Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

                                                                                                                                                                    

  DANH MỤC

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

   CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 931/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

  ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản/

  Trích yếu nội dung của văn bản

  Thời điểm có hiệu lực

  Ghi chú

  Lĩnh vực: An ninh-Trật tự:

   

  1

  Nghị quyết

   

  48/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

  Quy định diện tích bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Đà Nẵng

  22/12/2013

  Còn hiệu lực

  2

  Nghị quyết

  127/2015/NĐ-HĐND ngày 10/12/2015

  Về mức hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho lực lượng dân phòng và các lực lượng tham gia tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/11/2015

  Hết hiệu lực một phần

   

  3

  Nghị quyết

  218/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018

  Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố

  01/01/2019

  Còn hiệu lực

  4

  Quyết định

  29/2003/QĐ-UB ngày 11/03/2003

  Ban hành Đề án thực hiện chương trình xây dựng thành phố không người nghiện ma túy trong cộng đồng.

  11/03/2003

  Còn hiệu lực

   

  5

  Quyết định

  07/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016

  Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  26/02/2016

  Còn hiệu lực

  6

  Quyết định

  09/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với lực lượng Dân phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  07/03/2016

  Còn hiệu lực

  *Lĩnh vực: Tư pháp

  7

  Nghị quyết

  175/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

  Quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện công tác trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em và chính quyền thăm viếng, chia buồn và đăng ký khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/8/2018

  Còn hiệu lực

  8

  Quyết định

  1425/1998/QĐ-UB ngày 19/03/1998

  Thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng

  19/03/1998

  Còn hiệu lực

  9

  Chỉ thị

  14/2000/CT-UB ngày 31/7/2000

  V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/2000/CT-TTg của Thủ tướng ngày 01/03/2000 về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý

  31/7/2000

  Còn hiệu lực

  10

  Quyết định

  187/2001/QĐ-UB ngày 06/12/2001

  Xử lý văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành trong 2 năm 1999-2000

  15/12/2001

  Còn hiệu lực

  11

  Quyết định

  149/2003/QĐ-UB ngày 29/10/2003

  Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn TP.Đà Nẵng

  15/11/2003

  Còn hiệu lực

  12

  Quyết định

  11/2006/QĐ-UBND ngày 15/02/2006

  V/v Giải thể Hội đồng xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung công quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước thành phố Đà Nẵng

  15/02/2006

  Còn hiệu lực

  13

  Quyết định

  15/2006/QĐ-UBND ngày 23/2/2006

  Hủy bỏ các văn bản quy định về xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật

  23/02/2006

  Còn hiệu lực

  14

  Quyết định

  65/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006

  Về việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật

  10/7/2006

  Còn hiệu lực

  15

  Quyết định

  66/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006

  Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành trong lĩnh vực  Tư pháp

  13/7/2006

  Còn hiệu lực

  16

  Quyết định

  73/2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006

  Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành

  01/9/2006

  Còn hiệu lực

  17

  Quyết định

  74/2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006

  Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành từ năm 1997 đến 2005 hết hiệu lực thi hành

  01/9/2006

  Còn hiệu lực

  18

  Quyết định

  76/2006/QĐ-UB ngày 05/9/2006

  Về giải thể Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng

  05/9/2006

  Còn hiệu lực

  19

  Quyết định

  35/2007/QĐ-UBND ngày 03/7/2007

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2005/QĐ-UBND ngày 02/3/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng

  13/7/2007

  Còn hiệu lực

  20

  Quyết định

  39/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007

  Bãi bỏ Quyết định 172/2005/QĐ-UBND ngày 30/11/2005 về thẩm quyền địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   

   21/7/2007

  Còn hiệu lực

  21

  Quyết định

  57/2007/QĐ-UBND ngày 26/9/2007

  Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) và do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành đã hết hiệu lực thi hành

  06/10/2007

  Còn hiệu lực

  22

  Quyết định

  38/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012

  Quy định một số mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  02/9/2012

  Còn hiệu lực

  23

  Quyết định

  65/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

  Chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại các UBND cấp huyện, các xã cho các tổ chức hành nghề công chứng

   

  10/01/2013

   

  Còn hiệu lực

  24

  Quyết định

  15/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013

  Bãi bỏ Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 04/01/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Tp. Đà Nẵng

   

  26/4/2013

   

  Còn hiệu lực

  25

  Quyết định

  22/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015

  Ban hành mức trần thù lao công chứng, chi phí khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  29/08/2015


  Còn hiệu lực

  *Lĩnh vực: Tài chính, ngân sách:

  26

  Nghị quyết

   

  28/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012

  Về việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

  15/12/2012

  Còn hiệu lực

  27

  Nghị quyết

  60/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014

  Quy định một số mức chi áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  20/7/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  28

  Nghị quyết

  61/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014

  Về việc quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu xử phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  20/7/2014

  Còn hiệu lực

  29

  Nghị quyết

  82/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về việc quy định mức chi đảm bảo công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  21/12/2014

  Còn hiệu lực

  30

  Nghị quyết

  107/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015

  Về việc ủy thác ngân sách thành phố sang Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

  19/7/2015

  Còn hiệu lực

  31

  Nghị quyết

  115/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

  Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2016

  01/01/2016

  Còn hiệu lực

  32

  Nghị quyết

   

  117/2015/NĐ-HĐND ngày 10/12/2015

  Về việc quy định đối tượng miễn, giảm phí tham quan tại Khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn và công trình  văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm

  01/01/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  33

  Nghị quyết

  119/2015/NĐ-HĐND ngày 10/12/2015

  Quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, dưới phường, xã và tổ dân phố, thôn

  01/01/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  34

  Nghị quyết

  14/2016/NQ-HĐND ngày 11/08/2016

  Về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành phố cho ngân sách các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020

  22/08/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  35

  Nghị quyết

  24/2016/NQ-HĐND ngày 11/08/2016

  Quy định mức thu phí tham quan khu danh thắng Ngũ Hành Sơn

  01/01/2017

  Còn hiệu lực

  36

  Nghị quyết

  25/2016/NQ-HĐND ngày 11/08/2016

  Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô

  01/09/2016

  Còn hiệu lực

  37

  Nghị quyết

  26/2016/NQ-HĐND ngày 11/08/2016

  Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2016-2017

  01/09/2016

  Còn hiệu lực

  38

  Nghị quyết

  30/2016/NQ-HĐND ngày 11/08/2016

  Về thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

  22/08/2016

  Còn hiệu lực

  39

  Nghị quyết

  32/2016/NQ-HĐND ngày 11/08/2016

  Quy định mức chi thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/09/2016

  Còn hiệu lực

  40

  Nghị quyết

  38/2016/NQ-HĐND ngày 11/08/2016

  Ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/09/2016

  Còn hiệu lực

  41

  Nghị quyết

  44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Về việc quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng 

  01/07/2017

  Còn hiệu lực

  42

  Nghị quyết

  45/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Về quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp  

  01/01/2017

  Còn hiệu lực

  43

  Nghị quyết

  46/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 

  Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

  01/01/2017

  Còn hiệu lực

  44

  Nghị quyết

  47/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

  01/01/2017

  Còn hiệu lực

  45

  Nghị quyết

  48/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

  01/01/2017

  Còn hiệu lực

  46

  Nghị quyết

  49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

  01/01/2017

  Còn hiệu lực

  47

  Nghị quyết

  50/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 

  Quy định về mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Đà Nẵng  

  01/01/2017

  Còn hiệu lực

  48

  Nghị quyết

  52/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 

  Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

  01/01/2017

  Còn hiệu lực

  49

  Nghị quyết

  53/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 

  Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2017

  Còn hiệu lực

  50

  Nghị quyết

  55/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016   

  Về việc quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

  01/01/2017

  Còn hiệu lực

  51

  Nghị quyết

  56/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

  01/01/2017

  Hết hiệu lực một phần

   

  52

  Nghị quyết

  57/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

  01/01/2017

  Còn hiệu lực

  53

  Nghị quyết

  58/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

  01/01/2017

  Còn hiệu lực

  54

  Nghị quyết

  59/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

  01/01/2017

  Còn hiệu lực

  55

  Nghị quyết

  62/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020  

  13/10/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  56

  Nghị quyết

  64/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Về việc ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

  01/01/2017

  Hết hiệu lực một phần

   

  57

  Nghị quyết

  65/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Khoa Điều trị yêu cầu và quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng

  01/01/2017

  Còn hiệu lực

  58

  Nghị quyết

  82/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Bổ sung Điểm c, Khoản 1, Điều 11 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 về ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2017


  Còn hiệu lực

  59

  Nghị quyết

  88/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017

  Về quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương

  01/01/2017


  Còn hiệu lực

  60

  Nghị quyết

  89/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017

  Quy định mức phí, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/08/2017


  Còn hiệu lực

  61

  Nghị quyết

  90/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017

  Về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt từ nguồn nước tự khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/08/2017


  Còn hiệu lực

  62

  Nghị quyết

  91/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017

  Về quy định mức thu học phí, học phí học lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2017-2018

  01/08/2017


  Còn hiệu lực

  63

  Nghị quyết

  92/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017

  Về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện và cấp xã; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp

  20/07/2017


  Còn hiệu lực

  64

  Nghị quyết

  93/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017

  Về quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/08/2017


  Còn hiệu lực

  65

  Nghị quyết

  94/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017

  Về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

  01/08/2017


  Còn hiệu lực

  66

  Nghị quyết

  95/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017

  Về quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/08/2017


  Còn hiệu lực

  67

  Nghị quyết

  96/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017

  Về quy định mức chi thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của thành phố Đà Nẵng

  01/08/2017


  Còn hiệu lực

  68

  Nghị quyết

  97/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017

  Về quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/08/2017


  Còn hiệu lực

  69

  Nghị quyết

  98/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND thành phố phê duyệt tiêu chí phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp

  20/07/2017


  Còn hiệu lực

  70

  Nghị quyết

  99/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017

  Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng

  01/08/2017


  Còn hiệu lực

  71

  Nghị quyết

  119/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

  Áp dụng từ năm ngân sách 2017


  Còn hiệu lực

  72

  Nghị quyết

  121/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã


  01/01/2018

   


  Còn hiệu lực

  73

  Nghị quyết

  122/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Quy định nội dung, mức chi đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2018


  Còn hiệu lực

  74

  Nghị quyết

  123/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2018


  Còn hiệu lực

  75

  Nghị quyết

  124/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017


  Quy định về mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

   

  01/01/2018


  Còn hiệu lực

  76

  Nghị quyết

  126/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Về việc bãi bỏ một số nội dung và mức thu lệ phí “Cấp bản sao trích lục hộ tịch” và “Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” tại Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  18/12/2017

  Còn hiệu lực

  77

  Nghị quyết

  127/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2018

  Còn hiệu lực

  78

  Nghị quyết

  128/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các lực lượng dân quân thường trực, bảo vệ dân phố, đội dân phòng và công an viên ở thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2018

  Còn hiệu lực

  79

  Nghị quyết

  133/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Quy định mức tiền tối thiểu để làm cơ sở vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  01/01/2018

   

  Còn hiệu lực

  80

  Nghị quyết

  149/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

  Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  01/8/2018

  Còn hiệu lực

  81

  Nghị quyết

  150/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

  Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

  01/8/2018

  Còn hiệu lực

  82

  Nghị quyết

  151/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/8/2018

  Còn hiệu lực

  83

  Nghị quyết

  152/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

  Quy định mức thu học phí, học phí học lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý năm học 2018-2019; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2018-2019

  01/8/2018

  Còn hiệu lực

  84

  Nghị quyết

  153/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

  Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

  22/7/2018

  Còn hiệu lực

  85

  Nghị quyết

  154/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

  Quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho Tổ phó Tổ dân phố và Phó Trưởng thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  01/8/2018

  Còn hiệu lực

  86

  Nghị quyết

  155/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND thành phố Đà Nẵng về quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, dưới phường, xã và tổ dân phố, thôn

  22/7/2018

  Còn hiệu lực

  87

  Nghị quyết

  184/2018/NQ-HĐND ngày 19/10/2018

  Chính sách hỗ trợ cho các hộ dân xung quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

  29/10/2018

  Còn hiệu lực

  88

  Nghị quyết

  209/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018

  Về việc sửa đổi Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách thành phố cho ngân sách các quận, huyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020

   

  01/01/2019

  Còn hiệu lực

  89

  Nghị quyết

  214/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018

  Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố Đà Nẵng từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; quy định các nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Ban An toàn giao thông các quận, huyện và quy định một số nội dung, mức chi đặc thù phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2019

  Còn hiệu lực

  90

  Nghị quyết

  216/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018

  Quy định mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng       

   

  01/01/2019

  Còn hiệu lực

  91

  Nghị quyết

  217/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018

  Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2019

  Còn hiệu lực

  92

  Nghị quyết

  219/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định phân cấp nguồn thu ban hành kèm theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

  01/01/2019

  Còn hiệu lực

  93

  Quyết định

  92/2000/QĐ-UB ngày  07/8/2000

   

  V /v bãi bỏ 5 loại phí do UBND thành phố ban hành.

  07/8/2000

  Còn hiệu lực

  94

  Quyết định

  15/2002/QĐ-UB ngày 31/01/2002

  V/v bãi bỏ 5 loại lệ phí do UBND thành phố ban hành

  31/01/2002

  Còn hiệu lực

  95

  Quyết định

  81/2002/QĐ-UB ngày   19/8/2002

  Bãi bỏ quy định nộp 10% tiết kiệm chi từ các khoản thu phí, lệ phí được trích lại cho cơ quan, tổ chức có chức năng thu.

  26/8/2002

  Còn hiệu lực

  96

  Quyết định

   

  100/2002/QĐ-UB ngày             11/9/2002

  Về việc bãi bỏ 2 loại lệ phí do UBND tỉnh Quảng nam- Đà nẵng (cũ) ban hành.

  11/9/2002

  Còn hiệu lực

  97

  Quyết định

  08/2003/QĐ-UB ngày   15/01/2003             

  V/v xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động của Công ty Cơ kim khí Đà Nẵng (DAKIMCO)

  15/01/2003             

  Còn hiệu lực

  98

  Quyết định

  26/2004/QĐ-UBND ngày 24/02/2004

  Phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển Công ty sách và thiết bị trường học ĐN thành công ty cổ phần

  24/02/2004

  Còn hiệu lực

  99

  Quyết định

  27/2004/QĐ-UBND ngày 24/02/2004

  Phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển Công ty Thương mại Dịch vụ ĐN thành công ty cổ phần

  24/02/2004

  Còn hiệu lực

  100

  Quyết định

  64/2004/QĐ-UBND ngày 30/3/2004

  Điều chỉnh phương án cổ phần hóa chuyển Công ty Thương mại Dịch vụ ĐN thành công ty cổ phần

  30/3/2004

  Còn hiệu lực

  101

  Quyết định

  195/2004/QĐ-UBND ngày  08/12/2004

  Phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển Công ty Dược ĐN thành công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

  08/12/2004

  Còn hiệu lực

  102

  Quyết định

  77/2005/QĐ-UBND ngày 29/6/2005

  V/v chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 111/2004/QĐ-UB ngày 24/6/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng

  29/6/2005

  Còn hiệu lực

  103

  Quyết định

  11/2006/QĐ-UBND ngày           15/02/2006

  Giải thể Hội đồng xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.

  15/02/2006

  Còn hiệu lực

   

   

  104

  Quyết định

  21/2007/QĐ-UBND ngày
  14/03/2007

   


  V/v miễn thu thủy lợi phí cho hộ nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   


  24/03/2007

   

  Còn hiệu lực

   

  105

  Quyết định

  26/2007/QĐ-UBND ngày 10/04/2007

  Về một số chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   


  20/04/2007

   

  Còn hiệu lực

   

  106

  Quyết định

  17/2008/QĐ-UBND ngày 10/03/2008

  Về việc điều chỉnh mức ghi nợ tiền sử dụng đất và hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các hộ giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố

  15/03/2008

  Còn hiệu lực

   

  107

  Quyết định

  39/2008/QĐ-UBND ngày 06/8/2008

  V/v Bãi bỏ quy định thu phí dự thi, xét tuyển vào lớp 10 các Trường Trung học phổ thông chuyên

  16/8/2008

  Còn hiệu lực

  108

  Quyết định

  33/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 66/2005/QĐ-UB ngày 26/5/2005 của UBND thành phố về việc quy định thời gian gửi báo cáo quyết toán và thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước đối với các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách.

   

  03/01/2010

  Còn hiệu lực

  109

  Quyết định

  10/2010/QĐ- UBND ngày  08/3/2010

  Bãi bỏ quy định về mức thu, quản lý, sử dụng phí tham quan khu du lịch sinh thái Sơn trà, Khu du lịch Bà Nà, Suối mơ ban hành tại Quyết định số 215/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng.

  18/3/2010

  Còn hiệu lực

  110

  Quyết định

  13/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010

  V/v ban hành Quy định về vốn đối ứng, quản lý và sử dụng vốn đối ứng trong hoạt động tiếp nhận nguồn viện trợ không hoàn lại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  02/5/2010

  Còn hiệu lực

  111

  Quyết định

   

  32/2010/QĐ- UBND ngày

   06/10/2010

  Ban hành định mức chi tiêu trong việc đón khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

  16/10/2010

  Còn hiệu lực

  112

  Quyết định

   

   

   

   

  49/2010/QĐ-UBND ngày  30/12/2010

  Hủy bỏ giá thu gom rác thải, quét dọn hầm, quét rửa boong tàu khu vực cảng sông, biển được quy định tại QĐ số 08/2004/QĐ-UBND ngày 20/01/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng

  10/01/2011

  Còn hiệu lực

  113

  Quyết định

   

   

  07/2012/QĐ-UBND ngày 28/01/2012

   

  Quy định mức chi đặc thù bảo đảm công tác kiểm tra xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2012

  Còn hiệu lực

  114

  Quyết định

   

   

  32/2012/QĐ-UBND  ngày 10/8/2012

  Về việc bãi bỏ QĐ số 50/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về mức chi hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  20/8/2012

  Còn hiệu lực

  115

  Quyết định

  38/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012

  Quy định một số mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn TP.Đà Nẵng

   

  02/9/2012

  Còn hiệu lực

   

  116

  Quyết định

   

  52/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012

  Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quy định giá cước và tính cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  06/12/2012

  Còn hiệu lực

  117

  Quyết định

   

   

  60/2012/QĐ-UBND  ngày 17/12/2012

  Quy định mức khoán chi phí đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ nhà nước do vi phạm hành chính

  01/01/2013

  Còn hiệu lực

  118

  Quyết định

   

   

  08/2013/QĐ-UBND ngày 05/02/2013

  Quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2013

  Còn hiệu lực

  119

  Quyết định

   

   

  09/2013/QĐ-UBND ngày 05/02/2013

  Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao, hội thi thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/ 01/2013

  Còn hiệu lực

  120

  Quyết định

   

   

  25/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013

  Quy định mức chi đảm bảo hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  10/9/2013

  Còn hiệu lực

  121

  Quyết định

   

   

  26/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013

  Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  10/9/2013

   

   

  Còn hiệu lực

  122

  Quyết định

   

   

  30/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013

   

  Quy định mức chi sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo bồi dưỡng của HTX

  23/9/2013

   

   

  Còn hiệu lực

  123

  Quyết định

  06/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014

  Ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nươc sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  06/02/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  124

  Quyết định

  08/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014

  Về tính lệ phí trước bạ xe máy, xe ôtô, máy thuỷ, tàu thuyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  04/04/2014

   

  Còn hiệu lực

  125

  Quyết định

  17/2014/QĐ-UBND ngày 04/6/2014

  Quy định chế độ, chính sách đói với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  14/06/2014

  Còn hiệu lực

  126

  Quyết định

  24/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014

  Về việc ban hành quy định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách quận, huyện, xã theo niên độ ngân sách hàng năm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  25/08/2014

   

  Còn hiệu lực

  127

  Quyết định

  49/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014

  Ban hành Quy định về mức tỷ lệ tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thi đối với đất có mặt nước ngoài khu công nghiệp, đơn giá thuê mặt nước đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2015


  Hết hiệu lực một phần

   

  128

  Quyết định

   36/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015

  Về việc ban hành Quy định phương thức đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tham gia cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  07/12/2015

   

  Còn hiệu lực

   

  129

  Quyết định

  41/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

  Ban hành Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng

  06/01/2016


  Còn hiệu lực

   

  130

  Quyết định

  24/2016/QĐ-UBND ngày 11/08/2016

   

  Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành


  25/08/2016

   

  Còn hiệu lực

  131

  Quyết định

  25/2016/QĐ-UBND ngày 22/08/2016

   

  Ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu


  01/09/2016

   

  Còn hiệu lực

  132

  Quyết định


  39/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016

  Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng


  18/11/2016

   

  Còn hiệu lực

  133

  Quyết định

  02/2017/QĐ-UBND ngày 14/02/2017

  Về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2017 áp dụng thu đối với các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn 06 quận (gồm: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ) thuộc thành phố Đà Nẵng


  24/02/2017

   

  Còn hiệu lực

   

  134

  Quyết định


  11/2017/QĐ-UBND ngày
  29/03/2017

   

   


  Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   

  09/04/2017

  Hết hiệu lực một phần

   

  135

  Quyết định


  19/2017/QĐ-UBND ngày
  16/06/2017

   

   

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  26/06/2017

  Còn hiệu lực

  136

  Quyết định


  20/2017/QĐ-UBND ngày 19/06/2017

   

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước ngoài khu công nghiệp, đơn giá thuê mặt nước đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  01/07/2017

   

  Còn hiệu lực

   

  137

  Quyết định

  25/2017/QĐ-UBND ngày 04/08/2017

   


  Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   


  14/08/2017

   

  Còn hiệu lực

  138

  Quyết định


  28/2017/QĐ-UBND ngày
  23/08/2017

   

   


  Ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có toạ độ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   

  05/09/2017

  Còn hiệu lực

  139

  Quyết định

  31/2017/QĐ-UBND ngày
  26/10/2017

   

  Về việc sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  06/11/2017

  Còn hiệu lực

  140

  Quyết định


  32/2017/QĐ-UBND ngày
  16/11/2017

  Ban hành giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

  01/01/2018

  Còn hiệu lực

  141

  Quyết định


  33/2017/QĐ-UBND ngày
  18/11/2017

   

   

  Ban hành giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  01/01/2018

   

  Còn hiệu lực

  142

  Quyết định

  34/2017/QĐ-UBND ngày 18/11/2017

  Ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2018

  Còn hiệu lực

  143

  Quyết định


  35/2017/QĐ-UBND ngày 18/11/2017

   

   

  Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2018

  Còn hiệu lực

  144

  Quyết định

  36/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017

   

  Về việc quy định mức trích kinh phí, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  01/01/2018

   


  Hết hiệu lực một phần

   

  145

  Quyết định

  39/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

   

   

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2018

  Còn hiệu lực

  146

  Quyết định

  04/2018/QĐ-UBND ngày
  02/02/2018

   

   

  Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  12/02/2018

  Còn hiệu lực

  147

  Quyết định

  05/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018

  Về việc bổ sung, bãi bỏ, sửa đổi một số nội dung quy định tại Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  12/02/2018

  Còn hiệu lực

  148

  Quyết định


  12/2018/QĐ-UBND ngày 19/03/2018

   

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị được UBND thành phố giao nhiệm vụ điều hành dự án


  30/03/2018

   

  Còn hiệu lực

  149

  Quyết định

  20/2018/QĐ-UBND ngày 15/05/2018

  Quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm

  30/05/2018

  Còn hiệu lực

  150

  Quyết định

  22/2018/QĐ-UBND ngày 14/06/2018

  Quy định thời gian gửi báo cáo dự toán ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch-đầu tư; tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp I tại các cấp ở địa phương

  25/06/2018

  Còn hiệu lực

  151

  Quyết định

  25/2018/QĐ-UBND ngày 12/07/2018

  Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  24/07/2018

   

  Còn hiệu lực

  152

  Quyết định

  27/2018/QĐ-UBND ngày 24/08/2018

  Quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  04/09/2018

  Còn hiệu lực

  153

  Quyết định

  30/2018/QĐ-UBND ngày 14/09/2018

  Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

  24/09/2018

  Còn hiệu lực

  154

  Quyết định

  39/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức trích kinh phí, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  06/12/2018

   

  Còn hiệu lực

  155

  Quyết định

  40/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

  Về việc phân cấp cho cơ quan chủ quản quyết định giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

  07/12/2018

  Còn hiệu lực

  *Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư:

  156

  Nghị quyết

   

  37/2003/NQ-HĐND ngày 12/12/2003

  Về nhiệm vụ năm 2004

  12/12/2003

  Hết hiệu lực một phần

  157

  Nghị quyết

   

  43/2006/ NQ-HĐND ngày 22/12/2006

  Về nhiệm vụ năm 2007

  02/01/2007

  Hết hiệu lực một phần

  158

  Nghị quyết

   

  47/2006/NQ-HĐND ngày 22/12/2006

  Về xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục – thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và các chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập

  02/01/2007

  Hết hiệu lực một phần

  159

  Nghị quyết

   

  51/2007/NQ-HĐND ngày 10/07/2007

  Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007

   

  20/7/2007

  Hết hiệu lực một phần

  160

  Nghị quyết

   

  65/2008/NQ-HĐND ngày 03/07/2008

  Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008

  13/07/2008

  Hết hiệu lực một phần

  161

  Nghị quyết

   

  66/2008/NQ-HĐND ngày 03/07/2008

  Về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

  13/07/2008

  Còn hiệu lực

  162

  Nghị quyết

   

  95/2010/NQ-HĐND ngày 14/7/2010

  Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010

  24/7/2010

  Hết hiệu lực một phần

  163

  Nghị quyết

   

  105/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010

  Về nhiệm vụ năm 2011

  13/12/2010

  Hết hiệu lực một phần

  164

  Nghị quyết

   

  23/2011/NQ-HĐND ngày 23/12/2011

   

  Về nhiệm vụ năm 2012

  03/01/2012

  Hết hiệu lực một phần

  165

  Nghị quyết

   

  26/2012/NQ-HĐND ngày 04/7/2012

  Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

  14/7/2012

  Hết hiệu lực một phần

  166

  Nghị quyết

   

  35/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

  Về nhiệm vụ năm 2013

   

  16/12/2012

  Hết hiệu lực một phần

  167

  Nghị quyết

   

  43/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

  Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

   

  21/7/2013

  Hết hiệu lực một phần

  168

  Nghị quyết

   

  53/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

  Về nhiệm vụ năm 2014

   

  23/12/2013

  Hết hiệu lực một phần

   

  169

  Nghị quyết

  65/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014

  Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

   

  20/7/2014

  Hết hiệu lực một phần

  170

  Nghị quyết

  88/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về nhiệm vụ năm 2015

  21/12/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  171

  Nghị quyết

   

  111/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015

  Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

  19/7/2015

  Hết hiệu lực một phần

   

   

  172

  Nghị quyết

  126/2015/NĐ-HĐND ngày 10/12/2015

  Ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của thành phố Đà Nẵng

  01/01/2016

  Còn hiệu lực

  173

  Nghị quyết

  135/2015/NĐ-HĐND ngày 10/12/2015

  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020

  01/01/2016

  Còn hiệu lực

  174

  Nghị quyết

  136/2015/NĐ-HĐND ngày 10/12/2015

  Về nhiệm vụ năm 2016

  01/01/2016

  Còn hiệu lực

  175

  Nghị quyết

  172/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

  Về việc bãi bỏ một phần nội dung Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

  01/8/2018

  Còn hiệu lực

  176

  Quyết định

  67/2006/QĐ-UB ngày  05/7/2006

  Về việc bãi bỏ các văn bản pháp luật về ưu đãi đầu tư

  05/7/2006

  Còn hiệu lực

  177

  Quyết định

  22/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010

  Bãi bỏ Quyết định 146/2003 ngày 24/10/2003 về ban hành quy định trong quan hệ viện trợ với các tổ chức phi chính phủ; Quyết định 154/2001 ngày 04/10/2001 về giao đơn vị chủ trì thẩm định các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ thuộc thẩm quyền phê duyệt của chủ tịch UBND thành phố

  9/8/2010

  Còn hiệu lực

   

  178

  Quyết định

  11/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016

  Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/04/2016

  Hết hiệu lực một phần
   

  179

  Quyết định

  15/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016

  Ban hành quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  30/05/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  180

  Quyết định

   

  18/2016/QĐ-UBND 08/06/2016


  Ban hành Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   


  18/06/2016

   

  Còn hiệu lực

  181

  Quyết định

  19/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016

  Về việc bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2018 ban hành kèm theo Quyết định 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016

  20/06/2016

  Còn hiệu lực

  182

  Quyết định

   

  26/2016/QĐ-UBND ngày 29/08/2016

   

  Về việc bổ sung nội dung tại Khoản 2 Điều 5 của Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng


  22/08/2016

   

  Còn hiệu lực

  183

  Quyết định

   

  29/2017/QĐ-UBND ngày
  02/10/2017

   


  Về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 3 của Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hoá, ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND thành phố

   

  02/10/2017

  Còn hiệu lực

  184

  Quyết định

   

  37/2017/QĐ-UBND ngày
  21/11/2017

   

  Ban hành Quy định về công khai một số nội dung ở bước quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công và các dự án nhạy cảm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh không sử dụng vốn đầu tư công do nhà đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  04/12/2017

  Còn hiệu lực

  185

  Quyết định

   

  26/2018/QĐ-UBND ngày 26/07/2018

  Ban hành Quy định quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  06/08/2018

  Còn hiệu lực

  186

  Quyết định

   

  32/2018/QĐ-UBND ngày 28/09/2018

  Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  15/10/2018

  Còn hiệu lực

  *Lĩnh vực: Nông nghiệp phát triển nông thôn:

  187

  Nghị quyết

  104/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017

  Về quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  01/08/2017

   


  Còn hiệu lực

  188

  Nghị quyết

  105/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017

  Về quy định một số cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hoà Vang, giai đoạn 2017-2020


  01/08/2017

   


  Còn hiệu lực

  189

  Quyết định

  10/2007/QĐ-UBND ngày  29/01/2007

  Quy định về quản lý khai thác, nuôi trồng thủy sản trong khu vực vùng nước đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố.

  08/02/2007

  Còn hiệu lực

  190

  Quyết định

  54/2007/QĐ-UBND ngày    13/9/2007

  Quy định về quản lý, bảo tồn rạn san hô và các hệ sinh thái liên quan đến vùng biển từ Hòn Chảo đến Nam Hải Vân và bán đảo Sơn Trà.

  23/9/2007

  Còn hiệu lực

   

  191

  Quyết định

   

  22/2012/QĐ-UBND ngày  8/5/2012

  Ban hành quy chế quản lý thông tin liên lạc đối vơi tàu cá hoạt động trên biển của TPĐN

  18/5/2012

   

   

   

  Hết hiệu lực một phần

   

   

  192

  Quyết định

  39/2012/QĐ-UBND ngày  27/8/2012

  Về việc điều chỉnh Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu đánh cá hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo QĐ số 22/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng

  06/9/2012

  Còn hiệu lực

   

   

  193

  Quyết định

  03/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013

  Ban hành Quy định quản lý Âu thuyền Thọ Quang thuộc thành phố Đà Nẵng

  28/01/2013

  Hết hiệu lực một phần

   

   

  194

  Quyết định

  20/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013

  Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thủy lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  19/7/2013

  Còn hiệu lực

  195

  Quyết định

  43/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

   

  Ban hành Quy định về công nhận và quản lý nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   

  06/01/20134

   

  Còn hiệu lực

  196

  Quyết định

  47/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014

  Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố ĐN

  22/12/2014

  Còn hiệu lực

  197

  Quyết định

  26/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015

  Ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  27/09/2015

  Còn hiệu lực

  198

  Quyết định

  10/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016

  Bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định 47/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  21/03/2016

   

  Còn hiệu lực

   

  199

  Quyết định

  35/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016

  Ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm thủy sản đã qua chế biến không bao gói sẵn và sản phẩm rau, trái cây, thủy sản nhập vào tiêu thụ tại thành phố Đà Nẵng


  01/01/2017

   

  Còn hiệu lực

  200

  Quyết định

  41/2016/QĐ-UBND ngày 26/11/2016

  Ban hành Quy định về việc phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi và công trình đê, kè trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  01/12/2016

   

  Còn hiệu lực

  201

  Quyết định

  42/2016/QĐ-UBND ngày 14/12/2016

  Ban hành Quy chế quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  05/01/2017

   

  Còn hiệu lực

  202

  Quyết định


  01/2017/QĐ-UBND

  ngày 06/01/2017

   

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2005/QĐ-UB ngày 14 tháng 01 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy chế tổ chức đánh bắt hải sản trên biển theo tổ, áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  10/02/2017

   

  Còn hiệu lực

  203

  Quyết định


  04/2017/QĐ-UBND ngày
  21/02/2017

   

   

  Quy định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  01/04/2017

   

  Còn hiệu lực

  204

  Quyết định


  13/2017/QĐ-UBND ngày 30/03/2017

   

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng


  20/04/2017

   

  Còn hiệu lực

  205

  Quyết định


  23/2017/QĐ-UBND ngày
  05/07/2017

   

   


  Về việc bãi bỏ Quyết định số 6252/1998/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 1998 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy chế quản lý hành nghề tôm giống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   


  20/07/2017

   

  Còn hiệu lực

  206

  Quyết định

  11/2018/QĐ-UBND ngày 08/03/2018

  Về việc bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành

  27/03/2018

  Còn hiệu lực

  207

  Quyết định

  18/2018/QĐ-UBND ngày 23/04/2018

  Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành

  08/05/2018

  Còn hiệu lực

  208

  Quyết định

  28/2018/QĐ-UBND ngày 27/08/2018

  Ban hành Quy định về phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi và hành lang bảo vệ công trình đê, kè trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  07/09/2018

  Còn hiệu lực

  209

  Quyết định

  43/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018

  Về việc bãi bỏ một số quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành


  20/12/2018

   

  Còn hiệu lực

  *Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường:

  210

  Nghị quyết

  68/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2017

  Còn hiệu lực

  211

  Quyết định

   

  156/2001/QĐ-UB ngày 12/10/2001

  Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Trung tâm Kỹ thuật và Thông tin lưu trữ địa chính – nhà đất thành phố Đà Nẵng

  01/01/2001

  Còn hiệu lực

   

  212

  Quyết định

   

  39/2005/QĐ-UB ngày          04/4/2005

  Sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam trong công tác đo đạc và bản đồ

  15/4/2005

  Còn hiệu lực

   

  213

  Quyết định

   

  64/2006/QĐ-UB ngày              30/6/2006

  Ban hành Chương trình thực hiện Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai.

  10/7/2006

  Còn hiệu lực

   

  214

  Quyết định

  16/2008/QĐ-UBND ngày 29/02/2008

  Ban hành Quy định về quản lý tổng hợp vùng bờ trên địa bàn quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn.

  09/03/2008

  Còn hiệu lực

  215

  Quyết định

  28/2008/QĐ-UBND ngày 15/5/2008

  Ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

   

  25/5/2008

  Còn hiệu lực

  216

  Quyết định

  34/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008

  Ban hành Quy chế về phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động quan trắc, phân tích chất lượng môi trường, quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  23/6/2008

  Còn hiệu lực

  217

  Quyết định

   

  41/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008

  Ban hành Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường".

  01/9/2008

  Hết hiệu lực một phần

  218

  Quyết định

  34/2010/QĐ-UBND 14/10/2004

  Bãi bỏ Quyết định 165/2005/QĐ-UBND ngày 11/11/2005 của UBND thành phố về phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường

  24/10/2004

   

  Còn hiệu lực

  218a

  Quyết định

  18/2012/QĐ-UBND ngày 20/4/2012

  Ban hành Bộ đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính

  30/4/2012

  Hết hiệu lực một phần

  219

  Quyết định

  22/2013/QĐ-UBND ngày  18/7/2013

  Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  28/7/2013

  Còn hiệu lực

  220

  Quyết định

  12/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014

  Quy định tỷ lệ quy đổi trọng lượng riêng đối với đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  15/05/2014

  Còn hiệu lực

  221

  Quyết định

  14/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014

  Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính


  22/05/2014

   


  Còn hiệu lực

  222

  Quyết định

  40/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014

  Ban hành Quy định về quản lý, hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  23/11/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  223

  Quyết định

   42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014

  Ban hành Quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  06/12/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  224

  Quyết định

  15/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015

  Ban hành Bộ đơn giá đo đạc địa chính

  30/05/2015

  Còn hiệu lực

  225

  Quyết định

  02/2016/QĐ-UBND ngày 05/01/2016

  Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  15/01/2016

  Còn hiệu lực

  226

  Quyết định

  20/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016

  V/v sửa đổi Khoản 2 Điều 8 Quy định về quản lý, hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của UBND thành phố

  23/06/2016

  Còn hiệu lực

   

  227

  Quyết định


  43/2016/QĐ-UBND ngày
  15/12/2016

   

  Ban hành Quy định hoạt động Ngăn ngừa và Ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  25/12/2016

  Còn hiệu lực

  228

  Quyết định


  46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

   

  Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  01/01/2017

   

  Hết hiệu lực một phần

   

  229

  Quyết định

  15/2017/QĐ-UBND ngày 10/04/2017

  Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  20/04/2017

   

  Còn hiệu lực

  230

  Quyết định


  18/2017/QĐ-UBND ngày
  08/06/2017

   

   

  Về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  19/06/2017

   

  Còn hiệu lực

  231

  Quyết định


  22/2017/QĐ-UBND ngày 28/06/2017

   

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  10/07/2017

  Còn hiệu lực

  232

  Quyết định

  38/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017

  Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2018

  Còn hiệu lực

  233

  Quyết định

  40/2017/QĐ-UBND ngày 30/12/2017


  Về việc sửa đổi, bổ sung giá đất trong Khu công nghệ cao tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   

  15/01/2018

  Còn hiệu lực

  234

  Quyết định

  13/2018/QĐ-UBND ngày
  19/03/2018

   

  Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm sang số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với các loại khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  09/04/2018

  Còn hiệu lực

  235

  Quyết định


  19/2018/QĐ-UBND ngày 07/05/2018

  Ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  17/05/2018

   

  Còn hiệu lực

  236

  Quyết định

  24/2018/QĐ-UBND ngày
  11/07/2018

   


  Về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2005/QĐ-UB ngày 25/02/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   

  23/07/2018

  Còn hiệu lực

  237

  Quyết định


  29/2018/QĐ-UBND ngày 31/08/2018

   

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng

  10/09/2018

  Còn hiệu lực

  238

  Quyết định

  33/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018

  Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  10/10/2018

  Còn hiệu lực

  * Lĩnh vực: Ngoại vụ

  239

  Nghị quyết

  215/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018

  Quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2019

  Còn hiệu lực

  240

  Quyết định

  93/2002/QĐ-UB ngày  26/8/2002

  Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ đối ngoại.

  11/9/2002

  Còn hiệu lực

  241

  Quyết định

  156/2004/QĐ-UB ngày  14/9/2004

  Về việc ban hành quy chế hoạt động Văn phòng đại diện của thành phố Đà Nẵng tại Tokyo- Nhật Bản.

  14/9/2004

  Còn hiệu lực

  242

  Quyết định

  51/2005/QĐ-UB ngày  27/4/2005

  Ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố thực hiện  Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

  27/4/2005

  Còn hiệu lực

  243

  Quyết định

  21/2013/QĐ-UBND

  ngày 9/7/2013

  Về việc ban hành Quy định về công tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   

  19/7/2013

  Còn hiệu lực

   

   

  244

  Quyết định

  44/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014

  của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng

  18/12/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  245

  Quyết định

  46/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014

  Ban hành Quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại TPĐN

  22/12/2014

  Còn hiệu lực

  246

  Quyết định

  09/2017/QĐ-UBND ngày
  23/03/2017

   

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng


  03/04/2017

   

  Còn hiệu lực

  * Lĩnh vực: Văn hóa Thể thao và Du lịch:

  247

  Nghị quyết

   

  07/1998/NQ-HĐ ngày 02/07/1998

  Đặt và đổi tên 1 số đường phố của thành phố Đà Nẵng

  02/07/1998

  Còn hiệu lực

  248

  Nghị quyết

   

  05/1999/NQ-HĐ ngày 10/07/1999

  Về đặt tên một số đường của thành phố Đà Nẵng

  10/07/1999

  Hết hiệu lực một phần

  249

  Nghị quyết

   

  08/2000/NQ-HĐ ngày 19/07/2000

  Về đặt tên cầu qua sông Hàn và tên một số đường của thành phố Đà Nẵng

  19/07/2000

  Còn hiệu lực

  250

  Nghị quyết

   

  15/2001/NQ-HĐ ngày 18/07/2001

  Về xây dựng và thực hiện Quy ước ở khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   

  18/07/2001

  Còn hiệu lực

  251

  Nghị quyết

   

  22/2002/NQ-HĐ ngày 12/01/2002

  Về đặt tên một số đường của thành phố

  12/01/2002

  Hết hiệu lực một phần

  252

  Nghị quyết

   

  25/2002/NQ-HĐ ngày 12/07/2002

  Về đặt tên một số đường của thành phố

  12/07/2002

  Còn hiệu lực

  253

  Nghị quyết

   

  28/2003/NQ-HĐND ngày 11/01/2003

  Về đặt tên một số đường của thành phố

  11/01/2003

  Còn hiệu lực

  254

  Nghị quyết

   

  35/2003/NQ-HĐND ngày 23/07/2003

  Về đặt tên một số đường của thành phố

  23/07/2003

  Còn hiệu lực

  255

  Nghị quyết

   

  15/2004/NQ-HĐND ngày 16/12/2004

  Về đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  16/12/2004

  Còn hiệu lực

  256

  Nghị quyết

   

  32/2005/NQ-HĐND ngày 28/12/2005

  Đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  8/01/2006

  Còn hiệu lực

  257

  Nghị quyết

   

  61/2007/NQ-HĐND 07/12/2007

  Về việc Đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  17/12/2007

  Còn hiệu lực

  258

  Nghị quyết

   

  71/2008/NQ-HĐND ngày 04/12/2008

  Đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  14/12/2008

  Hết hiệu lực một phần

  259

  Nghị quyết

   

  80/2009/NQ-HĐND ngày 08/7/2009

  Đặt tên một số đường và tên cầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  18/7/2009

  Còn hiệu lực

  260

  Nghị quyết

   

  88/2009/NQ-HĐND ngày 24/12/2009

  Đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  4/01/2010

  Còn hiệu lực

   

  261

  Nghị quyết

   

  97/2010/NQ-HĐND ngày 14/7/2010

  Đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  24/7/2010

  Còn hiệu lực

  262

  Nghị quyết

   

  107/2010/NQ-HĐND 03/12/2010

  Đặt tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  13/12/2010

  Hết hiệu lực một phần

  263

  Nghị quyết

   

  21/2011/NQ-HĐND ngày 23/12/2011

  Đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2011

  03/01/2012

  Hết hiệu lực một phần

  264

  Nghị quyết

   

  24/2012/NQ-HĐND ngày 04/7/2012

  Về việc Đặt tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 1, 2012

  14/7/2012

  Còn hiệu lực

  265

  Nghị quyết

   

  33/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

  Về việc Đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 2, năm 2012

  16/12/2012

  Hết hiệu lực một phần

  266

  Nghị quyết

   

  42/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

  Đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 1, năm 2013

  21/7/2013

  Hết hiệu lực một phần

  267

  Nghị quyết

   

  50/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

  Đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đợt 2, năm 2013.

  22/12/2013

  Còn hiệu lực

  268

  Nghị quyết

  81/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về việc đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014

  21/12/2014

  Còn hiệu lực

  269

  Nghị quyết

  106/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015

  Quy định chế độ đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng

  19/7/2015

  Còn hiệu lực

  270

  Nghị quyết

  122/2015/NĐ-HĐND ngày 10/12/2015

  Đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015

  01/01/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  271

  Nghị quyết

  75/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016

  19/12/2016

  Còn hiệu lực

  272

  Nghị quyết

  120/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Về việc đặt, đổi tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017

  17/12/2017


  Còn hiệu lực

  273

  Nghị quyết

  193/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018

  Về việc đặt, đổi tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018

  01/01/2019

  Còn hiệu lực

  274

  Nghị quyết

  213/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018

  Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2019

  Còn hiệu lực

  275

  Quyết định

  4132/1997/QĐ-UBND ngày 10/11/1997

  Thành lập Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên

   

  20/11/1997

  Còn hiệu lực

  276

  Quyết định

  3820/1998/QĐ-UB ngày 06/7/1998

  Thành lập Trung tâm Văn hóa-Thông tin thành phố Đà Nẵng

  06/7/1998

  Còn hiệu lực

  277

  Quyết định

  3833/1998/QĐ-UB ngày 07/7/1998

  Thành lập Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

  17/7/1998

  Còn hiệu lực

  278

  Quyết định

  7239/1998/QĐ-UB ngày  19/12/1998

  Ban hành Kế hoạch triển khai chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”

   

  19/12/1998

  Còn hiệu lực

  279

  Quyết định

  55/1999/QĐ-UB ngày 19/4/1999

  Thành lập Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng

  29/4/1999

  Còn hiệu lực

  280

  Quyết định

  68/1999/QĐ-UB ngày 04/6/1999

  Thành lập Trung tâm Quản lý quảng cáo thành phố Đà Nẵng

  14/6/1999

  Còn hiệu lực

  281

  Quyết định

  93/2000/QĐ-UB ngày 18/8/2000

  Thành lập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Đà Nẵng

  28/8/2000

  Còn hiệu lực

  282

  Quyết định

  99/2000/QĐ-UB ngày 11/9/2000

  Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng

  21/9/2000

  Còn hiệu lực

  283

  Quyết định

  132/2000/QĐ-UB ngày   08/12/2000

  Ban hành Kế hoạch toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

   

  08/12/2000

  Còn hiệu lực

   

  284

  Quyết định

  68/2001/QĐ-UB ngày 06/6/2001

  Giải thể doanh nghiệp nhà nước, công ty Phát hành phim và Chiếu bóng Đà Nẵng

  16/6/2001

  Còn hiệu lực

   

   

  285

  Quyết định

  193/2001/QĐ-UB ngày  18/12/2001

  Ban hành quy ước thôn khối phố văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2002

  Còn hiệu lực

  286

  Quyết định

  34/2002/QĐ-UB ngày    05/03/2002

  Về thành lập giải thưởng văn học-nghệ thuật thành phố

  18/03/2002

  Còn hiệu lực

  287

  Quyết định

  166/2003/QĐ-UB ngày             15/12/2003

  Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan đơn vị tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

  25/12/2003

  Còn hiệu lực

  288

  Quyết định

  165/2004/QĐ-UB ngày                   07/10/2004

  Về việc ban hành Quy chế quản lý và tổ chức  hoạt động vui chơi giải trí ở cơ sở.

  21/10/2004

  Còn hiệu lực

  289

  Quyết định

  42/2006/QĐ-UBND ngày 03/5/2006

  Ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn thành phố

  13/5/2006

  Còn hiệu lực

   

  290

  Chỉ thị

  16/2006/CT-UBND ngày 25/5/2006

  Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị và tăng cường biện pháp xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  05/6/2006

  Còn hiệu lực

  Hết hiệu lực vào ngày 24/01/2019

  (Quyết định 03/2019/QĐ-UBND ngày 14//01/2019 bãi bỏ)

   

  291

  Quyết định

  12/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007

  Ban hành Quy chế tạm thời xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  22/02/2007

  Còn hiệu lực

  292

  Quyết định

  18/2007/QĐ-UBND ngày 01/3/2007

  Ban hành Quy định về quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ cảnh quan môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại các bãi biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  11/3/2007

  Còn hiệu lực

   

  293

  Quyết định

  25/2007/QĐ-UBND ngày 09/4/2007

  Ban hành Quy định về quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố

  19/4/2007

  Còn hiệu lực

   

  294

  Quyết định

  26/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008

  Ban hành Quy định về Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về Quyền tác giả, quyền liên  quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  04/5/2008

  Còn hiệu lực

  295

  Quyết định

  11/2011/QĐ-UBND ngày 18/4/2011

  Bãi bỏ Quyết định số 191/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 11 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động du lịch tại khu vực bán đảo Sơn Trà-quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

  28/4/2011

  Còn hiệu lực

  296

  Quyết định

  12/2013/QĐ-UBND ngày 22/3/2013

  Bãi bỏ Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 của UBND thành phố về việc phân cấp quản lý cấp, đổi và gia hạn giấy phép hoạt động karaoke cho UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  02/4/2013

  Còn hiệu lực

  297

  Quyết định

  37/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014

  Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch  đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  31/10/2014

  Còn hiệu lực

  298

  Quyết định

  48/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014

  Ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển cầu tàu du lịch tại các điểm đến và tàu du lịch trong các tuyến du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố ĐN

  25/12/2014

  Còn hiệu lực

  299

  Quyết định

  23/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015

  Quy định về chế độ tiền thưởng áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng

  04/09/2015

  Còn hiệu lực

  300


  Quyết định

  38/2016/QĐ-UBND ngày 10/11/2016

   

  Về việc ban hành Quy định quản lý về hoạt động kinh doanh du lịch đường biển quốc tế tại cảng biển khu vực Đà Nẵng


  20/11/2016

   

  Còn hiệu lực

  301


  Quyết định


  16/2017/QĐ-UBND ngày 08/05/2017

   

  Phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  01/06/2017

   

  Còn hiệu lực

  *Lĩnh vực: Công thương:

  302

  Nghị quyết

  20/2016/NQ-HĐND ngày 11/08/2016

  Quy định nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng

  01/09/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  303

  Nghị quyết

  21/2016/NQ-HĐND ngày 11/08/2016

  Quy định Chính sách khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2017

  Còn hiệu lực

  304

  Nghị quyết

  206/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng

  01/01/2019

  Còn hiệu lực

  305

  Quyết định

  60/2002/CT-UB ngày    06/5/2002

  Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm xúc tiến thương mại.

  16/5/2002

  Còn hiệu lực

  306

  Quyết định

  04/2003/QĐ-UB ngày 13/01/2003

  V/v đổi tên các Đội quản lý thị trường thuộc Chi cục quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng

  28/01/2003

  Còn hiệu lực

  307

  Quyết định

  75/2003/QĐ-UB ngày 15/4/2003

  V/v thành lập Đội QLTT số 8 thuộc Chi cục QLTT thành phố Đà Nẵng

   

  Còn hiệu lực

  308

  Quyết định

  02/2010/ QĐ-UBND ngày 15/01/2010

  Về việc hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành

  15/01/2011

  Còn hiệu lực

  309

  Quyết định

  14/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012

  Ban hành Quy định kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  08/4/2012

  Còn hiệu lực

  310

  Quyết định

  32/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013

  Về việc ban hành Quy định về quản lý, đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  26/10/2013

  Còn hiệu lực

  311

  Quyết định

   30/2014/QĐ-UBND  ngày 10/9/2014

  về việc quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  20/09/2014

   


  Còn hiệu lực

  312

  Quyết định

  40/2015/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” ngành thủ công mỹ nghệ

  02/01/2016


  Còn hiệu lực

  313

  Quyết định

  13/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016

  Ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Đà Nẵng

  30/04/2016


  Còn hiệu lực

  314

  Quyết định

   


  33/2016/QĐ-UBND

  ngày 31/10/2016

  Ban hành Quy định Chính sách Khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  01/01/2017

   

  Còn hiệu lực

  315

  Quyết định

   


  34/2016/QĐ-UBND

  ngày 01/11/2016

  Ban hành Quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng

  11/11/2016

  Còn hiệu lực

  316

  Quyết định

   

  05/2017/QĐ-UBND ngày
  27/02/2017

   

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về địa điểm kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng chai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  27/02/2017

   

  Còn hiệu lực

  *Lĩnh vực: Lao động Thương binh và Xã hội:

  317

  Nghị quyết

   

  29/2003/NQ-HĐND ngày 11/01/2003

  Về thực hiện Chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma túy trong cộng đồng

  11/01/2003

  Hết hiệu lực một phần

  318

  Nghị quyết

   

  25/2005/NQ-HĐND ngày 26/07/2005

  Về thực hiện Chương trình xây dựng “Thành phố 3 có”: có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa – văn minh đô thị

  06/08/2005

  Còn hiệu lực

  319

  Nghị quyết

  86/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND thành phố Đà Nẵng

  Về việc thông qua chính sách trợ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng đang hưởng mức trợ cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  21/12/2014

  Còn hiệu lực

  320

  Nghị quyết

  19/2016/NQ-HĐND ngày 11/08/2016

  Về việc quyết định chính sách trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/9/2016

  Còn hiệu lực

  321

  Nghị quyết

  78/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh

  01/01/2017

  Còn hiệu lực

  322

  Nghị quyết

  132/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Quy định chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất và hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2018

  Còn hiệu lực

  323

  Nghị quyết

  134/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017


  Thông qua mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng, hệ số hưởng bảo trợ xã hội ngoài quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ

   

  01/01/2018

  Còn hiệu lực

  324

  Nghị quyết

  195/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018

  Thông qua nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, áp dụng trong 02 năm (2019 - 2020) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   

  01/01/2019

  Còn hiệu lực

  325

  Nghị quyết

  196/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018

  Quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng và chính sách hỗ trợ đối với bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng

  01/01/2019

  Còn hiệu lực

  326

  Nghị quyết

  197/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018

  Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2019

  Còn hiệu lực

  327

  Nghị quyết

  198/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018

  Quy định các nội dung, mức chi và chế độ miễn giảm, hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   

  01/01/2019

  Còn hiệu lực

  328

  Quyết định

   

   

  129/2000/QĐ-UB ngày 05/12/2000

  Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình thành phố  5 không: không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy, không có giết người cướp của.

  05/12/2000

  Còn hiệu lực

  329

  Quyết định

  65/2001/QĐ-UB  ngày 28/5/2001

  Ban hành các quy chế quản lý hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.

  13/6/2001

  Còn hiệu lực

  330

  Quyết định

  33/2003/QĐ-UB ngày  13/03/2003

  Về chính sách hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc tại các cơ sở thuộc đối tượng thực hiện đề án “xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”|.

   

   

   

  13/03/2003

  Còn hiệu lực

  331

  Quyết định

  136/2004/QĐ-UB ngày 12/8/2004

  Về việc phê duyệt Chương trình thành phố “5 không”; xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, thể dục thể thao.

   

   

   

  27/8/2004

  Còn hiệu lực

  332

  Quyết định

   

  170/2004/QĐ-UB  ngày 25/10/2004

  Về việc ban hành Đề án hỗ trợ lâu dài đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp không còn khả năng lao động có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn.

   

   

  10/11/2004

  Còn hiệu lực

  Hết hiệu lực ngày 21/1/2019

  (Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ)

   

  333

  Quyết định

  43/2005/QĐ-UB  ngày 19/4/2005

  Ban hành kế hoạch triển khai một số biện pháp quản lý hoạt động đánh giày, bán sách, báo dạo và bán hàng rong trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   

   

  29/4/2005

  Còn hiệu lực

  334

  Quyết định

   

  170/2005/QĐ-UB   ngày 21/11/2005

  Ban hành Quy định về các khoản thu đối với người tái nghiện ma túy

   

   

  01/12/2005

  Còn hiệu lực

   

  335

  Quyết định

  33/2006/QĐ-UB ngày 11/4/2006

  Ban hành Đề án tổ chức Chợ việc làm định kỳ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   

  26/4/2006

  Còn hiệu lực

  336

  Quyết định

  53/2006/QĐ-UBND ngày 26/5/2006

  Ban hành Quy định một số biện pháp xử lý đối với người có hành vi đánh giày, bán sách, báo, bán vế số dạo và bán hàng rong không đúng nơi quy định.

   

   

  6/6/2006

  Còn hiệu lực

  337

  Quyết định

  36/2007/QĐ-UBND ngày          03/7/2007

  Chấm dứt hiệu lực pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành có liên quan đến nghĩa vụ lao động công ích.

   

  13/7/2007

  Còn hiệu lực

  338

  Quyết định

  61/2007/QĐ-UBND ngày       29/10/2007

  Bãi bỏ quyết định số 19/2003/QĐ-UBND ngày 19/02/2003 của UBND thành phố ban hành Quy chế quản lý hoạt động dạy nghề trên địa bàn thành phố.

   

   

   

   

  9/11/2007

  Còn hiệu lực

   

  339

  Quyết định

  48/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008

   

  Về chính sách trợ giúp đối với bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

   

   

  29/11/2008

  Hết hiệu lực một phần

   

  340

  Quyết định

  14/2009/QĐ-UBND ngày

  30/05/2009

   

  Ban hành Quy định về trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với Người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  09/06/2009

   

  Hết hiệu lực một phần

   

  341

  Chỉ thị

  08/2009/CT-UBND ngày 13/06/2009

  Về tăng cường công tác xây dựng và củng cố công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP

  13/06/2009

  Còn hiệu lực

  342

  Quyết định

  34/2009/QĐ-UBND ngày

  23/12/2009

   

  Về việc ban hành chính sách hỗ trợ khó khăn đối với những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

   

  02/01/2010

  Hết hiệu lực một phần

   

  343

  Quyết định

  24/2010/QĐ- UBND ngày 23/8/2010

  Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 về chính sách trợ giúp cho bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần

  02/9/2010

  Còn hiệu lực

   

  344

  Quyết định

  37/2010/QĐ-UBND ngày

   23/11/2010

  QĐ Phân cấp cho UBND các quận huyện đóng và cấp thẻ bảo hiểm y tế

  02/12/2010

  Còn hiệu lực

   

  345

  Quyết định

  bố)

  45/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010

  Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ khó khăn đối với đối tượng ngừng hưởng chế độ mất sức lao động

   

  30/12/2010 áp dụng 01/12/2010

  Còn hiệu lực

   

  346

  Quyết định

  10/2011/QĐ-UBND ngày 14/3/2011

  Quy định đối tượng an táng tại Nghĩa trang Người có công với cách mạng

  24/3/2011

   

  Còn hiệu lực

  347

  Quyết định

  50/2012/QĐ-UBND ngày  20/11/2012

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy chế phối hợp xử lý tình huống học viên gây rối, trốn chạy tập thể tại Trung tâm – Giáo dục dạy nghề 05-06.

  30/11/2013

   

  Còn hiệu lực

  348

  Quyết định

  56/2012/QĐ-UBND   ngày 05/12/2012

  V/v bãi bỏ Quyết định 09/2009/QĐ-UBND ngày 25/2/2009 của UBND thành phố V/v phê duyệt đề án giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2009-2015

  05/12/2012

  Còn hiệu lực

   

  349

  Quyết định

  29/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013

   

  Về việc ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   

  19/9/2013

  Hết hiệu lực một phần

   

  350

  Quyết định

   

  28/2014/QĐ-UBND ngày 6/9/2014

  Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  16/09/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  351

  Quyết định

   34/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014

  Quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  19/10/2014

  Còn hiệu lực

   

  352

  Quyết định

  02/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015

  Ban hành Quy định về việc đưa người lang thang vào cơ sở Bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  26/01/2015


  Còn hiệu lực

  353

  Quyết định

  05/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 

  Ban hành Quy định trợ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  07/3/2015


  Còn hiệu lực

  354

  Quyết định

  05/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016

  Quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  11/02/2016

  Còn hiệu lực

   

  355

  Quyết định

  14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016

  về việc sửa đổi một số nội dung của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 29/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND thành phố ban hành mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố

  26/05/2016

  Còn hiệu lực

   

  356

  Quyết định

  27/2016/QĐ-UBND ngày 07/09/2016


  Về việc bổ sung Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   

  17/9/2016

  Còn hiệu lực

  (Sẽ hết hiệu lực toàn bộ

   Ngày 09/01/2019

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 29/12/2018)

  357

  Quyết định

  30/2016/QĐ-UBND
  ngày 03/10/2016

   


  Về việc bãi bỏ Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   


  03/10/2016

   

  Còn hiệu lực

  358

  Quyết định

  31/2016/QĐ-UBND
  ngày 10/10/2016

   

  Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  20/10/2016


  Còn hiệu lực

   

  359


  Quyết định


  40/2016/QĐ-UBND ngày  22/11/2016

   

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng


  02/12/2016

   

  Còn hiệu lực

   

  360


  Quyết định


  24/2017/QĐ-UBND ngày
  07/07/2017

   

   


  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   


  17/07/2017

   

  Còn hiệu lực

  (Sẽ hết hiệu lực toàn bộ

  09/01/2019

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 29/12/2018)

  361


  Quyết định


  26/2017/QĐ-UBND ngày 14/08/2017

   

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng


  24/08/2017

   

  Còn hiệu lực

   

  362


  Quyết định


  27/2017/QĐ-UBND ngày
  14/08/2017

   

   

  Về việc bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng


  24/08/2017

   

  Còn hiệu lực

   

  363


  Quyết định


  01/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018

   

  Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  26/01/2018

   

  Còn hiệu lực

   

  364


  Quyết định

  10/2018/QĐ-UBND ngày
  07/03/2018

   

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 197/2001/QĐ-UB ngày 25/12/2001 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  27/03/2018

  Còn hiệu lực

   

  365


  Quyết định

  17/2018/QĐ-UBND ngày 17/04/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  07/05/2018

  Còn hiệu lực

   

  366

  Quyết định

  48/2018/QĐ-UBND ngày 29/12/2018

  Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  09/01/2019

   

  Còn hiệu lực

   

  *Lĩnh vực: Thông tin Truyền thông:

  367

  Nghị quyết

  74/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

   Bãi bỏ một số quy định liên quan đến dự án Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng

  19/12/2016

  Còn hiệu lực

  368

  Quyết định

  165/2003/QĐ-UBND ngày  15/12/2003

  Ban hành quy chế quản lý nhà nước đối với các hoạt động báo chí.

   

  30/12/2003

  Còn hiệu lực

   

  369

  Chỉ thị

  18/2007/CT-UBND ngày 21/8/2007

  Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn khai thác trái phép, phá hoại các tuyến cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

   

  31/8/2007

  Còn hiệu lực

  Hết hiệu lực vào ngày 10/01/2019

  (Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018)

  370

  Quyết định

  67/2007/QĐ-UBND ngày    14/12/2007

  Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

   

   

  24/12/2007

  Còn hiệu lực

  Hết hiệu lực vào ngày

  10/01/2019

  (Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018)

   

  371

  Quyết định

  64/2012/QĐ-UBND ngày    25/12/2012

  Quy định quản lý trạm thu phát sóng viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  05/01/2013

  Còn hiệu lực

  372

  Quyết định

   27/2014/QĐ-UBND ngày 04/9/2014

  Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  14/09/2014


  Còn hiệu lực

  373

  Quyết định

  52/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

  Về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  04/01/2015


  Còn hiệu lực

  374

  Quyết định

  10/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015

  Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố

  25/04/2015


  Còn hiệu lực

  375

  Quyết định

  09/2018/QĐ-UBND ngày 05/03/2018

  Ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  19/03/2018

  Còn hiệu lực

  376

  Quyết định

  42/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

  Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm Truyền hình cáp Đà Nẵng

  14/12/2018

  Còn hiệu lực

  377

  Quyết định

  47/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

  Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

  10/01/2019

  Còn hiệu lực

  *Lĩnh vực: Công nghệ cao:

  378

  Quyết định

  36/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013

   

  Về việc ban hành Quy định Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng

   

  23/11/2013

   

  Còn hiệu lực

   

  379

  Quyết định


  10/2017/QĐ-UBND ngày
  23/03/2017

   

   

  Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu công nghệ cao Đà Nẵng

  03/04/2017

  Còn hiệu lực

   

  *Lĩnh vực: Khu công nghiệp và chế xuất:

  380

  Quyết định

  2229/1998/QĐ-UB ngày 23/4/1998

  Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch KCN Liên Chiểu

  09/5/1998

  Còn hiệu lực

  381

  Quyết định

  2239/1998/QĐ-UB ngày 24/4/1998

  Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch KCN Hòa Khánh

  10/5/1998

  Còn hiệu lực

  382

  Quyết định

  2499/1998/QĐ-UB ngày  06/5/1998

  Ban hành Điều lệ quản lý Khu công nghiệp Liên chiểu thành phố Đà Nẵng

  21/5/1998

  Còn hiệu lực

  383

  Quyết định

  107/2000/QĐ-UB ngày  29/9/2000

  Thành lập Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng

  10/10/2000

  Còn hiệu lực

   

  384

  Quyết định

  42/2010/QĐ-UBND  ngày   06/12/2010

   

  Bãi bỏ Quyết định số 153/2005/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo một cửa của Ban Quản lý các Khu công nghiệp

  16/12/2010

  Còn hiệu lực

  385

  Quyết định

  49/2012/QĐ-UBND  ngày   16/11/2012

  Ban hành Quy định quản lý tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp đối với chuyên gia nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  26/11/2012

  Còn hiệu lực

   

  * Lĩnh vực: Thanh tra

  386

  Chỉ thị

  06/2000/CT-UB ngày  25/02/2000

   

  Tăng cường các biện pháp đẩy mạnh giải quyết các yêu cầu của công dân, tổ chức ở quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  25/02/2000

  Còn hiệu lực

   

  387

  Chỉ thị

  12/2002/CT-UB ngày 19/8/2002

  Về tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

  19/8/2002

  Còn hiệu lực

   

  388

  Chỉ thị

  20/2004/CT-UB ngày 24/11/2004

  Về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

  24/11/2004

  Còn hiệu lực

  389

  Quyết định

  57/2006/QĐ-UBND ngày    06/6/2006

  Ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.

  16/6/2006

  Còn hiệu lực

   

  390

  Quyết định

  21/2016/QĐ-UBND


  ngày 13/06/2016

   


  Ban hành Quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   


  23/06/2016

   

  Còn hiệu lực

  391

  Quyết định


  17/2017/QĐ-UBND ngày
  24/05/2017

  Ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  09/06/2017

  Còn hiệu lực

  *Lĩnh vực: Y tế

  392

  Quyết định

  94/2006/QĐ-UBND   ngày  23/10/2006

  Phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 14/11/2005 của Thành ủy thực hiện Nghị Quyết số 46- NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

  03/11/2006

  Còn hiệu lực

  393

  Quyết định

  24/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2007

  Về việc cho phép thành lập Trạm y tế các phường, xã trên địa bàn quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang.

  8/4/2007

  Còn hiệu lực

  394

  Quyết định

  25/2009/QĐ-UBND  ngày 16/10/2009

  Về việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với Bác sỹ công tác tại Trạm y tế phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng

  26/10/2009

  Hết hiệu lực một phần

   

  395

  Quyết định

  01/2010/ QĐ-UBND ngày 14/01/2010

  Ban hành Quy định về biệt phái viên chức ngành Y tế thành phố Đà Nẵng

   

  24/01/2010

  Còn hiệu lực

  396

  Quyết định

  35/2010/ QĐ-UBND ngày 14/10/2010

  Bãi bỏ Quyết định 89/2005/QĐ-UBND ngày 28/9/2005 của UBND thành phố về phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa” của Sở Y tế

  24/10/2010

  Còn hiệu lực

   

   

  397

  Quyết định

  09/2011/QĐ-UBND ngày 8/3/2011

  Quy định quản lý giá các loại dịch vụ khám, chữa bệnh và tiêm vaccin theo yêu cầu tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  20/3/2011

  Còn hiệu lực

   

  398

  Quyết định

  14/2017/QĐ-UBND ngày
  05/04/2017

   


  Về việc bãi bỏ Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch hành động về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ vị thành niên và thanh niên trên địa bàn thành phố giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020


  05/04/2017

   

  Còn hiệu lực

   

  399

  Quyết định

  41/2018/QĐ-UBND ngày 03/12/2018

  Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Y tế do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành

  13/12/2018

  Còn hiệu lực

   

  *Lĩnh vực: Nội vụ

  400

  Nghị quyết

   

  62/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

  Về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số phường có xâm canh, xâm cư thuộc thành phố Đà Nẵng

  17/12/2007

  Còn hiệu lực

  401

  Nghị quyết

   

  29/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012

  Về việc thông qua Đề án Phân bổ dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2013-2020.

  15/12/2012

  Còn hiệu lực

  402

  Nghị quyết

  131/2015/NĐ-HĐND ngày 10/12/2015

  Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích của thành phố đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

  01/01/2015

  Hết hiệu lực một phần

   

  403

  Nghị quyết

  133/2015/NĐ-HĐND ngày 10/12/2015

  Thông qua Đề án sắp xếp, nâng cao chất lượng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2016

  Còn hiệu lực

  404

  Nghị quyết

  28/2016/NQ-HĐND ngày 11/08/2016

  Về quy định mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố thành phố Đà Nẵng

  01/01/2017

  Còn hiệu lực

  405

  Nghị quyết

  29/2016/NQ-HĐND ngày 11/08/2016

  Về việc sửa đổi mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ

  01/01/2017

  Còn hiệu lực

  406

  Nghị quyết

  79/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 131/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích của thành phố đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

  01/01/2017

  Còn hiệu lực

  407

  Nghị quyết

  80/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Về việc quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chứclàm việc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

  01/01/2017

  Còn hiệu lực

  408

  Nghị quyết

  107/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017

  Ban hành quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng


  01/08/2017

   


  Còn hiệu lực

  409

  Nghị quyết

  109/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017

  Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với tổ phó tổ dân phố


  01/08/2017

   


  Còn hiệu lực

  410

  Nghị quyết

  110/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017

  Về quy định đối tượng và mức trợ cấp tốt nghiệp đại học, sau đại học và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia bồi dưỡng theo vị trí việc làm, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành

   


  01/08/2017

   


  Còn hiệu lực

  411

  Nghị quyết

  159/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

  Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ

  01/8/2018

  Còn hiệu lực

  412

  Nghị quyết

  160/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

  Quy định chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng

  01/8/2018

  Còn hiệu lực

  413

  Quyết định

  570/1998/QĐ-UB ngày  23/01/1998

  Về việc Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận, huyện.

  07/02/2001

  Còn hiệu lực

   

  414

  Quyết định

  70/2000/QĐ-UB ngày      28/6/2000

  Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Thông báo số 255/TB-TW về chủ trương đối với Đạo tin lành trong tình hình mới.

   

  28/6/2000

  Còn hiệu lực

  415

  Quyết định

  109/2001/QĐ-UB ngày                     05/7/2001

  Chuẩn y quy chế tổ chức và hoạt động của hội phục hồi chức năng thành phố

  20/7/2001

  Còn hiệu lực

  416

  Quyết định

  2464/2003/QĐ-UB ngày            25/4/2003

  Về việc chuẩn y hội ngoại khoa thành phố Đà Nẵng

  10/5/2003

  Còn hiệu lực

  417

  Quyết định

  4246/2003/QĐ-UB ngày              14/7/2003

  Về việc chuẩn y quy chế tổ chức và hoạt động của Hội chữ thập đỏ thành phố.

  24/7/2003

  Còn hiệu lực

  418

  Quyết định

  172/2003/QĐ-UB ngày  22/12/2003

  Về việc chuẩn y Điều lệ Hội hữu nghị Việt  Nam – Thái Lan.

  02/01/2004

  Còn hiệu lực

  419

  Quyết định

  01/2004/QĐ-UB ngày    02/01/2004

  Về việc chuẩn y điều lệ câu lạc bộ tiếng pháp

  12/01/2004

  Còn hiệu lực

  420

  Quyết định

  24/2004/QĐ-UB ngày      17/02/2004

  Về việc chuẩn y Điều lệ hoạt động của Qũy tài trợ sáng tạo văn học nghệ thuật.

  04/03/2004

  Còn hiệu lực

   

   

  421

  Quyết định

  34/2004/QĐ-UB ngày       04/03/2004

  Về việc phê duyệt Điều lệ Hội khuyến học thành phố

  19/03/2004

  Còn hiệu lực

  422

  Quyết định

  50/2006/QĐ-UB ngày                      24/5/2006

  Về việc giao quản lý tạm thời đường địa giới hành chính các phường thuộc các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và Sơn Trà.

  9/6/2006

  Còn hiệu lực

   

  423

  Quyết định

  77/2006/QĐ-UB ngày                        05/9/2006

  Về việc giao tạm thời đường địa giới hành chính các phường thuộc các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Liên Chiểu.

  15/9/2006

  Còn hiệu lực

   

   

  424

  Quyết định

  80/2006/QĐ-UB ngày                        07/9/2006

  Ban hành quy định về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

  17/9/2006

  Còn hiệu lực

   

  425

  Quyết định

  83/2006/QĐ-UB ngày                          20/9/2006

  Ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, quận, huyện.

  30/9/2006

  Còn hiệu lực

   

  426

  Quyết định

  54/2008/QĐ-UBND 12/12/2008

  Ban hành quy định về quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đai diện của các tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng.

   

  22/12/2008

  Hết hiệu lực một phần

   

  427

  Quyết định

  60/2008/QĐ-UBND

  22/12/2008

  Ban hành Quy định về biển tên cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý.

   

  02/01/2009

  Còn hiệu lực

  428

  Quyết định

  17/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010

  Quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP Đà Nẵng

  28/6/2010

  Hết hiệu lực một phần

   

  429

  Quyết định

  18/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010

  Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện ban hành kèm theo QĐ só 54/2008/QĐ-UBND ngày 12/12/2008

  28/6/2010

  Còn hiệu lực

   

   

  430

  Quyết định

  20/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010

  Về việc bãi bỏ QĐ số 17/2006/QĐ-UBND ngày 24/2/2006 của UBND ban hành quy chế hoạt động của các Ban chỉ đạo, Hội đồng do UBND thành phố thành lập.

  09/7/2010

  Còn hiệu lực

  431

  Quyết định

  04/2011/QĐ-UBND  ngày 26/01/2011

  Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và một số nội dung quy định tại Quyết định số 15/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đổi tên các trường phổ thông trung học và các trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

  05/02/2011

  Còn hiệu lực

  432

  Quyết định

  19/2011/QĐ-UBND  ngày 15/7/2011

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 7538/1998/QĐ-UB ngày 28/12/1998 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Dạy nghề 05-06/CP thành phố Đà Nẵng

  25/7/2011

  Còn hiệu lực

  433

  Quyết định

  27/2011/QĐ-UBND ngày  10/9/2011

  QĐ quy định đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cáo thành phố Đà Nẵng

  20/9/2011

   

  Còn hiệu lực

   

  434

  Quyết định

  11/2012/QĐ-UBND  ngày 07/3/2012

  Bãi bỏ QĐ 113/2002/QĐ-UBND ngày 04/11/2002 của UBNDTP về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng ĐN

  17/3/2012

   

   

  Còn hiệu lực

  435

  Quyết định

  24/2012/QĐ-UBND  ngày 08/06/2012

  Bãi bỏ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2010 và Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng ( quy định tiếp nhận một cửa của quận, huyện, xã, phường)

  18/6/2012

  Còn hiệu lực

  436

  Quyết định

  25/2012/QĐ-UBND  ngày 16/6/2012

  Bãi bỏ Quyết định số 13/2005/QĐ-UB ngày 28/01/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

  26/6/2012

  Còn hiệu lực

  437

  Quyết định

  27/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012

  Bãi bỏ Quyết định 63/2000/QĐ_UB ngày 15 tháng 6 năm 2000 của UBNDTP về việc cho phép thành lập Ban Đại diện Hội người cao tuổi thành phố Đà Nẵng

  26/7/2012

  Còn hiệu lực

  438

  Quyết định

  28/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012

  Bãi bỏ Quyết định 7550/1998/QĐ-UB ngày 28/12/1998 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban điều hành dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thành phố Đà Nẵng

   

  26/7/2012

  Còn hiệu lực

  439

  Quyết định

  48/2012/QĐ-UBND ngày  18/10/2012

  Bãi bỏ Quyết định số 140/2004/QĐ-UB ngày 24/8/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng Về quy định mô hình tổ chức cán bộ và mức phụ cấp hàng tháng đối với các chức danh cán bộ dưới xã, phường.

  28/10/2012

  Còn hiệu lực

  440

  Quyết định

  51/2012/QĐ-UBND ngày  20/11/2012

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/12/2012

  Hết hiệu lực một phần

   

  441

  Quyết định

  53/2012/QĐ-UBND ngày    26/11/2012

  V/v bãi bỏ Quyết định số 118/2005/QĐ-UBND ngày 01/9/2005 của UBND thành phố V/v thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ thành phố Đà Nẵng

  05/12/2012

  Còn hiệu lực

  442

  Quyết định

  01/2013/QĐ-UBND ngày 04/01/2013

   

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2000/QĐ-UB ngày 21/02/2000 của UBND thành phố về việc cho phép thành lập Hội Vật lý thiên văn thành phố Đà Nẵng

  14/01/2013

  Còn hiệu lực

  443

  Quyết định

  02/2013/QĐ-UBND ngày 04/01/2013

   

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 70/1999/QĐ-UB ngày 09/6/1999 của UBND thành phố về việc cho phép thành lập Hội Quốc tế ngữ thành phố Đà Nẵng

  14/01/2013

  Còn hiệu lực

  444

  Quyết định

  18/2013/QĐ-UBND ngày 15/6/2013

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 75/2004/QĐ-UB ngày 06/5/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 96/2005/QĐ-UBND ngày 02/8/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng.

  25/6/2013

  Còn hiệu lực

  445

  Quyết định

  42/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2000/QĐ-UB ngày 15 tháng 5 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của thành phố Đà Nẵng dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật

  02/01/2014

  Còn hiệu lực

  446

  Quyết định

  44/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

  Ban hành Quy định về công tác văn thư lưu trữ của thành phố Đà Nẵng

  09/01/2014

  Còn hiệu lực

  447

  Quyết định

  05/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014

  Ban hành Quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách dưới xã, phường và công an viên thường trực tại xã

  31/01/2014

  Hết hiệu lực một phần

   

  448

  Quyết định

  10/2014/QĐ-UBND ngày 17/4/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012


  27/04/2014

   

  Còn hiệu lực

  449

  Quyết định

  31/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014

  Về việc hỗ trợ thâm niên đối với giáo viên mầm non đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm tại các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  03/10/2014

   

  Còn hiệu lực

  450

  Quyết định

   37/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015  

  Về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng

  25/12/2015

  Còn hiệu lực

  451

  Quyết định

  38/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015

  Ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  26/12/2015

  Hết hiệu lực một phần

   

  452

  Quyết định

  08/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016

  Ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  26/02/2016

   

  Còn hiệu lực

   

  453

  Quyết định

   

  16/2016/QĐ-UBND  ngày 25/05/2016


  Ban hành Quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   

  04/06/2016

  Hết hiệu lực một phần

   

  454

  Quyết định

   


  06/2017/QĐ-UBND ngày 08/03/2017

   

  Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và quản lý công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý


  01/04/2017

   

  Còn hiệu lực

   

  455

  Quyết định

   


  07/2017/QĐ-UBND ngày 08/03/2017

   

  Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý


  01/04/2017

   

  Còn hiệu lực

  456

  Quyết định

   

  03/2018/QĐ-UBND ngày
  30/01/2018

   

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố ban hành quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  20/02/2018

  Còn hiệu lực

  457

  Quyết định

   

  15/2018/QĐ-UBND ngày 09/04/2018

  Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng


  01/05/2018

   

  Còn hiệu lực

  458

  Quyết định

   

  16/2018/QĐ-UBND ngày 10/04/2018

  Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  25/04/2018

  Còn hiệu lực

  459

  Quyết định

   

  37/2018/QĐ-UBND ngày 07/11/2018

  Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng

  17/11/2018

  Còn hiệu lực

  *Lĩnh vực: Giao thông vận tải

  460

  Nghị quyết

  102/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017

  Về Đề án Tăng cường vận tải công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông, kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm thành phố

  07/07/2017


  Còn hiệu lực

  461

  Quyết định

  79/2000/QĐ-UB ngày  14/7/2000

  Tách BQL các dự án đầu tư xây dựng thành 2 bộ phận trực thuộc 2 đơn vị của Sở GTVT và Sở Xây dựng

  24/7/2000

  Còn hiệu lực

  462

  Quyết định

  06/2004/QĐ-UB ngày 15/01/2004

  Quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  30/01/2004

  Còn hiệu lực

   

  463

  Quyết định

  62/2005/QĐ-UB ngày  19/5/2005

  V/v quản lý xe công nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   

  19/5/2005

  Hết hiệu lực một phần

   

  464

  Quyết định

   

   

  48/2006/QĐ-UB ngày  23/5/2006

  Về hủy bỏ Quyết định số 52/2005/QĐ-UB ngày 28/4/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về một số biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ.

  02/6/2006

  Còn hiệu lực

   

   

  465

  Quyết định

  22/2007/QĐ-UB ngày   22/3/2007

  Quy định về hoạt động trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố.

  02/4/2007

  Còn hiệu lực

  466

  Quyết định

  51/2007/QĐ-UB ngày   10/9/2007

  Quy định một số vấn đề trong công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

  20/9/2007

  Còn hiệu lực

   

   

  467

  Quyết định

  15/2009/QĐ-UBND ngày 03/06/2009

  V/v ban hành Quy định về quản lý và khai thác nơi đỗ xe trên địa bàn tp ĐN

  13/06/2009

  Còn hiệu lực

   

  468

  Quyết định

  29/2010/QĐ-UBND ngày

   27/9/2010

  Quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

  7/10/2010

   

   

  Còn hiệu lực

   

   

  469

  Quyết định

  33/2012/QĐ-UBND ngày                  13/8/2012                                         

  Ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  13/8/2012

  Hết hiệu lực một phần

   

  470

  Quyết định

  52/2012/QĐ-UBND 26/11/2012

  Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quy định giá cước và tính cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  26/11/2012

  Còn hiệu lực

   

   

  471

  Quyết định

  57/2012/QĐ-UBND  06/12/2012

  Ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý,vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng

  06/12/2012

  Còn hiệu lực

  (Sẽ hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 10/01/2019 do bị thay thế bởi Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND)

  472

  Quyết định

  05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013

   

  Ban hành Quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng

  04/02/2013

   

   

  Còn hiệu lực

   

  473

  Quyết định

  23/2013/QĐ-UBND 27/07/2013

  Bãi bỏ Quyết định số 71/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố về vị trí cắm biển ranh giới nội, ngoại thành trên các tuyến đường thành phố Đà Nẵng

   

  06/8/2013

  Còn hiệu lực

  474

  Quyết định

  37/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013

   

  Về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý và khai thác vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   

  6/12/2013

  Còn hiệu lực

  475

  Quyết định

  23/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014

  Ban hành Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng


  24/08/2014

   

  Còn hiệu lực

  476

  Quyết định

   29/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014

  Ban hành quy định về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  16/09/2014

   

  Hết hiệu lực một phần

   

  477

  Quyết định

   54/2014/QĐ-UBND  ngày 31/12/2014

  Ban hành Quy định về quản lý, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Đà

  10/01/2015

  Còn hiệu lực

  478

  Quyết định

   55/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 

  Ban  hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng

  10/01/2015

  Còn hiệu lực

  479

  Quyết định

  07/2015/QĐ-UBND  ngày 20/3/2015

  ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách bằng xe buýt tại thành phố Đà Nẵng

  30/3/2015

  Còn hiệu lực

  480

  Quyết định

  18/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015

  Ban hành Quy định về hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các dự án thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  11/08/2015

  Còn hiệu lực

  481

  Quyết định

  03/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016

  Ban hành Quy định một số nội dung về đấu thầu cung cấp dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  22/01/2016

   

  Còn hiệu lực

  482

  Quyết định

  12/2016/QĐ-UBND ngày 26/3/2016

  sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quy định về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng

  05/04/2016

  Còn hiệu lực

   

  483

  Quyết định

  23/2016/QĐ-UBND
  ngày 06/07/2016

   

  Ban hành Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  16/07/2016

   

  Còn hiệu lực

  484

  Quyết định


  12/2017/QĐ-UBND ngày
  29/03/2017

   

  Ban hành Quy định quản lý xe điện bốn bánh thí điểm hoạt động trên một số tuyến đường của thành phố Đà Nẵng


  09/04/2017

   

  Còn hiệu lực

  485

  Quyết định

  30/2017/QĐ-UBND ngày 24/10/2017

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 159/2005/QĐ-UBND ngày 03/11/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định phân cấp quản lý trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  04/11/2017

  Còn hiệu lực

  486

  Quyết định

  07/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 151/2005/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  26/02/2018

  Còn hiệu lực

  487

  Quyết định


  08/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018

   

  Ban hành Quy định về công tác bàn giao các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  28/02/2018

   

  Còn hiệu lực

  488

  Quyết định

  34/2018/QĐ-UBND ngày 06/10/2018

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  16/10/2018

  Còn hiệu lực

  *Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

  489

  Nghị quyết

  18/2016/NQ-HĐND ngày 11/08/2016

  Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2017

  Hết hiệu lực một phần

   

  490

  Nghị quyết

  194/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/01/2019

  Còn hiệu lực

  491

  Quyết định

  154/2004/QĐ-UB ngày  10/9/2004

  Về việc điều chỉnh Điểm 2, khoản II mục C của Chương trình “Tập trung phát triển công nghiệp, ưu tiên đầu tư đẩy mạnh phát triển CNTT, phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa” kèm theo Quyết định 121/2004/QĐ-UB ngày 15/7/2004.

  25/9/2004

   

  Còn hiệu lực

  492

  Quyết định

  56/2007/QĐ-UBND ngày  25/9/2007

  V/v bãi bỏ quyết định số 102/2004/QĐ-UB ngày 28/5/2004 của UBND thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ thành phố.

  25/9/2007

  Còn hiệu lực

  493

  Quyết định

  62/2007/QĐ-UBND ngày    31/10/2007

  Ban hành Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

  09/11/2007

  Còn hiệu lực

   

  494

  Quyết định

  69/2007/QĐ-UBND ngày    18/12/2007

  Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học thành phố giai đoạn từ nay đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

  28/12/2007

  Còn hiệu lực

   

  495

  Quyết định

  33/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015

  Về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng

  19/11/2015

  Còn hiệu lực

  496

  Quyết định

  34/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015

  Ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng


  19/11/2015

   

  Còn hiệu lực

  497

  Quyết định

  39/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015

  Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng

  31/12/2015

  Còn hiệu lực

  498

  Quyết định

  17/2016/QĐ-UBND ngày 01/6/2016

  Ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  11/06/2016

   

   

  Còn hiệu lực

   

  499


  Quyết định

  36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016

   

  Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  01/01/2017

   

  Còn hiệu lực

  500


  Quyết định

  03/2017/QĐ-UBND ngày
  20/02/2017

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2006 ban hành Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  01/03/2017

   

  Còn hiệu lực

  * Lĩnh vực: Giáo dục Đào tạo

  501

  Nghị quyết

  34/2016/NQ-HĐND ngày 11/08/2016

  Về việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  01/09/2016

  Còn hiệu lực

  502

  Nghị quyết

  202/2018/NQ-HĐND         ngày 19/12/2018

  Quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng                                       

  01/01/2019

  Còn hiệu lực

  503

  Quyết định

  17/2009/QĐ-UBND ngày 10/07/2009

  V/v bãi bỏ Quyết định số 23/2004 ngày 17/4/2004 của UBND TPĐN Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  20/07/2009

  Còn hiệu lực

  504

  Quyết định

  17/2012/QĐ-UBND ngày  17/4/2012

  Bãi bỏ Điểm a, khoản 2 Điều 2 QĐ số 28/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của UBND thành phố quy định vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động ban đại diện cha, mẹ học sinh thành phố Đà Nẵng

  27/4/2012

  Còn hiệu lực

  505

  Quyết định

   

  13/2013/QĐ-UBND  ngày 26/3/2013

   

  Về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  06/4/2013

  Hết hiệu lực một phần

   

  506

  Quyết định

  21/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014

  Về việc sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lí dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng

  09/08/2014

  Còn hiệu lực

  507

  Quyết định

  22/2016/QĐ-UBND


  ngày 20/06/2016

   

  Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  30/06/2016

   

  Còn hiệu lực

  *Lĩnh vực: Quân sự

  508

  Nghị quyết

  64/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014

  Phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam

  20/7/2014

  Còn hiệu lực

  509

  Quyết định

  26/2009/QĐ-UBND ngày 26/10/2009

  Bãi bỏ Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND về khu vực phòng thủ

   

  06/11/2009

  Còn hiệu lực

  * Lĩnh vực: Xây dựng

  510

  Chỉ thị

  số 05/2000/CT-UB ngày 20/01/2000

  về một số vấn đề cấp bách trong quản lý đô thị.

  20/01/2000

  Hết hiệu lực một phần

   

  511

  Quyết định

  139/2002/QĐ-UB ngày  18/12/2002

  Quy  định đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố.

  01/01/2003

   

  Hết hiệu lực một phần

   

  512

  Quyết định

  19/2006/QĐ-UBND ngày  10/3/2006

  Ban hành quy định về quản lý quy hoạch xây dựng

  10/3/2006

   

  Hết hiệu lực một phần

   

  513

  Chỉ thị

  24/2006/CT-UBND ngày 04/8/2006

  Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát trong quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   

  Còn hiệu lực

   

  514

  Quyết định

  84/2006/QĐ-UBND ngày  27/9/2006

  Ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà.

   

  07/10/2006

   

  Hết hiệu lực một phần

   

  515

  Quyết định

  06/2008/QĐ-UBND ngày 16/01/2008

  Bãi bỏ Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2006, Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 14/10/2006 và Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND ngày 14/10/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng.

   

  26/01/2008

  Còn hiệu lực

   

   

  516

  Quyết định

  33/2008/QĐ-UBND ngày 10/6/2008

  Bãi bỏ Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 và Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng.

  20/6/2008

  Còn hiệu lực

   

   

  517

  Quyết định

  38/2011/QĐ-UBND ngày  26/12/2011

  Bãi bỏ Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 19/7/2007 và QĐ số 35/2008/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 của UBND thành phố về ban hành quy chế đấu giá nhà và quyền sử dụng đất

  26/12/2011

  Còn hiệu lực

   

   

  518

  Quyết định

  33/2012/QĐ-UBND ngày  13/8/2012

  Ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  23/8/2012

   

  Hết hiệu lực một phần

   (Sẽ hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 10/01/2019 do bị thay thế bởi Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND)

  519

  Quyết định

   

  47/2012/QĐ-UBND ngày  12/10/2012

  Ban hành quy định kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  22/10/2012

  Hết hiệu lực một phần

  (Sẽ hết hiệu lực toàn bộ

  07/01/2019

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND)

   

  520

  Quyết định

  57/2012/QĐ-UBND ngày  06/12/2012

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thức và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 33/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng

  16/12/2012

  Còn hiệu lực

  521

  Quyết định

  64/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012

  Quy định quản lý trạm thu phát sóng viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  05/01/2013

  Còn hiệu lực

  522

  Quyết định

  Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013

  Ban hành Quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng

  04/02/2013

   

   

  Còn hiệu lực

   

  523

  Quyết định

  23/2013/QĐ-UBND 27/07/2013

  Bãi bỏ Quyết định số 71/2001/QĐ-UB ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố về vị trí cắm biển ranh giới nội, ngoại thành trên các tuyến đường thành phố Đà Nẵng

  06/8/2013

  Còn hiệu lực

   

  524

  Quyết định

  37/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013

   

  Về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý và khai thác vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  6/12/2013

  Còn hiệu lực

   

  525

  Quyết định

  45/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

   

  Về việc quy định đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  10/01/2014

  Còn hiệu lực

   

  526

  Quyết định

  06/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016

  Ban hành quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  14/02/2016

  Còn hiệu lực

  527

  Quyết định


  48/2016/QĐ-UBND
  ngày 28/12/2016

   

   

  V/v Bãi bỏ Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế Quản lý sử dụng nhà chung cư do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  10/01/2017

   

  Còn hiệu lực

  528

  Quyết định

  08/2017/QĐ-UBND ngày
  09/03/2017

   

  Bãi bỏ Quyết định số 200/2001/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2001 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v "Điều chỉnh mức thu tiền sử dụng đất trong việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ" và Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng


  19/03/2017

   

  Còn hiệu lực

  529

  Quyết định


  21/2017/QĐ-UBND ngày
  20/06/2017

   

   

  Bãi bỏ Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  03/07/2017

   

  Còn hiệu lực

  530

  Quyết định

  02/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018

  Ban hành Quy định về phân công, phân cấp, uỷ quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  05/02/2018

  Còn hiệu lực

  531

  Quyết định


  06/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018

   

  Ban hành Quy chế Quản lý Ký túc xá sinh viên tập trung thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  26/02/2018

  Còn hiệu lực

  532

  Quyết định

  14/2018/QĐ-UBND ngày 19/03/2018

  Ban hành Quy định về quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  09/04/2018

  Còn hiệu lực

  533

  Quyết định


  21/2018/QĐ-UBND ngày
  28/05/2018

   

   

  Ban hành Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  12/06/2018

   

  Còn hiệu lực

  534

  Quyết định

  23/2018/QĐ-UBND ngày 09/07/2018

  Về việc sửa đổi Điều 15 Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng


  19/07/2018

   

  Còn hiệu lực

  (Sẽ hết hiệu lực toàn bộ

  07/01/2019 vì bị bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng)

  535

  Quyết định

  35/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018

  Quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi tại vị trí mặt tiền đường, phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  05/11/2018

  Còn hiệu lực

   

  536

  Quyết định

  36/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018

  Ban hành Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố

  12/11/2018

  Còn hiệu lực

   

  537

  Quyết định

  38/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018

  Ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  22/11/2018

  Còn hiệu lực

   

  538

  Quyết định

  44/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018

  Quy định bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới để tính giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  28/12/2018

  Còn hiệu lực

   

  539

  Quyết định

  45/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

  Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  07/01/2019

  Còn hiệu lực

   

  540

  Quyết định

  46/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

  Ban hành Quy định về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  10/01/2019

   

  Còn hiệu lực

   

  *Lĩnh vực: Thi hành án dân sự

  541

  Quyết định

  08/2002/QĐ-UBND ngày 25/01/2002

  Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng

  10/02/2002

  Còn hiệu lực

   

   

  * Lĩnh vực: Liên hiệp khoa học kỹ thuật

  542

  Quyết định

  27/2015/QĐ-UBND ngày 23/9/2015

  Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng


  03/10/2015

   

  Còn hiệu lực

  * Lĩnh vực: An toàn thực phẩm

  543

  Quyết định

  31/2018/QĐ-UBND ngày 28/09/2018

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


  27/12/2018

   

  Còn hiệu lực

  Tổng số: 544 văn bản

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                       

   

   

  Tài liệu đính kèm: