Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

  Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

   Mẫu 05

  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị

  trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 245 /QĐ-UBND ngày 29 / 01 /2019 của UBND tỉnh Quảng Trị)

  ---------------------------------

   

  STT

  Tên loại
  văn bản

  Số, ký hiệu;
  ngày, tháng, năm
  ban hành văn bản

  Tên gọi văn bản

  Thời điểm
  có hiệu lực

  Ghi chú

     
  1. LĨNH VỰC NỘI VỤ
     

  1

  Nghị quyết

  10e/1998/NQ-HĐND; 1/8/1998

  Về việc chuyển và đổi tên xã Triệu Lễ thành phường Đông Lễ và xã Triệu Đông thành phường Đông Lương thuộc thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

  11/8/1998

   

  2

  Nghị quyết

  9e/2003/NQ-HĐND, 18/11/2003

  V/v thông qua một số chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng cán bộ

   

   

  3

  Nghị quyết

  3.8/2004/NQ-HĐND; 18/12/2004

  Tổ chức bộ máy, cơ quan chuyên môn và biên chế huyện đảo Cồn Cỏ

  28/12/2004

   

  4

  Nghị quyết

  27/2010/NQ-HĐND; 10/12/2010

  Về việc Thành lập phòng Dân tộc thuộc UBND huyện Hướng Hoá và UBND huyện Đakrông; đổi tên phòng Công Thương thành phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Uỷ ban nhân dân 7 huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/12/2010

   

  5

  Nghị quyết

  24/2011/NQ-HĐND; 9/12/2011

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh khóa V

  19/12/2011

   

  6

  Nghị quyết

  09/2013/NQ-HĐND; 31/5/2013

  Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/6/2013

   

  7

  Nghị quyết

  12/2013/NQ-HĐND; 31/5/2013

  Về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020

  10/6/2013

  Hết hiệu lực 1 phần

  8

  Nghị quyết

  26/2013/NQ-HĐND; 11/12/2013

  Về số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường thị trấn và thôn, bản, khu phố

  21/12/2013

   

  9

  Nghị quyết

  37/2016/NQ-HĐND; 14/12/2016

  Về việc quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2017

   

  10

  Nghị quyết

  09/2017/NQ-HĐND; ngày 23/5/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/05/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020

  01/7/2017

   

  11

  Nghị quyết

  09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

  Về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025, chiến lược đến năm 2030

  28/7/2018

   

  12

  Quyết định

  1168/2000/QĐ-UB; 01/8/2000

  Về việc thành lập Trường Trung Học Y tế Quảng Trị

  01/8/2000

   

  13

  Quyết định

  3572/2004/QĐ-UB; 16/12/2004

  Về việc Áp dụng cơ chế 01 cửa tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

  01/01/2005

   

  14

  Quyết định

  852/2005/QĐ-UBND; 07/5/2005

  Về việc Ban hành bản quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế 01 cửa tại UBND các xã, phường, thị trấn

  7/5/2005

   

  15

  Quyết định

  07/2006/QĐ-UBND; 20/01/2006

  Thành lập Bệnh viện đa khoa Gio Linh trực thuộc Sở Y tế

  30/01/2006

   

  16

  Quyết định

  08/2006/QĐ-UBND; 20/01/2006

  Thành lập Bệnh viện đa khoa Cam Lộ trực thuộc Sở Y tế

  30/01/2006

   

  17

  Quyết định

  09/2006/QĐ-UBND; 20/01/2006

  Thành lập Bệnh viện đa khoa Triệu Phong trực thuộc Sở Y tế

  30/01/2006

   

  18

  Quyết định

  10/2006/QĐ-UBND; 20/01/2006

  Thành lập Bệnh viện đa khoa Đông Hà trực thuộc Sở Y tế

  30/01/2006

   

  19

  Quyết định

  11/2006/QĐ-UBND; 20/01/2006

  Thành lập Bệnh viện đa khoa Đakrông trực thuộc Sở Y tế

  30/01/2006

   

  20

  Quyết định

  15/2006/QĐ-UBND; 20/01/2006

  Thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Triệu Phong trực thuộc Sở Y tế

  30/01/2006

   

  21

  Quyết định

  16/2006/QĐ-UBND; 20/01/2006

  Thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Hướng Hóa trực thuộc Sở Y tế

  30/01/2006

   

  22

  Quyết định

  22/2006/QĐ-UBND; 20/01/2006

  Thành lập Bệnh viện đa khoa Đông Hà trực thuộc Sở Y tế

  30/01/2006

   

  23

  Quyết định

  55/2006/QĐ-UBND; 13/07/2006

  Về việc thành lập thôn Rào Trường, thuộc xã Vĩnh Hà, Vĩnh Linh

  23/07/2006

   

  24

  Quyết định

  02/2007/QĐ-UBND; 06/2/2007

  Về việc thành lập các thôn: Tân Pun, Hướng Choa, Hướng Hải thuộc xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa

  16/02/2007

   

  25

  Quyết định

  05/2007/QĐ-UBND; 20/3/2007

  Về việc thành lập các thôn: Nông trường thuộc xã Vĩnh Hiền; Thống Nhất thuộc xã Vĩnh Long; Tây Sơn thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh

  30/3/2007

   

  26

  Quyết định

  13/2007/QĐ-UBND; 10/8/2007

  Về việc thành lập các thôn: Trung Phước, Phong Hải thuộc xã A Dơi, huyện Hướng Hóa

  20/8/2007

   

  27

  Quyết định

  20/2007/QĐ-UBND; 11/10/2007

  Về việc Phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

  21/10/2007

   

  28

  Quyết định

  10/2008/QĐ-UBND; 13/3/2008

  Về việc Thành lập các thôn: Tân Chính, Cồn Trung thuộc xã Cam Chính, huyện Cam Lộ

  23/3/2008

   

  29

  Quyết định

  17/2008/QĐ-UBND; 21/7/2008

  Về việc thành lập Khu Công nghiệp Quán Ngang

  31/7/2008

   

  30

  Quyết định

  30/2008/QĐ-UBND; 25/9/2008

  Về việc đổi tên thôn Đơn Thạnh, xã Vĩnh Hòa thành tên: Thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh

  05/10/2008

   

  31

  Quyết định

  02/2009/QĐ-UBND; 15/01/2009

  Về việc thành lập thôn Xung, thuộc xã Thanh, huyện Hướng Hóa

  25/01/2009

   

  32

  Quyết định

  10/2009/QĐ-UBND; 21/5/2009

  Về việc thành lập thôn Miệt Cũ, thuộc xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa

  1/6/2009

   

  33

  Quyết định

  12/2009/QĐ-UBND; 08/6/2009

  Về việc Ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức vụ tương đương trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã

  18/6/2009

   

  34

  Quyết định

  15/2009/QĐ-UBND; 28/7/2009

  Về việc quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Ban ngành cấp tỉnh

  07/8/2009

   

  35

  Quyết định

  17/2009/QĐ-UBND; 27/8/2009

  Về việc ban hành tiêu chuẩn Trưởng  phòng, Phó Trưởng  phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh

  06/8/2009

   

  36

  Quyết định

  08/2010/QĐ-UBND; 26/3/2010

  Về việc thành lập thôn Tân Phước, thuộc xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng

  05/4/2010

   

  37

  Quyết định

  19/2010/QĐ-UBND; 29/11/2010

  Về việc ban hành Quy chế làm việc đối với cán bộ luân chuyển, công chức tăng cường về công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Đakrông

  9/12/2010

   

  38

  Quyết định

  20/2011/QĐ-UBND; 03/8/2011

  Về việc quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục

  13/8/2011

   

  39

  Quyết định

  11/2013/QĐ-UBND; 16/5/2013

  Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn.

  26/5/2013

   

  40

  Quyết định

  19/2013/QĐ-UBND; 15/7/2013

  Ban hành Quy định thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu.

  25/7/2013

  Hết hiệu lực 1 phần

  41

  Quyết định

  23/2013/QĐ-UBND; 26/9/2013

  Ban hành Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị 2013-2020

  5/10/2013

   

  42

  Quyết định

  31/2013/QĐ-UBND; 20/11/2013

  Về việc ban hành Quy chế Giải thưởng công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh Quảng Trị.

  30/11/2013

   

  43

  Quyết định

  32/2013/QĐ-UBND; 02/12/2013

  Ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  12/12/2013

   

  44

  Quyết định

  04/2014/QĐ-UBND; 16/01/2014

  Ban hành quy định phân cấp quản lý hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  26/01/2014

   

  45

  Quyết định

  10/2014/QĐ-UBND; 27/02/2014

  Ban hành Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức của tỉnh

  7/3/2014

   

  46

  Quyết định

  11/2014/QĐ-UBND; 04/3/2014

  Ban hành Quy chế sử dụng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị

  14/3/2014

   

  47

  Quyết định

  23/2014/QĐ-UBND; 20/5/2014

  Ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị

  30/5/2014

   

  48

  Quyết định

  33/2014/QĐ-UBND; 31/7/2014

  Ban hành quy định về phân cấp quản lý tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội được giao biên chế, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu

  10/8/2014

   

  49

  Quyết định

  02/2015/QĐ-UBND; 10/2/2015

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị.

  20/02/2015

   

  50

  Quyết định

  38/2015/QĐ-UBND; 24/12/2015

  Về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với  các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  3/1/2016

   

  51

  Quyết định

  01/2016/QĐ-UBND; 02/1/2016

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  12/01/2016

   

  52

  Quyết định

  03/2016/QĐ-UBND; 23/2/2016

  Giao quyền hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

  4/3/2016

   

  53

  Quyết định

  26/2016/QĐ-UBND; 13/7/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số người làm việc của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị

  23/7/2016

   

  54

  Quyết định

  47/2016/QĐ-UBND; 08/12/2016

  Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020. 

  20/12/2016

   

  55

  Quyết định

  02/2017/QĐ-UBND; 17/02/2017

  Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

  03/03/2017

   

  56

  Quyết định

  29/2017/QĐ-UBND; 15/11/2017

  Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  25/11/2017

   

  57

  Quyết định

  41/2017/QĐ-UBND; 28/12/2017

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

  07/01/2018

   

  58

  Quyết định

  19/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (tạm thời)

  22/9/2018

   

  59

  Quyết định

  21/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018

  về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy định tạm thời về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/10/2018

   

  60

  Quyết định

  24/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

  về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh về việc ủy quyền giải quyết một số công việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

  10/10/2018

   

  61

  Quyết định

  29/2018/QĐ-UBND

  21/11/2018

  Ban hành Quy chế thi đua - khen thưởng tỉnh Quảng Trị

  01/12/2018

   

   

   
  1. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
     

  62

  Nghị quyết

  7e/2002/NQ-HĐND; 31/01/2002

  Phê duyệt Đề án giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm

  10/2/2002

  Hết hiệu lực 1 phần

  63

  Nghị quyết

  6.5/2005/NQ-HĐND; 15/12/2005

  Bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết 7e của HĐND tỉnh khoá IV, về giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”

  25/12/2005

  Hết hiệu lực 1 phần

  64

  Nghị quyết

  14/2008/NQ-HĐND; 24/7/2008

  Về việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 7e/2002/NQ-HĐND ngày 31/01/2002 và Nghị quyết số 6.5/2005/NQ-HĐND ngày 15/12/2005 của HĐND tỉnh về giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"

  3/8/2008

   

  65

  Nghị quyết

  22/2010/NQ-HĐND; 10/12/2010

  Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Quảng Trị

  20/12/2010

   

  66

  Nghị quyết

  08/2012/NQ-HĐND; 13/4/2012

  Nâng cao năng lực hoạt động và chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị

  23/4/2012

   

  67

  Nghị quyết

  04/2013/NQ-HĐND; 31/5/2013

  Về việc ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/6/2013

   

  68

  Nghị quyết

  23/2016/NQ-HĐND; 14/12/2016

  Nghị quyết về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định 2017-2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

  01/01/2017

   

  69

  Nghị quyết

  30/2016/NQ-HĐND; 14/12/2016

  Về việc ban hành các khoản  phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  1/1/2017

  Hết HL một phần

  70

  Nghị quyết

  14/2017/NQ-HĐND; 29/07/2017

  Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  29/07/2017

   

  71

  Nghị quyết

  25/2017/NQ-HĐND; 14/12/2017

  Quy định bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn Quảng Trị thời kỳ ổn định 2017-2020

  14/12/2017

   

  72

  Nghị quyết

  26/2017/NQ-HĐND; 14/12/2017

  Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  14/12/2017

   

  73

  Nghị quyết

  06/2018/NQ-HĐND

  18/7/2018

  Về việc bãi bỏ một số loại lệ phí tại Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/11/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng trị

  28/7/2018

   

  74

  Nghị quyết

  31/2018/NQ-HĐND

  08/12/2018

  Quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  18/12/2018

   

  75

  Nghị quyết

  33/2018/NQ-HĐND; 08/12/2018

  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2019

   

  76

  Nghị quyết

  36/2018/NQ-HĐND; 08/12/2018

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị

  18/12/2018

   

  77

  Quyết định

  852/2004/QĐ-UB; 31/3/2004

  Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu

  31/3/2004

   

  78

  Quyết định

  35/2006/QĐ-UBND; 31/3/2006

  Ban hành Quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn

  10/4/2006

   

  79

  Quyết định

  28/2008/QĐ-UBND; 25/8/2008

  Về việc ban hành phương án giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"

  04/9/2008

   

  80

  Quyết định

  23/2011/QĐ-UBND; 01/9/2011

  Về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Trị

  11/9/2011

  Hết hiệu lực 1 phần

  81

  Quyết định

  08/2014/QĐ-UBND; 11/2/2014

  Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  21/02/2014

   

  82

  Quyết định

  28/2014/QĐ-UBND; 03/7/2014

  Ban hành Quy định về thanh toán, quyết toán các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  13/7/2014

   

  83

  Quyết định

  48/2014/QĐ-UBND; 24/12/2014

  Về việc phân cấp xác định các khoản được trừ về tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền nhận chuyển nhượng QSD đất vào số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

  3/1/2015

   

  84

  Quyết định

  50/2014/QĐ-UBND; 24/12/2014

  Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  3/1/2015

   

  85

  Quyết định

  52/2014/QĐ-UBND; 26/12/2014

  Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  5/1/2015

  Hết hiệu lực 1 phần

  86

  Quyết định

  13/2015/QĐ-UBND; 16/6/2015

  Về việc Quy định doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế GTGT) và chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp

  26/6/2015

   

  87

  Quyết định

  31/2015/QĐ-UBND; 14/12/2015

  Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  24/12/2015

   

  88

  Quyết định

  39/2015/QĐ-UBND; 24/12/2015

  Về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh.

  03/1/2016

   

  89

  Quyết định

  40/2015/QĐ-UBND; 24/12/2015

  Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các huyện, thị xã, thành phố

  03/1/2016

   

  90

  Quyết định

  44/2015/QĐ-UBND; 31/12/2015

  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/1/2016

   

  91

  Quyết định

  08/2016/QĐ-UBND; 29/3/2016

  Về việc Quy định số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý

  08/4/2016

   

  92

  Quyết định

  19/2016/QĐ-UBND; 17/5/2016

  Về việc quy định Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

  27/05/2016

   

  93

  Quyết định

  38/2016/QĐ-UBND; 13/9/2016

  Quy định mức thu, tổ chức thu và quản lý giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  23/9/2016

   

  94

  Quyết định

  50/2016/QĐ-UBND; 20/12/2016

  Về việc quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  01/1/2017

  Hết hiệu lực 1 phần

  95

  Quyết định

  53/2016/QĐ-UBND; 21/12/2016

  Về việc quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  01/1/2017

  Hết HL một phần

  96

  Quyết định

  01/2017/QĐ-UBND; 15/02/2017

  Về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức cơ chế hoạt động và nguồn vốn của quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Trị

  01/03/2017

   

  97

  Quyết định

  12/2017/QĐ-UBND; 31/07/2017

  Về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/8/2017

   

  98

  Quyết định

  15/2017/QĐ-UBND; 09/08/2017

  Về việc quy định chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/08/2017

   

  99

  Quyết định

  09/2017/QĐ-UBND; 29/06/2017

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

  09/07/2017

   

  100

  Quyết định

  05/2018/QĐ-UBND

  25/01/2018

  Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/02/2018

   

  101

  Quyết định

  01/2018/QĐ-UBND

  12/01/2018

  Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh

  22/01/2018

   

  102

  Quyết định

  04/2018/QĐ-UBND

  25/01/2018

  Quy định giá dịch vụ sử dụng bến bãi và diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/02/2018

   

  103

  Quyết định

  05/2018/QĐ-UBND

  25/01/2018

  Quyết định quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/02/2018

   

  104

  Quyết định

  01/2018/QĐ-UBND  12/01/2018

  Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh thay thế

  22/01/2018

   

  105

  Quyết định

  27/2018/QĐ-UBND

  15/10/2018

  Về việc Quy định quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ

  25/10/2018

   

   

  1. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

  106

  Nghị quyết

  12/2012/NQ-HĐND; 17/8/2012

  Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của tỉnh Quảng Trị

  27/8/2012

  Hết hiệu lực 1 phần

  107

  Nghị quyết

  25/2012/NQ-HĐND; 19/12/2012

  Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của tỉnh Quảng Trị

  29/12/2012

   

  108

  Nghị quyết

  02/2013/NQ-HĐND; 31/5/2013

  Về việc quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  10/6/2013

   

  109

  Nghị quyết

  26/2014/NQ-HĐND; 10/12/2014

  Thông qua Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh QuảngTrị

  1/1/2015

   

  110

  Nghị quyết

  14/2016/NQ-HĐND; 19/8/2016

  Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Trị

  29/8/2016

   

  111

  Nghị quyết

  17/2016/NQ-HĐND; 19/8/2016

  Về cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch

  29/8/2016

   

  112

  Nghị quyết

  27/2017/NQ-HĐND; 14/12/2017

  Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  24/12/2017

   

  113

  Nghị quyết

  04/2018/NQ-HĐND;

  18/7/2018

  Về việc thông qua Đề án tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  28/7/2018

   

  114

  Nghị quyết

  05/2018/NQ-HĐND; 18/7/2018

  Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác bổ sung trong năm 2018

  28/7/2018

   

  115

  Nghị quyết

  29/2018/NQ-HĐND

  08/12/2018

  Về việc thông qua chủ trương các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2019

  18/12/2018

   

  116

  Nghị quyết

  30/2018/NQ-HĐND

  08/12/2018

  Về việc thông qua “Đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  18/12/2018

   

  117

  Quyết định

  19/2011/QĐ-UBND; 26/7/2011

  Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  05/8/2011

   

  118

  Quyết định

  09/2014/QĐ-UBND; 25/02/2014

  Ban hành quy định quản lý tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  5/3/2014

   

  119

  Quyết định

  27/2014/QĐ-UBND; 20/6/2014

  Quy định về quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  30/6/2014

   

  120

  Quyết định

  43/2014/QĐ-UBND; 27/11/2014

  Quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  7/12/2014

  Hết hiệu lực 1 phần

  121

  Quyết định

  08/2015/QĐ-UBND; 27/4/2015

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  7/5/2015

   

  122

  Quyết định

  10/2015/QĐ-UBND; 27/5/2015

  Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  6/6/2015

   

  123

  Quyết định

  11/2015/QĐ-UBND; 28/5/2015

  Về việc quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

  7/6/2015

   

  124

  Quyết định

  16/2015/QĐ-UBND; 16/7/2015

  Về việc bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  26/7/2015

   

  125

  Quyết định

  23/2015/QĐ-UBND; 12/10/2015

  Về việc quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  22/10/2015

   

  126

  Quyết định

  30/2015/QĐ-UBND; 07/12/2015

  Về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

  17/12/2015

   

  127

  Quyết định

  33/2015/QĐ-UBND; 17/12/2015

  Ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt  trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  27/12/2015

   

  128

  Quyết định

  36/2015/QĐ-UBND; 23/12/2015

  Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  2/1/2016

   

  129

  Quyết định

  42/2015/QĐ-UBND; 29/12/2015

  Về việc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản vàng tại Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh

  8/11/2016

   

  130

  Quyết định

  45/2015/QĐ-UBND; 31/12/2015

  QĐ Ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/1/2016

   

  131

  Quyết định

  33/2016/QĐ-UBND; 16/8/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

  26/8/2016

   

  132

  Quyết định

  15/2016/QĐ-UBND; 27/4/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  07/5/2016

   

  133

  Quyết định

  28/2016/QĐ-UBND; 18/7/2016

  Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  28/7/2016

  Hết hiệu lực 01 phần

  134

  Quyết định

  29/2016/QĐ-UBND; 18/7/2016

  Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  28/7/2016

   

  135

  Quyết định

  30/2016/QĐ-UBND; 27/7/2016

  Về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  06/8/2016

   

  136

  Quyết định

  36/2016/QĐ-UBND; 29/8/2016

  Về việc bổ sung Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  08/9/2016

   

  137

  Quyết định

  40/2016/QĐ-UBND; 23/9/2016

  Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

  03/10/2016

   

  138

  Quyết định

  42/2016/QĐ-UBND; 17/10/2016

  Về việc ban hành cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch. 

  27/10/2016

   

  139

  Quyết định

  45/2016/QĐ-UBND; 15/11/2016

  Sửa đổi một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị. 

  15/11/2016

   

  140

  Quyết định

  49/2016/QĐ-UBND; 15/12/2016

  Về việc quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đông Hà.

  25/12/2016

   

  141

  Quyết định

  51/2016/QĐ-UBND; 20/12/2016

  Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

  01/1/2017

   

  142

  Quyết định

  35/2017/QĐ-UBND; 30/11/2017

  Về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; đính chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  1/1/2018

   

  143

  Quyết định

  31/2017/QĐ-UBND; 20/11/2017

  ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/12/2017

  Hết HL 1 phần

  144

  Quyết định

  28/2017/QĐ-UBND; 09/11/2017

  Về việc ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 -2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/12/2017

   

  145

  Quyết định

  08/2017/QĐ-UBND; 22/05/2017

  Về việc phân cấp thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/06/2017

   

  146

  Quyết định

  39/2017/QĐ-UBND; 26/12/2017

  Về việc quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu của thửa đất được tách thửa và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  05/01/2018

   

  147

  Quyết định

  54/2014/QĐ-UBND; 30/12/2014

  Ban hành đơn giá cắm mốc phân lô, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

  09/01/2015

   

  148

  Quyết định

  11/2018/QĐ-UBND, 21/6/2018

   

  Ban hành đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/7/2018

   

  149

  Quyết định

  13/2018/QĐ-UBND

  16/08/2018

  Ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/9/2018

   

  150

  Quyết định

  16/2018/QĐ-UBND, 28/8/2018

   

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Quảng trị

  10/9/2018

   

  151

  Quyết định

  20/2018/QĐ-UBND; 17/9/2018

  Ban hành Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/10/2018

   

  152

  Quyết định

  36/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dungj thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2019

   

   

   

  1.  LĨNH VỰC XÂY DỰNG

   

  153

  Nghị quyết

  01/2007/NQ-HĐND; 12/4/2007

  Về Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2010, chiến lược đến năm 2020

  22/4/2007

   

  154

  Nghị quyết

  29/2015/NQ-HĐND 11/12/2015

  Về nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

  21/12/2015

   

  155

  Nghị quyết

  35/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

  Nghị quyết về việc đề nghị công nhận thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

  24/12/2016

   

  156

  Nghị quyết

  36/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

  Nghị quyết về việc đề nghị công nhận thị trấn Lao Bảo là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

  24/12/2016

   

  157

  Nghị quyết

  05/2013/NQ-HĐND 31/5/2013

  Về việc quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

  10/6/2013

   

  158

  Nghị quyết

  06/2013/NQ-HĐND; 31/5/2013

  Về xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến 2020

  10/6/2013

   

  159

  Quyết định

  180/2005/QĐ-UB; 27/01/2005

  Ban hành Quy định bảo đảm an toàn công trình lân cận và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  06/02/2005

   

  160

  Quyết định

  21/2007/QĐ-UBND; 31/10/2007

  Về việc Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà tỉnh Quảng Trị

  10/11/2007

   

  161

  Quyết định

  24/2007/QĐ-UBND; 07/12/2007

  Về việc Ủy quyền, phân cấp quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường và cấp giấy phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật dưới hè phố các trục đường thị xã Đông Hà và thị xã Quảng Trị

  17/12/2007

   

  162

  Quyết định

  16/2010/QĐ-UBND; 06/12/2010

  Công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Quảng Trị

  16/12/2010

   

  163

  Quyết định

  13/2013/QĐ-UBND; 04/6/2013

  Ban hành Quy chế về phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  14/6/2013

   

  164

  Quyết định

  07/2014/QĐ-UBND; 25/01/2014

  Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Đông Hà

  04/2/2014

   

  165

  Quyết định

  41/2014/QĐ-UBND; 27/10/2014

  Quy định về việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  6/11/2014

   

  166

  Quyết định

  04/2016/QĐ-UBND; 25/02/2016

  Ban hành Quy định về quản lý việc sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Đông Hà

  06/3/2016

   

  167

  Quyết định

  04/2017/QĐ-UBND; 28/03/2017

  Ban hành Quy chế quy hoạch, kiến trúc đô thị
  thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

  10/04/2017

   

  168

  Quyết định

  06/2017/QĐ-UBND; 09/05/2017

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  19/05/2017

   

  169

  Quyết định

  07/2017/QĐ-UBND;
  09/05/2017

  Ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  19/05/2017

   

  170

  Quyết định

  22/2017/QĐ-UBND; 05/09/2017

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng
   đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/09/2017

   

  171

  Quyết định

  25/2017/QĐ-UBND; 12/09/2017

  Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

  22/09/2017

   

  172

  Quyết định

  21/2017/QĐ-UBND; 05/09/2017

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/09/2017

   

  173

  Quyết định

  33/2018/QĐ-UBND; 12/12/2018

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách quản lý nhà nước về an toàn  lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  24/12/2018

   

  174

  Quyết định

  37/2018/QĐ-UBND; 21/12/2018

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2019

   

   

   

  1. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  175

  Nghị quyết

  06/2017/NQ-HĐND; ngày 23/5/2017

  Về Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  01/7/2017

   

  176

  Quyết định

  26/2006/QĐ-UBND; 03/3/2006

  Ban hành Quy chế vận hành hệ thống thông tin điện tử tổng hợp kinh tế- xã hội phục vụ điều hành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  13/3/2006

   

  177

  Quyết định

  07/2012/QĐ-UBND; 17/5/2012

  Quy chế phối hợp đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin và phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  27/5/2012

   

  178

  Quyết định

  08/2012/QĐ-UBND; 18/6/2012

  Về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  28/6/2012

   

  179

  Quyết định

  03/2013/QĐ-UBND; 29/01/2013

  Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

  08/2/2013

   

  180

  Quyết định

  10/2013/QĐ-UBND; 03/5/2013

  Về việc ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển của tỉnh Quảng Trị.

  13/5/2013

  Hết hiệu lực 1 phần

  181

  Quyết định

  14/2013/QĐ-UBND; 06/6/2013

  Về việc ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị.

  16/6/2013

   

  182

  Quyết định

  21/2013/QĐ-UBND; 26/8/2013

  Về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  5/9/2013

   

  183

  Quyết định

  03/2014/QĐ-UBND; 14/01/2014

  Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  24/01/2014

   

  184

  Quyết định

  19/2014/QĐ-UBND; 26/4/2014

  Ban hành Quy định xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  6/5/2014

   

  185

  Quyết định

  24/2014/QĐ-UBND; 20/5/2014

  Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/5/2014

   

  186

  Quyết định

  29/2014/QĐ-UBND; 09/7/2014

  Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  19/7/2014

   

  187

  Quyết định

  29/2015/QĐ-UBND; 16/11/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển của tỉnh Quảng Trị

  26/11/2015

   

  188

  Quyết định

  35/2015/QĐ-UBND; 17/12/2015

  Về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  27/12/2015

   

  189

  Quyết định

  05/2017/QĐ-UBND; 18/04/2017

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và
   cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Trị

  28/04/2017

   

  190

  Quyết định

  35/2016/QĐ-UBND; 29/8/2016

  Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị

  08/9/2016

   

  191

  Quyết định

  10/2017/QĐ-UBND; 21/07/2017

  Quyết định ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thực số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/08/2017

   

  192

  Quyết định

  37/2017/QĐ-UBND; 18/12/2017

  Ban hành Quy chế Giải báo chí tỉnh Quảng Trị

  01/01/2018

   

  193

  Quyết định

  18/2017/QĐ-UBND;
   01/09/2017

  Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị

   

  15/09/2017

   

  194

  Quyết định

   07/2018/QĐ-UBND;

  18/5/2018

  Quyết định ban hành Quy chế giải thưởng văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

  28/5/2018

   

   

   

  1. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

   

  195

  Nghị quyết

  15/2015/NQ-HĐND;

  17/7/2015

  Quy định mức chi đối với công tác xây dựng hoàn thiện, kiểm tra rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp

  27/7/2015

  HHL một phần

  196

  Nghị quyết

  16/2015/NQ-HĐND

  Quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh

  27/7/2015

  HHL một phần

  197

  Nghị quyết

  32/2018/NQ-HĐND; 08/12/2018

  Về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019 - 2021

  01/01/2019

   

  198

  Quyết định

  2177/2005/QĐ-UBND; 13/9/2005

  Ban hành  Đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan Tư pháp các cấp

  23/9/2005

   

  199

  Quyết định

  19/2007/QĐ-UBND; 02/10/2007

  Về việc Ban hành Đề án Kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị

  12/10/2007

   

  200

  Quyết định

  01/2008/QĐ-UBND; 07/1/2008

  Về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật

  17/01/2008

   

  201

  Quyết định

  26/2009/QĐ-UBND; 06/11/2009

  Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Trị

  16/11/2009

   

  202

  Quyết định

  02/2012/QĐ-UBND; 30/3/2012

  Về việc ban hành quy định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/4/2012

   

  203

  Quyết định

  15/2012/QĐ-UBND; 30/11/2012

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/12/2012

   

  204

  Quyết định

  30/2013/QĐ-UBND; 11/11/2013

  Ban hành Quy chế phối hợp về tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, cập nhật, rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  21/11/2013

   

  205

  Quyết định

  14/2014/QĐ-UBND; 24/3/2014

  Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  03/4/2014

   

  206

  Quyết định

  22/2014/QĐ-UBND; 19/05/2014

  Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/06/2014

   

  207

  Quyết định

  12/2015/QĐ-UBND; 05/6/2015

  Ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/6/2015

   

  208

  Quyết định

  17/2015/QĐ-UBND; 21/8/2015

  Quy định mức chi đối với công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  31/8/2015

  Hết hiệu lực một phần

  209

  Quyết định

  18/2015/QĐ-UBND; 27/8/2015

  Quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  6/9/2015

   

  210

  Quyết định

  06/2016/QĐ-UBND; 29/02/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Trị

  10/3/2016

   

  211

  Quyết định

  13/2016/QĐ-UBND; 08/4/2016

  Ban hành Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  18/4/2016

   

  212

  Quyết định

  37/2016/QĐ-UBND; 08/9/2016

  Ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

  18/9/2016

   

  213

  Quyết định

  48/2016/QĐ-UBND; 13/12/2016

  Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị 

  23/12/2016

   

  214

  Quyết định

  16/2017/QĐ-UBND; 31/08/2017

  Về việc Bãi bỏ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy chế kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/09/2017

   

  215

  Quyết định

  17/2018/QĐ-UBND

  04/9/2018

  Về việc bãi bỏ khoản thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch

  15/9/2018

   

  216

  Quyết định

  30/2018/QĐ-UBND; 28/11/2018

  Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị

  09/12/2018

   

   

   

  1. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

   

  217

  Quyết định

  31/2011/QĐ-UBND; 19/10/2011

  Về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  29/10/2011

   

  218

  Quyết định

  18/2018/QĐ-UBND; 06/09/2018

  Quyết định V/v bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  17/9/2018

   

   

   

  1. LĨNH VỰC DÂN TỘC

   

  219

  Nghị quyết

  06/2012/NQ-HĐND; 13/4/2012

  Phê duyệt Chương trình Đề án “Giảm nghèo bền vững đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có tỷ lệ hộ nghèo cao”

  23/4/2012

   

  220

  Nghị quyết

  10/2018/NQ-HĐND, 18/7/2018

  Về chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 -2022

  28/7/2018

   

  221

  Quyết định

  06/2015/QĐ-UBND; 24/04/2015

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền  hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

  4/5/2015

   

  222

  Quyết định

  34/2014/QĐ-UBND; 21/8/2014

  Ban hành Quy chế thực hiện các chương trình, chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị

  31/8/2014

   

  223

  Quyết định

  02/2016/QĐ-UBND; 22/02/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị

  3/3/2016

   

   

   

  1. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG -  AN NINH

   

  224

  Nghị quyết

  07/2009/NQ-HĐND; 24/4/2009

  Về tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn

  4/4/2009

   

  225

  Nghị quyết

  33/2016/NQ-HĐND; 14/12/2016

  Nghị quyết về việc quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  24/12/2016

   

  226

  Nghị quyết

  34/2016/NQ-HĐND; 14/12/2016

  Nghị quyết về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liên tỉnh Quảng Trị

  24/12/2016

   

  227

  Nghị quyết

  32/2017/NQ-HĐND,

  Về một số chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng trị giai đoạn 2018 -2021

  01/01/2018

   

  228

  Quyết định

  258/2004/QĐ-UB; 13/2/2004

  Ban hành Quy chế hoạt động của các tổ chức, lực lượng trên đảo Cồn Cỏ

  13/2/2004

   

  229

  Quyết định

  1095/2004/QĐ-UB; 27/4/2004

  Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan chức năng hoạt động tại các cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam- Lào thuộc địa phận Quảng Trị

  27/4/2004

   

  230

  Quyết định

  38/2008/QĐ-UBND; 28/11/2008

  Về việc Ban hành Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của tỉnh Quảng Trị

  8/12/2008

   

  231

  Quyết định

  22/2011/QĐ-UBND; 23/8/2011

  Ban hành Quy chế hoạt động trong khu vực phòng thủ

  02/9/2011

   

  232

  Quyết định

  04/2012/QĐ-UBND; 27/4/2012

  Về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  1/7/2012

   

  233

  Quyết định

  32/2014/QĐ-UBND; 22/7/2014

  Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/8/2014

   

  234

  Quyết định

  28/2015/QĐ-UBND; 05/11/2015

  Ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/11/2015

   

  235

  Quyết định

  09/2016/QĐ-UBND; 29/3/2016

  Ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Quảng Trị

  8/4/2016

  Hết HL 1 phần

  236

  Quyết định

  30/2017/QĐ-UBND;
   15/11/2017

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  25/11/2017

   

  237

  Quyết định

  06/2018/QĐ-UBND, 26/3/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Quảng Trị

  16/4/2018

   

  238

  Quyết định

  31/2018/QĐ-UBND, 29/11/2018

  Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/12/2018

   

  239

  Quyết định

  32/2018/QĐ-UBND

  29/11/2018

  Về việc Bãi bỏ Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/12/2018

   

   

   

  1. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND

   

  240

  Nghị quyết

  13/2017/NQ-HĐND; 29/07/2017

  Quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  08/08/2017

   

  241

  Quyết định

  08/2011/QĐ-UBND; 14/4/2011

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

  24/4/2011

   

  242

  Quyết định

  23/2016/QĐ-UBND; 24/6/2016

  Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

  5/7/2016

   

  243

  Quyết định

  54/2016/QĐ-UBND; 30/12/2016

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị

  10/1/2017

   

  244

  Quyết định

  14/2017/QĐ-UBND; 09/08/2017

  Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

  19/08/2017

   

  245

  Quyết định

  30/2014/QĐ-UBND; 14/7/2014

  Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  24/7/2014

   

  246

  Quyết định

  12/2018/QĐ-UBND, 31/7/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy chế phối hợp trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/8/2018

   

  247

  Quyết định

  15/2018/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Quảng trị ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

  07/9/2018

   

   

   

  1. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

   

  248

  Nghị quyết

  12/2011/NQ-HĐND 12/8/2011

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  22/8/2011

   

  249

  Nghị quyết

  02/2017/NQ-HĐND 22/5/2017

  Về việc quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/7/2017

   

   

   

  1. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

  250

  Nghị quyết

  10f/2003/NQ-HĐND; 30/7/2003

  Ban hành quy định về xây dựng, phê duyệt và thực hiện quy ước

  9/8/2003

   

  251

  Nghị quyết

  4.6/2005/NQ-HĐND;  22/4/2005

  Về đặt tên đường phố tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh lần thứ nhất

  2/5/2005

   

  252

  Nghị quyết

  03/2008/NQ-HĐND; 8/4/2008

  Về việc đặt tên đường phố thị trấn Khe Sanh và thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa

  18/4/2008

   

  253

  Nghị quyết

  05/2009/NQ-HĐND; 24/4/2009

  Về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao; xây dựng thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cơ sở và phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

  4/4/2009

  Hết hiệu lực 1 phần

  254

  Nghị quyết

  20/2009/NQ-HĐND; 30/7/2009

  Về việc đặt tên đường tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong và đặt tên, điều chỉnh tên đường, phố, công trình công cộng tại thị xã Quảng Trị

  9/8/2009

   

  255

  Nghị quyết

  04/2010/NQ-HĐND; 20/4/2010

  Về quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch huyện đảo Cồn Cỏ đến năm 2015, có tính đến năm 2020

  30/4/2010

   

  256

  Nghị quyết

  05/2010/NQ-HĐND; 20/4/2010

  Về việc quy định đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/4/2010

   

  257

  Nghị quyết

  04/2012/NQ-HĐND; 13/4/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị quyết số 5/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao; xây dựng thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cơ sở và phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

  23/4/2012

   

  258

  Nghị quyết

  05/2012/NQ-HĐND; 13/4/2012

  Về việc đặt tên, đổi tên và điều chỉnh tên đường thuộc thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

  23/4/2012

   

  259

  Nghị quyết

  35/2017/NQ-HĐND; 14/12/2017

  Về việc thông qua Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

  24/12/2017

   

  260

  Nghị quyết

   13/2018/NQ-HĐND; 12/9/2018

  Về việc đặt tên Công viên Fidel tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

  12/9/2018

   

  261

  Quyết định

  817/2005/QĐ-UBND; 05/5/2005

  Đặt tên đường phố thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

  15/5/2005

   

  262

  Quyết định

  969/2005/QĐ-UB; 20/5/2005

  Ban hành quy định tổ chức lễ hội Cách mạng tại Quảng Trị

  30/5/2005

   

  263

  Quyết định

  23/2006/QĐ-UBND; 26/01/2006

  Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  5/2/2006

  Hết hiệu lực 1 phần

  264

  Quyết định

  610/QĐ-UBND; ngày 10/4/2009

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND ngày 26/01/2006 của UBND tỉnh về Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/4/2009

   

  265

  Quyết định

  79/2006/QĐ-UBND; 23/11/2006

  Về việc Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu Dịch vụ - Du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt đến năm 2015, có tính đến năm 2020

  3/12/2006

  Hết hiệu lực 1 phần

  266

  Quyết định

  81/2006/QĐ-UBND; 4/12/2006

  Ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

  14/12/2006

   

  267

  Quyết định

  07/2007/QĐ-UBND; 28/3/2007

  Về việc Đặt tên công viên (Công viên Lê Duẩn)

  8/4/2007

   

  268

  Quyết định

  29/2007/QĐ-UBND; 25/12/2007

  Về việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng khu Dịch vụ- Du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng- Vịnh Mốc đến năm 2015 có tính đến năm 2020

  4/1/2008

   

  269

  Quyết định

  30/2007/QĐ-UBND; 28/12/2007

  Về việc phê duyệt Quy hoạch hoạt động nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020

  05/02/2011

   

  270

  Quyết định

  03/2011/QĐ-UBND; 26/01/2011

  Phê duyệt quy hoạch bổ sung cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 định hướng đến 2020

  5/2/2011

   

  271

  Quyết định

  17/2013/QĐ-UBND; 24/6/2013

  Ban hành Quy chế giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên, tỉnh Quảng Trị.

  4/7/2013

   

  272

  Quyết định

  18/2013/QĐ-UBND; 24/6/2013

  Ban hành Quy chế xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  4/7/2013

   

   

  273

  Quyết định

  12/2014/QĐ-UBND; 20/3/2014

  Ban hành chính sách củng cố, khôi phục và phát triển nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/3/2014

   

   

  274

  Quyết định

  43/2016/QĐ-UBND; 19/10/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị. 

  29/10/2016

   

  275

  Quyết định

   07/2018/QĐ-UBND; 18/5/2018

  Quyết định ban hành Quy chế giải thưởng văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

  28/5/2018

   

   

  XIII. LĨNH VỰC Y TẾ  

   

  276

  Nghị quyết

  08/2008/NQ-HĐND; 8/4/2008

  Về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Quảng Trị đến năm 2020

  18/4/2008

  Hết hiệu lực 1 phần

  277

  Nghị quyết

  11/2013/NQ-HĐND; 31/5/2013

  Về việc nâng cao năng lực hệ thống y tế huyện, thành phố, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố đến năm 2020

  10/6/2013

   

  278

  Nghị quyết

  11/2017/NQ-HĐND; 29/07/2017

  về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030

  08/08/2017

   

  279

  Nghị quyết

  12/2017/NQ-HĐND; 29/07/2017

  Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  1/10/2017

   

  280

  Quyết định

  487/2005/QĐ-UB; 28/3/2005

  Bổ sung đối tượng được hưởng quyền lợi từ Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

  8/4/2005

   

  281

  Quyết định

  801/2005/QĐ-UBND; 29/4/2005

  Quy định mức phụ cấp đối với nhân viên Y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  9/5/2005

   

  282

  Quyết định

  26/2014/QĐ-UBND; 20/6/2014

  ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/6/2014

  Hết hiệu lực 1 phần

  283

  Quyết định

  01/2015/QĐ-UBND; 21/01/2015

  Về việc sửa đổi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 về việc ban hành Quy chế quản lý và quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  31/01/2015

   

  284

  Quyết định

  26/2015/QĐ-UBND; 24/11/2015

  Về việc quy định mức giá thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  04/12/2015

   

  285

  Quyết định

  10/2016/QĐ-UBND; 29/3/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  8/4/2016

   

  286

  Quyết định

  44/2016/QĐ-UBND; 15/11/2016

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở y tế tỉnh Quảng Trị. 

  25/11/2016

   

  287

  Quyết định

  34/2017/QĐ-UBND; 27/11/2017

  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

  7/12/2017

   

  288

  Quyết định

  20/2017/QĐ-UBND; 05/09/2017

  Về việc giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  05/09/2017

   

   

  XIV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

   

  289

  Nghị quyết

  19/2009/NQ-HĐND; 30/7/2009

  Về thành lập Trung tâm chữa bệnh – giáo dục – lao động xã hội tỉnh Quảng Trị

  09/8/2009

   

  290

  Nghị quyết

  04/2014/NQ-HĐND; 25/4/2014

  Quy hoạch  hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  05/5/2014

   

  291

  Quyết định

  12/2013/QĐ-UBND; 30/5/2013

  Ban hành Quy chế tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  10/6/2013

   

  292

  Quyết định

  15/2013/QĐ-UBND; 19/6/2013

  Về việc ban hành Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  29/6/2013

   

  293

  Quyết định

  20/2016/QĐ-UBND; 03/3/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

  13/3/2016

   

  294

  Quyết định

  14/2016/QĐ-UBND; 16/4/2016

  Về việc ban hành danh mục, mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  26/4/2016

   

  295

  Quyết định

  36/2017/QĐ-UBND; 05/12/2017

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng trị

  15/12/2017

   

  296

  Quyết định

  40/2017/QĐ-UBND; 26/12/2017

  về việc ban hành Quy định mức đóng góp, quản lý và sử dụng nguồn thu đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị

  05/01/2018

   

  297

  Quyết định

   09/2018/QĐ-UBND; 21/06/2018

  V/v Bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị

  01/7/2018

   

  298

  Quyết định

   10/2018/QĐ-UBND; 21/6/2018

  V/v bãi bỏ Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quy định mức trợ cấp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng trị

  01/7/2018

   

   

  XV.  LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

   

  299

  Nghị quyết

  08/2014/NQ-HĐND; 25/7/2014

  Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 -2020

  5/8/2014

   

  300

  Nghị quyết

  31/2017/NQ-HĐND; ngày 14/12/2017

  Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đọan 2017 -2025

  24/12/2017

   

  301

  Quyết định

  209/1999/QĐ-UB; 12/2/1999

  Về việc ban hành Quy chế giải thưởng sáng tạo tỉnh Quảng Trị

  12/2/1999

  hết hiệu lực 1 phần

  302

  Quyết định

  2084/2004/QĐ-UB; 05/7/2004

  Ban hành Quy chế về hoạt động và quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/7/2004

   

  303

  Quyết định

  08/2009/QĐ-UBND; 15/4/2009

  Về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  25/4/2009

   

  304

  Quyết định

  39/2006/QĐ-UBND; 06/4/2006

  Thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

  16/4/2006

   

  305

  Quyết định

  15/2010/QĐ-UBND; 29/11/2010

  Về hoạt động tư vấn, phản biện, và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

  9/12/2010

   

  306

  Quyết định

  26/2013/QĐ-UBND; 25/10/2013

  Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  5/11/2013

   

  307

  Quyết định

  33/2013/QĐ-UBND; 13/12/2013

  Về việc ban hành Quy chế phối thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

  23/12/2013

   

   

  308

  Quyết định

  46/2014/QĐ-UBND; 17/12/2014

  Quy chế giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị

  27/12/2014

   

  309

  Quyết định

  14/2015/QĐ-UBND; 25/6/2015

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

  5/7/2015

   

  310

  Quyết định

  32/2015/QĐ-UBND; 16/12/2015

  Về việc ban hành quy định về định mức xây dựng phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Trị

  26/12/2015

   

  311

  Quyết định

  11/2016/QĐ-UBND; 31/3/2016

  Ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/4/2016

   

  312

  Quyết định

  52/2016/QĐ-UBND; 21/12/2016

  Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  1/1/2017

   

   

  XVI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

  313

  Nghị quyết

  19/2012/NQ-HĐND; 17/8/2012

  Về quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012 – 2020 của tỉnh Quảng Trị

  27/8/2012

   

  314

  Nghị quyết

  01/2014/NQ-HĐND; 25/4/2014

  Về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

  05/5/2014

   

  315

  Nghị quyết

  27/2016/NQ-HĐND; 14/12/2016

  Về chương trình kiên cố hóa kênh mương tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

  01/1/2017

   

  316

  Nghị quyết

  03/2017/NQ-HĐND; 23/5/2017

  Về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025

  01/7/2017

   

  317

  Nghị quyết

  04/2017/NQ-HĐND; 23/5/2017

  Kiện toàn mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020

  01/7/2017

   

  318

  Nghị quyết

  30/2017/NQ-HĐND; 14/12/2017

  Về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

  24/12/2017

   

  319

  Nghị quyết

   03/2018/NQ-HĐND; 18/7/2018

  Về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng trị giai đoạn 2018 -2020

  01/8/2018

   

  320

  Quyết định

  53/2006/QĐ-UBND; 14/06/2006

  Phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 có tính đến năm 2020

  24/06/2006

   

   

  321

  Quyết định

  09/2013/QĐ-UBND; 09/4/2013

  Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị.

  19/4/2013

   

  322

  Quyết định

  12/2014/QĐ-UBND; 20/3/2014

  Ban hành chính sách củng cố, khôi phục và phát triển nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/3/2014

   

   

  323

  Quyết định

  44/2014/QĐ-UBND; 28/11/2014

  Ban hành Quy định về huy động các nguồn lực và mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

  08/12/2014

   

  324

  Quyết định

  22/2015/QĐ-UBND; 18/9/2015

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  28/9/2015

   

  325

  Quyết định

  21/2015/QĐ-UBND; 14/9/2015

  Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020

  24/9/2015

  Hết hiệu lực 1 phần

   

  326

  Quyết định

  37/2015/QĐ-UBND; 23/12/2015

  Về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ di dân ra đảo Cồn Cỏ

  02/01/2016

  Hết hiệu lực 1 phần

  327

  Quyết định

  05/2016/QĐ-UBND; 25/2/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

  6/3/2016

   

  328

  Quyết định

  24/2016/QĐ-UBND; 28/6/2016

  Ban hành Quy định về giao khoán quản lý, bảo vệ, khai thác tỉa thưa rừng trồng phòng hộ và hưởng lợi của Dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, vốn vay Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)

  08/7/2016

   

  329

  Quyết định

  27/2016/QĐ-UBND; 13/7/2016

  Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ

  23/7/2016

   

  330

  Quyết định

  32/2016/QĐ-UBND; 15/8/2016

  Ban hành Quy định danh mục, định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề, dịch vụ nông thôn thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  25/8/2016

   

  331

  Quyết định

  55/2016/QĐ-UBND; 30/12/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, vốn vay phát triển sản xuất,  kinh doanh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/1/2017

   

  332

  Quyết định

  33/2017/QĐ-UBND; 23/11/2017

  Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và tiền nước để phục vụ các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  5/12/2017

   

  333

  Quyết định

  23/2017/QĐ-UBND;
  07/09/2017

  ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

  20/09/2017

   

  334

  Quyết định

  27/2017/QĐ-UBND; 25/10/2017

  Ban hành quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/11/2017

   

  335

  Quyết định

  17/2017/QĐ-UBND; 01/09/2017

  Ban hành Quy định về phân cấp quản lý và phạm vi bảo vệ đê điều, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển tỉnh Quảng Trị

  15/09/2017

   

  336

  Quyết định

  13/2017/QĐ-UBND; 01/08/2017

  Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn xét chọn, hợp đồng, quản lý, sử dụng đối với khuyến nông và thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020

  15/08/2017

   

  337

  Quyết định

   02/2018/QĐ-UBND; 18/01/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

  29/01/2018

   

  338

  Quyết định

   08/2018/QĐ-UBND; 25/5/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ di dân ra đảo Cồn cỏ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị

  05/6/2018

   

  339

  Quyết định

   26/2018/QĐ-UBND; 15/10/2018

  Ban hành Quy định mức hỗ trợ cho hộ gia đình và chi phí quản lý Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020

  25/10/2018

   

  340

  Quyết định

   35/2018/QĐ-UBND; 21/12/2018

  Quyết định v/v Ban hành Quy định về cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đên đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2019

   

   

  XVII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI  

   

  341

  Nghị quyết

  13/2010/NQ-HĐND; 23/7/2010

  Sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa V

  2/8/2010

  Hết hiệu lực 1 phần

  342

  Nghị quyết

  07/2014/NQ-HĐND; 25/7/2014

  Về Chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2015 - 2020

  4/8/2014

   

   

   

  343

  Quyết định

  41/2016/QĐ-UBND; 27/9/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị.

  7/10/2016

   

  344

  Quyết định

  22/2016/QĐ-UBND; 24/6/2016

  Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  05/7/2016

  •  

  345

  Quyết định

  31/2016/QĐ-UBND; 01/8/2016

  Về việc Quy định cước vận tải hàng hoá bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  11/8/2016

  •  

  346

  Quyết định

  38/2017/QĐ-UBND; 25/12/2017

  Ban hành Quy định quản lý cầu phao dân sinh ngang sông và nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  04/01/2018

   

   

  XVIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

   

  347

  Nghị quyết

  02/2009/NQ-HĐND; 24/4/2009

  Về quy hoạch tổng thể  phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

  4/4/2009

   

  348

  Nghị quyết

  21/2014/NQ-HĐND; 10/12/2014

  Về Chương trình, dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh; quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C

  1/1/2015

   

  349

  Nghị quyết

  27/2015/NQ-HĐND; 11/12/2015

  Về phê duyệt và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020

  21/12/2015

   

  350

  Nghị quyết

  12/2016/NQ-HĐND; 19/8/2016

  Về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020

  29/8/2016

   

  351

  Nghị quyết

  15/2016/NQ-HĐND; 19/8/2016

  Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  29/8/2016

   

  352

  Nghị quyết

  16/2016/NQ-HĐND; 19/8/2016

  Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2017 - 2020

  29/8/2016

   

  353

  Nghị quyết

   02/2018/NQ-HĐND; 18/7/2018

  Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2021

  28/7/2018

   

  354

  Nghị quyết

  24/2018/NQ-HĐND; 08/12/2018

   về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2019

  08/12/2018

   

  355

  Nghị quyết

  23/2018/NQ-HĐND; 08/12/2018

   về kế hoạch sử dụng phần vốn dự phòng ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

  18/12/2018

   

  356

  Nghị quyết

  22/2018/NQ-HĐND; 08/12/2018

  Nghị quyết về bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

  18/12/2018

   

  357

  Nghị quyết

  17/2018/NQ-HĐND; 08/12/2018

  Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH năm 2019

  18/12/2018

   

  358

  Nghị quyết

  26/2016/NQ-HĐND; 14/12/2016

  Về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020

  24/12/2016

   

  359

  Nghị quyết

  05/2017/NQ-HĐND; 23/5/2017

  Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017 - 2020

  01/7/2017

   

  360

  Nghị quyết

  23/2017/NQ-HĐND; 14/12/2017

  Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

  14/12/2017

   

  361

  Quyết định

  17/2010/QĐ-UBND; 18/10/2010

  Ban  hành chính sách  hỗ trợ xây dựng kết cấu  hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  28/10/2010

   

  362

  Quyết định

  12/2011/QĐ-UBND; 01/6/2011

  Ban hành Quy trình lập, thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  11/6/2011

   

  363

  Quyết định

  28/2013/QĐ-UBND; 01/11/2013

  Ban hành Quy trình lập, thực hiện và theo dõi, đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  11/11/2013

   

  364

  Quyết định

  02/2014/QĐ-UBND; 07/1/2014

  Về việc phân cấp ủy quyền quyết định đầu tư và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  17/01/2014

  hết hiệu lực 1 phần

   

  365

  Quyết định

  37/2014/QĐ-UBND; 16/9/2014

  Ban hành quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch  ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  26/9/2014

   

  366

  Quyết định

  04/2015/QĐ-UBND; 26/3/2015

  Ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  05/4/2015

   

  367

  Quyết định

  21/2016/QĐ-UBND; 06/6/2016

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

  16/6/2016

   

  368

  Quyết định

  16/2016/QĐ-UBND; 27/4/2016

  Ban hành Quy định thực hiện ký Quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  07/5/2016

   

  369

  Quyết định

  39/2016/QĐ-UBND; 21/9/2016

  Ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/10/2016

   

  370

  Quyết định

  03/2017/QĐ-UBND;
  14/03/2017

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  25/03/2017

   

  371

  Quyết định

   03/2018/QĐ-UBND; 25/01/2018

  Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đối với các dự án đầu tư thực hiện ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  04/02/2018

   

   

  XIX. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  372

  Nghị quyết

  12/2008/NQ-HĐND; 24/7/2008

  Luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

  3/8/2008

  Hết hiệu lực 1 phần

  373

  Nghị quyết

  28/2010/NQ-HĐND; 10/12/2010

  Về việc chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập

  20/12/2010

  Hết hiệu lực 1 phần.

  374

  Nghị quyết

  16/2012/NQ-HĐND; 17/8/2012

  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 28/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập

  27/8/2012

   

  375

  Nghị quyết

  17/2012/NQ-HĐND; 17/8/2012

  Về phổ cập bậc trung học tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012 - 2020

  27/8/2012

   

  376

  Nghị quyết

  20/2015/NQ-HĐND; 17/7/2015

  Về việc quy hoạch và phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  27/7/2015

   

  377

  Nghị quyết

  31/2016/NQ-HĐND; 14/12/2016

  Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  24/12/2016

   

  378

  Nghị quyết

  07/2017/NQ-HĐND; 23/5/2017

  Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng  chính sách tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  23/5/2017

   

  379

  Nghị quyết

  34/2017/NQ-HĐND; ngày 14/12/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của HĐND tỉnh về luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

  24/12/2017

   

  380

  Nghị quyết

  35/2018/NQ-HĐND; 08/12/2018

   về thực hiện chế độ lương và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị

  18/12/2018

   

  381

  Nghị quyết

  34/2018/NQ-HĐND; 08/12/2018

  Nghị quyết về việc thông qua Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021

  18/12/2018

   

  382

  Quyết định

  23/2005/QĐ-UB; 05/1/2005

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

  15/01/2005

   

  383

  Quyết định

  02/2013/QĐ-UBND;

  21/ 01/2013

  Về việc ban hành quy định dạy thêm học thêm

  31/01/2013

   

  384

  Quyết định

  07/2016/QĐ-UBND; 03/3/2016

  Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

  13/03/2016

   

   

  XX. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG  

   

  385

  Nghị quyết

  13/2007/NQ-HĐND; 10/8/2007

  Về quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại – du lịch Quảng Trị và tuyến hành lang kinh tế Đông Tây giai đoạn 2007 – 2010, tầm nhìn đến năm 2020

  20/8/2007

  Hết hiệu lực 1 phần

  386

  Nghị quyết

  18/2012/NQ-HĐND; 17/8/2012

  Về quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  27/8/2012

   

  387

  Nghị quyết

  03/2013/NQ-HĐND; 31/5/2013

  Về quy hoạch phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo

  10/6/2013

   

  388

  Nghị quyết

  09/2014/NQ-HĐND; 25/7/2014

  Về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  4/8/2014

   

  389

  Quyết định

  1933/2002/QĐ-UB; 10/9/2002

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tại khu thương mại Lao Bảo

  10/9/2002

   

  390

  Quyết định

  2633/2002/QĐ-UB; 10/12/2002

  Ban hành Quy định quản lý hàng hóa nhập khẩu để tiêu thụ tại khu Thương mại Lao Bảo

  10/12/2002

   

  391

  Quyết định

  13/2012/QĐ-UBND; 04/10/2012

  Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 định hướng đến năm 2025

  14/10/2012

   

  392

  Quyết định

  20/2013/QĐ-UBND; 18/7/2013

  Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo.

  28/7/2013

   

  393

  Quyết định

  53/2014/QĐ-UBND; 30/12/2014

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  09/01/2015

   

   

  394

  Quyết định

  41/2015/QĐ-UBND; 29/12/2015

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí
  xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  08/01/2016

   

  395

  Quyết định

  34/2016/QĐ-UBND; 29/8/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

  8/9/2016

  •  

  396

  Quyết định

  46/2016/QĐ-UBND; 30/11/2016

  Phân cấp quản lý nhà nước về an  toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

  10/12/2016

  •  

  397

  Quyết định

  32/2017/QĐ-UBND;
  20/11/2017

  Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp
  hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/12/2017

   

  398

  Quyết định

  26/2017/QĐ-UBND; 20/09/2017

  Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/10/2017

   

  399

  Quyết định

  19/2017/QĐ-UBND; 01/09/2017

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/09/2017

   

   

  400

  Quyết định

  11/2017/QĐ-UBND; 31/07/2017

  Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị

  10/8/2017

   

  401

  Quyết định

   22/2018/QĐ-UBND; 25/9/2018

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng trị

  05/10/2018

   

  402

  Quyết định

   23/2018/QĐ-UBND; 25/9/2018

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  05/10/2018

   

  403

  Quyết định

  28/2018/QĐ-UBND; 15/10/2018

   Ban hành Quy định về phân cấp và trách nhiệm phối hợp quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

   

  25/10/2018

   

  404

  Quyết định

  34/2018/QĐ-UBND; 12/12/2018

  Quyết định v/v Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  24/12/2018

   

   

  XXI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

   

  405

  Quyết định

  2462/2005/QĐ-UB; 10/10/2005

  Ban hành danh mục hàng hóa được miễn làm thủ tục hải quan tại cổng B Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo

  20/10/2005

   

  406

  Quyết định

  22/2009/QĐ-UBND; 30/9/2009

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động lối đi từ siêu thị Thiên niên kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

  10/10/2009

   

  407

  Quyết định

  03/2010/QĐ-UBND; 02/2/2010

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Trị

  12/2/2010

   

  408

  Quyết định

  09/2015/QĐ-UBND; 20/5/2015

  Quy định việc quản lý xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh  tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

  30/5/2015

  Hết hiệu lực 1 phần

   

  409

  Quyết định

  43/2015/QĐ-UBND; 31/12/2015

  Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc quản lý xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị

  10/1/2016

   

  410

  Quyết định

  25/2016/QĐ-UBND; 06/7/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

  16/7/2016

   

  411

  Quyết định

   14/2018/QĐ-UBND; 20/8/2018

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/8/2018

   

  XXII. LĨNH VỰC THANH TRA

  412

  Nghị quyết

  89/2006/NQ-HĐND; 9/12/2006

  Về việc Thông qua đề án đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  19/12/2006

   

  413

  Quyết định

  07/2008/QĐ-UBND; 20/02/2008

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị

  2/3/2008

   

  414

  Quyết định

  03/2015QĐ-UBND; 16/3/2015

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

  26/3/2015

   

   

   

   

  Tổng số: 414 văn bản (113 Nghị quyết, 301 Quyết định)

   

   

                 

   

   

   

   

   

                                                                                                       

   

   

  Tài liệu đính kèm: