Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

    Mẫu số 03.

  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ

  của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số   245 /QĐ-UBND ngày  29 / 01  /2019 của UBND tỉnh)

  ---------------------------------------

   

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng,

  năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực,

  ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

  LĨNH VỰC NỘI VỤ

  01

  Nghị quyết

  06/2008/NQ-HĐND

  08/4/2008

  Về ban hành chính sách và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số  giai đoạn 2008 – 2010, chiến lược đến năm 2020

  Do Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025, chiến lược đến năm 2030 thay thế

  28/7/2018

  02

  Nghị quyết

  04/2009/NQ-HĐND; 24/4/2009

  Sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích đào tạo, thu hút và sử dụng cán bộ; chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sỹ đại học và cán bộ y tế cơ sở

  Bị thay thế bằng Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020

  10/6/2013

  03

  Quyết định

  73/2006/QĐ-UBND; 01/9/2006

  Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ công chức xã, phường, thị trấn

  Do Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ QĐ số 73/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ công chức xã, phường, thị trấn bãi bỏ

  22/9/2018

  04

  Quyết định

  01/2007/QĐ-UBND

  11/01/2007

  Về việc ủy quyền giải quyết một số công việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

  Do Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh về việc ủy quyền giải quyết một số công việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

  bãi bỏ

  10/10/2018

  05

  Quyết định

  10/2012/QĐ-UBND; 18/7/2012

  Ban hành Quy định tạm thời về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Do Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy định tạm thời về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bãi bỏ

  01/10/2018

  06

  Quyết định

  27/2013/QĐ-UBND; 29/10/2013

  Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng

  Do Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND 21/11/2018 Ban hành Quy chế thi đua - khen thưởng tỉnh Quảng trị thay thế

  01/12/2018

   

  LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

   

   

  07

  Nghị quyết

  7.6/2006/NQ-HĐND; 22/7/2006

  Về việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành một số loại phí trên địa bàn tỉnh

  Do Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 về việc ban hành các khoản  phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bãi bỏ

  01/01/2015

  08

  Nghị quyết

  01/2010/NQ-HĐND; 20/4/2010

  Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

  Đã bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND ngày  08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng trị.

  18/12/2018

  09

  Nghị quyết

  07/2013/NQ-HĐND; 31/5/2013

  Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Do Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thay thế

  01/01/2019

  10

  Nghị quyết

  24/2014/NQ-HĐND; 10/12/2014

  Về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Do Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 Quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thay thế

  18/12/2018

  11

  Quyết định

  852/2004/QĐ-UB; 31/3/2004

  Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu

  Đã thực hiện xong

  01/01/2007

  12

  Quyết định

  71/2006/QĐ-UBND; 17/8/2006

  Quy định mức thu phí sử dụng cảng cá đảo Cồn Cỏ và phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Do Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thay thế

  03/01/2015

  13

  Quyết định

  04/2011/QĐ-UBND; 16/02/2011

  Phân cấp và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Do Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thay thế

  03/01/2015

  14

  Quyết định

  13/2011/QĐ-UBND

  Về việc quy định đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Do Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thay thế

  22/10/2015

  15

  Quyết định

  06/2014/QĐ-UBND; 24/01/2014

  Quy định doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế GTGT) và chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp

  Do Quyết định 13/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định doanh thu tối thiểu ( đã bao gồm thuế GTGT) và chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp thay thế

  26/6/2015

  16

  Quyết định

  39/2015/QĐ-UBND; 24/12/2015

  Về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh

  Đã thực hiện xong

  01/01/2018

  17

  Quyết định

  40/2015/QĐ-UBND; 24/12/2015

  Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các huyện, thị xã, thành phố

  Đã thực hiện xong

  01/01/2018

  18

  Quyết định

  18/2016/QĐ-UBND

  ngày 13/5/2016

  Về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Do Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh bãi bỏ

  22/01/2018

  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND, UBND

  19

  Quyết định

  89/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

  Ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Quảng trị

  Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số  15/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Quảng trị ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Quảng trị

  07/9/2018

  20

  Quyết định

  16/2014/QĐ-UBND, ngày 27/3/2014

  Ban hành Quy chế phối hợp trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số  12/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị

  10/8/2018

  LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  21

  Nghị quyết

  28/2017/NQ-HĐND

  14/12/2017

  Chấp thuận chủ trương thu hồi đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trong năm 2018

  Đã thực hiện xong

  01/01/2019

  22

  Quyết định

  19/2011/QĐ-UBND; 26/7/2011

  Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Do Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thay thế

  01/01/2019

  23

  Quyết định

  36/2014/QĐ-UBND; ngày 12/9/2014

  Về việc ban hành đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh

  Đã được thay thế bằng các Quyết định: Quyết định 20/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 Ban hành Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định 11/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh ban hành đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/10/2018

  LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  24

  Quyết định

  199/QĐ-UBND  ngày 04/02/2015

  Ban hành Quy chế giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

  Đã được thay thế bằng Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND  ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị Ban hành Quy chế giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

  28/5/2018

   

  LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN NINH

   

  25

  Nghị quyết

  02/2012/NQ-HĐND; ngày 13/4/2012

  Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng trị

  Đã bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND ngày  08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng trị.

  18/12/2018

  26

  Quyết định

  32/2011/QĐ-UBND; 21/11/2011

  Về việc ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Do Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 Về việc Bãi bỏ Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bãi bỏ

  10/12/2018

   

  LĨNH VỰC TƯ PHÁP

  27

  Nghị quyết

  03/2014/NQ-HĐND; 25/4/2014

  Nghị quyết về quy định mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Do Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành các khoản  phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2017

  28

  Quyết định

  19/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007

  Về việc ban hành Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị

  Đã bị bãi bỏ bằng Quyết định số  30/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh Quảng trị về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị

  09/12/2018

  LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

  29

  Quyết định

  16/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013

  Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Đã bị bãi bỏ bằng Quyết định số  18/2018/QĐ-UBND ngày 06/09/2018 của UBND tỉnh Quảng trị Về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  17/9/2018

   

   

   

  LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

   

   

  30

  Quyết định

  50/2006/QĐ-UBND; 02/6/2006

  Ban hành Đề án Tăng cường cán bộ làm công tác Xóa đói giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực miền núi

  Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018
   v/v Bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

  1/7/2018

   

  31

  Quyết định

  18/2010/QĐ-UBND; 22/11/2010

  Về việc quy định mức trợ cấp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 21/06/2018 V/v bãi bỏ Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quy định mức trợ cấp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  1/7/2018

   

   

   

  LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

   

  32

  Quyết định

  42/2014/QĐ-UBND; 29/10/2014

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định 02/2018/QĐ-UBND 18/01/2018
  Về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

  29/01/2018

   

   

   

  LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẤU TƯ

   

   

  33

  Nghị quyết

  19/2017/NQ-HĐND; 14/12/2017

  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

  Đã thực hiện xong

  01/01/2019

   

  34

  Nghị quyết

   01/2018/NQ-HĐND; 18/7/2018

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

  Đã thực hiện xong

  01/01/2019

   

  35

  Nghị quyết

  24/2017/NQ-HĐND; 14/12/2017

  Về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2018

  Đã thực hiện xong

  01/01/2019

   

   

   

  LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

   

   

  36

  Quyết định

  27/2011/QĐ-UBND; 19/9/2011

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Đã được thay thế bởi Quyết định 23/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  05/10/2018

   

  37

  Quyết định

  16/2011/QĐ-UBND; 11/7/2011

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Đã được thay thế bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  24/12/2018

   

  LĨNH VỰC XÂY DỰNG

   

  38

  Quyết định

  52/2006/QĐ-UBND; 12/6/2006

  Ủy quyền cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng dưới vĩa hè và quản lý, sử dụng vĩa hè vào mục đích dân sinh

  Đã được thay thế bằng Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 07/12/2007  Về việc Ủy quyền, phân cấp quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường và cấp giấy phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật dưới hè phố các trục đường thị xã Đông Hà và thị xã Quảng Trị

  17/12/2007

   

  Tổng số: 38 văn bản

  II.  VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

                   

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: