quyết định

  Số 06/2016/QĐ-UBND ngày 21/03/2016

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  31/03/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=107172&Keyword=06/2016/Q%C4%90-UBND

  7

  Quyết định

  Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017

  Ban hành mức trần thù lao công chứng, dịch thuật và chi phí khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  15/01/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=118459&Keyword=02/2017/Q%C4%90-UBND

  8

  Quyết định

  Số 19/2017/QĐ-UBND ngày 05/09/2017

  Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  15/09/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127550&Keyword=19/2017/Q%C4%90-UBND

  9

  Quyết định

  Số 02/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018

  Ban hành Quy chế thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

  26/01/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127957&Keyword=02/2018/Q%C4%90-UBND

  10

  Quyết định

  34/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

  Ban hành quy định về kiểm tra, rà soát hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  20/10/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=131461&Keyword=34/2018/Q%C4%90-UBND

  11

  Chỉ thi.

  Số 08/1998/CT-UBND ngày 18/4/1998

  Về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg và Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

  18/4/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62540&Keyword=08/1998/CT-UBND

  12

  Chỉ thị

  Số 29/1999/CT-UB ngày 30/11/1999

  Về việc thực hiện Nghị định số 83/1998/NĐ-CP về đăng ký hộ tịch.

  30/11/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62845&Keyword=29/1999/CT-UB

  13

  Chỉ thị

  Số 11 /2002/CT-UB ngày 24/5/2002

  Về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới.

  24/5/2002

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63251&Keyword=11%20/2002/CT-UB

  14

  Chỉ thị

  Số 17/2004/CT-UB ngày 06/8/2004

  Về việc đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở.

  06/8/2004

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64035&Keyword=17/2004/CT-UB

  15

  Chỉ thị

  Số 07/2006/CT-UBND ngày 29/5/2006

  Về việc thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

  08/6/2006

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64822&Keyword=07/2006/CT-UBND

  16

  Chỉ thị

  Số 07/2007/CT-UBND ngày 27/3/2007

  Về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

  06/4/2007

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65062&Keyword=07/2007/CT-UBND

  17

  Chỉ thị

  Số 13/2007/CT-UBND ngày 03/7/2007

  Về việc triển khai thi hành Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

  13/7/2007

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65142&Keyword=13/2007/CT-UBND

  18

  Chỉ thị

  Số 03/2008/CT-UBND ngày 29/01/2008

  Về việc thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

  09/02/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64864&Keyword=03/2008/CT-UBND

  19

  Chỉ thị

  Số 04/2010/CT-UBND ngày 20/8/2010

  Về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

  20/8/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65787&Keyword=04/2010/CT-UBND

  20

  Chỉ thị

  Số 06/2010/CT-UBND ngày 31/8/2010

  Về tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

  10/9/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65795&Keyword=06/2010/CT-UBND

  IV. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 27 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 76/2006/NQ-HĐND ngày 19/7/2006

  Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên từ nay đến 2015 và định hướng đến 2020.

  29/7/2006

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64901&Keyword=76/2006/NQ-H%C4%90ND

  2

  Nghị quyết

  Số 11/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

  Về việc ban hành tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C

  10/08/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106875&Keyword=11/2015/NQ-H%C4%90ND

  3

  Nghị quyết

  Số 12/2016/NQ-HĐND ngày 07/07/2016

  Về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

  07/07/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=114418&Keyword=12/2016/NQ-H%C4%90ND

  4

  Nghị quyết

  Số 49/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016

  Về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  17/10/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=114447&Keyword=49/2016/NQ-H%C4%90ND

  5

  Nghị quyết

  Số 81/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

  Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

  25/12/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=117782&Keyword=81/2016/NQ-H%C4%90ND

  6

  Nghị quyết

  Số 97/2017/NQ-HĐND ngày 21/07/2017

  Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Hưng Yên

  01/08/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=125261&Keyword=97/2017/NQ-H%C4%90ND

  7

  Nghị quyết

  Số 118 /2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

  08/12/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=127472&Keyword=118%20/2017/NQ-H%C4%90ND

  8

  Nghị quyết

  149/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018

  Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường gom (bên phải) đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn từ đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đến giao với ĐT.376)

  01/8/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130783

  1.  

  Nghị quyết

  Số 169/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

  22/12/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132597&Keyword=169/2018/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  Số 173/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

  Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường trục trung tâm Khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc)

  12/12/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=133248&Keyword=173/2018/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  Số 182/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

  Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020

  22/12/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=133272&Keyword=182/2018/NQ-H%C4%90ND

  12

  Quyết định

  Số 1088/1999/QĐ-UB ngày 24/6/1999

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/1998/QĐ-TTg ngày 01/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  24/6/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62958&Keyword=1088/1999/Q%C4%90-UB

  13

  Quyết định

  Số 1089/1999/QĐ-UB ngày 24/6/1999

  Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  24/6/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62957&Keyword=1089/1999/Q%C4%90-UB

  14

  Quyết định

  Số 20/2001/QĐ-UBND ngày 31/7/2001

  Quy định trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và quyết toán công trình XDCB.

  31/7/2001

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63624&Keyword=20/2001/Q%C4%90-UBND

  15

  Quyết định

  Số 52/2002/QĐ-UB ngày 22/11/2002

  Điều chỉnh một phần nội dung mục 1b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 20/2001/QĐ-UB ngày 31/7/2001 của UBND tỉnh quy định trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và quyết toán công trình XDCB.

  22/11/2002

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64045&Keyword=20/2001/Q%C4%90-UB

  16

  Quyết định

  Số 12/2003/QĐ-UB ngày 18/3/2003

  Quy định về tiếp nhận, quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  02/4/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64653&Keyword=12/2003/Q%C4%90-UB

  17

  Quyết định

  Số 13/2003/QĐ-UB ngày 18/3/2003

  Quy định ưu đãi đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  02/4/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64659&Keyword=13/2003/Q%C4%90-UB

  18

  Quyết định

  Số 25/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008

  Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

  24/11/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64806&Keyword=25/2008/Q%C4%90-UBND

  19

  Quyết định

  Số 05/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009

  Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, chia sẻ thông tin và trách nhiệm cung cấp thông tin cập nhật trên Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư tỉnh Hưng Yên.

  13/4/2009

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65403&Keyword=05/2009/Q%C4%90-UBND

  20

  Quyết định

  Số 03/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010

  Sửa đổi một số điều của Điều 2 Quy chế phối hợp giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên.

  06/02/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65966&Keyword=03/2010/Q%C4%90-UBND

  21

  Quyết định

  Số 14/2010/QĐ-UBND ngày 27/5/2010

  Bãi bỏ Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về cho phép chỉ định thầu đối với dự án có tổng mức đầu tư không quá 5 tỷ đồng.

  06/6/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66029&Keyword=14/2010/Q%C4%90-UBND

  22

  Quyết định

  Số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015

  Về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  07/02/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=107040&Keyword=03/2015/Q%C4%90-UBND

  23

  Quyết định

  Số 03/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

  07/03/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=107082&Keyword=03/2016/Q%C4%90-UBND

  24

  Quyết định

  Số 10/2016/QĐ-UBND ngày 10/05/2016

  Ban hành Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên

  20/05/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=107237&Keyword=10/2016/Q%C4%90-UBND

  25

  Quyết định

  Số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

  Về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  05/01/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=118497&Keyword=26/2016/Q%C4%90-UBND

  26

  Quyết định

  Số 34/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  07/01/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132169&Keyword=34/2017/Q%C4%90-UBND

  27

  Chỉ thị

  Số 18/2004/CT-UB ngày 26/8/2004

  Về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật Thống kê.

  26/8/2004

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64036&Keyword=18/2004/CT-UB

  V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 175 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 55/1998/NQ-HĐ ngày 24/7/1998

  Về bổ sung phụ cấp hoạt động phí cấp phó đoàn thể ở xã, phường, thị trấn và Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng phó thôn.

  24/7/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62563&Keyword=55/1998/NQ-H%C4%90

  2

  Nghị quyết

  Số 57/1998/NQ-HĐ ngày 24/7/1998

  Về phê duyệt quyết toán ngân sách tỉnh Hưng Yên năm 1997.

  24/7/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62565&Keyword=57/1998/NQ-H%C4%90

  3

  Nghị quyết

  Số 78/2000/NQ-HĐ ngày 21/7/2000

  Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 1999.

  21/7/2000

  Không được đăng tải trên CSDLQG về văn bản pháp luật

  4

  Nghị quyết

  Số 58/2001/NQ-HĐ ngày 19/7/2001

  Về quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2000.

  19/7/2001

  Không được đăng tải trên CSDLQG về văn bản pháp luật

  5

  Nghị quyết

  Số 60/2001/NQ-HĐND ngày 19/7/2001

  Về mức thu và sử dụng quỹ nghĩa vụ lao động công ích.

  19/7/2001

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63377&Keyword=60/2001/NQ-H%C4%90ND

  6

  Nghị quyết

  Số 114/2002/NQ-HĐND ngày 24/01/2002

  Về việc quy định tạm thời Cơ chế điều tiết lại ngân sách cho các địa phương khi giao đất làm công nghiệp.

  01/01/2002

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63478&Keyword=114/2002/NQ-H%C4%90ND

  7

  Nghị quyết

  Số 199/2002/NQ-HĐ ngày 03/7/2002

  Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2001.

  03/7/2002

  Không được đăng tải trên CSDLQG về văn bản pháp luật

  8

  Nghị quyết

  Số 07/2003/NQ-HĐ ngày 04/7/2003

  Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2002.

  01/7/2003

  Không được đăng tải trên CSDLQG về văn bản pháp luật

  9

  Nghị quyết

  Số 09/2003/NQ-HĐ ngày 04/7/2003.

  Về việc trợ cấp ngoài phần thu học phí và ngân sách xã đài thọ hàng tháng cho cô giáo mầm non ngoài biên chế.

  04/7/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64277&Keyword=09/2003/NQ-H%C4%90

  10

  Nghị quyết

  Số 10/2003/NQ-HĐ ngày 04/7/2003

  Về phụ cấp cho ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

  04/7/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64278&Keyword=10/2003/NQ-H%C4%90

  11

  Nghị quyết

  Số 11/2003/NQ-HĐ ngày 09/12/2003

  Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương.

  09/12/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64280&Keyword=11/2003/NQ-H%C4%90

  12

  Nghị quyết

  Số 53/2004/NQ-HĐ ngày 21/5/2004

  Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2003.

  21/5/2004

  Không được đăng tải trên CSDLQG về văn bản pháp luật

  13

  Nghị quyết

  Số 175/2005/NQ-HĐND ngày 30/12/2005

  Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2004.

  30/12/2005

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64351&Keyword=175/2005/NQ-H%C4%90ND

  14

  Nghị quyết

  Số 178/2005/NQ-HĐND ngày 30/12/2005

  Quy định chế độ phụ cấp cán bộ chăn nuôi thú y xã, phường, thị trấn.

  30/12/2005

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64360&Keyword=178/2005/NQ-H%C4%90ND

  15

  Nghị quyết

  Số 187/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

  Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2005.

  08/12/2006

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65036&Keyword=187/2006/NQ-H%C4%90ND

  16

  Nghị quyết

  Số 90/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007

  Về việc miễn thủy lợi phí nông nghiệp.

  27/7/2007

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65244&Keyword=90/2007/NQ-H%C4%90ND

  17

  Nghị quyết

  Số 91/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007

  Về việc điều chỉnh phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố, giáo viên mầm non ngoài biên chế và bổ sung phụ cấp bảo vệ dân phố.

  27/7/2007

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65249&Keyword=91/2007/NQ-H%C4%90ND

  18

  Nghị quyết

  Số 191/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007

  Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2006.

  22/12/2007

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65272&Keyword=191/2007/NQ-H%C4%90ND

  19

  Nghị quyết

  Số 118/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

  Về việc bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách.

  25/7/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64802&Keyword=118/2008/NQ-H%C4%90ND

  20

  Nghị quyết

  Số 119/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008

  Về việc quy định mức thu, không thu một số loại phí và mức hỗ trợ Làng, Khu phố văn hóa.

  25/7/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=39610&Keyword=119/2008/NQ-H%C4%90ND

  21

  Nghị quyết

  Số 244/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008

  Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2007.

  15/12/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65319&Keyword=244/2008/NQ-H%C4%90ND

  22

  Nghị quyết

  Số 246/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008

  Về quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

  15/12/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=49114&Keyword=246/2008/NQ-H%C4%90ND

  23

  Nghị quyết

  Số 90/2009/NQ-HĐND ngày 27/7/2009

  Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  01/8/2009

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65333&Keyword=90/2009/NQ-H%C4%90ND

  24

  Nghị quyết

  Số 196/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009

  Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2008.

  20/12/2009

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132180&Keyword=196/2009/NQ-H%C4%90ND

  25

  Nghị quyết

  Số 36/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010

  Về việc quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh.

  02/4/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65719&Keyword=36/2010/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  Số 37/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010

  Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

  02/4/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65726&Keyword=37/2010/NQ-H%C4%90ND

  27

  Nghị quyết

  Số 213/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010

  Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2009.

  20/12/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65847&Keyword=213/2010/NQ-H%C4%90ND

  28

  Nghị quyết

  Số 218/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010

  Về việc quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý.

  20/12/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65859&Keyword=218/2010/NQ-H%C4%90ND

  29

  Nghị quyết

  Số 287/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

  19/12/2011

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64549&Keyword=287/2011/NQ-H%C4%90ND

  30

  Nghị quyết

  Số 292/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn cho dân quân làm nhiệm vụ.

  19/12/2011

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64574&Keyword=292/2011/NQ-H%C4%90ND

  31

  Nghị quyết

  Số 293/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Về việc quy định mức hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Trưởng ban công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và kinh phí hoạt động cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, khu phố.

  19/12/2011

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64576&Keyword=293/2011/NQ-H%C4%90ND

  32

  Nghị quyết

  Số 03/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

  Về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  30/7/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65110&Keyword=03/2012/NQ-H%C4%90ND

  33

  Nghị quyết

  Số 05/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

  Về việc quy định mức thu phí đấu giá tài sản; phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  30/7/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65114&Keyword=05/2012/NQ-H%C4%90ND

  34

  Nghị quyết

  Số 06/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

  Về việc điều chỉnh mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  30/7/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65225&Keyword=06/2012/NQ-H%C4%90ND

  35

  Nghị quyết

  Số 07/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách.

  30/7/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65226&Keyword=07/2012/NQ-H%C4%90ND

  36

  Nghị quyết

  Số 08/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

  Về việc quy định thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  30/7/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65227&Keyword=08/2012/NQ-H%C4%90ND

  37

  Nghị quyết

  Số 10/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

  Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  30/7/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65229&Keyword=10/2012/NQ-H%C4%90ND

  38

  Nghị quyết

  Số 11/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

  Về việc điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  30/7/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65230&Keyword=11/2012/NQ-H%C4%90ND

  39

  Nghị quyết

  Số 23/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

  Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011.

  17/12/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65236&Keyword=23/2012/NQ-H%C4%90ND

  40

  Nghị quyết

  Số 29/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

  Về việc quy định mức trích kinh phí để lại cho cơ quan thanh tra nhà nước thuộc địa phương quản lý từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

  20/12/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65243&Keyword=29/2012/NQ-H%C4%90ND

  41

  Nghị quyết

  Số 13/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

  Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.

  15/12/2013

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65666&Keyword=13/2013/NQ-H%C4%90ND

  42

  Nghị quyết

  Số 17/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

  Về việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  15/12/2013

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65766&Keyword=17/2013/NQ-H%C4%90ND

  43

  Nghị quyết

  Số 08/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản thu, nhiệm vụ chi và  tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tại Nghị quyết số 143/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010 của HĐND tỉnh

  10/08/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106853&Keyword=08/2015/NQ-H%C4%90ND

  44

  Nghị quyết

  Số 09/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tại Nghị quyết số 141/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010 của HĐND tỉnh

  10/08/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106870&Keyword=09/2015/NQ-H%C4%90ND

  45

  Nghị quyết

  Số 10/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

  Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tập trung cho cấp huyện giai đoạn 2016 - 2020

  10/08/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106872&Keyword=10/2015/NQ-H%C4%90ND

  46

  Nghị quyết

  Số 14/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

  Về việc ban hành quy định nội dung chi và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  10/08/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106719&Keyword=14/2015/NQ-H%C4%90ND

  47

  Nghị quyết

  Số 39/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

  Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2014

  20/12/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106963&Keyword=39/2015/NQ-H%C4%90ND

  48

  Nghị quyết

  Số 52/2016/NQ-HĐND ngày 06/10/2016

  Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  6/10/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=115304&Keyword=52/2016/NQ-H%C4%90ND

  49

  Nghị quyết

  Số 75/2016/NQ-HĐND ngày 25/11/2016

  Về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

  06/01/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132163&Keyword=75/2016/NQ-H%C4%90ND

  50

  Nghị quyết

  Số 76/2016/NQ-HĐND ngày 25/11/2016

  về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

  06/01/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132086&Keyword=76/2016/NQ-H%C4%90ND

  51

  Nghị quyết

  Số 83/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

  Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

  25/12/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=118513&Keyword=83/2016/NQ-H%C4%90ND

  52

  Nghị quyết

  Số 86/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

  Về việc quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  01/01/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=118516&Keyword=86/2016/NQ-H%C4%90ND

  53

  Nghị quyết

  Số 87/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

  Về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  01/01/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=118514&Keyword=87/2016/NQ-H%C4%90ND

  54

  Nghị quyết

  Số 98/2017/NQ-HĐND ngày 21/07/2017

  Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/08/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=125264&Keyword=98/2017/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  Số 99/2017/NQ-HĐND ngày 21/07/2017

  Về việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/08/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=125289&Keyword=99/2017/NQ-H%C4%90ND

  56

  Nghị quyết

  Số 105/2017/NQ-HĐND ngày 21/07/2017

  Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/08/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=125296&Keyword=105/2017/NQ-H%C4%90ND

  57

  Nghị quyết

  Số 135/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2020

  01/01/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=127478&Keyword=135/2017/NQ-H%C4%90ND

  58

  Nghị quyết

  Số 136/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí

  01/01/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=127480&Keyword=136/2017/NQ-H%C4%90ND

  59

  Nghị quyết

  145/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên

  01/8/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130776&Keyword=145/2018/NQ-H%C4%90ND

  60

  Nghị quyết

  147/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018


  Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách

  01/8/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130779

  61

  Nghị quyết

  148/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 25/11/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  01/8/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130618&Keyword=148/2018/NQ-H%C4%90ND

  62

  Nghị quyết

   

  156/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018


  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/8/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131505&Keyword=156/2018/NQ-H%C4%90ND

  63

  Nghị quyết

  157/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018

  Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/8/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131506&Keyword=157/2018/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  Số 170/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

  Về việc quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh

  01/01/2019

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=133249&Keyword=170/2018/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  Số 184/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

  V/v quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 - 2020

  22/12/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=133265&Keyword=184/2018/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  Số 188/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

  Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người cao tuổi và chức sắc tôn giáo thuộc các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019 - 2020

  01/01/2019

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=133266&Keyword=188/2018/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  Số 189/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

  Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa tang trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2022

  12/12/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=133267&Keyword=189/2018/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  Số 190/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

  Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/01/2019

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=133270&Keyword=190/2018/NQ-H%C4%90ND

  69

  Quyết định

  Số 657/1997/QĐ-UB ngày 11/6/1997

  Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quỹ dự trữ của tỉnh.

  11/6/1997

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62775&Keyword=657/1997/Q%C4%90-UB

  70

  Quyết định

  Số 978/1997/QĐ-UB ngày 06/8/1997

  Quy định mức giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  06/8/1997

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62780&Keyword=978/1997/Q%C4%90-UB

  71

  Quyết định

  Số 1314/1997/QĐ-UB ngày 15/10/1997

  Quy định thời gian sử dụng cơ bản của một số cây lâu năm.

  15/10/1997

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62795&Keyword=1314/1997/Q%C4%90-UB

  72

  Quyết định

  Số 666/1998/QĐ-UB ngày 13/4/1998

  Về việc thu nộp phí thẩm định dự toán thiết kế các công trình xây dựng.

  13/4/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62579&Keyword=666/1998/Q%C4%90-UB

  73

  Quyết định

  Số 841/1998/QĐ-UB ngày 08/5/1998

  Về chế độ đối với huấn luyện viên, giáo viên, vận động viên các môn thể thao.

  08/5/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62587&Keyword=841/1998/Q%C4%90-UB

  74

  Quyết định

  Số 1108/1998/QĐ-UB ngày 16/6/1998

  Ban hành Quy định tạm thời chế độ thu và sử dụng quỹ an ninh, quốc phòng của tỉnh.

  16/6/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62598&Keyword=1108/1998/Q%C4%90-UB

  75

  Quyết định

  Số 1112/1998/QĐ-UB ngày 17/6/1998

  Ban hành mức thu thủy lợi phí.

  17/6/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62599&Keyword=1112/1998/Q%C4%90-UB

  76

  Quyết định

  Số 1176/1998/QĐ-UB ngày 01/7/1998

  Về việc trả thù lao giảng viên, báo cáo viên kiêm chức và mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên.

  01/7/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62600&Keyword=1176/1998/Q%C4%90-UB

  77

  Quyết định

  Số 1377/1998/QĐ-UB ngày 29/7/1998

  Ban hành chế độ quản lý thu phí và lệ phí tạm thời trên địa bàn thị xã Hưng Yên.

  01/8/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62607&Keyword=1377/1998/Q%C4%90-UB

  78

  Quyết định

  Số 1378/1998/QĐ-UB ngày 29/7/1998

  Ban hành chế độ quản lý thu lệ phí chứng thư tạm thời ở xã, phường, thị trấn.

  01/8/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=42474&Keyword=1378/1998/Q%C4%90-UB

  79

  Quyết định

  Số 1379/1998/QĐ-UB ngày 29/7/1998

  Ban hành chế độ quản lý thu phí, lệ phí tạm thời ở xã, phường, thị trấn thống nhất trong toàn tỉnh.

  01/8/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62608&Keyword=1379/1998/Q%C4%90-UB

  80

  Quyết định

  Số 1540/1998/QĐ-UB ngày 28/8/1998

  Bổ sung phụ cấp hoạt động phí cấp Phó đoàn thể ở xã, phường, thị trấn và Bí thư Chi bộ thôn; trưởng, phó thôn.

  01/7/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62621&Keyword=1540/1998/Q%C4%90-UB

  81

  Quyết định

  Số 2394/1998/QĐ-UB ngày 23/12/1998

  Về việc thu một phần học phí của học sinh là cán bộ y tế xã, thôn học lớp dược tá do tỉnh mở và đào tạo.

  23/12/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62687&Keyword=2394/1998/Q%C4%90-UB

  82

  Quyết định

  Số 150/1999/QĐ-UB ngày 03/02/1999

  Về chế độ phụ cấp thường trực chuyên môn y tế.

  03/02/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62922&Keyword=150/1999/Q%C4%90-UB

  83

  Quyết định

  Số 151/1999/QĐ-UB ngày 03/02/1999

  Về chế độ đối với cán bộ y tế cơ sở.

  03/02/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62923&Keyword=151/1999/Q%C4%90-UB

  84

  Quyết định

  số 242/1999/QĐ-UB ngày 01/3/1999

  Phân chia các khoản thu theo tỷ lệ (%) giữa các cấp ngân sách.

  01/01/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62929&Keyword=242/1999/Q%C4%90-UB

  85

  Quyết định

  Số 994/1999/QĐ-UB ngày 08/6/1999

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế công khai tài chính.

  08/6/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62954&Keyword=994/1999/Q%C4%90-UB

  86

  Quyết định

  Số 1157/1999/QĐ-UB ngày 06/7/1999

  Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng khoản thu từ xử lý vi phạm quy định sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  06/7/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62960&Keyword=1157/1999/Q%C4%90-UB

  87

  Quyết định

  Số 1181/1999/QĐ-UB ngày 12/7/1999

  Ban hành Quy định tạm thời về quản lý, thực hiện giá bán điện đến hộ nông dân nông thôn.

  01/8/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62962&Keyword=1181/1999/Q%C4%90-UB

  88

  Quyết định

  Số 06/2001/QĐ-UBND ngày 21/3/2001

  Phân chia các khoản thu theo tỷ lệ % giữa các cấp ngân sách.

  21/3/2001

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63421&Keyword=06/2001/Q%C4%90-UBND

  89

  Quyết định

  Số 22/2001/QĐ-UBND ngày 06/8/2001

  Ban hành bản Quy định về tiêu chuẩn, định mức, quản lý sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

  06/8/2001

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63660&Keyword=22/2001/Q%C4%90-UBND

  90

  Quyết định

  Số 26/2001/QĐ-UBND ngày 06/9/2001

  Ban hành Định mức chi cho sản xuất chương trình thời sự văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã.

  06/9/2001

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63719&Keyword=26/2001/Q%C4%90-UBND

  91

  Quyết định

  Số 39/2001/QĐ-UB ngày 28/9/2001

  Về việc thu và quản lý sử dụng Quỹ kinh tế mới.

  28/9/2001

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63838&Keyword=39/2001/Q%C4%90-UBND

  92

  Quyết định

  Số 40/2001/QĐ-UB ngày 04/10/2001

  Quy định mức thu học phí và các khoản thu khác trong các trường công lập.

  04/10/2001

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63839&Keyword=40/2001/Q%C4%90-UBND

  93

  Quyết định

  Số 02/2002/QĐ-UB ngày 21/01/2002

  Quy định mức giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ và thuế giá trị gia tăng đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh.

  01/02/2002

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63483&Keyword=02/2002/Q%C4%90-UB

  94

  Quyết định

  Số 11/2002/QĐ-UB ngày 27/02/2002

  Điều chỉnh mức phụ cấp hoạt động phí đối với Bí thư Chi bộ, trưởng, phó thôn, khu phố, xã, phường, thị trấn.

  01/01/2002

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63485&Keyword=11/2002/Q%C4%90-UB

  95

  Quyết định

  Số 24/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002

  Quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao của tỉnh Hưng Yên.

  01/01/2002

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63496&Keyword=24/2002/Q%C4%90-UB

  96

  Quyết định

  Số 08/2003/QĐ-UB ngày 20/01/2003

  Phân chia các khoản thu theo tỷ lệ % giữa các cấp ngân sách.

  20/01/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64639&Keyword=08/2003/Q%C4%90-UB

  97

  Quyết định

  Số 967/2003/QĐ-UB ngày 15/5/2003

  Tạm thời phân chia nguồn thu phí trông, giữ các phương tiện tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị tạm giữ và nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính các phương tiện tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông.

  15/5/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65546&Keyword=967/2003/Q%C4%90-UB

  98

  Quyết định

  Số 22/2003/QĐ-UB ngày 16/5/2003

  Ban hành bản Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên.

  01/5/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64708&Keyword=22/2003/Q%C4%90-UB

  99

  Quyết định

  Số 44/2003/QĐ-UB ngày 21/ 7/2003

  Về việc trợ cấp hàng tháng cho cô giáo mầm non ngoài biên chế.

  21/7/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64789&Keyword=44/2003/Q%C4%90-UB

  100

  Quyết định

  Số 45/2003/QĐ-UB ngày 21/7/2003

  Về việc phụ cấp cho ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

  21/7/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64933&Keyword=45/2003/Q%C4%90-UB

  101

  Quyết định

  Số 53/2003/QĐ-UB ngày 22/9/2003

  Quy định mức kinh phí hoạt động hàng năm cho Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn.

  22/9/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64971&Keyword=53/2003/Q%C4%90-UB

  102

  Quyết định

  Số 62/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003

  Ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể thực hiện Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

  31/10/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65030&Keyword=62/2003/Q%C4%90-UB

  103

  Quyết định

  Số 65/2003/QĐ-UB ngày 17/12/2003

  Phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu trên địa bàn của các cấp chính quyền địa phương.

  01/01/2004

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65224&Keyword=65/2003/Q%C4%90-UB

  104

  Quyết định

  Số 67/2004/QĐ-UB ngày 28/6/2004

  Về mức thu thủy lợi phí tỉnh Hưng Yên.

  28/6/2004

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64354&Keyword=67/2004/Q%C4%90-UB

  105

  Quyết định

  Số 68/2004/QĐ-UB ngày 30/6/2004

  Ban hành bản Quy định về quản lý giá.

  04/6/2004

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64356&Keyword=68/2004/Q%C4%90-UB

  106

  Quyết định

  Số 97/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004

  Bổ sung tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu và xử lý nguồn thu trước bạ phát sinh năm 2004.

  28/12/2004

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64554&Keyword=97/2004/Q%C4%90-UB

  107

  Quyết định

  Số 42/2005/QĐ-UB ngày 29/4/2005

  Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng định giá tài sản.

  20/5/2005

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64458&Keyword=42/2005/Q%C4%90-UB

  108

  Quyết định

  Số 100/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005

  Bổ sung nội dung Quyết định sổ 65/2003/QĐ-UB ngày 17/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  08/01/2006

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64570&Keyword=100/2005/Q%C4%90-UBND

  109

  Quyết định

  Số 124/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006

  Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  07/10/2006

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65368&Keyword=124/2006/Q%C4%90-UBND

  110

  Quyết định

  Số 128/2006/QĐ-UBND ngày 15/11/2006

  Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, phúc lợi công cộng ở xã, phường, thị trấn.

  25/11/2006

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65372&Keyword=128/2006/Q%C4%90-UBND

  111

  Quyết định

  Số 08/2007/QĐ-UBND ngày 02/7/2007

  Bãi bỏ Quyết định số 14/2004/QĐ-UB ngày 30/3/2004 của UBND tỉnh Hưng Yên.

  12/7/2007

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64872&Keyword=08/2007/Q%C4%90-UBND

  112

  Quyết định

  Số 14/2007/QĐ-UBND ngày 28/9/2007

  Quy định mức phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai.

  08/10/2007

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=39676&Keyword=14/2007/Q%C4%90-UBND

  113

  Quyết định

  số 13/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008

  về việc ban hành Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo, chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Hưng Yên và chi tiêu tiếp khách trong nước.

  12/5/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64791&Keyword=13/2008/Q%C4%90-UBND

  114

  Quyết định

  Số 19/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

  Về việc mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  14/9/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64799&Keyword=19/2008/Q%C4%90-UBND

  115

  Quyết định

  Số 21/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

  Bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách.

  14/9/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64804&Keyword=21/2008/Q%C4%90-UBND

  116

  Quyết định

  Số 22/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

  Quy định mức hỗ trợ làng văn hóa, khu phố (tổ dân phố) văn hóa.

  14/9/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64805&Keyword=22/2008/Q%C4%90-UBND

  117

  Quyết định

  Số 24/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008

  Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú và cấp chứng minh thư nhân dân.

  30/9/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=39577&Keyword=24/2008/Q%C4%90-UBND

  118

  Quyết định

  Số 30/2008/QĐ-UBND ngày 28/12/2008

  Quy định mức chi hỗ trợ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp tỉnh Hưng Yên.

  07/01/2009

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64813&Keyword=30/2008/Q%C4%90-UBND

  119

  Quyết định

  Số 31/2008/QĐ-UBND ngày 28/12/2008

  Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí thẩm định kết quả đấu thầu, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

  07/01/2009

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=39510&Keyword=31/2008/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  Số 06/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

  Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

  22/4/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65985&Keyword=06/2010/Q%C4%90-UBND

  121

  Quyết định

  Số 07/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

  Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt, xả nước thải.

  22/4/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65991&Keyword=07/2010/Q%C4%90-UBND

  122

  Quyết định

  Số 08/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

  Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định đề án trong lĩnh vực tài nguyên nước.

  22/4/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65995&Keyword=08/2010/Q%C4%90-UBND

  123

  Quyết định

  Số 06/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011

  Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Hưng Yên.

  19/3/2011

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64617&Keyword=06/2011/Q%C4%90-UBND

  124

  Quyết định

  Số 21/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011

  Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Hưng Yên.

  29/9/2011

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64707&Keyword=21/2011/Q%C4%90-UBND

  125

  Quyết định

  Số 24/2011/QĐ-UBND ngày 22/11/2011

  Ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý sử dụng quỹ phát triển đất tỉnh Hưng Yên.

  02/12/2011

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64716&Keyword=24/2011/Q%C4%90-UBND

  126

  Quyết định

  Số 02/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012

  Quy định mức hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Trưởng ban công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và kinh phí hoạt động cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, khu phố.

  12/02/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65609&Keyword=02/2012/Q%C4%90-UBND

  127

  Quyết định

  Số 03/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012

  Quy định định mức kinh phí cho công tác lập Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

  15/4/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65614&Keyword=03/2012/Q%C4%90-UBND

  128

  Quyết định

  Số 07/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

  Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  26/8/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65644&Keyword=07/2012/Q%C4%90-UBND

  129

  Quyết định

  Số 08/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

  Quy định mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  26/8/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65648&Keyword=08/2012/Q%C4%90-UBND

  130

  Quyết định

  Số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

  Quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  26/8/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65667&Keyword=09/2012/Q%C4%90-UBND

  131

  Quyết định

  Số 10/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

  Quy định thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  26/8/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65675&Keyword=10/2012/Q%C4%90-UBND

  132

  Quyết định

  Số 11/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

  Quy định tỷ lệ phần trăm (%) lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  26/8/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65717&Keyword=11/2012/Q%C4%90-UBND

  133

  Quyết định

  Số 13/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

  Quy định mức thu phí đấu giá tài sản; phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  26/8/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65728&Keyword=13/2012/Q%C4%90-UBND

  134

  Quyết định

  Số 14/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

  Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  01/10/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65733&Keyword=14/2012/Q%C4%90-UBND

  135

  Quyết định

  Số 17/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012

  Quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh.

  01/01/2013

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65749&Keyword=17/2012/Q%C4%90-UBND

  136

  Quyết định

  Số 25/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

  Sửa đổi Mục a, Khoản 2, Điều 6, Chương 2, Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Hưng Yên.

  07/01/2013

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65809&Keyword=25/2012/Q%C4%90-UBND

  137

  Quyết định

  Số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014

  Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  14/01/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62472&Keyword=02/2014/Q%C4%90-UBND

  138

  Quyết định

  Số 07/2014/QĐ-UBND ngày 17/06/2014

  Về việc ban hành quy định hình thức công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  27/06/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62483&Keyword=07/2014/Q%C4%90-UBND

  139

  Quyết định

  Số 13/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014

  Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng xe chuyên dùng trong các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

  17/10/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62506&Keyword=13/2014/Q%C4%90-UBND

  140

  Quyết định

  Số 16/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014

  Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy định tại Điều 10 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/12/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63307&Keyword=16/2014/Q%C4%90-UBND

  141

  Quyết định

  Số 18/2015/QĐ-UBND ngày 29/09/2015

  Về việc ban hành Quy định nội dung chi và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  09/10/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106722&Keyword=18/2015/Q%C4%90-UBND

  142

  Quyết định

  Số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015

  Về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  27/11/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106767&Keyword=22/2015/Q%C4%90-UBND

  143

  Quyết định

  Số 09/2016/QĐ-UBND ngày 21/04/2016

  Quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy, ô tô, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/05/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=107230&Keyword=09/2016/Q%C4%90-UBND

  144

  Quyết định

  Số 14/2016/QĐ-UBND ngày 09/08/2016

  Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  19/08/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=113444&Keyword=14/2016/Q%C4%90-UBND

  145

  Quyết định

  Số 25/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016

  Về việc ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/01/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=118491&Keyword=25/2016/Q%C4%90-UBND

  146

  Quyết định

  Số 28/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016

  Về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

  28/12/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=118509&Keyword=28/2016/Q%C4%90-UBND

  147

  Quyết định

  Số 29/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

  Quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/01/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=118512&Keyword=29/2016/Q%C4%90-UBND

  148

  Quyết định

  Số 30/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

  Quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/01/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=119396&Keyword=30/2016/Q%C4%90-UBND

  149

  Quyết định

  Số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

  Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

  10/01/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130621&Keyword=32/2016/Q%C4%90-UBND

  150

  Quyết định

  Số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

  Ban hành Quy định về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020

  10/01/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132168&Keyword=33/2016/Q%C4%90-UBND

  151

  Quyết định

  Số 16/2017/QĐ-UBND ngày 18/08/2017

  Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/09/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127543&Keyword=16/2017/Q%C4%90-UBND

  152

  Quyết định

  Số 20/2017/QĐ-UBND ngày 06/09/2017

  Ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  20/09/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127551&Keyword=20/2017/Q%C4%90-UBND

  153

  Quyết định

  Số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh

  01/11/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127566&Keyword=24/2017/Q%C4%90-UBND

  154

  Quyết định

  Số 26/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

  Ban hành Quy định hình thức; phương thức; việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản dâng cúng, công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa là các cơ sở tín ngưỡng đã được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  10/11/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127572&Keyword=26/2017/Q%C4%90-UBND

  155

  Quyết định

  Số 06/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018

  sửa đổi bổ sung quyết định số 29/2016 /QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh quy định mức thu miễn chế độ thu nộp các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh

  15/02/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127968&Keyword=06/2018/Q%C4%90-UBND

  156

  Quyết định

  Số 12/2018/QĐ-UBND ngày 15/3/2018

  V/v Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh hưng yên giai đoạn 2018-2020

  01/4/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129310&Keyword=12/2018/Q%C4%90-UBND

  157

  Quyết định

  Số 14/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018

  Ban hành Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên

  15/4/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129300&Keyword=14/2018/Q%C4%90-UBND

  158

  Quyết định

  Số 15/2018/QĐ-UBND ngày 15/4/2018

  V/v ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

  01/5/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129349&Keyword=15/2018/Q%C4%90-UBND

  159

  Quyết định

  Số 27/2018/QĐ-UBND ngày 26/07/2018

  V/v phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng trừ lĩnh vực y tế giáo dục và DDT của các cơ quan tổ chức đơn vị trên địa bàn tỉnh

  10/8/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130610&Keyword=27/2018/Q%C4%90-UBND

  160

  Quyết định

  Số 28/2018/QĐ-UBND ngày 31/07/2018

  V/v ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ thu tiển sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất ở cho phép chuyển mục đích sử đụng đất sang đất ở công nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất ở cho hộ gia đình các nhân trên địa bàn tỉnh

  15/8/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130115&Keyword=28/2018/Q%C4%90-UBND

  161

  Quyết định

  Số 29/2018/QĐ-UBND ngày 03/08/2018

  V/v Ban hành quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền và tủy lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh

  15/8/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130622&Keyword=29/2018/Q%C4%90-UBND

  162

  Quyết định

  Số 35/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018

  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  20/10/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131503&Keyword=35/2018/Q%C4%90-UBND

  163

  Quyết định

  Số 36/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018

  Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  20/10/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131508&Keyword=36/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  Số 48/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

  V/v quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh

  01/01/2019

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=133278&Keyword=48/2018/Q%C4%90-UBND

  165

  Chỉ thị

  Số 21/1998/CT-UB ngày 19/8/1998

  Về tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật thuế

  19/8/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62552&Keyword=21/1998/CT-UB

  166

  Chỉ thị

  Số 30/1998/CT-UB ngày 24/12/1998

  Về việc triển khai thực hiện các Luật Thuế mới

  24/12/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62558&Keyword=30/1998/CT-UB

  167

  Chỉ thị

  Số 02/1999/CT-UB ngày 29/01/1999

  Về việc triển khai Quyết định số 95/1998/QĐ-TTg ngày 18/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý thanh toán nợ 221 giai đoạn II

  29/01/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62832&Keyword=02/1999/CT-UB

  168

  Chỉ thị

  Số 25/1999/CT-UB ngày 29/9/1999

  Về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 67/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông thôn

  29/9/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62844&Keyword=25/1999/CT-UB

  169

  Chỉ thị

  Số 13/2000/CT-UBND ngày 15/5/2000

  Về việc triển khai chế độ kế toán đối với hộ sản xuất kinh doanh công thương và dịch vụ ngoài quốc doanh.

  15/5/2000

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63025&Keyword=13/2000/CT-UBND

  170

  Chỉ thị

  Số 10/2001/CT-UBND ngày 07/6/2001

  Về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

  07/6/2001

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63903&Keyword=10/2001/CT-UBND

  171

  Chỉ thị

  Số 12/2001/CT-UBND ngày 20/8/2001

  Về việc tăng cường công tác củng cố, chấn chỉnh và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  20/8/2001

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63916&Keyword=12/2001/CT-UBND

  172

  Chỉ thị

  Số 08/2003/CT-UB ngày 03/10/2003

  Về việc tổ chức triển khai việc phát hành trái phiếu Chính phủ để xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước.

  03/10/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64013&Keyword=08/2003/CT-UB

  173

  Chỉ thị

  Số 08/2004/CT-UB ngày 14/4/2004

  Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ.

  14/4/2004

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64022&Keyword=08/2004/CT-UB

  174

  Chỉ thị

  Số 05/2007/CT-UBND ngày 18/3/2007

  Về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sử dụng điện.

  28/3/2007

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65050&Keyword=05/2007/CT-UBND

  175

  Chỉ thị

  Số 02/2012/CT-UBND ngày 13/01/2012

  Về một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  23/01/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65089&Keyword=02/2012/CT-UBND

  VI. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 16 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 151/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018

  Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  25/7/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130769&Keyword=151/2018/NQ-H%C4%90ND

  2

  Quyết định

  Số 240/1999/QĐ-UB ngày 26/02/1999

  Ban hành Quy định về tổ chức và quản lý chợ.

  26/02/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62927&Keyword=240/1999/Q%C4%90-UB

  3

  Quyết định

  Số 12/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013

  Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  14/10/2013

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66240&Keyword=12/2013/Q%C4%90-UBND

  4

  Quyết định

  Số 19/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014

  Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hưng Yên

  01/12/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63320&Keyword=19/2014/Q%C4%90-UBND

  5

  Quyết định

  Số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

  31/01/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=101537&Keyword=01/2015/Q%C4%90-UBND

  6

  Quyết định

  Số 25/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015

  Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Hưng Yên

  03/01/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106841&Keyword=25/2015/Q%C4%90-UBND

  7

  Quyết định

  Số 19/2016/QĐ-UBND ngày 29/09/2016

  Ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh

  10/10/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=114456&Keyword=19/2016/Q%C4%90-UBND

  8

  Quyết định

  Số 06/2017/QĐ-UBND ngày 19/05/2017

  Ban hành Quy định về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  30/05/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=124029&Keyword=06/2017/Q%C4%90-UBND

  9

  Quyết định

  Số 25/2018/QĐ-UBND ngày 02/07/2018

  V/v Ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

  15/7/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129633&Keyword=25/2018/Q%C4%90-UBND

  10

  Quyết định

  Số 33/2018/QĐ-UBND ngày 24/8/2018

  Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  15/9/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131944&Keyword=33/2018/Q%C4%90-UBND

  11

  Quyết định

  37/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018

  Ban hành quy chế phối hợp đảm bảo an toàn công trình đường ống xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  30/10/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131509&Keyword=37/2018/Q%C4%90-UBND

  12

  Chỉ thị

  Số 16A/1999/CT-UB ngày 18/5/1999

  Về việc triển khai dán tem 5 mặt hàng nhập khẩu.

  18/5/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62839&Keyword=16A/1999/CT-UB

  13

  Chỉ thị

  Số 06/2001/CT-UBND ngày 18/4/2001

  Về việc bàn giao lưới điện trung áp nông thôn và thực hiện giá bán điện đến hộ nông dân.

  18/4/2001

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63897&Keyword=06/2001/CT-UBND

  14

  Chỉ thị

  Số 15/2002/CT-UB

  ngày 23/8/2002

  Về việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và thực hiện giá bán điện đến hộ nông thôn.

  23/8/2002

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63254&Keyword=15/2002/CT-UB

  15

  Chỉ thị

  Số 06/2004/CT-UB ngày 19/3/2004

  Về việc kiện toàn các tổ chức bán điện ở nông thôn, giảm giá điện bán đến các hộ dân và xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý và sử dụng điện.

  19/3/2004

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64020&Keyword=06/2004/CT-UB

  16

  Chỉ thị

  Số 12/CT-UBND ngày 01/10/2008

  Về việc tăng cường đấu tranh chống hàng giả hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.

  11/10/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65302&Keyword=12/CT-UBND

  VII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 25 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 19/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014

  Về việc phê duyệt Dự án quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết tuyến sông Hồng và sông Luộc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 

  08/12/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=103167&Keyword=19/2014/NQ-H%C4%90ND

  2

  Nghị quyết

  Số 146/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018


  Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, cho thuê, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn được đầu tư bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước

  01/8/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130777&Keyword=146/2018/NQ-H%C4%90ND

  3

  Quyết định

  Số 1013/1998/QĐ-UB ngày 01/6/1998

  Ban hành Quy định bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

  01/6/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62590&Keyword=1013/1998/Q%C4%90-UB

  4

  Quyết định

  Số 1420/1998/QĐ-UB ngày 06/8/1998

  Ban hành Quy định tiêm phòng bắt buộc Vắcxin đối với gia súc, gia cầm.

  06/8/1988

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62611&Keyword=1420/1998/Q%C4%90-UB

  5

  Quyết định

  Số 03/2002/QĐ-UB ngày 22/01/2002

  Ban hành bản Quy định tạm thời về chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Hưng Yên.

  06/02/2002

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=49096&Keyword=03/2002/Q%C4%90-UB

  6

  Quyết định

  Số 46/2003/QĐ-UB ngày 22/7/2003

  Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên.

  22/7/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64937&Keyword=46/2003/Q%C4%90-UB

  7

  Quyết định

  Số 49/2004/QĐ-UB ngày 25/5/2004

  Ban hành Quy chế tạm thời quản lý khu công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  09/6/2004

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64313&Keyword=49/2004/Q%C4%90-UB

  8

  Quyết định

  Số 46/2005/QĐ-UB ngày 15/6/2005

  Quy định tạm thời về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại.

  15/6/2005

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=42196&Keyword=46/2005/Q%C4%90-UB

  9

  Quyết định

  Số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/03/2008

  Ban hành Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  31/3/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64490&Keyword=09/2008/Q%C4%90-UBND

  10

  Quyết định

  Số 11/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

  Phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2020.

  22/4/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66008&Keyword=11/2010/Q%C4%90-UBND

  11

  Quyết định

  Số 05/2012/QĐ-UBND ngày 18/4/2012

  Phê duyệt Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  28/4/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65633&Keyword=05/2012/Q%C4%90-UBND

  12

  Quyết định

  Số 21/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016

  Ban hành Quy định chuyển nhượng và quản lý, vận hành các công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  28/10/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=115289&Keyword=21/2016/Q%C4%90-UBND

  13

  Quyết định

  Số 13/2017/QĐ-UBND ngày 27/07/2017

  Về việc ban hành Quy chế về quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức cấp tỉnh ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hưng Yên đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã

  10/08/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=124048&Keyword=13/2017/Q%C4%90-UBND

  14

  Quyết định

  Số 16/2018/QĐ-UBND ngày 15/4/2018

  V/v ban hành quy định sản xuất cung cấp sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh

  15/5/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129351&Keyword=16/2018/Q%C4%90-UBND

  15

  Chỉ thị

  Số 35/1997/CT-UBND ngày 28/8/1997

  Về việc tiêm phòng, chữa bệnh và bảo vệ đàn gia súc, gia cầm.

  28/8/1997

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62135&Keyword=35/1997/CT-UBND

  16

  Chỉ thị

  Số 23/1998/CT-UBND ngày 10/9/1998

  Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

  10/9/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62553&Keyword=23/1998/CT-UBND

  17

  Chỉ thị

  Số 09/2002/CT-UBND ngày 16/5/2002

  Về việc tăng cường các biện pháp đẩy mạnh giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi nội đồng.

  16/5/2002

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63250&Keyword=09/2002/CT-UBND

  18

  Chỉ thị

  Số 08/2005/CT-UBND ngày 02/11/2005

  Về việc tập trung triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người.

  12/11/2005

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64093&Keyword=08/2005/CT-UBND

  19

  Chỉ thị

  Số 10/2006/CT-UBND ngày 11/8/2006

  Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người.

  21/8/2006

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64824&Keyword=10/2006/CT-UBND

  20

  Chỉ thị

  Số 03/2007/CT-UBND ngày 23/02/2007

  Về việc thi hành Pháp lệnh Thú y

  03/3/2007

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65040&Keyword=03/2007/CT-UBND

  21

  Chỉ thị

  Số 08/2008/CT-UBND ngày 21/8/2008

  Về việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm.

  01/9/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65291&Keyword=08/2008/CT-UBND

  22

  Chỉ thị

  Số 05/2009/CT-UBND ngày 31/03/2009

  Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật.

  10/4/2009

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65354&Keyword=05/2009/CT-UBND

  13

  Chỉ thị

  Số 09/2011/CT-UBND ngày 19/05/2011

  Về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi và giải tỏa các trường hợp vi phạm pháp luật về công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  29/5/2011

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64491&Keyword=09/2011/CT-UBND

  24

  Chỉ thị

  Số 10/2011/CT-UBND ngày 24/8/2011

  Về việc tăng cường quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

  03/9/2011

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64495&Keyword=10/2011/CT-UBND

  25

  Chỉ thị

  Số 14/2011/CT-UBND ngày 16/12/2011

  Về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh động vật, kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật sản phẩm động vật kiểm soát giết mổ kiểm tra vệ sinh thú y.

  26/12/2011

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64515&Keyword=14/2011/CT-UBND

  VIII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI: 18 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 50/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh Hưng Yên, khóa XV - kỳ họp thứ chín

  16/10/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=115292&Keyword=50/2016/NQ-H%C4%90ND

  2

  Nghị quyết

  Số 106/2017/NQ-HĐND ngày 21/07/2017

  Về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030

  01/08/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=125299&Keyword=106/2017/NQ-H%C4%90ND

  3

  Quyết định

  Số 281/1998/QĐ-UB ngày 06/3/1998

  Về việc đăng ký và kiểm định an toàn kỹ thuật xe công nông trên địa bàn tỉnh.

  06/3/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62569&Keyword=281/1998/Q%C4%90-UB

  4

  Quyết định

  Số 1477/1998/QĐ-UB ngày 17/8/1998

  Quy định tạm thời phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  17/8/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62615&Keyword=1477/1998/Q%C4%90-UB

  5

  Quyết định

  Số 134/1999/QĐ-UB ngày 01/02/1999

  Phê duyệt giá cước vận chuyển hành khách và quy định mức thu dịch vụ bến xe.

  01/02/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62921&Keyword=134/1999/Q%C4%90-UB

  6

  Quyết định

  Số 53/2002/QĐ-UB ngày 04/12/2002

  Cấm xây dựng, cơi nới các công trình trong hành lang bảo vệ đường giao thông và đê điều.

  04/12/2002

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64049&Keyword=53/2002/Q%C4%90-UB

  7

  Quyết định

  Số 1689/2003/QĐ-UB

  ngày 01/9/2003

  Cấm xe công nông và các loại phương tiện có kết cấu tương tự phương tiện cơ giới đường bộ hoạt động trên QL 5 và QL 39 thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên.

  15/9/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65578&Keyword=1689/2003/Q%C4%90-UB

  8

  Quyết định

  Số 2064/2004/QĐ-UB ngày 19/8/2004

  Bắt buộc người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường 39B và quy định tạm giữ đối với những phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

  19/8/2004

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64539&Keyword=2064/2004/Q%C4%90-UB

  9

  Quyết định

  Số 04/2010/QĐ-UBND ngày 10/02/2010

  Quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  20/02/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65974&Keyword=04/2010/Q%C4%90-UBND

  10

  Quyết định

  Số 07/2016/QĐ-UBND ngày 29/03/2016

  Ban hành Quy định hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  08/04/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=107176&Keyword=07/2016/Q%C4%90-UBND

  11

  Quyết định

  Số 08/2016/QĐ-UBND ngày 29/03/2016

  Ban hành Quy định một số nội dung trong quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  08/04/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=107181&Keyword=08/2016/Q%C4%90-UBND

  12

  Quyết định

  Số 18/2017/QĐ-UBND ngày 01/09/2017

  Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều tại Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  10/09/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127549&Keyword=18/2017/Q%C4%90-UBND

  13

  Quyết định

  Số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018

  Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  15/3/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129297&Keyword=10/2018/Q%C4%90-UBND

  14

  Quyết định

  Số 11/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018

  Quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà ngang sông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  15/3/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129297&Keyword=10/2018/Q%C4%90-UBND

  15

  Chỉ thị

  Số 09/1997/CT-UBND ngày 21/3/1997

  Về việc tăng cường quản lý hành lang bảo vệ đường bộ và chống tái lấn chiếm vi phạm hành lang bảo vệ đường bộ.

  21/3/1997

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62118&Keyword=09/1997/CT-UBND

  16

  Chỉ thị

  Số 22/1997/CT-UB ngày 12/6/1997

  Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự an toàn giao thông đô thị, trật an toàn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa.

  12/6/1997

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62125&Keyword=22/1997/CT-UBND

  17

  Chỉ thị

  Số 06/2002/CT-UB ngày 08/5/2002

  Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông và quản lý hành lang bảo vệ công trình giao thông.

  08/5/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63247&Keyword=06/2002/CT-UBND

  18

  Chỉ thị

  Số 19/2007/CT-UBND ngày 21/12/2007

  Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

  03/01/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65166&Keyword=19/2007/CT-UBND

  IX. LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 36 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 26/1999/NQ-HĐ ngày 06/02/1999

  Về đặt tên đường phố thị xã Hưng Yên

  06/02/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62849&Keyword=26/1999/NQ-H%C4%90

  2

  Nghị quyết

  Số 193/2009/NQ-HĐND

  Về đặt tên đường, phố và một số công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

  20/12/2009

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65334&Keyword=193/2009/NQ-H%C4%90ND

  3

  Nghị quyết

  Số 289/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050.

  19/12/2011

  Không được đăng tải trên CSDLQG về văn bản pháp luật

  4

  Nghị quyết

  Số 14/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

  Về chương trình phát triển đô thị thành phố Hưng Yên cơ bản đạt đô thị loại II vào năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020.

  30/7/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65233&Keyword=14/2012/NQ-H%C4%90ND

  5

  Nghị quyết

  Số 07/2014/NQ-HĐND ngày 24/07/2014

  Về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  04/08/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62461&Keyword=07/2014/NQ-H%C4%90ND

  6

  Nghị quyết

  Số 08/2014/NQ-HĐND ngày 24/07/2014

  Về Đề án đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  07/08/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=125295&Keyword=104/2017/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  Số 88/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

  Về việc thông qua Đề án công nhận khu vực Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

   

  30/12/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=119361&Keyword=88/2016/NQ-H%C4%90ND

  8

  Nghị quyết

  Số 104/2017/NQ-HĐND ngày 21/07/2017

  Về việc thông qua Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  01/08/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=125295&Keyword=104/2017/NQ-H%C4%90ND

  9

  Quyết định

  Số 1327/1997/QĐ-UB ngày 18/10/1997

  Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  18/10/1997

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62786&Keyword=1327/1997/Q%C4%90-UB

  10

  Quyết định

  Số 619/1998/QĐ-UB ngày 01/4/1998

  Ban hành bản Quy định tổ chức thực hiện điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  01/4/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62576&Keyword=619/1998/Q%C4%90-UB

  11

  Quyết định

  Số 1526/1998/QĐ-UB ngày 21/8/1998

  Quy định tạm thời về tổ chức thi công một số công trình hạ tầng kỹ thuật theo phương thức chỉ định thầu - ứng vốn trước.

  21/8/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62620&Keyword=1526/1998/Q%C4%90-UB

  12

  Quyết định

  Số 1127/1999/QĐ-UB ngày 01/7/1999

  Đặt tên 45 đường phố của thị xã Hưng Yên.

  01/7/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62959&Keyword=1127/1999/Q%C4%90-UB

  13

  Quyết định

  Số 1478/1999/QĐ-UB ngày 01/9/1999

  Quy định về quản lý sản xuất vôi, gạch, ngói đất nung và khai thác cát trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  01/9/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?dvid=253&ItemID=62964&Keyword=

  14

  Quyết định

  Số 2010/1999/QĐ-UB ngày 25/10/1999

  Quy định cách thức tuyển chọn phương án kiến trúc công trình thông qua thi tuyển.

  25/10/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62978&Keyword=2010/1999/Q%C4%90-UB

  15

  Quyết định

  Số 15/2003/QĐ-UB ngày 23/4/2003

  Quy định giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  01/5/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64663&Keyword=15/2003/Q%C4%90-UB

  16

  Quyết định

  Số 2496/2003/QĐ-UB ngày 13/11/2003

  Ban hành bản Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng các khu đô thị và cụm dân cư mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  28/11/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65582&Keyword=2496/2003/Q%C4%90-UB

  17

  Quyết định

  Số 67/2006/QĐ-UBND ngày 14/7/2006

  Quy định đơn giá dịch vụ công ích đô thị thị xã Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

  29/7/2006

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65294&Keyword=67/2006/Q%C4%90-UBND

  18

  Quyết định

  Số 13/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009

  Quy định về quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  22/5/2009

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65409&Keyword=13/2009/Q%C4%90-UBND

  19

  Quyết định

  Số 14/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009

  Quy định về quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  22/5/2009

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65413&Keyword=14/2009/Q%C4%90-UBND

  20

  Quyết định

  Số 01/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010

  Đặt tên đường, phố và một số công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

  22/01/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65879&Keyword=01/2010/Q%C4%90-UBND

  21

  Quyết định

  Số 20/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010

  Ban hành Quy định về việc quản lý và cấp phép sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  10/9/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66199&Keyword=20/2010/Q%C4%90-UBND

  22

  Quyết định

  Số 08/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011

  Ban hành Quy định quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  11/6/2011

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64622&Keyword=08/2011/Q%C4%90-UBND

  23

  Quyết định

  Số 21/2012/QĐ-UBND ngày 04/12/2012

  Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

  14/12/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65785&Keyword=21/2012/Q%C4%90-UBND

  24

  Quyết định

  Số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/09/2014

  Về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

  14/09/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62491&Keyword=10/2014/Q%C4%90-UBND

  25

  Quyết định

  Số 15/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014

  Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  24/11/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63300&Keyword=15/2014/Q%C4%90-UBND

  26

  Quyết định

  Số 18/2016/QĐ-UBND ngày 15/09/2016

  Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì và giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  26/09/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=114455&Keyword=18/2016/Q%C4%90-UBND

  27

  Quyết định

  Số 22/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý và phân công nhiệm vụ về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

  03/12/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=118464&Keyword=22/2016/Q%C4%90-UBND

  28

  Quyết định

  Số 11/2017/QĐ-UBND ngày 21/06/2017

  Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công) và cấp phép xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/07/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=124046&Keyword=11/2017/Q%C4%90-UBND

  29

  Quyết định

  Số 25/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017

  Về việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  25/10/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127570&Keyword=25/2017/Q%C4%90-UBND

  30

  Quyết định

  Số 27/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2007

  Ban hành Quy định tiêu chí chấm điểm lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  10/12/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127573&Keyword=27/2017/Q%C4%90-UBND

  31

  Quyết định

  Số 19/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018

  V/v Ban hành quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

  01/6/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129355&Keyword=19/2018/Q%C4%90-UBND

  32

  Quyết định

  Số 23/2018/QĐ-UBND ngày 27/06/2018

  V/v Ban hành giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

  10/7/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129629&Keyword=23/2018/Q%C4%90-UBND

  33

  Chỉ thị

  Số 36/1997/CT-UB ngày 06/9/1997

  Về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình.

  06/9/1997

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62136&Keyword=36/1997/CT-UBND

  34

  Chỉ thị

  Số 10/1999/CT-UBND ngày 29/4/1999

  Về việc tăng cường quản lý xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng

  29/4/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62834&Keyword=10/1999/CT-UBND

  35

  Chỉ thị

  Số 17/1999/CT-UBND ngày 03/6/1999

  Về việc tăng cường quản lý sản xuất vôi, gạch, ngói và khai thác cát.

  03/6/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62840&Keyword=17/1999/CT-UBND

  36

  Chỉ thị

  Số 09/2006/CT-UBND ngày 02/8/2006

  Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu đô thị và thương mại du lịch Văn Giang.

  12/8/2006

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64823&Keyword=09/2006/CT-UBND

  X. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 34 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 02/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

  Về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh Hưng Yên.

  30/7/2012

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65107&Keyword=02/2012/NQ-H%C4%90ND

  2

  Nghị quyết

  Số 06/2014/NQ-HĐND ngày 24/07/2014

  Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh vị trí khu đất dịch vụ liền kề thuộc xã Phụng Công, huyện Văn Giang

  07/08/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62459&Keyword=06/2014/NQ-H%C4%90ND

  3

  Nghị quyết

  Số 17/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

  Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2015

  16/12/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=103151&Keyword=17/2014/NQ-H%C4%90ND

  4

  Nghị quyết

  Số 12/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

  Về việc chấp thuận Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh

  15/08/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=103151&Keyword=17/2014/NQ-H%C4%90ND

  5

  Nghị quyết

  Số 42/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

  Về việc chấp thuận Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2016

  20/12/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=107011&Keyword=42/2015/NQ-H%C4%90ND

  6

  Nghị quyết

  Số 84/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

  Về việc chấp thuận Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh năm 2017

  25/12/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=119385&Keyword=84/2016/NQ-H%C4%90ND

  7

  Nghị quyết

  Số 13/2016/NQ-HĐND ngày 07/07/2016

  Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hưng Yên

  07/07/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=114428&Keyword=13/2016/NQ-H%C4%90ND

  8

  Nghị quyết

  Số 101/2017/NQ-HĐND ngày 21/07/2017

  Về việc điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

  01/08/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=125290&Keyword=101/2017/NQ-H%C4%90ND

  9

  Nghị quyết

  Số 102/2017/NQ-HĐND ngày 21/07/2017

  Về việc Quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến 2025

  01/08/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=125291&Keyword=102/2017/NQ-H%C4%90ND

  10

  Nghị quyết

  Số 103/2017/NQ-HĐND ngày 21/07/2017

  Về việc Quy hoạch cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  01/08/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=125292&Keyword=103/2017/NQ-H%C4%90ND

  11

  Nghị quyết

  Số 126/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

  01/01/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=127473&Keyword=126/2017/NQ-H%C4%90ND

  12

  Nghị quyết

  Số 130/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Quy định miễn thu phí, lệ phí khi cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự toán trên địa bàn tỉnh

  01/01/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=127580&Keyword=130/2017/NQ-H%C4%90ND

  13

  Quyết định

  Số 882a/1997/QĐ-UB ngày 05/7/1997

  Quy định giá các loại đất

  05/7/1997

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62778&Keyword=882a/1997/Q%C4%90-UB

  14

  Quyết định

  Số 750/1998/QĐ-UB ngày 27/4/1998

  Ban hành bản Quy định việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  27/4/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62582&Keyword=750/1998/Q%C4%90-UB

  15

  Quyết định

  Số 2413/1998/QĐ-UB ngày 18/12/1998

  Ban hành đơn giá đền bù thiệt hại đất đai, hoa màu khi mượn đất nông nghiệp thi công công trình phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

  18/12/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62689&Keyword=2413/1998/Q%C4%90-UB

  16

  Quyết định

  Số 45/2005/QĐ-UB ngày 15/6/2005

  Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 05/5/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa - tỉnh Hưng Yên

  15/6/2005

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64474&Keyword=45/2005/Q%C4%90-UB

  17

  Quyết định

  Số 16/2007/QĐ-UBND ngày 01/11/2007

  Về việc kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng.

  11/11/2007

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64422&Keyword=16/2007/Q%C4%90-UBND

  18

  Quyết định

  Số 15/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

  Quy định về cấp phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  30/7/2011

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64673&Keyword=15/2011/Q%C4%90-UBND

  19

  Quyết định

  Số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014

  Ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  06/11/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62512&Keyword=14/2014/Q%C4%90-UBND

  20

  Quyết định

  Số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014

  Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/12/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63314&Keyword=18/2014/Q%C4%90-UBND

  21

  Quyết định

  Số 21/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

  Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2015

  01/01/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=103192&Keyword=21/2014/Q%C4%90-UBND

  22

  Quyết định

  Số 12/2015/QĐ-UBND ngày 16/07/2015

  Ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể khi cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  26/07/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106452&Keyword=12/2015/Q%C4%90-UBND

  23

  Quyết định

  Số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/07/2016

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai

  11/07/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=112252&Keyword=11/2016/Q%C4%90-UBND

  24

  Quyết định

  Số 04/2017/QĐ-UBND ngày 26/04/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Quyết định của UBND tỉnh: Số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014; số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 và số 12/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2015

  05/05/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123926&Keyword=04/2017/Q%C4%90-UBND

  25

  Quyết định

  Số 09/2017/QĐ-UBND ngày 02/06/2017

  Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  15/06/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=124038&Keyword=09/2017/Q%C4%90-UBND

  26

  Quyết định

  Số 28/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017

  Ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên

  15/12/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127575&Keyword=28/2017/Q%C4%90-UBND

  27

  Quyết định

  Số 29/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017

  Ban hành Quy định chi tiết trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/01/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127574&Keyword=29/2017/Q%C4%90-UBND

  28

  Quyết định

  Số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2015

  01/01/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127579&Keyword=31/2017/Q%C4%90-UBND

  29

  Quyết định

  Số 07/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018

  Phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  20/02/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127969&Keyword=07/2018/Q%C4%90-UBND

  30

  Chỉ thị

  Số 30/1997/CT-UB ngày 06/8/1997

  Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  06/8/1997

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62131&Keyword=30/1997/CT-UBND

  31

  Chỉ thị

  Số 41/1997/CT-UB ngày 23/9/1997

  Về việc thực hiện chính sách đền bù đất đai, tài sản, hoa màu, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất, giao và cho thuê đất XDCB.

  23/9/1997

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62141&Keyword=41/1997/CT-UBND

  32

  Chỉ thị

  Số 27/1998/CT-UB ngày 24/10/1998

  Về việc quản lý, sử dụng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất công ích.

  24/10/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62556&Keyword=27/1998/CT-UB

  33

  Chỉ thị

  Số 03/2006/CT-UBND ngày 17/3/2006

  Về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai.

  27/3/2006

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64818&Keyword=03/2006/CT-UBND

  34

  Chỉ thị

  Số 04/2009/CT-UBND ngày 31/3/2009

  Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

  10/4/2009

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65353&Keyword=04/2009/CT-UBND

  XI. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 18 văn bản

  1

  Quyết định

  Số 26/2002/QĐ-UB ngày 07/6/2002

  Quy định mức giá quảng cáo, giảm giá quảng cáo, hoa hồng, khuyến khích quảng cáo trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên.

  07/6/2002

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63499&Keyword=26/2002/Q%C4%90-UB

  2

  Quyết định

  Số 61/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003

  Về giá các loại dịch vụ thông tin quảng cáo trên sóng phát thanh truyền hình Hưng Yên.

  01/11/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65020&Keyword=61/2003/Q%C4%90-UB

  3

  Quyết định

  Số 122/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006

  Quy định tạm thời về chế độ cập nhật thông tin và gửi báo cáo qua mạng máy tính.

  01/12/2006

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65366&Keyword=122/2006/Q%C4%90-UBND

  4

  Quyết định

  Số 04/2007/QĐ-UBND ngày 16/03/2007

  Quy định về tổ chức, quản lý, khai thác sử dụng thông tin và bảo vệ mạng tin học diện rộng tỉnh Hưng Yên.

  26/3/2007

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64367&Keyword=04/2007/Q%C4%90-UBND

  5

  Quyết định

  Số 18/2008/QĐ-UBND ngày 27/8/2008

  Ban hành quy định “Khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) loại 2 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  06/9/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=39645&Keyword=18/2008/Q%C4%90-UBND

  6

  Quyết định

  Số 01/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011

  Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử - tỉnh Hưng Yên.

  30/01/2011

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64591&Keyword=01/2011/Q%C4%90-UBND

  7

  Quyết định

  Số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

  Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

  05/01/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63327&Keyword=22/2014/Q%C4%90-UBND

  8

  Quyết định

  Số 11/2015/QĐ-UBND ngày 15/07/2015

  Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng phần mềm; Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên

  25/07/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106451&Keyword=11/2015/Q%C4%90-UBND

  9

  Quyết định

  Số 04/2016/QĐ-UBND ngày 15/03/2016

  Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  25/03/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=107169&Keyword=04/2016/Q%C4%90-UBND

  10

  Quyết định

  Số 05/2016/QĐ-UBND ngày 17/03/2016

  Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  27/03/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=107164&Keyword=05/2016/Q%C4%90-UBND

  11

  Quyết định

  Số 07/2017/QĐ-UBND ngày 02/06/2017

  Ban hành Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

  15/06/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=124030&Keyword=07/2017/Q%C4%90-UBND

  12

  Quyết định

  Số 08/2017/QĐ-UBND ngày 02/06/2017

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hưng Yên 

  15/06/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=124034&Keyword=08/2017/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  Số 04/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

  Ban hành quy chế quản lý vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  15/02/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127963&Keyword=04/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  Số 05/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh

  01/02/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127966&Keyword=05/2018/Q%C4%90-UBND

  15

  Quyết định

  Số 18/2018/QĐ-UBND ngày 17/5/2018

  V/v ban hành quy chế chế độ nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản đặc san bản tin, thông tin điện tử và truyền hình trên địa bàn tỉnh

  15/6/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129354&Keyword=18/2018/Q%C4%90-UBND

  16

  Chỉ thị

  Số 11/1998/CT-UBND ngày 12/5/1998

  Về xây dựng nhà Bưu điện xã và kế hoạch phát triển mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh.

  12/5/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62543&Keyword=11/1998/CT-UBND

  17

  Chỉ thị

  Số 06/2007/CT-UBND ngày 15/3/2007

  Về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính.

  25/3/2007

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65056&Keyword=06/2007/CT-UBND

  18

  Chỉ thị

  Số 02/2011/CT-UBND ngày 23/02/2011

  Về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên.

  05/3/2011

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64470&Keyword=02/2011/CT-UBND

  XII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 16 văn bản

  1

  Quyết định

  Số 218/1999/QĐ-UB ngày 10/02/1999

  Ban hành Quy định tạm thời việc tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn, nâng cao tay nghề ở nước ngoài.

  25/02/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62926&Keyword=218/1999/Q%C4%90-UB

  2

  Quyết định

  Số 747/2003/QĐ-UB ngày 07/4/2003

  Ban hành Quy định tạm thời việc tuyển chọn, sử dụng và quản lý lao động giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  01/4/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65543&Keyword=747/2003/Q%C4%90-UB

  3

  Quyết định

  Số 20/2009/QĐ-UBND ngày 12/10/2009

  Quy định phân cấp về cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh & Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  22/10/2009

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65427&Keyword=20/2009/Q%C4%90-UBND

  4

  Quyết định

  Số 02/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016

  Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục  - Lao động xã hội tỉnh Hưng Yên

  04/02/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=107076&Keyword=02/2016/Q%C4%90-UBND

  5

  Quyết định

  Số 21/2018/QĐ-UBND ngày 15/06/2018

  V/v quy định mức đóng góp đối với đối tượng cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh

   

  01/7//2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129559&Keyword=21/2018/Q%C4%90-UBND

  6

  Quyết định

  Số 24/2018/QĐ-UBND ngày 29/06/2018

  V/v điều chỉnh mức trợ cấp nuôi dưỡng tập trung mức hỗ trợ chi phí mai táng và một số chế độ khác cho các đối tượng sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và người công lập trên địa bàn tỉnh

  15/7/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129630&Keyword=24/2018/Q%C4%90-UBND

  7

  Chỉ thị

  Số 34/1997/CT-UBND ngày 23/8/1997

  Về việc tổ chức công tác định mức lao động đơn giá tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước.

  23/8/1997

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62134&Keyword=34/1997/CT-UBND

  8

  Chỉ thị

  Số 43/1997/CT-UBND ngày 24/11/1997

  Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội.

  24/11/1997

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62142&Keyword=43/1997/CT-UBND

  9

  Chỉ thị

  Số 29/1998/CT-UBND ngày 05/12/1998

  Về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động.

  05/12/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62557&Keyword=29/1998/CT-UBND

  10

  Chỉ thị

  Số 06/1999/CT-UBND ngày 19/3/1999

  Về tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới.

  19/3/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62833&Keyword=06/1999/CT-UBND

  11

  Chỉ thị

  Số 22/1999/CT-UBND ngày 26/8/1999

  Về phối hợp thực hiện Nghị định số 36/CP với việc tham gia bảo hiểm tại địa phương.

  26/8/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62842&Keyword=22/1999/CT-UBND

  12

  Chỉ thị

  Số 06/2000/CT-UBND ngày 03/4/2000

  Về việc làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc đời sống thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và giải quyết tồn đọng về chính sách Liệt sĩ.

  03/4/2000

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63020&Keyword=06/2000/CT-UBND

  13

  Chỉ thị

  Số 14/2000/CT-UBND ngày 23/5/2000

  Về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm.

  23/5/2000

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63026&Keyword=14/2000/CT-UBND

  14

  Chỉ thị

  Số 15/2000/CT-UBND ngày 06/6/2000

  Về việc giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến từ 15/7/1950 đến 30/4/1975.

  06/6/2000

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63028&Keyword=15/2000/CT-UBND

  15

  Chỉ thị

  Số 14/2002/CT-UBND ngày 22/8/2002

  Về thực hiện Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31/12/1960 trở về trước.

  22/8/2002

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63253&Keyword=14/2002/CT-UBND

  16

  Chỉ thị

  Số 04/2006/CT-UBND ngày 07/4/2006

  Về việc thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng chế độ.

  17/4/2006

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64819&Keyword=04/2006/CT-UBND

  XIII. VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: 18 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 10/2014/NQ-HĐND ngày 24/07/2014

  Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động và thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu

  07/08/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62466&Keyword=10/2014/NQ-H%C4%90ND

  2

  Nghị quyết

  Số 22/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

  Về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên 

  15/12/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=101574&Keyword=22/2014/NQ-H%C4%90ND

  3

  Nghị quyết

  Số 134/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Quy định mức hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được công nhận lại sau 05 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lần đầu và làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lại sau 03 năm

  18/12/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=127477&Keyword=134/2017/NQ-H%C4%90ND

  4

  Nghị quyết

  153/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018

  Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

  24/7/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130151&Keyword=153/2018/NQ-H%C4%90ND

  5

  Quyết định

  Số 2141/2004/QĐ-UBND ngày 31/8/2004

  Ban hành Quy định việc quản lý, bảo vệ, khai thác các nhà tưởng niệm danh nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  31/8/2004

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64544&Keyword=2141/2004/Q%C4%90-UBND

  6

  Quyết định

  Số 41/2005/QĐ-UB ngày 29/4/2005

  Quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên các môn thể thao tỉnh Hưng Yên.

  29/4/2005

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64456&Keyword=41/2005/Q%C4%90-UB

  7

  Quyết định

  Số 98/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005

  Quy định tạm thời xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân tỉnh Hưng Yên.

  08/01/2006

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64564&Keyword=98/2005/Q%C4%90-UBND

  8

  Quyết định

  Số 01/2007/QĐ-UBND ngày 07/02/2007

  Ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

  17/02/2007

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64361&Keyword=01/2007/Q%C4%90-UBND

  9

  Quyết định

  Số 09/2007/QĐ-UBND ngày 13/7/2007

  Quy định “Tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  23/7/2007

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=39582&Keyword=09/2007/Q%C4%90-UBND

  10

  Quyết định

  Số 19/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011

  Quy định về giải thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến

  25/8/2011

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64699&Keyword=19/2011/Q%C4%90-UBND

  11

  Quyết định

  Số 12/2014/QĐ-UBND ngày 19/09/2014

  Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động và thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu

  29/09/2014

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62497&Keyword=12/2014/Q%C4%90-UBND

  12

  Quyết định

  Số 02/2015/QĐ-UBND ngày 23/01/2015

  Về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên

  02/02/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=101576&Keyword=02/2015/Q%C4%90-UBND

  13

  Quyết định

  Số 17/2016/QĐ-UBND ngày 07/09/2016

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phố Hiến

  20/09/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=114454&Keyword=17/2016/Q%C4%90-UBND

  14

  Quyết định

  Số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016

  Về việc ban hành Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  05/12/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=118472&Keyword=23/2016/Q%C4%90-UBND

  15

  Quyết định

  Số 31/2018/QĐ-UBND ngày 17/08/2018

  V/v đặt tên đường phố trên địa bàn thị trấn Trần cao huyện phù Cừ

  01/9/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130631&Keyword=31/2018/Q%C4%90-UBND

  16

  Chỉ thị

  Số 14/1997/CT-UB ngày 01/4/1997

  Về việc tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

  01/4/1997

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62119&Keyword=14/1997/CT-UBND

  17

  Chỉ thị

  Số 28/1997/CT-UB ngày 25/7/1997

  Về việc quản lý, bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.

  25/7/1997

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62128&Keyword=28/1997/CT-UBND

  18

  Chỉ thị

  Số 20/2007/CT-UBND ngày 25/12/2007

  Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Thể dục, thể thao.

  04/01/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65167&Keyword=20/2007/CT-UBND

  XIV. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 12 văn bản

  1

  Quyết định

  Số 2888/1999/QĐ-UB ngày 25/12/1999

  Ban hành Tiêu chuẩn địa phương (TCV).

  25/12/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62992&Keyword=2888/1999/Q%C4%90-UB

  1.  

  Quyết định

  Số 23/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011

  Quy định về quản lý công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

  28/11/2011

   

  3

  Quyết định

  Số 24/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015

  Ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  24/12/2015

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=106831&Keyword=24/2015/Q%C4%90-UBND

  4

  Quyết định

  Số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016

  Ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên

  10/11/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=114457&Keyword=20/2016/Q%C4%90-UBND

  5

  Quyết định

  Số 24/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016

  Về việc ban hành Quy định “Định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”

  15/12/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=118489&Keyword=24/2016/Q%C4%90-UBND

  6

  Quyết định

  Số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/04/2017

  Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  15/04/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=121276&Keyword=03/2017/Q%C4%90-UBND

  7

  Quyết định

  Số 10/2017/QĐ-UBND ngày 02/06/2017

  Ban hành Quy định xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

  30/06/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=124042&Keyword=10/2017/Q%C4%90-UBND

  8

  Quyết định

  Số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/09/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên

  20/09/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127556&Keyword=22/2017/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  Số 47/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

  V/v Ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh

  01/01/2019

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132614&Keyword=47/2018/Q%C4%90-UBND

  10

  Chỉ thị

  Số 13/1998/CT-UB ngày 21/5/1998

  Về tăng cường quản lý đo lường chất lượng hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

  21/5/1998

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62545&Keyword=13/1998/CT-UBND

  11

  Chỉ thị

  Số 17/2002/CT-UBND ngày 08/11/2002

  Về việc tăng cường công tác tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước yêu cầu của hội nhập khu vực, quốc tế.

  08/11/2002

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63256&Keyword=17/2002/CT-UBND

  12

  Chỉ thị

  Số 10/2007/CT-UBND ngày 18/4/2007

  Về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Hưng Yên.

  28/4/2007

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65123&Keyword=10/2007/CT-UBND

  XV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 08 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 88/2009/NQ-HĐND

  Về phát triển giáo dục mầm non tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2009 - 2015.

  06/8/2009

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65331&Keyword=88/2009/NQ-H%C4%90ND

  2

  Nghị quyết

  Số154/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018


  Quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021

  24/7/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130724&Keyword=154/2018/NQ-H%C4%90ND

  3

  Quyết định

  Số 01/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017

  Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  24/01/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=118458&Keyword=01/2017/Q%C4%90-UBND

  4

  Quyết định

  Số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16/08/2017

  Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 01/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  27/08/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127536&Keyword=15/2017/Q%C4%90-UBND

  5

  Quyết định

  Số 38/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018

  Quy định mức thu học phí, các khoản thu khác và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống  giáo dục quốc dân từ năm học 2018-2019 đến năm học đến năm học 2020-2021

  1/11/2018

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132173&Keyword=38/2018/Q%C4%90-UBND

  6

  Chỉ thị

  Số 12/2002/CT-UBND ngày 17/6/2002

  Về việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.

  17/6/2002

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63252&Keyword=12/2002/CT-UBND

  7

  Chỉ thị

  Số 12/2003/CT-UB ngày 15/12/2003

  Về việc tăng cường thực hiện công tác y tế trường học.

  15/12/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64015&Keyword=12/2003/CT-UB

  8

  Chỉ thị

  Số 14/2006/CT-UBND ngày 9/10/2006

  Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

  19/10/2006

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64826&Keyword=14/2006/CT-UBND

  XVI. LĨNH VỰC Y TẾ : 14 văn bản

  1

  Nghị quyết

  Số 15/2016/NQ-HĐND ngày 07/07/2016

  Về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hưng Yên

  07/07/2016

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=114446&Keyword=15/2016/NQ-H%C4%90ND

  2

  Nghị quyết

  Số 108/2017/NQ-HĐND ngày 21/07/2017

  Ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

  01/10/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=125307&Keyword=108/2017/NQ-H%C4%90ND

  3

  Quyết định

  Số 1859/1999/QĐ-UB ngày 5/10/1999

  Về việc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ y tế cơ sở theo Thông tư số 08/TT-LĐ ngày 20/4/1995

  15/10/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62976&Keyword=1859/1999/Q%C4%90-UB

  4

  Quyết định

  Số 2061/1999/QĐ-UBND ngày 29/10/1999

  Ban hành Quy định việc quản lý sản xuất, cung ứng lưu thông thuốc chữa bệnh và vật tư thiết bị, dụng cụ y tế trong tỉnh.

  29/10/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62979&Keyword=2061/1999/Q%C4%90-UBND

  5

  Quyết định

  Số 19/2001/QĐ-UBND ngày 23/7/2001

  Ban hành Quy định thực hiện công tác dân số - phát triển.

  23/7/2001

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63611&Keyword=19/2001/Q%C4%90-UBND

  6

  Quyết định

  Số 27/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016

  Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/01/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=118502&Keyword=27/2016/Q%C4%90-UBND

  7

  Quyết định

  Số 21/2017/QĐ-UBND ngày 07/09/2017

  Ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

  01/10/2017

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127554&Keyword=21/2017/Q%C4%90-UBND

  8

  Chỉ thị

  Số 03/2001/CT-UBND ngày 29/3/2001

  Về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm..

  29/3/2001

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63884&Keyword=03/2001/CT-UBND

  9

  Chỉ thị

  Số 04/2001/CT-UBND ngày 02/4/2001

  Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè.

  02/4/2001

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63888&Keyword=04/2001/CT-UBND

  10

  Chỉ thị

  Số 01/2003/CT-UB ngày 05/3/2003

  Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè.

  05/3/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63936&Keyword=01/2003/CT-UB

  11

  Chỉ thị

  Số 07/2003/CT-UBND ngày 28/8/2003

  Về việc thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện.

  28/8/2003

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64011&Keyword=07/2003/CT-UBND

  12

  Chỉ thị

  Số 07/2004/CT-UBND ngày 29/3/2004

  Về việc tăng cường công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân.

  29/3/2004

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64021&Keyword=07/2004/CT-UBND

  13

  Chỉ thị

  Số 22/2004/CT-UBND ngày 26/10/2004

  Về việc đem ánh sáng cho bệnh nhân bị mù lòa tỉnh Hưng Yên.

  26/10/2004

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64046&Keyword=22/2004/CT-UBND

  14

  Chỉ thị

  Số 08/2010/CT-UBND ngày 19/10/2010

  Về việc tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

  29/10/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65800&Keyword=08/2010/CT-UBND

  XVII. THANH TRA: 09 văn bản

  1

  Quyết định

  Số 55/2000/QĐ-UBND ngày 11/10/2000

  Ban hành Quy định (tạm thời) về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh.

  26/10/2000

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62902&Keyword=55/2000/Q%C4%90-UBND

  2

  Quyết định

  Số 472/2005/QĐ-UB ngày 16/3/2005

  Ban hành Quy định tạm thời về việc phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh Hưng Yên.

  16/3/2005

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64583&Keyword=472/2005/Q%C4%90-UB

  3

  Quyết định

  Số 23/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  19/12/2010

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66501&Keyword=23/2010/Q%C4%90-UBND

  4

  Quyết định

  Số 02/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013

  Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  09/02/2013

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66040&Keyword=02/2013/Q%C4%90-UBND

  5

  Chỉ thị

  Số 21/1999/CT-UB ngày 21/8/1999

  Về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nâng cao hiệu quả của công tác tiếp dân.

  21/8/1999

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62841&Keyword=21/1999/CT-UB

  6

  Chỉ thị

  Số 20/2001/CT-UBND ngày 27/12/2001

  Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  27/12/2001

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=63931&Keyword=20/2001/CT-UBND

  7

  Chỉ thị

  Số 16/2007/CT-UBND ngày 22/11/2007

  Về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý tình hình khiếu kiện đông người, phức tạp.

  02/12/2007

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65160&Keyword=16/2007/CT-UBND

  8

  Chỉ thị

  Số 04/2008/CT-UBND ngày 05/02/2008

  Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  15/02/2008

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64860&Keyword=04/2008/CT-UBND

  9

  Chỉ thị

  Số 01/2009/CT-UBND ngày 23/01/2009

  Về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  03/02/2009

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=65347&Keyword=01/2009/CT-UBND

  XVIII. NGOẠI VỤ: 01 văn bản

  1

  Chỉ thị

  Số 05/2011/CT-UBND ngày 28/3/2011

  Về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân trên địa bàn tỉnh di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay.

  07/4/2011

  http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64479&Keyword=05/2011/CT-UBND

   

  Tài liệu đính kèm: