Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Mẫu số 05
  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

               (Ban hành kèm theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)


  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Thời điểm có hiệu lực

  Ghi chú

  1. LĨNH VỰC NỘI VỤ

  01

  Nghị quyết

  157/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010

  Về chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

  01/5/2010

  Hết hiệu lực một phần

  02

  Nghị quyết

  15 8/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010

  Thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc UBND các huyện: Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My và Nam Trà My

  22/4/2010

   

  03

  Nghị quyết

  159/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010

  Về chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non bán công sang công lập

  02/5/2010

   

  04

  Nghị quyết

  30/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số

  157/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 Về chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

  09/12/2011

  Hết hiệu lực một phần

  05

  Nghị quyết

  77/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013

  Quy định mức chi thực hiện các hoạt động cải cách hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam

  14/7/2013

   

  06

  Nghị quyết

  115/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

  Về thông qua đề án thành lập thị xã điện bàn và các phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

  21/7/2014

   

  07

  Nghị quyết

  50/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Về bãi bỏ Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Mục II Điều 1 Nghị quyết số 155/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn

  18/12/2017

   

  08

  Nghị quyết

  16/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018

  Mức chi cho gia đình có nhiều liệt sỹ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/8/2018

   

  09

  Nghị quyết

  43/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

  Về quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  20/12/2018

   

  10

  Nghị quyết

  44/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

  Về bãi bỏ tiết 3, điểm 2 khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh và quy định mức hỗ trợ một lần đối với những người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  20/12/2018

   

  11

  Nghị quyết

  52/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

  Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  20/12/2018

   

  12

  Quyết định

  14/2008/QĐ-UBND ngày 20/5/2008

  Ban hành Quy định tạm thời về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

  30/5/2008

  Hết hiệu lực một phần

   

  13

  Quyết định

  41/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và chế độ chính sách đối với Ban Nông nghiệp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

   

   

  14

  Quyết định

  02/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010

  Ban hành quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  29/01/2010

  Hết hiệu lực một phần

  15

  Quyết định

  27/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010

  Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam

  03/12/2010

  Hết hiệu lực một phần

  16

  Quyết định

  04/2011/QĐ - UBND ngày

  09/02/2011

  Ban hành quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Nam

  19/02/2011

   

  17

  Quyết định

  10/2012/QĐ - UBND ngày 29/5/2012

  Ban hành quy định về chức danh, mức phụ cấp, chế độ, chính sách, mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  08/6/2012

   

  18

  Quyết định

  08/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013

  Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thành phố của tỉnh

  26/5/2013

   

  19

  Quyết định

  19/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013

  Ban hành Quy chế quản lý tổ chức hội thi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và khen thưởng thành tích đoạt giải tại các hội thi, kỳ thi quốc tế, quốc gia, và cấp tỉnh

  13/7/2013

   

   

  20

  Quyết định

  25/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013

  Ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  07/9/2013

   

  21

  Quyết định

  02/2014/QĐ - UBND ngày 21/01/2014

  Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  31/01/2014

   

  22

  Quyết định

  13/2014/QĐ-UBND ngày 15/5/2014

  Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông được cử đi đào tạo Đại học ở nước ngoài

  25/5/2014

   

  23

  Quyết định

  31/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  30/10/2014

   

  24

  Quyết định

  29/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng

  Nam

  01/11/2015

   

  25

  Quyết định

  02/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018

  Bãi bỏ các quy định về thực hiện mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện , bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của uBnD tỉnh

  15/02/2018

   

  26

  Quyết định

  05/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam ban hành kèm Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

  20/6/2018

   

   

   

   

   

   

   

  27

  Quyết định

  07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018

  Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng

  10/7/2018

   

  28

  Quyết định

  11/2018/QĐ-UBND ngày 15/11/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam

  01/12/2018

   

  29

  Quyết định

  12/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018

  Ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Quảng Nam

  10/12/2018

   

  30

  Quyết định

  13/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018

  Ban hành Quy định về quản lý viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh Quảng Nam

  10/12/2018

   

  31

  Quyết định

  16/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018

  Ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  15/12/2018

   

  2. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

  32

  Nghị quyết

  38/2012/NQ-HĐND ngày

  12/7/2012

  Quy định mức chi đặc thù cho công tác kiếm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  22/07/2012

   

  33

  Quyết định

  23/2015/QĐ-UBND ngày 20/8/2015

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

  30/8/2015

   

  34

  Quyết định

  04/2016/QĐ-UBND ngày

  Quy định mức trần thu tiền sử dụng dịch vụ

  12/02/2016

   

   

   

   

   

  02/02/2016

  công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

   

   

  3. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

  35

  Nghị quyết

  103/2008/NQ-HĐND ngày 29/4/2008

  Về thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

  29/4/2008

  Hết hiệu lực một phần

  36

  Nghị quyết

  158/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015

  Về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  17/7/2015

   

  37

  Nghị quyết

  183/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2016 - 2020

  21/12/2015

   

  38

  Nghị quyết

  36/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Một số cơ chế đối với thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành đến năm 2020

  01/01/2017

  Hết hiệu lực một phần

  39

  Nghị quyết

  37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020

  18/12/2016

   

  40

  Nghị quyết

  12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017

  Về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

  29/4/2017

  Hết hiệu lực một phần

  41

  Nghị quyết

  48/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  18/12/2017

   

   

   

   

  42

  Nghị quyết

  13/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về một số cơ chế đối với thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành đến năm 2020

  01/8/2018

   

  43

  Nghị quyết

  31/2018/NQ-HĐND ngày

  28/9/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1, Điều

  2 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

  10/10/2018

   

  44

  Quyết định

  25/2006/QĐ-UBND ngày 06/6/2006

  Về việc hủy bỏ Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11, khoản 1, 2, 3 Điều 14 Cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định số 94/2004/QĐ-UB ngày 17/12/2004; hủy bỏ Quyết định số 87/2005/QĐ-UBND ngày 16/12/2005; hủy bỏ Điều 5, Điều 8 Quyết định số 40/2003/QĐ-UB ngày 14/5/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam

  16/6/2006

   

  45

  Quyết định

  04/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

  26/3/2010

   

  46

  Quyết định

  29/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017

  Ban hành Quy định miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/01/2018

   

   

  4. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

  47

  Nghị quyết

  90/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013

  Quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam

  14/7/2013

   

  48

  Nghị quyết

  116/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

  Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục Pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng

  Nam

  21/7/2014

   

  49

  Nghị quyết

  120/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

  Quy định mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh

  21/7/2014

   

  50

  Nghị quyết

  129/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013

  21/12/2014

   

  51

  Nghị quyết

  169/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015

  Về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  17/07/2015

   

  52

  Nghị quyết

  185/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm

  2016

  21/12/2015

   

  53

  Nghị quyết

  186/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2014

  21/12/2015

   

  54

  Nghị quyết

  192/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam

  21/12/2015

   

  55

  Nghị quyết

  21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà

  nước

  18/12/2016

   

   

  56

  Nghị quyết

  32/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Bãi bỏ quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  01/01/2017

   

  57

  Nghị quyết

  35/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam

  18/12/2016

   

  58

  Nghị quyết

  07/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017

  Quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng

  đối với một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

  29/4/2017

   

  59

  Nghị quyết

  20/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

  Quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ

  chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

  01/8/2017

   

  60

  Nghị quyết

  21/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

  Quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng

  đối với một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  01/8/2017

   

  61

  Nghị quyết

  22/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

  Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

  01/8/2017

   

  62

  Nghị quyết

  28/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

  Sửa đổi quy định về lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân

  01/8/2017

   

  63

  Nghị quyết

  43/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định

  18/12/2017

   

  64

  Nghị quyết

  44/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Quy định mức ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  18/12/2017

   

   

  65

  Nghị quyết

  45/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Quy định mức chi chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

  18/12/2017

   

  66

  Nghị quyết

  54/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp

  18/12/2017

   

  67

  Nghị quyết

  10/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018

  quy định mức chi từ ngân sách cấp tỉnh đảm bảo cho công tác thỏa thuận quốc tế của cơ quan cấp

  tỉnh

  01/8/2018

   

  68

  Nghị quyết

  12/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018

  Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh

  01/8/2018

   

  69

  Nghị quyết

  20/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018

  Quy định một số mức chi thực hiện chế độ áp

  dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/8/2018

   

  70

  Nghị quyết

  53/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

  Quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  20/12/2018

   

  71

  Nghị quyết

  54/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

  Quy định nội dung, mức chi và định mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  20/12/2018

   

  72

  Quyết định

  47/2004/QĐ-UB ngày 24/6/2004

  Về việc ứng vốn ngân sách để bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

  24/6/2004

   

  73

  Quyết định

  46/2006/QĐ-UBND ngày 27/09/2006

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 93/2003/QĐ-UB ngày 26/8/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tỷ lệ phí chi cho công tác quản lý kinh phí

  27/09/2006

   

   

   

   

   

  trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng

   

   

  74

  Quyết định

  05/2011/QĐ - UBND ngày 11/02/2011

  Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2010/QĐ - UBND ngày 23/7/2010 về Quy định ban hành kèm theo của UBND tỉnh

  21/02/2011

   

  75

  Quyết định

  13/2011/QĐ - UBND ngày 28/6/2011

  Về Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài , chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  08/7/2011

   

  76

  Quyết định

  39/2011/QĐ - UBND ngày

  26/12/2011

  Về việc sửa đổi tỷ lệ(%) sử dụng nguồn thu phí tham quan Khu bảo tồn biển Cù lao chàm, tại Quyết định số 28/2007/QĐ - UBND ngày 14/8/2007

  05/01/2012

  Đề nghị bãi bỏ

  77

  Quyết định

  11/2012/QĐ - UBND ngày 14/6/2012

  Sửa đổi Quyết định số 07/2009/QĐ - UBND ngày 01/4/2009 của UBND tỉnh về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

  24/6/2012

  Đề nghị bãi bỏ

  78

  Quyết định

  31/2012/QĐ - UBND ngày 20/11/2012

  ban hành Quy trình phối hợp luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  30/11/2012

   

  79

  Quyết định

  39/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014

  Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công, quy định mức ngân sách hỗ trợ và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  14/12/2014

   

  80

  Quyết định

  26/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015

  Ban hành Quy định về chế độ, định mức chi, nguyên tắc sử dụng kinh phí và ngân sách hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng

  17/9/2015

   

   

   

   

   

   

  và kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày truyền thống, ngày thành lập

   

   

  81

  Quyết định

  23/2016/QĐ-UBND ngày 14/10/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

  hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam

  24/10/2016

   

  82

  quyết định

  26/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016

  Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm

  vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

  01/01/2017

   

  83

  Quyết định

  08/2017/QĐ-UBND ngày 04/4/2017

  Ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam

  15/4/2017

   

  84

  Quyết định

  10/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017

  Về việc quy định mức giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, mô tô, ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng

  Nam

  01/5/2017

   

  85

  Quyết định

  17/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

  Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/9/2017

   

  86

  Quyết định

  20/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp nguồn thu tại quyết định số 26/2016/QĐ- UbND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh

  29/9/2017

   

  87

  Quyết định

  22/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017

  Về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/10/2017

   

  88

  Quyết định

  23/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp nguồn thu tại Quyết định số 26/2016/QĐ- UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh

  20/10/2017

   

   

   

   


   

   

  89

  Quyết định

  25/2017/QĐ-UBND Ngày 25/10/2017

  Ban hành quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  06/11/2017

   

  90

  Quyết định

  31/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/01/2018

   

  91

  Quyết định

  15/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018

  Ban hành Quy định về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/01/2019

   

  92

  Chỉ thị

  26/2000/CT-UB ngày 26/9/2000

  Về tăng cường công tác quản lý giá và quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe máy

  26/9/2000

  Đề nghị bãi bỏ

  5. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

  93

  Nghị quyết

  161/2010/NQ-HĐND ngày

  22/4/2010

  về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  02/5/2010

  Hết hiệu lực một phần

  94

  Nghị quyết

  11/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011

  Về quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015, xét đến năm 2020

  29/7/2011

  Hết hiệu lực một phần

  95

  Nghị quyết

  79/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 161/2010/NQ- HĐND ngày 22/4/2010 quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  14/7/2013

   

  96

  Nghị quyết

  125/2014/NQ-HĐND ngày 11/4/2014

  Về ban hành cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014-2020

  21/7/2014

   

  97

  Nghị quyết

  23/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

  Về việc quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Nam

  01/8/2017

   

  98

  Quyết định

  06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012

  Ban hành Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  27/4/2012

  Hết hiệu lực một phần

   

   

   


   

   

  99

  Quyết định

  14/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014

  Ban hành quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  20/6/2014

   

  100

  Quyết định

  11/2015/QĐ-UBND ngày 27/5/2015

  Về ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Nam

  06/6/2015

   

  101

  Quyết định

  15/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2012/QĐ- UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  14/6/2015

   

  102

  Quyết định

  17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015

  Ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

  29/6/2015

   

  103

  Quyết định

  30/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

  06/11/2015

   

  104

  Quyết định

  31/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015

  Về ban hành Quy định xử lý nhà ở, công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  19/11/2015

   

  105

  Quyết định

  47/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

  Ban hành Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  10/01/2016

   

  106

  Quyết định

  11/2017/QĐ-UBND ngày 12/5/2017

  Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  22/5/2017

   

  6. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  107

  Nghị quyết

  113/2008/NQ-HĐND ngày 30/7/2008

  Về “Đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ nay đến năm 2015

  30/7/2008

  Hết một phần

  108

  Nghị quyết

  144/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009

  Thành lập Ban nông nghiệp xã

  01/8/2009

   

   

   

   


   

   

  109

  Nghị quyết

  34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam

  09/12/2011

   

  110

  Nghị quyết

  45/2012/NQ-HĐND ngày

  12/7/2012

  Thành lập quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam

  22/7/2012

   

  111

  Nghị quyết

  86/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013

  Hỗ trợ kinh phí cho người kiêm nhiệm công tác lâm nghiệp đối với các xã có rừng trên địa bàn

  tỉnh

  14/7/2013

   

  112

  Nghị quyết

  87/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013

  Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020

  14/7/2013

   

  113

  Nghị quyết

  124/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

  Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số

  113/2008/NQ-HĐND ngày 30/7/2008 của HĐND tỉnh về “Đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ nay đến năm 2015”

  21/7/2014

   

  114

  Nghị quyết

  193/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Quy định mức hỗ trợ các hoạt động về phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn giai đoạn 2016- 2020

  21/12/2015

   

  115

  Nghị quyết

  194/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Về Quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030

  21/12/2015

   

  116

  Nghị quyết

  19/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016

  Về quy hoạch phát triển ngành thuỷ sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm

  2030

  19/7/2016

   

  117

  Nghị quyết

  202/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016

  Cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020

  06/5/2016

   

  118

  Nghị quyết

  203/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016

  Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh

  06/5/2016

   

   

   

   


   

   

  119

  Nghị quyết

  205/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016

  Cơ chế đầu tư kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu và thủy lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020

  06/5/2016

   

  120

  Nghị quyết

  40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây Quế

  Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2025

  18/12/2017

   

  121

  Nghị quyết

  41/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển

  Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2025

  18/12/2017

   

  122

  Nghị quyết

  42/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Về quy định cho thuê môi trường rừng để trồng

  cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  18/12/2017

   

  123

  Nghị quyết

  14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018

  quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách

  nhà nước hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018- 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/8/2018

   

  124

  Nghị quyết

  45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

  Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh

  nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  20/12/2018

   

  125

  Nghị quyết

  46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

  Quy định hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020

  20/12/2018

   

  126

  Quyết định

  115/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004

  Về việc ban hành quy chế quản lý giống cây

  lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  30/12/2004

  Đề nghị thay thế/bãi bỏ

  127

  Quyết định

  58/2005/QĐ-UB ngày 29/08/2005

  V/v ban hành Quy chế về tổ chức khai thác hải sản trên biển theo tổ đoàn kết của ngư dân tỉnh Quảng Nam

  13/9/2005

   

  128

  Quyết định

  78/2005/QĐ-UBND ngày 25/11/2005

  Về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa

  05/12/2005

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  bàn tỉnh Quảng Nam

   

   

  129

  Quyết định

  33/2007/QĐ-UBND ngày 28/8/2007

  Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam

  07/9/2007

   

  130

  Quyết định

  47/2007/QĐ-UBND ngày 17/10/2007

  Ban hành Quy chế quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  27/10/2007

  Đề nghị thay thế

  131

  Quyết định

  16/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009

  Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

  18/6/2009

   

  132

  Quyết định

  37/2011/QĐ - UBND ngày 12/12/2011

  Ban hành Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong các tháng mùa khô, hanh theo thông tư so 12/1998/TT - BLĐTBXH ngày 16/10/1998 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội

  22/12/2011

   

  133

  Quyết định

  08/2012/QĐ - UBND ngày 22/5/2012

  Ban hành quy định quản lý khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng nam

  01/6/2012

  Đề nghị sửa đổi, bổ sung

  134

  Quyết định

  11/2014/QĐ-UBND ngày 09/4/2014

  Ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  19/4/2014

   

  135

  Quyết định

  21/2014/QĐ - UBND ngày 01/8/2014

  Ban hành quy định nhiệm vụ và quyền hạn của người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp tại các xã có rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  11/8/2014

   

  136

  Quyết định

  22/2014/QĐ - UBND ngày 05/8/2014

  Về việc quy định mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  15/8/2014

   

   

   

   


   

   

  137

  Quyết định

  28/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

  Ban hành quy chế quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh quảng nam

  30/10/2014

   

  138

  Quyết định

  30/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

  Ban hành quy định lập dự toán kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh

  30/10/2014

  Hết hiệu lực một phần

  139

  Quyết định

  46/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014

  Ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HđND tỉnh

  03/01/2015

   

  140

  Quyết định

  19/2015/QĐ-UBND ngày 09/7/2015

  Ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh

  19/7/2015

   

  141

  Quyết định

  21/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015

  Ban hành Quy chế Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng

  Nam

  30/7/2015

   

  142

  Quyết định

  24/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015

  Quy định hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  31/8/2015

   

  143

  Quyết định

  35/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

  hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

  13/12/2015

  Hết hiệu lực một phần

  144

  Quyết định

  39/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015

  Quy định đơn giá các loại cây trồng, hoa màu;

  mật độ cây trồng; các loại con vật nuôi; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

  31/12/2015

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  Quảng Nam

   

   

  145

  Quyết định

  08/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016

  Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020

  22/4/2016

  Hết hiệu lực một phần

  146

  Quyết định

  14/2016/QĐ-UBND ngày 02/6/2016

  Ban hành Quy định cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  12/6/2016

   

  147

  Quyết định

  18/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

  08/9/2016

   

  148

  Quyết định

  27/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016

  Ban hành Quy định Cơ chế khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020

  18/12/2016

   

  149

  Quyết định

  15/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017

  Về việc quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá nước để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  15/8/2017

   

  150

  Quyết định

  28/2017/QĐ-UBND ngày 07/12/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của uBnD tỉnh

  01/01/2018

   

  151

  Quyết định

  03/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018

  Ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất đất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ

  15/02/2018

   

  152

  Chỉ thị

  07/1997/CT-UB ngày 19/3/1997

  Về việc tăng cường công tác quản lý và thu thuế

  đối với hoạt động khai thác , đánh bắt thủy sản

  19/3/1997

  Đề nghị bãi

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

  bỏ

  153

  Chỉ thị

  13/1999/CT-UB ngày 16/4/1999

  Về việc gieo ươm, trồng quế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  16/4/1999

  Đề nghị bãi bỏ

  154

  Chỉ thị

  18/2002/CT-UB ngày 24/6/2002

  Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

  24/6/2002

  Đề nghị bãi bỏ

  155

  Chỉ thị

  14/2003/CT-UB ngày 16/6/2003

  Về việc nghiêm cấm đánh bắt, chế biến, mua bán và tiêu thụ cá nóc trên địa bàn tỉnh

  16/6/2003

  Đề nghị thay thế/bãi bỏ

  156

  Chỉ thị

  04/2008/CT-UBND ngày 21/01/2008

  Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn chặt phá, đốt rừng, lấn chiếm rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng

  Nam

  21/01/2008

  Đề nghị bãi bỏ

  157

  Chỉ thị

  20/2012/CT-UBND ngày 21/8/2012

  Về tăng cường các biện pháp quản lý phương

  tiện, dụng cụ đưa vào rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  21/8/2012

   

  158

  Chỉ thị

  17/2015/CT-UBND ngày 18/8/2015

  Về tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý các

  hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  18/8/2015

   

  7. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

  159

  Nghị quyết

  165/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010

  Về quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  18/7/2010

   

  160

  Nghị quyết

  133/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng năm

  2030

  21/12/2014

  Hết hiệu lực một phần

  161

  Nghị quyết

  134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2020

  21/12/2014

   

   

   

   


   

   

  162

  Nghị quyết

  159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015

  Về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020

  17/7/2015

   

  163

  Quyết định

  06/2011/QĐ-UBND ngày 03/3/2011

  Ban hành Quy định quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  13/3/2011

   

  164

  Quyết định

  33/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012

  Quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  28/12/2012

   

  165

  Quyết định

  26/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014

  Ban hành Quy định về điều kiện, phạm vi hoạt

  động của xe thô sơ tham gia vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  18/10/2014

   

  166

  Quyết định

  09/2015/QĐ-UBND ngày 08/5/2015

  Ban hành Quy chế tài chính và quản lý xây dựng các công trình kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2015 - 2020

  18/5/2015

   

  167

  Quyết định

  04/2017/QĐ-UBND ngày 21/02/2017

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

  03/3/2017

   

  168

  Quyết định

  09/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017

  Về việc quy định khung giá, giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/5/2017

   

  169

  Quyết định

  21/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017

  Về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng

  Nam

  15/10/2017

   

  170

  Quyết định

  30/2017/QĐ-UBND ngày

  Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát

  01/01/2018

   

   

   

   

   

  20/12/2017

  hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng AI cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

   

   

  171

  Quyết định

  06/2018/QĐ-UBND ngày 12/6/2018

  Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng AI cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  22/6/2018

  Hết hiệu lực một phần

  172

  Quyết định

  10/2018/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

  về việc bãi bỏ nội dung tại Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng AI cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  10/11/2018

   

  173

  Quyết định

  17/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018

  Ban hành Quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  15/12/2018

   

  8. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

  174

  Nghị quyết

  187/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  về quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025

  09/12/2010

   

  175

  Nghị quyết

  40/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

  về bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025

  22/7/2012

   

   

   

   


   

   

  176

  Nghị quyết

  73/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013

  Quy định cơ chế chính sách nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, nhà cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh

  30/3/2013

   

  177

  Nghị quyết

  126/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

  Về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

  21/7/2014

  Hết hiệu lực một phần

  178

  Nghị quyết

  132/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  21/12/2014

  Hết hiệu lực một phần

  179

  Nghị quyết

  180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016-2020

  21/12/2015

  Hết hiệu lực một phần

  180

  Nghị quyết

  181/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

  21/12/2015

   

  181

  Nghị quyết

  47/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  18/12/2017

   

  182

  Nghị quyết

  30/2018/NQ-HĐND ngày

  28/9/2018

  Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016-2020

  10/10/2018

   

   

   

   


   

   

  183

  Quyết định

  41/2002/QĐUBND ngày 06/8/2002

  Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn

  06/8/2002

   

  184

  Quyết định

  16/2014/QĐ - UBND ngày 3/7/2014

  Ban hành giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  13/7/2014

  Hết hiệu lực một phần

  185

  Quyết định

  44/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

  Ban hành Quy định về đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/01/2015

   

  186

  Quyết định

  14/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh về ban hành giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  14/6/2015

   

  187

  Quyết định

  37/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015

  Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Tam Kỳ

  27/12/2015

   

  188

  Quyết định

  41/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015

  Ban hành giá xây dựng mới nhà ở cấp II để thanh toán tiền trưng mua nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  31/12/2015

   

  189

  Quyết định

  21/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016

  Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  15/9/2016

   

  190

  Quyết định

  02/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017

  Về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  02/02/2017

   

  191

  Quyết định

  05/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017

  Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị xã Điện Bàn

  17/3/2017

   

  192

  Quyết định

  13/2017/QĐ-UBND ngày

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước

  18/6/2017

   

   

   

   


   

   

   

   

  08/6/2017

  trong quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

   

   

  193

  Quyết định

  16/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017

  Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền thẩm

  định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  05/8/2017

   

  9. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

  194

  Nghị quyết

  44/2012/NQ-HĐND ngày

  12/7/2012

  Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh quảng Nam

  22/7/2012

  Hết hiệu lực một phần

  195

  Nghị quyết

  130/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  21/12/2014

   

  196

  Nghị quyết

  18/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016

  Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016- 2020) của tỉnh Quảng Nam

  29/7/2016

   

  197

  Quyết định

  53/2003/QĐ-UB ngày 09/6/2003

  V/v ban hành đề án đổi mới công tác quản lý đất

  đai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa IX

  09/6/2003

  Đề nghị bãi bỏ

  198

  Quyết định

  131/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003

  V/v ban hành quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng lưới địa chính cơ sở

  30/12/2003

  Đề nghị bãi bỏ

  199

  Quyết định

  44/2006/QĐ-UBND ngày 19/09/2006

  Về ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  29/9/2006

   

  200

  Quyết định

  02/2007/QĐ-UBND ngày

  Về việc ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy

  04/02/2007

   

   

   

   


   

   

   

   

  25/01/2007

  hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã

   

   

  201

  Quyết định

  43/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008

  Phê duyệt chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Nam

  08/11/2008

   

  202

  Quyết định

  05/2009/QĐ-UBND ngày 13/3/2009

  Về việc phê duyệt khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  13/3/2009

   

  203

  Quyết định

  31/2012/QĐ - UBND ngày 20/11/2012

  Ban hành Quy trình phối hợp luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  30/11/2012

  Hết hiệu lực một phần

  204

  Quyết định

  26/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung quy trình phối hợp

  luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo quyết định số 31/2012/QĐ- UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh

  09/9/2013

   

  205

  Quyết định

  37/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014

  Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  13/11/2014

   

  206

  Quyết định

  43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

  Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/01/2015

  Hết hiệu lực một phần

  207

  Quyết định

  48 /2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

  Ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh

  04/01/2015

  Hết hiệu lực một phần

  208

  Quyết định

  12/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015

  Ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  11/6/2015

  Hết hiệu lực một phần

   

   

   


   

   

  209

  Quyết định

  22/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

  09/8/2015

   

  210

  Quyết định

  43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định

  số 48/2014/qĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tinh

  01/01/2016

  Hết hiệu lực một phần

  211

  Quyết định

  45/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015

  Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tinh Quảng Nam

  08/01/2016

   

  212

  Quyết định

  01/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016

  sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tinh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tinh

  12/01/2016

   

  213

  Quyết định

  02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tinh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ- UBND ngày 22/12/2014 của UBND tinh

  25/01/2016

  Hết hiệu lực một phần

  214

  Quyết định

  03/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng

  Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam

  11/02/2016

  Hết một phần

  215

  Quyết định

  05/2016/QĐ-UBND ngày 19/02/2016

  Ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tinh Quảng Nam

  29/02/2016

   

  216

  Quyết định

  13/2016/QĐ-UBND ngày

  Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức

  06/6/2016

   

   

   

   


   

   

   

   

  27/5/2016

  năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam, Chi nhánh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cơ quan tài chính và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan

   

   

  217

  Quyết định

  22/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ- UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh

  06/10/2016

   

  218

  Quyết định

  30/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

  sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định

  số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 và Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  30/12/2016

   

  219

  Quyết định

  19/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017

  sửa đổi, bổ sung về quy định bồi thường, hỗ trợ,

  tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 và Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam

  15/9/2017

   

  220

  Quyết định

  22/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017

  Về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/10/2017

   

  221

  Quyết định

  24/2017/QĐ-UBND Ngày 11/10/2017

  Về việc quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/11/2017

   

   

   

   


   

   

  222

  Quyết định

  04/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018

  Ban hành Quy định việc việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/6/2018

   

  223

  Quyết định

  08/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

  Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  10/9/2018

   

  224

  Quyết định

  09/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018

  Về việc quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/10/2018

   

  225

  Quyết định

  14/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

  Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  10/12/2018

   

  226

  Quyết định

  18/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018

  Ban hành Quy định quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  20/12/2018

   

  227

  Quyết định

  20/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

  Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014, Quyết định số 43/2015/QĐ-uBnD ngày 22/12/2015 và Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh

  01/01/2019

   

  228

  Quyết định

  21/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

  Về ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/01/2019

   

  229

  Quyết định

  22/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất

  31/12/2018

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  đai Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tmh

   

   

  230

  Chỉ thị

  01/2012/CT-UBND ngày 10/01/2012

  V/v tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước tài nguyên nước lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  10/01/2012

   

  10. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  231

  Quyết định

  04/2007/QĐ-UBND ngày 28/02/2007

  về phê duyệt quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông tỉnh Quảng nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  10/3/2007

   

  232

  Quyết định

  35/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014

  Ban hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  07/11/2014

  Ngày

  08/12/2016, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 45/NQ- HĐND nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017- 2021

  233

  Quyết định

  06/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015

  Ban hành Quy định chế độ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh

  30/3/2015

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  Quảng Nam

   

   

  234

  Quyết định

  19/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

  09/9/2016

   

  235

  Quyết định

  26/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

  Ban hành Quy định quản lý công trình hạ tầng

  kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  27/11/2017

   

  236

  Quyết định

  19/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018

  Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/01/2019

   

  11. LĨNH VƯC LAO ĐÔNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HÔI

  • • 7

  237

  Nghị quyết

  12/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016

  Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020

  29/7/2016

   

  238

  Nghị quyết

  41/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2017-2020

  08/12/2016

   

  239

  Nghị quyết

  08/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017

  Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  29/4/2017

   

   

   

   


   

   

  240

  Nghị quyết

  13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017

  Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021

  30/4/2017

   

  241

  Nghị quyết

  18/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018

  Quy định mức chi hỗ trợ đối với những người làm công tác giảm nghèo ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020

  01/8/2018

   

  242

  Nghị quyết

  19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018

  quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2021

  01/8/2018

   

  243

  Nghị quyết

  49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

  Chính sách cải thiện mức sống cho một số đối

  tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  20/12/2018

   

  244

  Nghị quyết

  51/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

  Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, giai đoạn 2019-2021

  20/12/2018

   

  245

  Quyết định

  47/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009

  Ban hành Quy định về thành lập, quản lý và sử

  dụng Quỹ hỗ trợ việc làm tỉnh Quảng Nam

  01/01/2010

  Hết hiệu lực một phần

  246

  Quyết định

  32/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

  Ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh quảng Nam

  30/10/2014

   

  247

  Quyết định

  38/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014

  Quy định danh mục nghề và định mức kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

   

   

  248

  Quyết định

  18/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh

  09/07/2015

   

   

   

   


   

   

  249

  Quyết định

  16/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

  22/07/2016

   

  250

  Quyết định

  06/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017

  Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công

  trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  10/4/2017

   

  251

  Chỉ thị

  36/2004/CT-UB ngày 11/8/2004

  Về việc tăng cường công tác an toàn lao động,

  vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh

  11/8/2004

   

  12. LĨNH VƯC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LICH

   

  252

  Nghị quyết

  105/2008/NQ-HĐND ngày 29/4/2008

  Về phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020

  09/5/2008

   

  253

  Nghị quyết

  108/2008/NQ-HĐND ngày 30/7/2008

  Về đặt tên một số tuyến đường tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

  09/8/2008

   

  254

  Nghị quyết

  109/2008/NQ-HĐND ngày 30/7/2008

  Về bổ sung, điều chỉnh Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam

  09/8/2008

   

  255

  Nghị quyết

  127/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008

  Về bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam

  21/12/2008

   

  256

  Nghị quyết

  128/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008

  Về đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

  21/12/2008

   

  257

  Nghị quyết

  145/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009

  Về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng 2020

  01/8/2009

   

  258

  Nghị quyết

  180/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Về đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

  19/12/2010

   

  259

  Nghị quyết

  25/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn

  09/12/2011

  Hết hiệu lực

   

   

   


   

   

   

   

   

  đến năm 2025

   

  một phần

  260

  Nghị quyết

  26/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  về quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020

  09/12/2011

  Hết hiệu lực một phần

  261

  Nghị quyết

  29/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Về bổ sung tên gọi Mẹ Thứ vào Quỹ tên đường của tỉnh, đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

  19/12/2011

   

  262

  Nghị quyết

  48/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012

  Về điều chỉnh giới hạn và đặt tên một số tuyến đường tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

  29/9/2012

   

  263

  Nghị quyết

  49/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012

  Về bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam

  29/9/2012

   

  264

  Nghị quyết

  80/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013

  Về điều chỉnh giới hạn và đặt tên một số tuyến đường tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

  14/7/2013

   

  265

  Nghị quyết

  81/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013

  Về đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam

  14/7/2013

   

  266

  Nghị quyết

  89/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013

  Về đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

  14/7/2013

   

  267

  Nghị quyết

  117/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

  Về bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam

  21/7/2014

   

  268

  Nghị quyết

  139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về thông qua Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóaThể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030

  21/12/2014

   

  269

  Nghị quyết

  161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015

  Về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020

  17/7/2015

   

  270

  Nghị quyết

  164/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015

  Về bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam

  17/7/2015

   

   

   

   


   

   

  271

  Nghị quyết

  47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

  Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

  20/12/2018

   

  272

  Quyết định

  25/2005/QĐ-UBND ngày 07/4/2005

  Về ban hành Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

  07/4/2005

   

  273

  Quyết định

  88/2005/QĐ-UBND ngày 20/12/2005

  Ban hành Quy chế quản lý khu bảo tồn biển Cù

  Lao Chàm tỉnh Quảng Nam

  30/12/2005

   

  274

  Quyết định

  27/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Quảng Nam

  25/8/2008

  Đang trình UBND tỉnh ban hành quyết định thay thế

  275

  Quyết định

  45/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008

  Ban hành Quy định về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng

  16/11/2008

   

  276

  Quyết định

  20/2009/QĐ-UBND ngày 10/7/2009

  Ban hành Quy chế về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các bãi biển trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  20/7/2009

   

  277

  Quyết định

  28/2010/QĐ-UBND ngày 26/11/2010

  Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích và danh thắng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  06/12/2010

   

  278

  Quyết định

  24/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014

  Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi và hải đảo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020

  16/10/2014

   

  13. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

   

   

   


   

   

  279

  Nghị quyết

  17/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016

  Về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030

  29/7/2016

   

  280

  Quyết định

  15/2003/QĐ-UB ngày 25/02/2003

  Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam

  25/02/2003

   

  281

  Quyết định

  53/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006

  Phê duyệt Đề án "Phát triển hoạt động thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020"

  28/11/2006

   

  282

  Quyết định

  22/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010

  Ban hành Quy định về thẩm tra công nghệ và đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  07/10/2010

   

  283

  Quyết định

  30/2010/QĐ-UBND ngày 08/12/2010

  Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  18/12/2010

   

  284

  Quyết định

  16/2011/QĐ - UBND ngày 04/7/2011

  Ban hành giải thưởng phạm phú thứ về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và quy định về điều kiện, tiêu chuẩn trình tự, thủ tục xét tặng giải thưởng

  14/7/2011

   

  285

  Quyết định

  20/2012/QĐ -UBND ngày 03/7/2012

  ban hành quy định về hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  13/7/2012

  Hết hiệu lực một phần

  286

  Quyết định

  29/2013/QĐ-UBND ngày 14/11/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiến tiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo QĐ số 20/2012/QĐ - UBND ngày 03/7/2012 của

  24/11/2013

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  UBND tỉnh Quảng Nam

   

   

  287

  Quyết định

  04/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý Trà My cho sản phẩm quế vỏ của tỉnh Quảng Nam

  05/02/2015

   

  288

  Quyết định

  20/2015/QĐ-UBND ngày 13/7/2015

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

  23/7/2015

   

   

   

  32/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015

  Ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích

   

   

  289

  Quyết định

  hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  21/11/2015

   

  290

  Quyết định

  36/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015

  Ban hành Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  13/12/2015

   

  291

  Quyết định

  07/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017

  Ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  10/4/2017

   

  292

  Quyết định

  12/2017/QĐ-UBND ngày 24/5/2017

  Ban hành Quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có sử dụng ngân sách nhà nước

  03/6/2017

   

  293

  Chỉ thị

  37/2007/CT-UBND ngày 23/8/2007

  Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  23/8/2007

   

  14. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  294

  Nghị quyết

  96/2007/NQ-HĐND ngày 14/12/2007

  Bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 71/2003/NQ-HĐND ngay 06/8/2003 của HĐND tỉnh khóa VI về thu tiền xây dựng trường; điều chỉnh Nghị quyết số 28/2005/NQ- HĐND ngày 06/5/2005 của HĐND tỉnh khóa

  24/12/2007

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  VII về tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phát triển giáo dục miền núi và phổ cập giáo dục THCS

   

   

  295

  Nghị quyết

  162/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010

  Về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020

  18/7/2010

   

  296

  Nghị quyết

  13/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016

  Về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục

  thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  06/6/2016

   

  297

  Nghị quyết

  31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Quy định chính sách đối với học sinh và giáo

  viên các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

  18/12/2016

   

  298

  Nghị quyết

  39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP

  18/12/2016

   

  299

  Nghị quyết

  50/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

  chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học

  sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019- 2021

  20/12/2018

   

  300

  Quyết định

  07/2006/QĐ-UBND ngày 28/02/2006

  Về việc bãi bỏ chế độ ưu đãi cho giáo viên giảng dạy ở miền núi đã ban hành tại Quyết định số: 36/2003QĐ-UB ngày 24/4/2003 của UbND tỉnh

  10/3/2006

   

  301

  Quyết định

  05/2008/QĐ-UBND ngày 10/01/2008

  Về việc bãi bỏ khoản thu tiền xây dựng trường tại Quyết định số 108/2003/QĐ-UBND ngày 03/10/2003 và Quyết định so 09/2004/qĐ- UBND ngày 30/01/2004 của UBND tỉnh Quảng

  Nam

  20/01/2008

   

   

   

   


   

   

  302

  Quyết định

  10/2013/QĐ-UBND ngày 21/5/2013

  Quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn của ngành Giáo dục và Đào tạo

  31/5/2013

   

  303

  Quyết định

  số 09/2014/QĐ - UBND ngày 26/4/2014

  ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  06/5/2014

   

  15. LĨNH VỰC Y TẾ

  304

  Nghị quyết

  47/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012

  Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

  29/9/2012

  Hết hiệu lực một phần

  305

  Nghị quyết

  11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017

  Về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021

  01/6/2017

   

  306

  Nghị quyết

  29/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

  Về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam

  01/01/2018

   

  307

  Quyết định

  47/2007/QĐ-UBND ngày 15/10/2007

  Ban hành quy chế quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  27/10/2007

   

  308

  Quyết định

  40/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008

  Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Sở Y tế

  20/10/2008

   

  309

  Quyết định

  20/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

  09/9/2016

   

  16. LĨNH VỰC THANH TRA

  310

  Nghị quyết

  04/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017

  Về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

  29/4/2017

   

   

   

   


   

   

  311

  Nghị quyết

  05/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017

  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh

  29/4/2017

   

  312

  Nghị quyết

  46/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  18/12/2017

   

  313

  Quyết định

  12/2008/QĐ-UBND ngày 21/4/2008

  Ban hành Quy trình tiếp công dân, xử lý đơn,

  giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/5/2008

   

  314

  Quyết định

  03/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011

  Ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, Ban, Ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam

  17/01/2011

   

  315

  Quyết định

  02/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

  30/01/2015

   

  316

  Chỉ thị

  03/2014/CT-UBND ngày 13/02/2014

  Về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  23/02/2014

   

  17. VĂN PHÒNG UBND TỈNH

  317

  Quyết định

  38/2006/QĐ-UBND ngày 17/8/2006

  Ban hành Qui định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

  27/8/2006

   

  318

  Quyết định

  05/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015

  Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao

  12/02/2015

   

  319

  Quyết định

  17/2016/QĐ-UBND ngày 13/7/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

  23/7/2016

   

  320

  Quyết định

  33/2017/QĐ-UBND Ngày 25/12/2017

  ban hành Quy chế tiếp nhận giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội,

  10/01/2018

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam chuyến đến

   

   

  18. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

  321

  Nghị quyết

  189/2011/NQ-HĐND ngày 20/4/2011

  Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh

  30/4/2011

   

  322

  Quyết định

  67/2004/QĐ-UB ngày 26/8/2004

  Về việc ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện NQ số 36-NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

  26/8/2004

   

  323

  Quyết định

  34/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ

  chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  03/01/2014

   

  324

  Quyết định

  15/2014/QĐ-UBND ngày 17/6/2014

  Ban hành Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao,

  hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của tỉnh Quảng Nam

  27/6/2014

   

  325

  Quyết định

  27/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015

  Quy định về tổ chức quản lý hội nghị hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh quảng nam

  09/10/2015

   

  326

  Quyết định

  44/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nước và vùng lãnh thổ là thành viên của Diễn đàn Hợp kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại tỉnh Quảng Nam

  07/01/2016

   

  327

  Quyết định

  09/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

  hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

  23/4/2016

   

  328

  Quyết định

  03/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017

  Ban hành quy định về nghi lễ đối ngoại và đón,

  tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc, tham dự các hoạt động tại tỉnh Quảng Nam

  02/02/2017

   

   

   

   


   

   

  329

  Quyết định

  27/2017/QĐ-UBND Ngày 21/11/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều và bãi bỏ điều 10 của Quy địnhtrình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nước và vùng lãnh thổ là thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của uBnD tỉnh

  05/12/2017

   

  19. LĨNH VỰC DÂN TỘC

  330

  Quyết định

  33/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

  27/11/2015

   

  20. LĨNH AN NINH QUỐC PHÒNG

  331

  Nghị quyết

  137/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009

  Quy định mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố

  01/8/2009

   

  332

  Nghị quyết

  28/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Về số lượng và mức phụ cấp đối với công an viên thường trực cấp xã trên địa bàn tỉnh

  09/12/2011

   

  333

  Nghị quyết

  52/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012

  Quy định mức trợ cấp ngày công lao động hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân khi thực hiện nhiệm vụ và chế độ bảo hiểm y tế cho lực lượng dân quân thường trực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  29/9/2012

   

  334

  Nghị quyết

  53/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số

  137/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009' quy định mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố

  29/9/2012

   

  335

  Quyết định

  51/2006/QĐ-UBND ngày 03/11/2006

  Ban hành quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình

  13/11/2006

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  hình mới.

   

   

  336

  Quyết định

  40/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009

  Ban hành Quy định về tổ chức, chế độ, chính sách, trang bị phương tiện hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/01/2010

   

  337

  Quyết định

  26/2010/QĐ-UBND ngày 12/11/2010

  Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  22/11/2010

   

  338

  Quyết định

  32/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức, chế độ, chính sách trang bị phương tiện hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  10/12/2012

   

  339

  Quyết định

  03/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015

  Thực hiện hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho công an viên thường trực cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  05/02/2015

   

  340

  Quyết định

  46/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

  Ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và tổ chức thực hiện việc đặt các biển báo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  09/01/2016

   

  341

  Chỉ thị

  06/2007/CT-UBND ngày 25/01/2007

  Về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới

  25/01/2007

   

  342

  Chỉ thị

  12/2009/CT-UBND ngày 16/3/2009

  Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới

  26/3/2009

   

  21. LĨNH VỰC KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP

   

   

   


   

   

  343

  Quyết định

  16/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007

  Ban hành quy chế thưởng cho các tổ chức cá nhân có công trong việc vận động kêu gọi thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước vào khu kinh tế mở chu lai tỉnh Qnam

  02/7/2007

   

  344

  Quyết định

  16/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008

  Ban hành quy chế "một cửa liên thông" trong việc giải quyết thủ tục đầu tư tại ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai

  23/6/2008

   

  345

  Quyết định

  35/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008

  Về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

  27/9/2008

   

  346

  Quyết định

  50/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai

  26/12/2008

   

  347

  Quyết định

  12/2010/QĐ-UBND ngày

  24/6/2010

  Bổ sung phạm vi áp dụng Quyết định 35/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008/QĐ- UBND của UBND tỉnh về uỷ quyền và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu

  Lai

  24/6/2010

   

  348

  Quyết định

  26/2011/QĐ - UBND ngày 29/8/2011

  ban hành quy chế phối hợp giữa ban quản lý các

  khu công nghiệp và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  09/12/2011

   

  349

  Quyết định

  27/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

  hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam

  30/9/2013

   

  350

  Quyết định

  24/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

  hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam

  28/10/2016

   

  351

  Quyết định

  08/2014/QĐ-UBND ngày

  Về ban hành chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

  trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh

  01/5/2014

   

   

   

   


   

   

   

   

  21/4/2014

  Quảng Nam

   

   

  22. LĨNH VỰC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

  352

  Nghị quyết

  22/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Về quy định mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng

  Nam

  01/01/2012

   

  353

  Nghị quyết

  122/2014/NQ-HĐND ngày 19/4/2014

  Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc

  mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực

  hiện

  21/7/2014

   

  354

  Nghị quyết

  03/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017

  Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh

  29/4/2017

   

  355

  Nghị quyết

  11/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018

  Quy định mức bố trí kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/8/2018

   

  356

  Nghị quyết

  29/2018/NQ-HĐND ngày

  28/9/2018

  về nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn

  tỉnh

  10/10/2018

   

  23. VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

  357

  Nghị quyết

  66/2003/NQ-HĐND ngày 22/5/2003

  Về chủ trương, biện pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động đôn đốc, kiểm tra, giám sát của HĐND tỉnh Quảng Nam

  22/5/2003

   

   

   

   


   

   

  358

  Nghị quyết

  177/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

  21/12/2015

   

  359

  Nghị quyết

  24/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018

  Quy định về nội dung, định mức chi và điều

  kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Nam

  01/8/2018

   

  360

  Nghị quyết

  35/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

  Về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2019

   

   

  361

  Nghị quyết

  55/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

  Bổ sung điểm d, khoản 6, Điều 11 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh quy định về nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Nam

  20/12/2018

   

  Tổng số4: 361 văn bản

   

   

   

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: