Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Tập hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Tập hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Thời điểm có hiệu lực

  Ghi chú

  I-LĨNH VỰC  NỘI VỤ; NGOẠI VỤ; THI HÀNH PHÁP LUẬT; DÂN TỘC; AN NINH-QUỐC PHÒNG

  1

  Nghị quyết

  05/2000/NQ-HĐND

  ngày 21/01/2000

  Về việc đề nghị tách xã Lộc Thanh (thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) thành 02 xã Thanh Loà và Lộc Yên.

  31/01/2000

   

  2

  Nghị quyết

  17/2001/NQ-HĐNDK13

  ngày 20/7/2001

  Về việc đề nghị thành lập thành phố Lạng Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn.

  30/7/2001

   

  3

  Nghị quyết

  44/2003/NQ-HĐNDKXIII ngày 28/7/2003

  Phê chuẩn Tờ trình của UBND tỉnh về chế độ phụ cấp đối với các chức danh của HĐND các cấp hoạt động kiêm nhiệm.

  07/8/2003

   

  4

  Nghị quyết

  23/2004/NQ- HĐNDKXIV

  ngày 26/7/2004

  Về việc thành lập Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

  31/7/2004

   

  5

  Nghị quyết

  33/2004/NQ/ HĐNDKXIV

  ngày 16/12/2004

  Về việc phê chuẩn số lượng, cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện và thành phố.

  26/12/2004

   

  6

  Nghị quyết

  40/2005/NQ-HĐND

  ngày 05/8/2005

  Về việc thông qua Tờ trình của UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị công nhận thị trấn Đồng Đăng huyện Cao Lộc là đô thị loại IV.

  15/8/2005

   

  7

  Nghị quyết

  61/2006/NQ-HĐND

  ngày 22/7/2006

  Về việc thành lập Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Lạng Sơn.

  01/8/2006

   

  8

  Nghị quyết

  98/2007/NQ-HĐND

  ngày 15/11/2007

  Về chính sách đối với cán bộ luân chuyển.

  25/11/2007

   

  9

  Nghị quyết

  108/2007/NQ-HĐND

  ngày 15/12/2007

  Về việc thông qua hồ sơ và kết quả phân loại hành chính tỉnh Lạng Sơn theo Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ.

   

  25/12/2007

   

  10

  Nghị quyết

  10/2008/NQ-HĐND ngày 21/7/2008

  Về việc quy định tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố tại thành phố Lạng Sơn.

  31/7/2008

   

  11

  Nghị quyết

  76/2012/NQ-HĐND

  ngày 13/7/2012

  Về trích lập, quản lý Quỹ thi đua, khen thưởng trong dự toán ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

   

  21/7/2012

   

  12

  Nghị quyết

  111/2013/NQ-HĐND

  ngày 31/7/2013

  Về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn.

  10/8/2013

   

  13

  Nghị quyết

  10/2016/NQ-HĐND

  ngày 29/7/2016

  Quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn.

  10/8/2016

   

  14

   

  Nghị quyết

   

  17/2016/NQ-HĐND

  ngày 09/12/2016

  Về quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  19/12/2016

   

  15

  Nghị quyết

  20/2016/NQ-HĐND

  ngày 09/12/2016

  Ban hành Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020.

  19/12/2016

   

  16

  Nghị quyết

  25/2016/NQ-HĐND

  ngày 09/12/2016

  Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020.

  19/12/2016

   

  17

  Chỉ thị

  03/1999/CT-UB

  ngày 14/4/1999

  Về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

  24/4/1999

   

  18

  Chỉ thị

  12/2000/CT-UB

   ngày 12/9/2000

  Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý.

  22/9/2000

   

  19

  Chỉ thị

  14/2000/CT-UB

  ngày 03/10/2000

  Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình 135.

  03/10/2000

   

  20

  Chỉ thị

  18/2000/CT-UB

  ngày 30/10/2000

  Về việc tổ chức thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.

  09/11/2000

   

  21

  Chỉ thị

  12/2007/CT-UBND

  ngày 17/8/2007

  Về tăng cường công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  27/8/2007

   

  22

  Chỉ thị

  06/2008/CT-UBND

  ngày 03/7/2008

  Về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  13/7/2008

   

  23

  Chỉ thị

  17/2009/CT-UBND

  ngày 15/9/2009

  Về việc tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  25/9/2009

   

  24

  Quyết định

  191/QĐ-UB

  ngày 04/5/1994

  Về việc tách chuyển một số khu vực dân cư thuộc các xã và thị trấn của huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn.

  04/5/1994

   

  25

  Quyết định

  71/2000/QĐ-UB

  ngày 05/12/2000

  Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của cán bộ - công chức tăng cường các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới.

  05/12/2000

   

  26

  Quyết định

  19/2004/QĐ-UB

  ngày 17/02/2004

  Về việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

  03/3/2004

   

  27

  Quyết định

  36/2007/QĐ- UBND

  ngày 21/12/2007

  Ban hành chính sách cán bộ luân chuyển.

  31/12/2007

   

  28

  Quyết định

  09/2008/QĐ-UBND

  ngày 15/4/2008

  Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân.

  25/4/2008

   

  29

  Quyết định

  18/2008/QĐ-UBND

  ngày 15/8/2008

  Về việc quy định tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố tại thành phố Lạng Sơn.

  25/8/2008

   

  30

  Quyết định

  29/2008/QĐ-UBND

  ngày 27/11/2008

  Về việc giao thêm cho Phòng Tư pháp các huyện, thành phố chứng thực các việc thuộc thẩm quyền chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn.

  07/12/2008

   

  31

  Quyết định

  04/2010/QĐ-UBND

  ngày 24/9/2010

  Về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn.

  04/10/2010

   

  32

  Quyết định

  23/2012/QĐ-UBND

  ngày 30/8/2012

  Về trích lập, quản lý Quỹ thi đua, khen thưởng trong dự toán ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  09/9/2012

   

  33

  Quyết định

  06/2013/QĐ-UBND

  ngày 18/4/2013

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khối phố trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn.

  28/4/2013

   

  34

  Quyết định

  08/2013/QĐ-UBND

  ngày 25/6/2013

  Về việc ban hành Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Lạng Sơn.

  05/7/2013

   

  35

  Quyết định

  21/2013/QĐ-UBND

  ngày 11/9/2013

  Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  21/9/2013

   

  36

  Quyết định

  23/2013/QĐ-UBND

  ngày 10/10/2013

  Ban hành Quy định về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn.

   

  20/10/2013

   

  37

  Quyết định

  24/2013/QĐ-UBND

  ngày 06/11/2013

  Về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  16/11/2013

   

  38

  Quyết định

  26/2013/QĐ-UBND

  ngày 18/11/2013

  Về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  28/11/2013

   

  39

  Quyết định

  12/2014/QĐ-UBND

  ngày 07/7/2014

  Về việc ban hành Quy định quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Dự án khách sạn sân golf Hoàng Đồng- Lạng Sơn.

  17/7/2014

   

  40

  Quyết định

  13/2014/QĐ-UBND

  ngày 17/7/2014

  Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  27/7/2014

   

  41

  Quyết định

  17/2014/QĐ-UBND

  ngày 12/9/2014

  Ban hành tiêu chí và định mức phân bổ vốn Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014-2020.

  22/9/2014

   

  42

  Quyết định

  03/2015/QĐ-UBND

  ngày 15/01/2015

  Về việc ban hành Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở hàng năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  15/1/2015

   

  43

  Quyết định

  26/2015/QĐ-UBND

  ngày 22/8/2015

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

  01/9/2015

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 53/2017/QĐ-UBND) đã được công bố tại Quyết định sô 278/QĐ-UBND ngày 01/02/2018; Quyết định số  07/2018/QĐ-UBND

  44

  Quyết định

  31/2015/QĐ-UBND

  ngày 02/11/2015

  Về việc quy định mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  12/11/2015

   

  45

  Quyết định

  37/2015/QĐ-UBND

  ngày 28/12/2015

  Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.

  08/01/2016

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 22/2018/QĐ-UBND)

  46

  Quyết định

  02/2016/QĐ-UBND

  ngày 16/01/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

  26/1/2016

  - Hết hiệu lực 1 phần  (bởi QĐ số 53/2017/QĐ-UBND)

  - Đã được đã được công bố tại Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 27/01/2017 và Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

  47

  Quyết định

  03/2016/QĐ-UBND

  ngày 16/01/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn.

  26/01/2016

  - Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 18/2017/QĐ-UBND)

  - Đã được công bố tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

  48

  Quyết định

  04/2016/QĐ-UBND

  ngày 20/01/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

  30/01/2016

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 39/2018/QĐ-UBND)

  49

  Quyết định

  07/2016/QĐ-UBND

  ngày 03/02/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn.

  13/02/2016

  Đề nghị sửa đổi

  50

  Quyết định

  08/2016/QĐ-UBND

  ngày 05/02/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn.

  15/02/2016

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 06/2018/QĐ-UBND)

  51

  Quyết định

  09/2016/QĐ-UBND

  ngày 05/02/2016

  Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn.

  15/02/2016

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 17/2018/QĐ-UBND)

  52

  Quyết định

  10/2016/QĐ-UBND

  ngày 17/02/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn.

  27/02/2016

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 09/2018/QĐ-UBND)

  53

  Quyết định

  11/2016/QĐ-UBND

  ngày 17/02/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn.

  27/2/2016

   

  54

  Quyết định

  12/2016/QĐ-UBND

  ngày 29/02/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

  10/3/2016

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 01/2019/QĐ-UBND)

  55

  Quyết định

  13/2016/QĐ-UBND

  ngày 07/3/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

  17/3/2016

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 21/2018/QĐ-UBND)

  56

  Quyết định

  14/2016/QĐ-UBND

  ngày 16/3/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.

  26/3/2016

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 08/2018/QĐ-UBND)

  57

  Quyết định 

  16/2016/QĐ-UBND

  ngày 23/3/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn.

  02/4/2016

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 05/2018/QĐ-UBND)

  58

  Quyết định

  18/2016/QĐ-UBND

  ngày 20/4/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.

  30/4/2016

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 24/2018/QĐ-UBND)

  59

  Quyết định

  21/2016/QĐ-UBND

  ngày 06/5/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

  16/5/2016

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 16/2018/QĐ-UBND)

  60

  Quyết định

  22/2016/QĐ-UBND

  ngày 13/5/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

  23/5/2016

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 64/2018/QĐ-UBND)

  61

  Quyết định

  25/2016/QĐ-UBND

  ngày 30/5/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn.

  10/6/2016

   

  62

  Quyết định

  26/2016/QĐ-UBND

  ngày 31/5/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 16/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

  01/06/2016

   

  63

  Quyết định

  27/2016/QĐ-UBND

  ngày 31/5/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

  10/6/2016

   

  64

  Quyết định

  42/2016/QĐ-UBND

  ngày 13/9/2016

  Ban hành Quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2016

   

  65

  Quyết định

  43/2016/QĐ-UBND

  ngày 19/9/2016

  Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021.

  01/10/2016

   

  66

  Quyết định

  45/2016/QĐ-UBND

  ngày 19/9/2016

  Ban hành Quy định khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  29/9/2016

   

  67

  Quyết định

  01/2017/QĐ-UBND

  ngày 12/01/2017

  Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  25/01/2017

   

  68

  Quyết định

  05/2017/QĐ-UBND

  ngày 23/02/2017

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  04/3/2017

   

  69

  Quyết định

  06/2017/QĐ-UBND

  ngày 24/02/2017

  Về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020.

  06/3/2017

   

  70

   

  Quyết định

   

  07/2017/QĐ-UBND

  ngày 28/02/2017

  Về việc quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

   

  10/3/2017

   

  71

  Quyết định

  12/2017/QĐ-UBND

  ngày 13/4/2017

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện và thành phố Lạng Sơn.

  01/5/2017

   

  72

  Quyết định

  17/2017/QĐ-UBND

  ngày 25/5/2017

  Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành.

  06/6/2017

   

  73

  Quyết định

  18/2017/QĐ-UBND

  ngày 31/5/2017

  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 16/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn.

  10/6/2017

   

  74

  Quyết định

  20/2017/QĐ-UBND

  ngày 13/7/2017

  Bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  25/7/2017

   

  75

  Quyết định

   

  53/2017/QĐ-UBND

  ngày 25/9/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 16/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2017

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 39/2018/QĐ-UBND)

  76

  Quyết định

  56/2017/QĐ-UBND

  ngày 28/02/2017

  Ban hành quy định về hoạt động lưu trữ, quản lý công tác lưu trữ và hồ sơ tài liệu lưu trữ tỉnh Lạng Sơn.

  22/10/2017

   

  77

  Quyết định

  05/2018/QĐ-UBND

  ngày 30/01/2018

  Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn.

  10/02/2018

   

  78

  Quyết định

  06/2018/QĐ-UBND

  ngày 30/01/2018

  Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn.

  10/2/2018

   

  79

  Quyết định

  07/2018/QĐ-UBND

  ngày 30/01/2018

  Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

  10/02/2018

   

  80

  Quyết định

  08/2018/QĐ-UBND

  ngày 30/01/2018

  Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn.

  10/02/2018

   

  81

  Quyết định

  09/2018/QĐ-UBND

  ngày 30/01/2018

  Sửa đổi Khoản 3, Điều 3 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn.

  10/02/2018

   

  82

  Quyết định

  15/2018/QĐ-UBND

  ngày 31/01/2018

  Ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành.

  10/02/2018

   

  83

  Quyết định

  16/2018/QĐ-UBND

  ngày 31/01/2018

  Về sửa đổi điểm b, Khoản 2, Điều 3 Quyết định 21/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

  10/02/2018

   

  84

  Quyết định

  17/2018/QĐ-UBND

  ngày 31/01/2018

  Về việc sửa đổi Điều 4 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn.

  10/02/2018

   

  85

  Quyết định

  21/2018/QĐ-UBND

  ngày 05/02/2018

  Sửa đổi Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND, ngày 07/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

  20/02/2018

   

  86

  Quyết định

  22/2018/QĐ-UBND

  ngày 05/02/2018

  Sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.

  20/02/2018

   

  87

  Quyết định

  24/2018/QĐ-UBND

  ngày 13/02/2018

  Sửa đổi Điểm a, Khoản 4, Điều 3 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.

  25/02/2018

   

  88

  Quyết định

  26/2018/QĐ-UBND

  ngày 23/02/2018

  Ban hành Quy chế quy định trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh Lạng Sơn.

   

  05/3/2018

   

  89

  Quyết định

  31/2018/QĐ-UBND

  ngày 05/3/2018

  Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  15/3/2018

   

  90

  Quyết định

  34/2018/QĐ-UBND

  ngày 13/4/2018

  Về việc Bãi bỏ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

   

   

  25/4/2018

   

  91

  Quyết định

  35/2018/QĐ-UBND

  ngày 13/4/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, phó TP và tương đương thuộc sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố Lạng Sơn.

  25/4/2018

   

  92

  Quyết định

  39/2018/QĐ-UBND

  ngày 31/5/2018

  Bãi bỏ Điểm đ, Khoản 11, Điều 2, Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

   

  10/6/2018

   

   

  93

  Quyết định

  42/2018/QĐ-UBND

  ngày 12/6/2018

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

  22/6/2018

   

  94

  Quyết định

  46/2018/QĐ-UBND

  ngày 06/8/2018

  Bãi bỏ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

  20/8/2018

   

  95

  Quyết định

  57/2018/QĐ-UBND

  ngày 23/10/2018

  Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  02/11/2018

   

  96

  Quyết định

  59/2018/QĐ-UBND

  ngày 20/11/2018

  Bãi bỏ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 19/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND.

  30/11/2018

   

  97

  Quyết định

  61/2018/QĐ-UBND

  ngày 05/12/2018

  Bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/01/2019

   

  98

  Quyết định

  62/2018/QĐ-UBND

  ngày 05/12/2018

  Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn.

  20/12/2018

   

  99

  Quyết định

  63/2018/QĐ-UBND

  ngày 10/12/2018

  Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn.

  20/12/2018

   

  100

  Quyết định

  64/2018/QĐ-UBND

  ngày 12/12/2018

  Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

  24/12/2018

   

  101

  Quyết định

  65/2018/QĐ-UBND

  ngày 17/12/2018

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn.

  01/01/2019

   

  II-LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH; TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  102

  Nghị quyết

  08/2000/NQ-HĐND

  ngày 27/7/2000

  Về giữ gìn vệ sinh môi trường.

  06/8/2000

   

  103

  Nghị quyết

  49/2003/NQ-HĐNDKXIII

  ngày 22/12/2003

  Phê chuẩn phương án thành lập và huy động Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn.

  30/12/2003

   

  104

  Nghị quyết

  20/2004/NQ- HĐNDKXIV

  ngày 26/7/2004

  Về tiếp tục thực hiện một số chủ trương, biện pháp quản lý và sử dụng đất đai của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  05/8/2004

   

  105

  Nghị quyết

  05/2008/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2008

  Về việc miễn và không thu một số khoản phí, lệ phí; sửa đổi một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc huy động đóng góp của cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  31/7/2008

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi tiết 1 Điểm d khoản 1 Điều 1 NQ số 158/2014)

  106

  Nghị quyết

  06/2008/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2008

  Về việc thông qua  Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng  khoáng sản tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010, xét đến năm 2020.

  31/7/2008

   

  107

  Nghị quyết

  03/2009/NQ-HĐND

  ngày 15/7/2009

  Về việc quy định và điều chỉnh mức thu, tỷ lệ  phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu đối với một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  25/7/2009

  - Hết hiệu lực 1 phần (bởi NQ số 75/2012/NQ-HĐND; 93/2012/NQ-HĐND; 47/2017/NQ-HĐND; 49/2017/NQ-HĐND)

  - Đã được công bố tại Quyết định sô 278/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

  108

  Nghị quyết

  03/2010/NQ-HĐND

  ngày 20/7/2010

  Về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.

  24/07/2010

   

  109

  Nghị quyết

  20/2010/NQ-HĐND

  ngày 15/12/2010

  Quy định số lượng, chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, khối phố và điều chỉnh chế độ trợ cấp mai táng đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  20/12/2010

  Nghị quyết số 80/2012/ NQ-HĐND bổ sung

  110

  Nghị quyết

  22/2010/NQ-HĐND

  ngày 15/12/2010

  Về Quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.

  20/12/2010

   

  111

  Nghị quyết 

  58/2011/NQ-HĐND

  ngày 26/7/2011

  Về quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020.

  30/7/2011

   

  112

  Nghị quyết

  68/2011/NQ-HĐND

  ngày 15/12/2011

  Về một số mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ hống hoá văn bản  quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  19/12/2011

   

  113

  Nghị quyết

  80/2012/NQ-HĐND

  ngày 13/7/2012

  Về việc bổ sung Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND ngày 15/12/2010 của HĐND tỉnh Quy định số lượng, chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, khối phố và điều chỉnh chế độ trợ cấp mai táng đối với đại biểu HĐND các cấp đương nhiệm không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  21/7/2012

   

  114

  Nghị quyết

  82/2012/NQ-HĐND

  ngày 13/7/2012

  Về thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Lạng Sơn.

  21/7/2012

   

  115

  Nghị quyết

  114/2013/NQ-HĐND

  ngày 31/07/2013

  Về việc quy định mức chi đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  10/8/2013

   

  116

  Nghị quyết 

  122/2013/NQ-HĐND

  ngày 31/07/2013

  Về việc quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập và các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  10/08/2013

   

  117

  Nghị quyết

  132/2013/NQ-HĐND

  ngày 12/12/2013

  Về việc thông qua quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.

  22/12/2013

   

  118

  Nghị quyết

  153/2014/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2014

  Về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/01/2015

   

  119

  Nghị quyết

  163/2014/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2014

  Về một số nội dung, mức chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  21/12/2014

   

  120

  Nghị quyết

  170/2015/NQ-HĐND

  ngày 16/7/2015

  Về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  26/07/2015

   

  121

  Nghị quyết

  171/2015/NQ-HĐND

  ngày 16/7/2015

  Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  26/07/2015

   

  122

  Nghị quyết

  172/2015/NQ-HĐND

  ngày 16/7/2015

  Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn.

  26/07/2015

   

  123

  Nghị quyết

  175/2015/NQ-HĐND

  ngày 16/7/2015

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  26/7/2015

   

  124

  Nghị quyết

  179/2015/NQ-HĐND

  ngày 16/7/2015

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  26/7/2015

   

  125

  Nghị quyết

  180/2015/NQ-HĐND

  ngày 16/7/2015

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  26/7/2015

   

  126

  Nghị quyết

  196/2015/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2015

  Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn.

  21/12/2015

   

  127

  Nghị quyết

  197/2015/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2015

  Về việc ban hành Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  21/12/2015

   

  128

  Nghị quyết

  03/2016/NQ-HĐND

  ngày 29/7/2016

  Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020.

  10/8/2016

   

  129

  Nghị quyết

  04/2016/NQ-HĐND

  ngày 29/7/2016

  Về bãi bỏ Nghị quyết số 160/2014/NQ-HĐND ngày 12/11/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.

  10/8/2016

   

  130

  Nghị quyết

  06/2016/NQ-HĐND

  ngày 29/7/2016

  Về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn.

  10/8/2016

   

  131

  Nghị quyết

  07/2016/NQ-HĐND

   ngày 29/7/2016

  Về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  10/8/2016

   

  132

  Nghị quyết

  08/2016/NQ-HĐND

   ngày 29/7/2016

  Về việc quy định chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.

  10/8/2016

   

  133

  Nghị quyết

  11/2016/NQ-HĐND

  ngày 29/7/2016

  Ban hành Quy định kinh phí tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  10/8/2016

   

  134

  Nghị quyết

  14/2016/NQ-HĐND

  ngày 09/12/2016

  Về thông qua Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn.

  19/12/2016

   

  135

  Nghị quyết

  15/2016/NQ-HĐND

  ngày 09/12/2016

  Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương;  tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020.

  19/12/2016

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018)

  136

  Nghị quyết

  16/2016/NQ-HĐND

  ngày 09/12/2016

  Về định mức chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020.

  19/12/2016

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018)

  137

  Nghị quyết

  21/2016/NQ-HĐND

  ngày 09/12/2016

  Về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017 – 2020.

  19/12/2016

   

  138

  Nghị quyết

  23/2016/NQ-HĐND

  ngày 09/12/2016

  Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn.

  19/12/2016

  Hết hiệu lực một phần (bởi NQ số 54/2017/NQ-HĐND)

  139

  Nghị quyết

  24/2016/NQ-HĐND

  ngày 09/12/2016

  Về mức thu, cơ quan tổ chức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia  phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  19/12/2016

   

  140

  Nghị quyết

  28/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  141

  Nghị quyết

  29/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  142

  Nghị quyết

  30/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  143

  Nghị quyết

  31/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  144

  Nghị quyết

  32/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  145

  Nghị quyết

   

  33/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

   

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  146

  Nghị quyết

  34/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  147

  Nghị quyết

  35/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  148

  Nghị quyết

  36/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  149

  Nghị quyết

   

  37/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

   

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  150

  Nghị quyết

  38/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018)

  151

  Nghị quyết

  39/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  152

  Nghị quyết

  40/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi Nghị quyết số 08/2018/NĐ-HĐND ngày 20/7/2018)

  153

  Nghị quyết

  41/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  154

  Nghị quyết

  42/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  155

  Nghị quyết

  43/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  156

  Nghị quyết

  44/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018)

  157

  Nghị quyết

  45/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  158

  Nghị quyết

  46/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  159

  Nghị quyết

  47/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp giấy giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  160

  Nghị quyết

  49/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Về việc bãi bỏ mức thu một số khoản phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí, lệ phí; lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  161

  Nghị quyết

  50/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020.

  24/7/2017

   

  162

  Nghị quyết

  51/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  163

  Nghị quyết

  54/2017/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2017

  Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn.

  21/12/2017

  Hết hiệu lực một phần (bởi NQ số11/2018/NQ-HĐND)

  164

  Nghị quyết

  55/2017/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2017

  Về việc bãi bỏ các Nghị quyết về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  21/12/2017

   

  165

  Nghị quyết

  56/2017/NQ- HĐND

  ngày 11/12/2017

  Quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 – 2020.

  21/12/2017

   

  166

  Nghị quyết

  57/2017/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2017

  Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  21/12/2017

   

  167

  Nghị quyết

  58/2017/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2017

  Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  21/12/2017

   

  168

  Nghị quyết

  59/2017/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2017

  Quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  21/12/2017

   

  169

  Nghị quyết

  60/2017/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2017

  Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  21/12/2017

   

  170

  Nghị quyết

  61/2017/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2017

  Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  21/12/2017

   

  171

  Nghị quyết

  62/2017/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2017

  Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  21/12/2017

   

  172

  Nghị quyết

  63/2017/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2017

  Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  21/12/2017

   

  173

  Nghị quyết

  01/2018/NQ-HĐND

  ngày 20/7/2018

  Quy định một số mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về thông tin; hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2020.

  23/7/2018

   

  174

  Nghị quyết

  02/2018/NQ-HĐND

  ngày 20/7/2018

  Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  23/7/2018

   

  175

  Nghị quyết

  03/2018/NQ-HĐND

  ngày 20/7/2018

  Quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  23/7/2018

   

  176

  Nghị quyết

  04/2018/NQ-HĐND

  ngày 20/7/2018

  Bãi bỏ Nghị quyết số 129/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  23/7/2018

   

  177

  Nghị quyết

  05/2018/NQ-HĐND

  ngày 20/7/2018

  Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  23/7/2018

   

  178

  Nghị quyết

  06/2018/NQ-HĐND

  ngày 20/7/2018

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn.

  23/7/2018

   

  179

  Nghị quyết

  07/2018/NQ-HĐND

  ngày 20/7/2018

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  23/7/2018

   

  180

  Nghị quyết

  08/2018/NQ-HĐND

  ngày 20/7/2018

  Về việc sửa đổi khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  23/7/2018

   

  181

  Nghị quyết

  09/2018/NQ-HĐND

  ngày 20/7/2018

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổchức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  23/7/2018

   

  182

  Nghị quyết

  10/2018/NQ-HĐND

  ngày 20/7/2018

  Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn.

  23/7/2018

   

  183

  Nghị quyết

  11/2018/NQ-HĐND

  ngày 10/12/2018

  Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương.

  20/12/2018

   

  184

  Nghị quyết

  12/2018/NQ-HĐND

  ngày 10/12/2018

  Về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  20/12/2018

   

  185

  Nghị quyết

  14/2018/NQ-HĐND

  ngày 10/12/2018

  Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  20/12/2018

   

  186

  Nghị quyết

  15/2018/NQ-HĐND

  ngày 10/12/2018

  Quy định nội dung, mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  20/12/2018

   

  187

  Nghị quyết

  16/2018/NQ-HĐND

  ngày 10/12/2018

  Quy định mức chi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  20/12/2018

   

  188

  Nghị quyết

  17/2018/NQ-HĐND

  ngày 10/12/2018

  Quy định nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  20/12/2018

   

  189

  Nghị quyết

  18/2018/NQ-HĐND

  ngày 10/12/2018

  Quy định mức phân bổ, một số nội dung, mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  20/12/2018

   

  190

  Nghị quyết

  19/2018/NQ-HĐND

  ngày 10/12/2018

  Về điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương quy định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  17/12/2018

   

  191

  Nghị quyết

  20/2018/NQ-HĐND

  ngày 10/12/2018

  Quy định định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  20/12/2018

   

  192

  Nghị quyết

  22/2018/NQ-HĐND

  ngày 10/12/2018

  Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai và Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  20/12/2018

   

  193

  Nghị quyết

  23/2018/NQ-HĐND

  ngày 10/12/2018

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan, tổ chức thu lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  20/12/2018

   

  194

  Chỉ thị

  08/2000/CT-UB

  ngày 08/8/2000

  Về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai.

  18/8/2000

   

  195

  Chỉ thị

  09/2002/CT-UB

  ngày 13/6/2002

  Về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường trật tự kỷ cương quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn.

  23/6/2002

   

  196

  Chỉ thị

  12/2002/CT-UB

  ngày 04/9/2002

  Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý ngoại hối trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  14/9/2002

   

  197

  Chỉ thị

  06/2004- CT-UB

   ngày 26/3/2004

  Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về kinh tế tập thể.

  5/4/2004

   

  198

  Chỉ thị

  10/2004/CT-UB

  ngày 04/6/2004

  Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  14/6/2004

   

  199

  Quyết định

  376 UB-QĐ

  ngày 07/7/1994

  Về việc qui định khung điểm tối đa và tối thiểu của 5 yếu tố phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp.

  17/7/1994

   

  200

  Quyết định

  36/2000/QĐ-UB

  ngày 21/6/2000

  Về việc thực hiện chế độ chi trả đền bù thiệt hại đất đai khi Nhà nước thu hồi.

  01/7/2000

   

  201

  Quyết định

  55/2000/QĐ-UB

  ngày 12/9/2000

  Về việc thực hiện một số chính sách trong công tác đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  15/9/2000

   

  202

  Quyết định

  19/2001/QĐ-UB

  ngày 17/5/2001

  Về việc phân cấp thẩm định phê duyệt phương án đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/6/2001

   

  203

  Quyết định

  24/2002/QĐ-UB

  ngày 31/5/2002

  Ban hành “Quy chế công tác kiểm tra các dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

  31/5/2002

   

  204

  Quyết định

  12/2003/QĐ-UB

  ngày 03/6/2003

  Ban hành bản Quy chế quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  18/6/2003

   

  205

  Quyết định

  22/2003/QĐ-UB

  ngày 08/9/2003

  Về việc quy định tạm thời mức hỗ trợ đầu tư cho công tác khai hoang lấy đất làm ruộng và phát triển sản xuất ở các xã thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  18/9/2003

   

  206

  Quyết định

  22/2004QĐ-UB

  ngày 02/3/2004

  Bãi bỏ mức phụ cấp thêm cho giáo viên trực tiếp giảng dạy ở những vùng đặc biệt khó khăn do UBND tỉnh quy định.

  01/01/2004

   

  207

  Quyết định

  38/2004/QĐ-UB

  ngày 23/6/2004

  Về việc quy định tạm thời mức thu phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở Giáo dục - Đào tạo, các cơ sở dạy nghề công lập và bán công áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  23/6/2004

   

  208

  Quyết định

  44/2004/QĐ-UB

  ngày 06/8/2004

  Về việc quy định mức thu phí đấu thầu tuyển chọn tư vấn, đấu thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa.

  21/8/2004

   

  209

  Quyết định

  54/2004/QĐ-UB

   ngày 05/11/2004

  Ban hành quy chế tạm thời về xử lý các khoản nợ phải trả không có khả năng trả của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, khi thực hiện cổ phần hóa.

  20/11/2004

   

  210

  Quyết định

  63/2004/QĐ-UB

  ngày 27/12/2004

  Về việc Ủy nhiệm thu ngân sách cho UBND xã, phường, thị trấn.

  27/12/2004

   

  211

  Quyết định

  33/2005/QĐ-UBND

  ngày 14/11/2005

  Về việc quy định tỷ lệ diện tích được xây dựng nhà ở trên thửa đất ở có vườn, ao phù hợp với cảnh quan đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/11/2005

   

  212

  Quyết định

  15/2006/QĐ-UBND

  ngày 31/8/2006

  Về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020.

  10/9/2006

   

  213

  Quyết định

  04/2007/QĐ-UBND

  ngày 15/3/2007

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  25/3/2007

   

  214

  Quyết định

  17/2007/QĐ-UBND

  ngày 15/3/2007

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  25/3/2007

   

  215

  Quyết định

  23/2007/QĐ-UBND

  ngày 12/6/2007

  Ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  22/6/2007

   

  216

  Quyết định

  24/2007/QĐ-UBND

  ngày 15/6/2007

  Ban hành quy định Bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  25/6/2007

   

  217

  Quyết định

  26/2007/QĐ-UBND

  ngày 02/7/2007

  Ban hành quy định hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  12/7/2007

   

  218

  Quyết định

  33/2007/QĐ-UBND

  ngày 07/11/2007

  Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  17/11/2007

   

  219

  Quyết định

  05/2008/QĐ-UBND

  ngày 07/3/2008

  Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Sở Tài nguyên- Môi trường.

  17/3/2008

   

  220

  Quyết định

  10/2008/QĐ-UBND

  ngày 23/4/2008

  Về việc miễn các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  03/5/2008

   

  221

  Quyết định

  12/2008/QĐ-UBND

  ngày 29/5/2008

  Không thu phí dự thi, dự tuyển vào các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  08/6/2008

   

  222

  Quyết định

  31/2008/QĐ-UBND

  ngày 09/12/2008

  Ban hành Quy định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  19/12/2008

   

  223

  Quyết định

  06/2009/QĐ-UBND

  ngày 11/5/2009     

  Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

  21/5/2009

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 10/2011/QĐ-UBND) đã được công bố tại Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 15/7/2011

  224

  Quyết định

  13/2009/QĐ-UBND

  ngày 07/9/2009

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  17/9/2009

   

  225

  Quyết định

  20/2010/QĐ-UBND

  ngày 27/12/2010

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  06/01/2011

   

  226

  Quyết định

  02/2011/QĐ-UBND

  ngày 02/3/2011

  Về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  12/3/2011

   

  227

  Quyết định

  05/2011/QĐ-UBND

  ngày 11/5/2011

  Quy định số lượng, chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, khối phố và điều chỉnh chế độ trợ cấp mai táng đối với Đại biểu HĐND các cấp đương nhiệm không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/01/2011

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 18/2011/QĐ-UBND; 22/2012/QĐ-UBND) đã được công bố tại Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 24/12 /2013

  228

  Quyết định

  10/2011/QĐ-UBND

  ngày 14/6/2011

  Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều trong Quy định một số chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 11/5/2009.

  24/6/2011

   

  229

  Quyết định

  11/2011/QĐ-UBND

  ngày 17/6/2011

  Ban hành Quy định quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  27/6/2011

   

  230

  Quyết định

  18/2011/QĐ-UBND

  ngày 29/9/2011

  Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày11/5/2011 của UBND tỉnh quy định số lượng, chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn,ở thôn, khối phố và điều chỉnh chế độ trợ cấp mai táng đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  9/10/2011

   

  231

  Quyết định

  01/2012/QĐ-UBND

  ngày 20/01/2012

  Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  30/01/2012

   

  232

  Quyết định

  11/2012/QĐ-UBND

  ngày 28/4/2012

  Về một số mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  08/5/2012

   

  233

  Quyết định

  13/2012/QĐ-UBND

  ngày 21/5/2012

  Ban hành Quy chế thẩm tra cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh.

  31/5/2012

   

  234

  Quyết định

  14/2012/QĐ-UBND

  ngày 21/5/2012

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký con dấu.

  31/5/2012

   

  235

  Quyết định

  17/2012/QĐ-UBND

  ngày 05/7/2012

  Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

  15/7/2012

   

  236

  Quyết định

  22/2012/QĐ-UBND

    ngày 21/8/2012

  Về việc bổ sung Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, khối phố và điều chỉnh chế độ trợ cấp mai táng đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  31/8/2012

   

  237

  Quyết định

  18/2013/QĐ-UBND

  ngày 31/8/2013

  Về việc Quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập và các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  10/9/2013

   

  238

  Quyết định

  20/2013/QĐ-UBND

  ngày 31/8/2013

  Về việc quy định mức chi đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  10/9/2013

   

  239

  Quyết định

  21/2014/QĐ-UBND

  ngày 03/12/2014

  Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  13/12/2014

   

  240

  Quyết định

  22/2014/QĐ-UBND

  ngày 09/12/2014

  Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  19/12/2014

  Hết hiệu lực một phần (bởi QĐ số 37/2018/QĐ-UBND)

  241

  Quyết định

  23/2014/QĐ-UBND

  ngày 09/12/2014

  Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  19/12/2014

  Hết hiệu lực một phần (bởi QĐ số 37/2018/QĐ-UBND)

  242

  Quyết định

  24/2014/QĐ-UBND

  ngày 11/12/2014

  Ban hành Quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  21/12/2014

   

  243

  Quyết định

  25/2014/QĐ-UBND

  ngày 12/12/2014

  Ban hành Quy định thời gian thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  22/12/2014

   

  244

  Quyết định

  26/2014/QĐ-UBND

  ngày 15/12/2014

  Về việc ban hành Quy định hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  25/12/2014

   

  245

  Quyết định

  27/2014/QĐ-UBND

  ngày 15/12/2014

  Ban hành Quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  25/12/2014

   

  246

  Quyết định

  29/2014/QĐ-UBND

  ngày 20/12/2014

  Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/01/2015

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 50/2016/QĐ-UBND) đã được công bố tại Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 27/01/2017

  QĐ số 35/2015/QĐ-UBND; QĐ số 02/2018/QĐ-UBND

  247

  Quyết định

  10/2015/QĐ-UBND

  ngày 31/01/2015

  Quy định về một số nội dung, mức chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  10/02/2015

   

  248

  Quyết định

  12/2015/QĐ-UBND

  ngày 14/02/2015

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/3/2015

  Hết hiệu lực một phần (bởi QĐ số 37/2018/QĐ-UBND)

  249

  Quyết định

  21/2015/QĐ-UBND

  ngày 11/8/2015

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  21/8/2015

   

  250

  Quyết định

  22/2015/QĐ-UBND

  ngày 11/8/2015

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  21/8/2015

   

  251

  Quyết định

  23/2015/QĐ-UBND

  ngày 11/8/2015

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  21/8/2015

   

  252

  Quyết định

  27/2015/QĐ-UBND

  ngày 31/8/2015

  Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn.

  10/9/2015

   

  253

  Quyết định

  28/2015/QĐ-UBND

  ngày 31/8/2015

  Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  10/9/2015

   

  254

  Quyết định

  29/2015/QĐ-UBND

  ngày 31/8/2015

  Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  10/9/2015

   

  255

  Quyết định

  30/2015/QĐ- UBND

  ngày 13/10/2015

  Ban hành Quy chế Phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

  23/10/2015

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 28/2016/QĐ-UBND) đã được công bố tại Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 27/01/2017

  256

  Quyết định

  32/2015/QĐ-UBND

  ngày 11/11/2015

  Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện.

  21/11/2015

   

  257

  Quyết định

  35/2015/QĐ-UBND

  ngày 05/12/2015

  Ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  15/12/2015

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 50/2016/QĐ-UBND) đã được công bố tại Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 27/01/2017

  QĐ số 02/2018/QĐ-UBND

  258

  Quyết định

  36/2015/QĐ-UBND

    ngày 27/12/2015

  Ban hành Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, Bản tin, Đài Truyền thanh truyền hình các huyện, thành phố, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  06/01/2016

   

  259

  Quyết định

  05/2016/QĐ-UBND

  ngày 22/01/2016

  Ban hành Quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/02/2016

   

  260

  Quyết định

  06/2016/QĐ-UBND

  ngày 26/01/2016

  Ban hành Bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  05/02/2016

   

  261

  Quyết định 

  20/2016/QĐ-UBND

  ngày 05/5/2016

  Ban hành Quy định việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  15/5/2016

  Đề nghị sửa đổi, bổ sung

  262

  Quyết định

  28/2016/QĐ-UBND

  ngày 04/6/2016

  Về việc sửa đổi một số điều tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh.

  14/6/2016

   

  263

  Quyết định

  32/2016/QĐ-UBND

  ngày 11/8/2016

  Ban hành Quy định định mức đất và chế độ quản lý việc xây phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  21/8/2016

   

  264

  Quyết định

  36/2016/QĐ-UBND

  ngày 26/8/2016

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  15/9/2016

   

  265

  Quyết định

  38/2016/QĐ-UBND

  ngày 05/9/2016

  Về việc Quy định chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.

  20/9/2016

   

  266

  Quyết định

  40/2016/QĐ-UBND

  ngày 07/9/2016

  Thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn.

  17/9/2016

   

  267

  Quyết định

  44/2016/QĐ-UBND

  ngày 19/9/2016

  Ban hành Quy định kinh phí tổ chức lễ tang, lễ viếng  đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2016

  - Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 22/2017/QĐ-UBND)

  - Đã được công bố tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

  268

  Quyết định

  48/2016/QĐ-UBND

  ngày 31/10/2016

  Ban hành Quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  10/11/2016

   

  269

  Quyết định

  50/2016/QĐ-UBND

  ngày 22/12/2016

  Ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/01/2017

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 02/2018/QĐ-UBND)

  270

  Quyết định

  50a/2016/QĐ-UBND

  ngày 22/12/2016

  Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020.

  01/01/2017

   

  271

  Quyết định

  51/2016/QĐ-UBND

  ngày 22/12/2016

  Ban hành Quy định định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020.

  01/01/2017

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 23/2018/QĐ-UBND)

  272

  Quyết định

  53/2016/QĐ-UBND

  ngày 31/12/2016

  Về mức thu, cơ quan tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  15/01/2017

   

  273

  Quyết định

  02/2017/QĐ-UBND

  ngày 09/02/2017

  Về Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017 – 2020.

  25/02/2017

   

  274

  Quyết định

  22/2017/QĐ-UBND

  ngày 19/8/2017

  Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định kinh phí tổ chức lễ tang, lễ viếng  đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/9/2017

   

  275

  Quyết định

  23/2017/QĐ-UBND

  ngày 21/8/2017

  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/9/2017

   

  276

  Quyết định

   

  25/2017/QĐ-UBND

  ngày 21/8/2017

   

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của UBND tỉnh về tỷ lệ thu, chế độ thu, nộp lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/9/2017

   

  277

  Quyết định

  26/2017/QĐ-UBND

  ngày 24/8/2017

  Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020.

  10/9/2017

   

  278

  Quyết định

  28/2017/QĐ-UBND

  ngày 11/9/2017

  Quy định khoảng cách, địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  22/9/2017

   

  279

  Quyết định

  29/2017/QĐ-UBND

  ngày 13/9/2017

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2017

   

  280

  Quyết định

  30/2017/QĐ-UBND

  ngày 13/9/2017

   

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2017

   

  281

  Quyết định

  31/2017/QĐ-UBND

  ngày 13/9/2017

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2017

  Hết hiệu lực một phần (bởi QĐ số 50/2018/QĐ-UBND)

  282

  Quyết định

  32/2017/QĐ-UBND

  ngày 13/9/2017

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2017

   

  283

  Quyết định

  34/2017/QĐ-UBND

  ngày 13/9/2017

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2017

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 04/2019/QĐ-UBND)

  284

  Quyết định

  35/2017/QĐ-UBND

  ngày 13/9/2017

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2017

   

  285

  Quyết định

  36/2017/QĐ-UBND

  ngày 14/9/2017

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2017

   

  286

  Quyết định

  37/2017/QĐ-UBND

  ngày 14/9/2017

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2017

   

  287

  Quyết định

  38/2017/QĐ-UBND

  ngày 14/9/2017

  Về mức thu chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2017

   

  288

  Quyết định

  39/2017/QĐ-UBND

  ngày 14/9/2017

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2017

   

  289

  Quyết định

  40/2017/QĐ-UBND

  ngày 14/9/2017

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2017

   

  290

  Quyết định

  41/2017/QĐ-UBND

  ngày 14/9/2017

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2017

   

  291

  Quyết định

  42/2017/QĐ-UBND

  ngày 14/9/2017

  Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2017

   

  292

  Quyết định

  43/2017/QĐ-UBND

  ngày 14/9/2017

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2017

   

  293

  Quyết định

  44/2017/QĐ-UBND

  ngày 14/9/2017

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/102017

   

  294

  Quyết định

  45/2017/QĐ-UBND

  ngày 14/9/2017

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2017

   

  295

  Quyết định

  46/2017/QĐ-UBND

  ngày 14/9/2017

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2017

   

  296

  Quyết định

  47/2017/QĐ-UBND

  ngày 14/9/2017

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2017

   

  297

  Quyết định

  48/2017/QĐ-UBND

  ngày 14/9/2017

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2017

   

  298

  Quyết định

  49/2017/QĐ-UBND

  ngày 14/9/2017

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2017

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 04/2019/QĐ-UBND)

  299

  Quyết định

  50/2017/QĐ-UBND

  ngày 20/9/2017

  Về việc bãi bỏ mức thu một số khoản phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/10/2017

   

  300

  Quyết định

  51/2017/QĐ-UBND

  ngày 20/9/2017

  Về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/01/2018

   

  301

  Quyết định

  54/2017/QĐ-UBND

  ngày 06/10/2017

  Ban hành chính sách “Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020”.

  20/10/2017

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 02/2019/QĐ-UBND)

  302

  Quyết định

  55/2017/QĐ-UBND

  ngày 10/10/2017

  Ban hành quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  20/10/2017

   

  303

  Quyết định

  57/2017/QĐ-UBND

  ngày 23/10/2017

  Ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  05/11/2017

   

  304

  Quyết định

  59/2017/QĐ-UBND

  ngày 04/11/2017

  Về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  15/11/2017

   

  305

  Quyết định

  64/2017/QĐ-UBND

  ngày 29/12/2017

  Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/02/2018

   

  306

  Quyết định

  01/2018/QĐ-UBND

  ngày 19/01/2018

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/2/2018

   

  307

  Quyết định

  02/2018/QĐ-UBND

  ngày 19/01/2018

  Ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 3).

  01/02/2018

   

  308

  Quyết định

  03/2018/QĐ-UBND

  ngày 20/01/2018

  Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện  và thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/02/2018

   

  309

  Quyết định

  10/2018/QĐ-UBND

  ngày 30/01/2018

  Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  15/02/2018

   

  310

  Quyết định

  11/2018/QĐ-UBND

  ngày 30/01/2018

  Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  15/02/2018

   

  311

  Quyết định

  12/2018/QĐ-UBND

  ngày 30/01/2018

  Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  15/02/2018

   

  312

  Quyết định

  13/2018/QĐ-UBND

  ngày 30/01/2018

  Quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  15/02/2018

   

  313

  Quyết định

  14/2018/QĐ-UBND

  ngày 30/01/2018

  Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  15/02/2018

   

  314

  Quyết định

  19/2018/QĐ-UBND

  ngày 05/02/2018

  Quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 – 2020.

  15/02/2018

   

  315

  Quyết định

  20/2018/QĐ-UBND

  ngày 05/02/2018

  Về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản; phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  15/02/2018

   

  316

  Quyết định

  23/2018/QĐ-UBND

  ngày 05/02/2018

  Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  15/2/2018

   

  317

  Quyết định

  28/2018/QĐ-UBND

  ngày 28/02/2018

  Ban hành Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  10/3/2018

   

  318

  Quyết định

  29/2018/QĐ-UBND

  ngày 28/02/2018

  Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  10/3/2018

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 48/2018/QĐ-UBND)

  319

  Quyết định

  30/2018/QĐ-UBND

  ngày 28/02/2018

  Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  15/3/2018

   

  320

  Quyết định

  32/2018/QĐ-UBND

  ngày 05/3/2018

  Ban hành Quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  15/3/2018

   

  321

  Quyết định

  37/2018/QĐ-UBND

  ngày 28/4/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

  10/5/2018

  Ngưng hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 45/2018/QĐ-UBND)

  322

  Quyết định

  40/2018/QĐ-UBND

  ngày 05/6/2018

  Ban hành Quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  18/6/2018

   

  323

  Quyết định

  43/2018/QĐ-UBND

  ngày 29/6/2018

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  10/7/2018

  Hết hiệu lực  1 phần (bởi QĐ số 49/2018/QĐ-UBND)

  324

  Quyết định

  44/2018/QĐ-UBND

  ngày 04/7/2018

  Ban hành Quy chế huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  15/7/2018

   

  325

  Quyết định

  45/2018/QĐ-UBND

  ngày 17/7/2018

  Về ngưng hiệu lực thi hành khoản 4 Điều 2 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013.

  17/7/2018

   

  326

  Quyết định

  48/2018/QĐ-UBND

  ngày 20/8/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định quản lý nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/9/2018

   

  327

  Quyết định

  49/2018/QĐ-UBND

  ngày 22/8/2018

  Về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/9/2018

   

  328

  Quyết định

  50/2018/QĐ-UBND

  ngày 31/8/2018

  Sửa đổi số thứ tự 2 khoản 3 Điều 1 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  15/9/2018

   

  329

  Quyết định

  52/2018/QĐ-UBND

  ngày 05/9/2018

  Ban hành Quy định một số nội dung về lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  15/9/2018

   

  330

  Quyết định

  54/2018/QĐ-UBND

  ngày 18/9/2018

  Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

  01/10/2018

   

  331

  Quyết định

  66/2018/QĐ-UBND

  ngày 28/12/2018

  Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn.

  15/01/2019

   

  III-LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ; VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH; THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  332

  Nghị quyết

  27/2002/NQ-HĐNDKXIII

  ngày 28/01/2002

  Về việc đặt tên bổ sung đường phố trên địa bàn thị xã Lạng Sơn.

  08/02/2002

   

  333

  Nghị quyết

  111/2007/NQ-HĐND

  ngày 15/12/2007

  Về việc đặt tên, đổi tên đường phố thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

  25/12/2007

   

  334

  Nghị quyết

  07/2008/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2008

  Về Quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.

  31/7/2008

   

  335

  Nghị quyết

  13/2009/NQ-HĐND

  ngày 10/12/2009

  Về việc đặt tên, đổi tên đường, phố tại thành phố Lạng Sơn; thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan; thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập; thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

  20/12/2009

   

  336

  Nghị quyết

  9/2010/NQ-HĐND

  ngày 20/07/2010

  Về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

  24/07/2010

   

  337

  Nghị quyết

  25/2010/NQ-HĐND

  ngày 15/12/2010

  Về Quy hoạch phát triển giáo dục tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020.

  20/12/2010

   

  338

  Nghị quyết

  81/2012/NQ-HĐND

  ngày 13/7/2012

  Về việc đặt tên đường, phố tại thành phố Lạng Sơn; thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn; thị trấn Bình gia, huyện Bình Gia; thị trấn Đồng Đăng, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

  21/7/2012

   

  339

  Nghị quyết

  112/2013/NQ-HĐND

  ngày 31/07/2013

  Về Định hướng nội dung hương ước, quy ước của thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  10/8/2013

   

  340

  Nghị quyết

  154/2014/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2014

  Về việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại thành phố Lạng Sơn và thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng; thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình; thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

  21/12/2014

   

  341

  Nghị quyết

  05/2016/NQ-HĐND

  ngày 29/7/2016

  Về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020.

  10/8/2016

   

  342

  Nghị quyết

  09/2016/NQ-HĐND

  ngày 29/7/2016

  Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  10/8/2016

   

  343

  Nghị quyết

  18/2016/NQ-HĐND

  ngày 09/12/2016

  Quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu; chế độ chi tiêu tài chính giải thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn.

  19/12/2016

   

  344

  Nghị quyết

  53/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trênđịa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  345

  Nghị quyết

  64/2017/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2017

  Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2025.

   

  21/12/2017

   

  346

  Nghị quyết

   

  13/2018/NQ-HĐND

  ngày 10/12/2018

  Quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  20/12/2018

   

  347

  Nghị quyết

  21/2018/NQ-HĐND

  ngày 10/12/2018

  Về việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc; thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập; thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan và thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

  20/12/2018

   

  348

  Quyết định

  75/2000/QĐ-UB

  ngày 21/12/2000

  Về việc ban hành Quy chế quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn.

  01/01/2001

   

  349

  Quyết định

  21/2002/QĐ-UB

  ngày 08/5/2002

  Về việc ban hành quy định về quản lý phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  23/5/2002

  Hết hiệu lực 1 phần đã được công bố tại Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 27/01/2017

  350

  Quyết định

  23/2002/QĐ-UB

  ngày 20/5/2002

  Về việc thực hiện đặt tên bổ sung đường phố trên địa bàn thị xã Lạng Sơn.

  30/5/2002

   

  351

  Quyết định

  37/2002/QĐ-UB

  ngày 25/9/2002

  Về việc ban hành tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tiêu chuẩn làng, bản văn hóa, khối phố văn hóa.

  02/10/2002

   

  352

  Quyết định

  10/2003/QĐ-UB-KT

  ngày 19/5/2003

  Về chính sách hỗ trợ, khuyến khích công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ các loại giống gốc, giống đầu dòng và sản xuất các loại giống cây ăn quả, cây nông lâm nghiệp.

  03/6/2003

   

  353

  Quyết định

  31/2005/QĐ-UBND

  ngày 08/11/2005

  Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đền chùa và các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  18/11/2005

   

  354

  Quyết định

  19/2008/QĐ-UBND

  ngày 22/8/2008

  về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.

  22/8/2008

   

  355

  Quyết định

  04/2013/QĐ-UBND

  ngày 18/4/2013

  Về việc Ban hành tiêu chí và địa bàn xét duyệt học sinh bán trú tỉnh Lạng Sơn.

  28/4/2013

   

  356

  Quyết định

  05/2013/QĐ-UBND

  ngày 18/4/2013

  Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  28/4/2013

   

  357

  Quyết định

  10/2014/QĐ-UBND

  ngày 30/6/2014

  Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (Logo) tỉnh Lạng Sơn.

  10/7/2014

   

  358

  Quyết định

  01/2015/QĐ-UBND

  ngày 08/01/2015

  Về việc ban hành Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Thời gian hoạt động của đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  18/01/2015

   

  359

  Quyết định

  09/2015/QĐ-UBND

  ngày 26/01/2015

  Bổ sung địa bàn xét duyệt học sinh bán trú theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

  05/02/2015

   

  360

  Quyết định

  41/2016/QĐ-UBND

  ngày 09/9/2016

  Ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  21/9/2016

   

  361

  Quyết định

  46/2016/QĐ-UBND

  ngày 20/10/2016

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2004/QĐ-UB ngày 15/4/2004 và Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND ngày 18/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  31/10/2016

   

  362

  Quyết định

  52/2016/QĐ-UBND

  ngày 30/12/2016

  Về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 -2020.

  10/01/2017

   

  363

  Quyết định

  13/2017/QĐ-UBND

  ngày 15/4/2017

  Ban hành Quy định đối tượng và điểm cộng ưu tiên, khuyến khích trong tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  30/4/2017

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ 41/2018/QĐ-UBND)

  364

  Quyết định

  14/2017/QĐ-UBND

  ngày 17/4/2017

  Về việc Quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu; chế độ chi tiêu tài chính các giải thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn.

  27/4/2017

   

  365

  Quyết định

  28/2017/QĐ-UBND

  ngày 11/9/2017

  Quy định khoảng cách, địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  22/9/2017

   

  366

  Quyết định

  60/2017/QĐ-UBND

  ngày 10/11/2017

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  25/11/2017

   

  367

  Quyết định

  63/2017/QĐ-UBND

  ngày 20/12/2017

  Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/01/2018

   

  368

  Quyết định

  04/2018/QĐ-UBND

  ngày 21/01/2018

  Phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/02/2018

   

  369

  Quyết định

  33/2018/QĐ-UBND

  ngày 13/3/2018

  Ban hành Quy định về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2025.

  23/3/2018

   

  370

  Quyết định

  36/2018/QĐ-UBND

  ngày 19/4/2018

  Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  29/4/2018

   

  371

  Quyết định

  41/2018/QĐ-UBND

  ngày 07/6/2018

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đối tượng và điểm cộng ưu tiên, khuyến khích trong tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  20/6/2018

   

  372

  Quyết định

  47/2018/QĐ-UBND

  ngày 22/8/2018

  Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  03/9/2018

   

  373

  Quyết định

  55/2018/QĐ-UBND

  ngày 22/10/2018

  Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/11/2018

   

  IV-LĨNH VỰC Y TẾ; LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  374

  Nghị quyết

  110/2007/NQ-HĐND

  ngày 15/12/2007

  Về Chương trình phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.

  25/12/2007

   

  375

  Nghị quyết

  08/2008/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2008

  Về một số chính sách dân số và  kế hoạch hoá gia đình áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  31/7/2008

   

  376

  Nghị quyết

  06/2009/NQ-HĐND

  ngày 15/7/2009

  Về Qui hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.

  25/7/2009

   

  377

  Nghị quyết

  27/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy và định mức kinh phí mua vật dụng cá nhân đối với học viên cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  378

  Nghị quyết

  52/2017/NQ-HĐND

  ngày 21/7/2017

  Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/7/2017

   

  379

  Chỉ thị

  06 UB/CT

  ngày 07/4/1995

  Về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội.

  17/4/1995

   

  380

  Chỉ thị

  05/2006/CT-UBND

  ngày 31/3/2006

  Về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước.

  10/4/2006

   

  381

  Quyết định

  02/2005/QĐ-UB

  ngày 17/01/2005

  Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Lạng Sơn.

  17/01/2005

   

  382

  Quyết định

  10/2005/QĐ/UB

  ngày 28/3/2005

  Về việc thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

  12/4/2005

   

  383

  Quyết định

  11/2005/QĐ/UB

  ngày 28/3/2005

  Về việc ban hành Quy định tạm thời khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

  12/4/2005

   

  384

  Quyết định

  02/2008/QĐ-UBND

  ngày 11/01/2008

  Ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

  21/01/2008

   

  385

  Quyết định

  21/2008/QĐ-UBND

  ngày 29/8/2008

  Ban hành quy định về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  08/9/2008

   

  386

  Quyết định

  15/2010/QĐ-UBND

  ngày 30/11/2010

  Về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự án vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm và Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh.

  10/12/2010

   

  387

  Quyết định

  20/2014/QĐ-UBND

  ngày 29/11/2014

  Ban hành Quy định số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý và chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn; tiêu chí thôn còn có khó khăn về công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  08/12/2014

   

  388

  Quyết định

  24/2017/QĐ-UBND

  ngày 21/8/2017

  Về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  31/8/2017

   

  389

  Quyết định

  27/2017/QĐ-UBND

  ngày 30/8/2017

  Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy và định mức kinh phí mua vật dụng cá nhân đối với học viên cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn.

  10/9/2017

   

  V-LĨNH VỰC XÂY DỰNG; GIAO THÔNG VẬN TẢI; CÔNG THƯƠNG; NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  390

  Nghị quyết

  91/2007/NQ-HĐND

  ngày 19/7/2007

  Về việc phê chuẩn nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025.

  29/7/2007

   

  391

  Nghị quyết

  101/2007/NQ-HĐND

  ngày 15/11/2007

  Về việc phê chuẩn nội dung Đề án xây dựng mạng lưới Thú y cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  25/11/2007

   

  392

  Nghị quyết

  109/2007/NQ-HĐND

  ngày 15/12/2007

  Về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.

  25/12/2007

   

  393

  Nghị quyết

  10/2010/NQ-HĐND

  ngày 20/7/2010

  Về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến năm 2020.

  24/7/2010

   

  394

  Nghị quyết

  11/2010/NQ-HĐND

  ngày 20/7/2010

  Về Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025.

  24/7/2010

   

  395

  Nghị quyết

  23/2010/NQ-HĐND

  ngày 15/12/2010

  Về Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011–2020, xét đến năm 2025.

  20/12/2010

   

  396

  Nghị quyết

  24/2010/NQ-HĐND

  ngày 15/12/2010

  Về Quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020.

  20/12/2010

   

  397

  Nghị quyết

  52/2011/NQ-HĐND

  ngày 26/7/2011

  Về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

  30/7/2011

   

  398

  Nghị quyết

  200/2015/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2015

  Về điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trong quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020, xét đến năm 2025.

  21/12/2015

   

  399

  Nghị quyết

  19/2016/NQ-HĐND

  ngày 09/12/2016

  Về phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020.

  19/12/2016

   

  400

  Nghị quyết

  12/2016/NQ-HĐND

  ngày 29/7/2016

  Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

  10/8/2016

   

  401

  Nghị quyết

  22/2016/NQ-HĐND

  ngày 09/12/2016

  Về điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2025.

  19/12/2016

   

  402

  Nghị quyết

  65/2017/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2017

  Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020.

  21/12/2017

   

  403

  Nghị quyết

  66/2017/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2017

  Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030.

  21/12/2017

   

  404

  Chỉ thị

  07 CT/UB-KT

  ngày 11/4/1998

  Về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng.

  21/4/1998

   

  405

  Chỉ thị

  08 CT/UB-KT

  ngày 11/4/1998

  Về việc tăng cường tiêm phòng, chống dịch gia súc.

  21/4/1998

   

  406

  Chỉ thị

  15/2000/CT-UB

  ngày 03/10/2000

  Về đẩy mạnh thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương.

  13/10/2000

   

  407

  Chỉ thị

  06/2002/CT-UB

  ngày 08/4/2002

  Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh gia súc.

  18/4/2002

   

  408

  Quyết định

  269 QĐ/UB-XD

  ngày 27/3/1996

  Quy định một số điểm trong việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

  06/4/1996

   

  409

  Quyết định

  57/1999/QĐ/UB

  ngày 13/10/1999

  Về chính sách phát triển cây thuốc lá sợi vàng Lạng Sơn.

  23/10/1999

   

  410

  Quyết định

  22/2000/QĐ-UB

  ngày 17/4/2000

  Về việc thực hiện mua Bảo hiểm công trình xây dựng.

  27/4/2000

   

  411

  Quyết định

  26/2000/QĐ-UB

  ngày 27/4/2000

  Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi và cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng kiên cố hóa kênh mương.

  07/5/2000

   

  412

  Quyết định

  29/2001/QĐ-UB

  ngày 27/6/2001

  Về việc phân công quản lý đất đô thị.

  12/07/2001

   

  413

  Quyết định

  73/2001/QĐ-UBND

  ngày 28/12/2001

  Về việc giao các công trình thủy lợi cho UBND các huyện, thị xã và các xí nghiệp thủy nông quản lý, khai thác và bảo vệ.

  07/01/2002

   

  414

  Quyết định

  52/2002/UB-QĐ

  ngày 13/11/2002

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Bản quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi và cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng kiên cố hóa kên mương (ban hành theo Quyết định số 26/2000/QĐ-UBND ngày 27/4/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn).

  01/01/2003

   

  415

  Quyết định

  09/2003/QĐ-UB

  ngày 14/5/2003

  Về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các đoạn, tuyến đường nội, ngoại thành thành phố Lạng Sơn.

  29/5/2003

   

  416

  Quyết định

  14/2003/QĐ-UB

  ngày 26/6/2003

  Về việc ban hành quy chế ưu đãi đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu đô thị mới, khu nhà ở, khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  11/7/2003

   

  417

  Quyết định

  12/2005/QĐ-UB

  ngày 29/3/2005

  Về việc ban hành quy chế bảo đảm an toàn các công trình lân cận khi thi công xây dựng các công trình mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  13/4/2005

   

  418

  Quyết định

  19/2007/QĐ-UBND

  ngày 02/4/2007

  Về việc cấp giấy phép xây dựng trong đô thị đối với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt.

  12/4/2007

   

  419

  Quyết định

  31/2007/QĐ-UBND

  ngày 27/8/2007

  Về việc ban hành Quy chế khoán quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  06/9/2007

   

  420

  Quyết định

  04/2008/QĐ-UBND

  ngày 25/1/2008

  Ban hành đề án xây dựng mạng lưới thú y cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  04/2/2008

   

  421

  Quyết định

  11/2009/QĐ-UBND

  ngày 31/8/2009

  Quy định định mức hỗ trợ Dự án phát triển sản xuất chương trình 135 giai đoạn 2009-2010 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  10/9/2009

  (Nghị quyết số 01/2018/NQ –HĐND)

  422

  Quyết định

  02/2010/QĐ-UBND

  ngày 27/5/2010

  Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án; thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng.

  06/6/2010

   

  423

  Quyết định

  17/2010/QĐ-UBND

  ngày 02/12/2010

  Ban hành Quy định về việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  12/12/2010

   

  424

  Quyết định

  21/2011/QĐ-UBND

  ngày 19/12/2011

  Về việc Quy định thẩm quyền quản lý cây xanh đô thị và quản lý công viên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  29/12/2011

   

  425

  Quyết định

  04/2014/QĐ-UBND

  ngày 21/4/2014

  Ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/5/2014

   

  426

  Quyết định

  05/2014/QĐ-UBND

  ngày 21/4/2014

  Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/5/2014

   

  427

  Quyết định

  08/2014/QĐ-UBND

  ngày 28/5/2014

  Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn.

  07/6/2014

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ 30/2016/QĐ-UBND)

  428

  Quyết định

  28/2014/QĐ-UBND

  ngày 20/12/2014

  Ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  30/12/2014

   

  429

  Quyết định

  16/2015/QĐ-UBND

  ngày 21/4/2015

  Ban hành Đơn giá xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/5/2015

   

  430

  Quyết định

  18/2015/QĐ-UBND

  ngày 30/6/2015

  Ban hành quy chế quản lý hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  08/7/2015

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi Quyết định số 60/2018/QĐ-UBND ngày 03/12/2018)

  431

  Quyết định

  33/2015/QĐ-UBND

  ngày 18/11/2015

  Ban hành Quy định quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ địa phương tỉnh Lạng Sơn.

  28/11/2015

   

  432

  Quyết định

  34/2015/QĐ-UBND

  ngày 18/11/2015

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác cầu, đường giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn.

  28/11/2015

   

  433

  Quyết định

  01/2016/QĐ-UBND

  ngày 14/01/2016

  Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  24/01/2016

   

  434

  Quyết định

  15/2016/QĐ-UBND

  ngày 18/3/2016

  Phân cấp chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

  28/3/2016

   

  435

  Quyết định

  23/2016/QĐ-UBND

  ngày 18/5/2016

  Về việc quy định thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  28/5/2016

   

  436

  Quyết định

  24/2016/QĐ-UBND

  ngày 27/5/2016

  Ban hành bổ sung chi phí hỗ trợ di chuyển mộ áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  06/6/2016

   

  437

  Quyết định

  29/2016/QĐ-UBND

  ngày 14/6/2016

  Về việc kéo dài thực hiện Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả.

  24/6/2016

   

  438

  Quyết định

  30/2016/QĐ-UBND

  ngày 29/6/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn.

  09/7/2016

   

  439

  Quyết định

  34/2016/QĐ-UBND

  ngày 12/8/2016.

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

  22/8/2016

   

  440

  Quyết định

  35/2016/QĐ-UBND

  ngày 16/8/2016

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  26/8/2016

   

  441

  Quyết định

  37/2016/QĐ-UBND

  ngày 30/8/2016

  Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

  09/9/2016

   

  442

  Quyết định

  04/2017/QĐ-UBND

  ngày 23/02/2017

  Quy định khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  04/3/2017

   

  443

  Quyết định

  08/2017/QĐ-UBND

  ngày 16/3/2017

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; buôn bán hàng rong; kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  26/3/2017

   

  444

  Quyết định

  09/2017/QĐ-UBND

  ngày 28/3/2017

  Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  10/4/2017

   

  445

  Quyết định

  10/2017/QĐ-UBND

  ngày 03/4/2017

  Quy định về quy mô công trình, chiều cao tối đa và thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  13/4/2017

   

  446

  Quyết định

  11/2017/QĐ-UBND

  ngày 10/4/2017

  Ban hành quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  20/4/2017

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ số 38/2018/QĐ-UBND)

  447

  Quyết định

  58/2017/QĐ-UBND

  ngày 25/10/2017

  Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  10/11/2017

  Hết hiệu lực 1 phần (bởi QĐ 03/2019/QĐ-UBND)

  448

  Quyết định

  61/2017/QĐ-UBND

  ngày 06/12/2017

  Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe có mục đích kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  20/12/2017

   

  449

  Quyết định

  62/2017/QĐ-UBND

  ngày 15/12/2017

  Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

  26/12/2017

   

  450

  Quyết định

  18/2018/QĐ-UBND

  ngày 31/01/2018

  Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 – 2020.

  14/02/2018

   

  451

  Quyết định

  25/2018/QĐ-UBND

  ngày 22/02/2018

  Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030.

  15/3/2018

   

  452

  Quyết định

  27/2018/QĐ-UBND

  ngày 27/02/2018

  Về việc phân cấp cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản suất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  10/3/2018

   

  453

  Quyết định

  38/2018/QĐ-UBND

  ngày 24/5/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh.

  05/06/2018

   

  454

  Quyết định

  51/2018/QĐ-UBND

  ngày 05/9/2018

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  20/9/2018

   

  455

  Quyết định

  53/2018/QĐ-UBND

  ngày 07/9/2018

  Ban hành Quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với một số công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  20/9/2018

   

  456

  Quyết định

  56/2018/QĐ-UBND

  ngày 22/10/2018

  Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  01/11/2018

   

  457

  Quyết định

  60/2018/QĐ-UBND

  ngày 03/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND, ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

  15/12/2018

   

         Danh mục này ấn định 457 văn bản    

   

   

  Tài liệu đính kèm: