Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Kiên Giang trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

  Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Kiên Giang trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

  DANH MỤC 01
  Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Kiên Giang
  trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

  STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Thời điểm có hiệu lực Ghi chú
  NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
  I. Lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật
  1 Nghị quyết 44/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 Quy định một số mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/01/2012  
  2 Nghị quyết 48/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 Về việc hủy bỏ Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2007 và Nghị quyết số 76/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân 21/01/2012  
  3 Nghị quyết 64/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 22/7/2012  
  4 Nghị quyết 39/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về việc ban hành một số chỉ tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang 16/12/2013 Hết hiệu lực một phần
  5 Nghị quyết 45/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về ban hành một số mức chi đảm bảo cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/12/2013  
  6 Nghị quyết 70/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 Về quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/7/2014 Hết hiệu lực một phần
  7 Nghị quyết 87/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 Về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/12/2014  
  8 Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh 11/08/2016  
  9 Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND ngày 31/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh 11/08/2016  
  10 Nghị quyết 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 Về việc bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành về phí đối với các dịch vụ được Luật Phí và lệ phí quy định chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá và các dịch vụ chuyển từ phí sang giá thị trường do Nhà nước không định giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 29/12/2016  
  11 Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 68/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh 29/12/2016  
  12 Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang 30/7/2017  
  13 Nghị quyết 84/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 30/7/2017  
  14 Nghị quyết 85/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Bãi bỏ Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập; các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang  30/7/2017  
  15 Nghị quyết 86/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Quy định về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước 30/7/2017  
  16 Nghị quyết 90/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/7/2017  
  17 Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc vay vốn để trả nợ gốc và đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/7/2017  
  18 Nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Quy định nội dung và mức chi đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/7/2017  
  19 Nghị quyết 94/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/7/2017  
  20 Nghị quyết 97/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về vay vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang  30/7/2017  
  21 Nghị quyết 103/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/7/2017  
  22 Nghị quyết 136/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 Bãi bỏ Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/01/2018  
  23 Nghị quyết 163/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 Quy định nội dung, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/08/2018  
  24 Nghị quyết 164/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/08/2018  
  25 Nghị quyết 165/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/08/2018  
  26 Nghị quyết 182/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 Quy định một số nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/12/2018  
  27 Nghị quyết 183/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 Quy định nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/12/2018  
  II. Lĩnh vực xây dựng chính quyền
  1 Nghị quyết 42/1998/NQ-HĐ ngày 18/12/1998 Về đổi tên huyện Hà Tiên thành huyện Kiên Lương    
  2 Nghị quyết 46/1998/NQ-HĐ ngày 18/12/1998 Về đặt tên đường trong nội ô thị trấn Dương Đông huyện Phú Quốc    
  3 Nghị quyết 30/2004/NQ-HĐ ngày 11/10/2004 Về việc chia tách địa giới hành chính 07 xã thành 14 xã thuộc các huyện Hòn Đất, Châu Thành, Giồng Riềng, Kiên Hải, An Minh và điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính 2 thị trấn: Tân Hiệp và Gò Quao, tỉnh Kiên Giang    
  4 Nghị quyết 35/2004/NQ-HĐ ngày 12/10/2004 Phê chuẩn cơ cấu và thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang    
  5 Nghị quyết 50/2005/NQ-HĐND ngày 30/6/2005 Về điều chỉnh và đặt tên đường các khu đô thị mới và một số đường trong thị xã Rạch Giá 01/08/2005  
  6 Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND ngày 11/01/2006 Về điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Bình Giang huyện Hòn Đất và xã Vĩnh Phú, xã Kiên Bình huyện Kiên Lương 21/01/2006  
  7 Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007 Về việc đặt tên đường nội ô thị trấn Dương Đông và thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc 21/01/2007  
  8 Nghị quyết 44/2007/NQ-HĐND ngày 01/7/2007 Về Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 11/07/2007  
  9 Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND ngày 09/01/2008 Về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Kiên Giang 19/01/2008  
  10 Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND ngày 09/01/2008 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 19/01/2008  
  11 Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND ngày 09/01/2008 Về việc ban hành mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/01/2008  
  12 Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND ngày 10/07/2008 Về việc điều chỉnh và đặt bổ sung tên đường tại thành phố Rạch Giá 20/7/2008  
  13 Nghị quyết 99/2010/NQ-HĐND ngày 13/01/2010 Vv thành lập Quỹ đầu tư phát triển Kiên Giang 23/01/2010 Hết hiệu lực một phần
  14 Nghị quyết 104/2010/NQ-HĐND ngày 13/01/2010 Về việc đặt tên đường tại Trung tâm khu đô thị mới Ba Hòn, huyện Kiên Lương 23/01/2010  
  15 Nghị quyết 111/2010/NQ-HĐND ngày 10/6/2010 Về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố thuộc tỉnh Kiên Giang 20/06/2010 Hết hiệu lực một phần
  16 Nghị quyết 118/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 Về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang và chi tiêu tiếp khách trong nước 19/7/2010  
  17 Nghị quyết 146/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc ban hành một số mức chi ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/12/2010 Hết hiệu lực một phần
  18 Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 Về ban hành chế độ phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/7/2011  
  19 Nghị quyết 40/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 Về việc thông qua Đề án nâng cấp thị xã Hà Tiên lên đô thi loại III 21/01/2012  
  20 Nghị quyết 41/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 Về việc đặt mới, bổ sung tên đường trên địa bàn thị xã Hà Tiên 21/01/2012  
  21 Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 Về việc sửa đổi điểm d, khoản 4, phần II, Điều 1 Nghị quyết số 111/2010/NQ-HĐND ngày 10/6/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh 21/01/2012  
  22 Nghị quyết 61/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 Về việc ban hành bổ sung một số mức chi ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/7/2012  
  23 Nghị quyết 72/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 Về việc đặt tên đường trên địa bàn thi trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương 22/7/2012  
  24 Nghị quyết 73/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 Về việc thông qua Đề án nâng cấp thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương lên đô thi loại IV 22/7/2012  
  25 Nghị quyết 92/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 Về việc thành lập mới một số ấp, khu phố trong tỉnh Kiên Giang 17/12/2012  
  26 Nghị quyết 19/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 Về đặt tên đường Khu hành chính, Trung tâm thương mại, Bến xe huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang 20/7/2013  
  27 Nghị quyết 41/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/12/2013  
  28 Nghị quyết 50/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về đổi tên kênh Tuần Thống - T5 thành kênh Võ Văn Kiệt 16/12/2013  
  29 Nghị quyết 51/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về đặt bổ sung tên đường trên địa bàn thành phố Rạch Giá 16/12/2013  
  30 Nghị quyết 52/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về đặt tên đường tại trung tâm thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng 16/12/2013  
  31 Nghị quyết 53/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại II 16/12/2013  
  32 Nghị quyết 54/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về thông qua Đề án đề nghị công nhận huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại II 16/12/2013  
  33 Nghị quyết 55/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về đề nghị thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang 16/12/2013  
  34 Nghị quyết 56/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang 16/12/2013  
  35 Nghị quyết 58/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp có bằng cấp chuyên môn và nâng mức phụ cấp đối với các chức danh đoàn thể ấp khu phố, khu vực và ấp đội, khu đội, công an viên ấp 16/12/2013 Hết hiệu lực một phần
  36 Nghị quyết 73/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 Về thành lập thị xã Kiên Lương và 03 phường thuộc thị xã Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 19/7/2014  
  37 Nghị quyết 77/2014/NQ-HĐND ngày 22/10/2014 Về việc đề nghị thành lập huyện Sơn Thành thuộc tỉnh Kiên Giang 01/11/2014  
  38 Nghị quyết 78/2014/NQ-HĐND ngày 22/10/2014 Về việc đề nghị thành lập huyện Thổ Châu thuộc tỉnh Kiên Giang 02/11/2014  
  39 Nghị quyết 94/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 Về việc chuyển các ấp, khóm, khu vực thành khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/12/2014  
  40 Nghị quyết 95/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 Về việc đề nghị công nhận các xã đảo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/12/2014  
  41 Nghị quyết 155/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 Về đặt tên đường Võ Văn Kiệt cho đường hành lang ven biển phía Nam
  thuộc địa phận thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành
  19/12/2015  
  42 Nghị quyết 156/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 Về đặt tên đường trong nội ô thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành 19/12/2015  
  43 Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/7/2017  
  44 Nghị quyết 87/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số mức chi ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang  30/7/2017  
  45 Nghị quyết 104/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo 30/7/2017 Hết hiệu lực một phần
  46 Nghị quyết 119/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo ban hành kèm theo Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của HĐND tỉnh Kiên Giang 18/01/2018  
  47 Nghị quyết 195/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 Về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận 24/12/2018  
  III. Lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường
  1 Nghị quyết 26/HĐ-NQ ngày 10/01/1998 Về việc định mức thu phí, lệ phí đo vẽ bản đồ địa chính, đăng ký xét duyệt, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở thực hiện theo Nghị định số 60/CP, 61/CP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang    
  2 Nghị quyết 27/HĐ-NQ ngày 10/01/1998 Về việc huy động vốn dân đầu tư phát triển lưới điện nông thôn    
  3 Nghị quyết 44/1998/NQ-HĐ ngày 18/12/1998 Về điều chỉnh, bổ sung mức thu, đối tượng thu đối với ngành Thủy sản    
  4 Nghị quyết 47/1998/NQ-HĐ ngày 18/12/1998 Về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 1997    
  5 Nghị quyết 16/1999/NQ-HĐ ngày 31/12/1999 Về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 1998    
  6 Nghị quyết 43/2002/NQ-HĐ ngày 18/01/2002 Về phê chuẩn quyết toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2000    
  7 Nghị quyết 74/2003/NQ-HĐ ngày 25/7/2003 Về ban hành danh mục phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông    
  8 Nghị quyết 43/2005/NQ-HĐND ngày 30/6/2005 Về ban hành phí qua cầu kênh Zero bắc qua sông Cái Sắn huyện Tân Hiệp  01/08/2005  
  9 Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND ngày 11/01/2006 Về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2004 21/01/2006  
  10 Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND ngày 11/01/2006 Về điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp 21/01/2006  
  11 Nghị quyết 38/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 Về phê chuẩn quyết toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2005 18/12/2006  
  12 Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007 Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 21/01/2007  
  13 Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007 Về việc điều chỉnh ban hành Danh mục phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/01/2007 Hết hiệu lực một phần
  14 Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007 Về việc ban hành Danh mục lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/01/2007  
  15 Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007 Về việc ban hành Danh mục phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/01/2007  
  16 Nghị quyết 63/2007/NQ-HĐND ngày 11/12/2007 Về việc ban hành chủ trương hình thức đầu tư của các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2007-2020 21/12/2007  
  17 Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND ngày 09/01/2008 Về việc việc vay vốn để triển khai một số dự án tái định cư của đảo Phú Quốc 19/01/2008  
  18 Nghị quyết 36/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 Về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007 22/12/2008  
  19 Nghị quyết 53/2008/NQ-HĐND ngày 31/12/2008 Về việc điều chỉnh giá điện trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 10/01/2009  
  20 Nghị quyết 80/2009/NQ-HĐND ngày 02/12/2009 Về phê chuẩn quyết toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2008  12/12/2009  
  21 Nghị quyết 120/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 Về việc ban hành phí tham quan danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 19/7/2010  
  22 Nghị quyết 145/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc ban hành phí tham quan Bảo tàng tư nhân Cội Nguồn - Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 20/12/2010  
  23 Nghị quyết 147/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2009 20/12/2010  
  24 Nghị quyết 152/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/12/2010  
  25 Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 Về việc ban hành lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/7/2011  
  26 Nghị quyết 56/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 Về việc điều chỉnh quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2010 22/7/2012  
  27 Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 Về việc tăng và bổ sung vốn điều lệ đối với Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang 22/7/2012  
  28 Nghị quyết 70/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 Về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 - 2020 22/7/2012  
  29 Nghị quyết 81/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 Về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2011 22/7/2012  
  30 Nghị quyết 88/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 17/12/2012  
  31 Nghị quyết 89/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 17/12/2012  
  32 Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 Về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 20/7/2013  
  33 Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 Về điều chỉnh Nghị quyết số 144/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí tham quan danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/7/2013  
  34 Nghị quyết 35/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012 16/12/2013  
  35 Nghị quyết 43/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về chấp thuận danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/12/2013  
  36 Nghị quyết 83/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 Về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013 14/12/2014  
  37 Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 Về việc ban hành Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/12/2014  
  38 Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 Về việc thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất; dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/12/2014  
  39 Nghị quyết 114/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C 25/7/2015  
  40 Nghị quyết 116/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về quy định lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/7/2015  
  41 Nghị quyết 117/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về quy định lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/7/2015  
  42 Nghị quyết 122/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về quy định lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/7/2015  
  43 Nghị quyết 123/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về quy định lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/7/2015  
  44 Nghị quyết 124/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về quy định phí tham quan Khu du lịch sinh thái Suối Tranh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 25/7/2015  
  45 Nghị quyết 126/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về quy định phí qua cầu vượt Hòa Điền - Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 25/7/2015  
  46 Nghị quyết 129/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2014 để bổ sung vốn đầu tư mới và trả nợ vốn tạm mượn đầu tư xây dựng cơ bản 25/7/2015  
  47 Nghị quyết 144/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015  Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/12/2015  
  48 Nghị quyết 145/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 Về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 19/12/2015  
  49 Nghị quyết 152/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 Về quy định giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/12/2015  
  50 Nghị quyết 153/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 Về Danh mục dự án cần thu hồi đất; dự án chuyển mục đích
  sử dụng đất lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
  19/12/2015  
  51 Nghị quyết 158/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kiên Giang 19/12/2015  
  52 Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 về việc bố trí sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 11/08/2016  
  53 Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/12/2016  
  54 Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 Ban hành Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017 và giai đoạn ổn định ngân sách 2017-2020 24/12/2016  
  55 Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/12/2016  
  56 Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 Về việc quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 29/12/2016  
  57 Nghị quyết 57/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) tỉnh Kiên Giang 29/12/2016  
  58 Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 Về danh mục các dự án cần thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 29/12/2016  
  59 Nghị quyết 61/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 Về điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 29/12/2016  
  60 Nghị quyết 82/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/7/2017  
  61 Nghị quyết 95/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang  30/7/2017  
  62 Nghị quyết 96/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Quy định phân cấp nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/7/2017  
  63 Nghị quyết 100/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 30/7/2017  
  64 Nghị quyết 114/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 18/12/2017 Hết hiệu lực một phần
  65 Nghị quyết 122/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 Về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước biển, nước mặt; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/01/2018  
  66 Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 Quy định về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/01/2018  
  67 Nghị quyết 124/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 Quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 18/01/2018  
  68 Nghị quyết 125/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 Quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn lền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/01/2018  
  69 Nghị quyết 126/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 Quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/01/2018  
  70 Nghị quyết 127/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 Quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/01/2018  
  71 Nghị quyết 129/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 Quy định về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/01/2018  
  72 Nghị quyết 130/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 Quy định về phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/01/2018  
  73 Nghị quyết 131/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 Quy định về phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/01/2018  
  74 Nghị quyết 132/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 Quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/01/2018  
  75 Nghị quyết 137/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 của HĐND tỉnh Kiên Giang 18/01/2018  
  76 Nghị quyết 138/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 Về Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2018 và Danh mục dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/01/2018  
  77 Nghị quyết 140/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 Quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/01/2018  
  78 Nghị quyết 141/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 Quy định về lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/01/2018  
  79 Nghị quyết 142/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 Nghị quyết quy định về phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/01/2018  
  80 Nghị quyết 143/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 Quy định phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/01/2018  
  81 Nghị quyết 155/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/08/2018  
  82 Nghị quyết 156/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/08/2018 Hết hiệu lực một phần
  83 Nghị quyết 157/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 Quy định mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/8//2018  
  84 Nghị quyết 160/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp giao dự toán ngân sách và các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp 03/08/2018  
  85 Nghị quyết 161/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/08/2018  
  86 Nghị quyết 162/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 Quy định mức chi hỗ trợ để thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/08/2018  
  87 Nghị quyết 172/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang 03/08/2018  
  88 Nghị quyết 178/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/12/2018  
  89 Nghị quyết 179/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 Về kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/12/2018  
  90 Nghị quyết 184/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/12/2018  
  91 Nghị quyết 185/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 Quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/12/2018  
  92 Nghị quyết 186/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 Bổ sung nội dung của phần Ghi chú tại Bảng quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện ngân sách cấp xã giai đoạn 2017-2020, ban hành kèm theo Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/12/2018  
  93 Nghị quyết 188/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 Danh mục dự án cần thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/12/2018  
  IV. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao
  1 Nghị quyết 29/HĐ-NQ ngày 10/01/1998 Về việc thành lập quỹ khuyến học và quỹ phát triển khoa học công nghệ    
  2 Nghị quyết 35/1998/NQ-HĐ ngày 23/7/1998 Về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân    
  3 Nghị quyết 36/1998/NQ-HĐ ngày 23/7/1998 Về việc thu và sử dụng nguồn quỹ nhân dân đóng góp xây dựng trường học    
  4 Nghị quyết 45/1998/NQ-HĐ ngày 18/12/1998 Về việc ban hành quy ước thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và hoạt động tín ngưỡng - tôn giáo, nơi thờ tự, bài trừ hủ tục, mê tín, dị đoan    
  5 Nghị quyết 73/2003/NQ-HĐ ngày 25/7/2003 Về điều chỉnh, bổ sung nội dung, mức thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang   Hết hiệu lực một phần
  6 Nghị quyết 20/2004/NQ-HĐ ngày 16/7/2004 Về điều chỉnh mức thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang    
  7 Nghị quyết 31/2008/NQ-HĐND ngày 10/7/2008 Về việc bãi bỏ phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông 20/7/2008  
  8 Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND ngày 10/7/2008 Về việc ban hành bổ sung mức thu học phí hệ cao đẳng ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập 20/7/2008  
  9 Nghị quyết 73/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 Về việc điều chỉnh, bổ sung quy định chế độ, định mức chi cho hoạt động thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang 20/7/2009 Hết hiệu lực một phần
  10 Nghị quyết 102/2010/NQ-HĐND ngày 13/01/2010 Về việc chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non bán công sang loại hình cơ sở giáo dục mầm non công lập 23/01/2010  
  11 Nghị quyết 62/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung quy định chế độ, định mức chi cho hoạt động thể dục, thể thao tỉnh Kiên Giang 22/7/2012  
  12 Nghị quyết 67/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 Về việc ban hành chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/7/2012  
  13 Nghị quyết 57/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về hỗ trợ tiền thưởng cho giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/12/2013  
  14 Nghị quyết 55/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học; giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 29/12/2016  
  15 Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Quy định mức thu học phí trình độ trung cấp đối với Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 30/7/2017  
  16 Nghị quyết 166/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2018-2019 03/08/2018  
  17 Nghị quyết 181/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang 24/12/2018  
  V. Lĩnh vực y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội
  1 Nghị quyết 150/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc ban hành mức đóng góp đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Kiên Giang 20/12/2010  
  2 Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 Về phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương sản xuất lúa và hỗ trợ người sản xuất lúa 20/7/2013  
  3 Nghị quyết 36/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về quy định vùng thiếu nước ngọt và sạch, thời gian, mức hưởng trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/12/2013  
  4 Nghị quyết 44/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về quy định kinh phí chi trả cho đối tượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/12/2013  
  5 Nghị quyết 47/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 16/12/2013  
  6 Nghị quyết 65/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 Về quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện 19/7/2014  
  7 Nghị quyết 89/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 Về quy định cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015 - 2020 14/12/2014  
  8 Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/7/2015  
  9 Nghị quyết 150/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 Về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường,
  giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
  19/12/2015  
  10 Nghị quyết 151/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 Về việc quy định mức thù lao cho tình nguyện viên và kinh phí hoạt động cho Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn 19/12/2015  
  11 Nghị quyết 154/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 Về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ, chăm sóc
  trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
  19/12/2015  
  12 Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 Về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang năm 2016-2020 11/08/2016  
  13 Nghị quyết 62/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 Về việc quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Kiên Giang 29/12/2016  
  14 Nghị quyết 68/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 Ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 29/12/2016  
  15 Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/7/2017  
  16 Nghị quyết 120/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 18/01/2018  
  17 Nghị quyết 144/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 Quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 18/01/2018  
  18 Nghị quyết 169/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 Ban hành Chương trình việc làm tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020 03/08/2018  
  VI. Lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo
  1 Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 Về việc thành lập Phòng Tôn giáo – Dân tộc huyện An Minh 24/7/2006  
  QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  I. Lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật
  1 Quyết định 180/1999/QĐ-UB ngày 25/01/1999 Về việc thành lập Tổ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 25/01/1999  
  2 Quyết định 383/1999/
  QĐ-UB ngày 13/02/1999
  Về việc thưởng vượt thu ngân sách cho ngân sách cấp huyện, thị 13/02/1999  
  3 Quyết định 1902/1999/QĐ-UB ngày 24/9/1999 Về việc ban hành bản quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc của Tổ hòa giải và Hội đồng hòa giải, giải quyết lần đầu khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/9/1999  
  4 Quyết định 1912/1999/QĐ-UB ngày 25/9/1999 Về việc ban hành quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc của Tổ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Kiên Giang 04/10/1999  
  5 Quyết định 1249/2000/QĐ-UB ngày 24/5/2000 Về việc ban hành Qui chế tuyên truyền viên pháp luật xã, phường, thị trấn 24/5/2000  
  6 Quyết định 1112/2001/QĐ-UB ngày 08/6/2001  Về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh Kiên Giang 23/06/2001  
  7 Quyết định 2094/2001/QĐ-UB ngày 28/9/2001 Về việc bổ sung Quyết định số 1112/2001/QĐ-UB của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh Kiên Giang 01/10/2001  
  8 Quyết định 02/2005/QĐ-UBND ngày 14/01/2005 Về việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiên Giang 29/01/2005 Hết hiệu lực một phần
  9 Quyết định 07/2005/QĐ-UBND ngày 03/02/2005 Về việc bổ sung điều 3 Quyết định số 02/2005/QĐ-UBND ngày 14/01/2005 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc “Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang” 03/02/2005  
  10 Quyết định 07/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 Về việc hủy bỏ Quyết định số 80/2004/ QĐ-UB ngày 02/12/2004 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành khung giá cước vận tải hành khách đường biển bằng tàu cao tốc và khoản thu bù lỗ Thổ Châu 16/02/2007  
  11 Quyết định 19/2007/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 Về việc bãi bỏ Quyết định số 71/2004/QĐ-UB ngày 29/10/2004 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tiếp tục tạm ngưng giao đất, cấp quyền sử dụng đất, chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất, thế chấp quyền sử dụng đất và cấp phép xây dựng tại những khu quy hoạch phát triển du lịch-dịch vụ trên địa bàn huyện Phú Quốc 22/06/2007  
  12 Quyết định 14/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 Quy định một số mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 05/04/2012  
  13 Quyết định 09/2013/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 Ban hành quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 13/5/2013  
  14 Quyết định 08/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 Về việc quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/01/2014  
  15 Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 Về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 08/09/2014 Hết hiệu lực một phần
  16 Quyết định 03/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 Về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 26/01/2015  
  17 Quyết định 04/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 Về việc quy định nội dung chi và mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 01/02/2015  
  18 Quyết định 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 Ban hành quy định về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 22/01/2016  
  19 Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 Ban hành Quy định tổ chức thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/7/2016  
  20 Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 Về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 19/9/2016  
  21 Quyết định 28/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 19/9/2016  
  22 Quyết định 29/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/9/2016  
  23 Quyết định 32/2016/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng  tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 26/9/2016  
  24 Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 Về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thành lập và ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/02/2017  
  25 Quyết định 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 Về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giangban hành về phí đối với các Luật Phí và lệ phí quy định chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá và các dịch vụ chuyển từ phí sang giá thị trường mà nhà nước không định giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang  02/02/2017  
  26 Quyết định 23/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 Ban hành Quy định về việc cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/07/2017  
  27 Quyết định 19/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 Ban hành Quy định tiêu chí, cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/7/2018  
  28 Quyết định 21/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 Bãi bỏ Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Kiên Giang, về việc cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ, lẻ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/09/2018  
  29 Quyết định 23/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 Về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và chỉ giới xây dựng của hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/12/2018  
  II. Lĩnh vực xây dựng chính quyền và địa giới hành chính
  1 Quyết định 1089/QĐ-UB ngày 16/6/1997 Về việc chấp thuận cho các đơn vị hành chính cơ sở mới chia tách và thành lập mới được hoạt động hành chính 16/6/1997  
  2 Quyết định 2712/1998/QĐ-UB ngày 21/8/1998 Về việc thành lập Trung tâm Y tế thị xã Hà Tiên trực thuộc Sở Y tế Kiên Giang 21/8/1998  
  3 Quyết định 2716/1998/QĐ-UB ngày 22/8/1998 Về việc thành lập Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Phú Quốc 22/8/1998  
  4 Quyết định 3080/1998/QĐ-UB ngày 26/9/1998 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện "Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn" 26/9/1998  
  5 Quyết định 656/1999/
  QĐ-UB ngày 05/4/1999
  Về việc thành lập Thanh tra Sở Tư pháp 10/04/1999  
  6 Quyết định 858/1999/
  QĐ-UB ngày 07/5/1999
  Về việc thành lập một số ấp mới thuộc huyện An Biên 22/5/1999  
  7 Quyết định 859/1999/
  QĐ-UB ngày 07/5/1999
  Về việc tiếp nhận và đổi tên 02 ấp: ấp Trương Thoai, ấp Thanh Tùng của xã Biển Bạch, huyện Thời Bình, tỉnh Cà Mau giao cho xã An Minh Bắc và xã Đông Hưng B, huyện An Minh 22/05/1999  
  8 Quyết định 928/1999/
  QĐ-UB ngày 18/5/1999
  Về việc thành lập một số ấp mới thuộc huyện Gò Quao 02/06/1999  
  9 Quyết định 20/2002/QĐ-UB ngày 27/02/2002 Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh và Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang 06/03/2002  
  10 Quyết định 32/2002/QĐ-UB ngày 04/4/2002 Về việc kiện toàn Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp Kiên Giang 09/04/2002  
  11 Quyết định 50/2002/QĐ-UB ngày 09/7/2002 Về việc công nhận trung tâm xã An Thới - huyện Phú Quốc là đô thị loại V 09/07/2002  
  12 Quyết định 73/2002/QĐ-UB ngày 11/12/2002 Về việc đổi tên ấp và điều chỉnh địa giới ấp thuộc xã Vĩnh Tuy, Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao 26/12/2002  
  13 Quyết định 74/2002/QĐ-UB ngày 11/12/2002 Về việc điều chỉnh địa giới ấp thuộc thị trấn Kiên Lương, xã Phú Mỹ, Tân Khánh Hòa, Vĩnh Điều huyện Kiên Lương 26/12/2002  
  14 Quyết định 75/2002/QĐ-UB ngày 11/12/2002 Về việc đổi tên ấp và điều chỉnh địa giới ấp thuộc xã Bàn Tân Định, Bàn Thạch, Ngọc Chúc, Ngọc Thuận, Ngọc Thành, huyện Giồng Riềng 26/12/2002  
  15 Quyết định 16/2003/QĐ-UB ngày 14/02/2003 Về việc thành lập Phòng Tin học trực thuộc Sở Tài chính - Vật giá 19/02/2003  
  16 Quyết định 34/2003/QĐ-UB ngày 31/3/2003 Về việc điều chỉnh địa giới khu phố thuộc các phường Rạch Sỏi, Vĩnh Thanh, Vĩnh Quang và thị xã Rạch Giá 15/04/2003  
  17 Quyết định 35/2003/QĐ-UB ngày 31/3/2003 Về việc điều chỉnh địa giới các ấp thuộc xã Vân Khánh Đông, Vân Khánh, Vân Khánh Tây, Đông Hưng, Đông Hưng A, Đông Thạnh huyện An Minh 15/4/2003  
  18 Quyết định 38/2003/QĐ-UB ngày 03/4/2003 Về việc điều chỉnh địa giới các ấp thuộc xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng 18/04/2003  
  19 Quyết định 67/2003/QĐ-UB ngày 18/7/2003 Về việc điều chỉnh địa giới các ấp thuộc xã Mỹ Lâm, Mỹ Phước, Sóc Sơn, huyện Hòn Đất 02/08/2003  
  20 Quyết định 68/2003/QĐ-UB ngày 18/7/2003 Về việc điều chỉnh địa giới các khu phố thuộc phường Vĩnh Bảo, Vĩnh Lạc, thị xã Rạch Giá 02/08/2003  
  21 Quyết định 77/2003/QĐ-UB ngày 14/8/2003 Về việc điều chỉnh địa giới các ấp thuộc xã Tây Yên A, Thạnh Yên, Nam Yên, Đông Thái, huyện An Biên 29/08/2003  
  22 Quyết định 78/2003/QĐ-UB ngày 14/8/2003 Về việc điều chỉnh địa giới các ấp thuộc xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc 29/08/2003  
  23 Quyết định 79/2003/QĐ-UB ngày 14/8/2003 Về việc điều chỉnh địa giới khu phố thuộc phường Bình San thị xã Hà Tiên 29/8/2003  
  24 Quyết định 87/2003/QĐ-UB ngày 04/9/2003 Về việc thành lập Trung Tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang 09/09/2003  
  25 Quyết định 93/2003/QĐ-UB ngày 20/10/2003 Về việc thành lập Phòng Công chứng số 2 thuộc Sở Tư pháp Kiên Giang 25/10/2003  
  26 Quyết định 122/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003 Về việc đổi tên Ban Tổ chức chính quyền thành Sở Nội vụ Kiên Giang 30/12/2003  
  27 Quyết định 123/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003 Về việc thành lập Phòng Cải cách hành chính trực thuộc Sở Nội vụ Kiên Giang 04/01/2004  
  28 Quyết định 01/2004/QĐ-UBND ngày 02/01/2004 Về việc chia tách các ấp thuộc xã Tân Hội, Tân Thành, Thạnh Đông A huyện Tân Hiệp 17/01/2004  
  29 Quyết định 12/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 Về việc ban hành Quy chế hoạt động đối với hệ thống quản lý thông tin cán bộ, công chức 15/3/2004  
  30 Quyết định 29/2004/QĐ-UB ngày 22/7/2004 Về việc thành lập Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang 27/07/2004  
  31 Quyết định 41/2004/QĐ-UB ngày 05/8/2004 Về việc ban hành bản qui định tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện đi lại thuộc cấp xã quản lý trong tỉnh 20/08/2004  
  32 Quyết định 78/2004/QĐ-UB ngày 22/11/2004 Về việc ban hành qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban bảo vệ dân phố ở khu phố (thuộc các phường, thị trấn), Ban bảo vệ an ninh – trật tự ở ấp (thuộc các xã) và các Đội dân phòng ở khu vực theo cụm dân cư 07/12/2004  
  33 Quyết định 86/2004/QĐ-UB ngày 02/12/2004 Về việc thành lập Trung tâm tin học trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 07/12/2004  
  34 Quyết định 45/2005/QĐ-UBND ngày 10/10/2005 Về việc điều chỉnh và đặt tên đường các khu đô thị mới và một số đường trong thành phố Rạch Giá 20/10/2005  
  35 Quyết định 24/2006/QĐ-UBND ngày 17/8/2006 Về việc bổ sung cán bộ không chuyên trách làm Phó khối vận xã, phường, thị trấn 01/09/2006  
  36 Quyết định 17/2007/QĐ-UBND ngày 26/3/2007 Về việc đặt tên đường nội ô thị trấn Dương Đông và thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc 05/04/2007  
  37 Quyết định 34/2007/QĐ-UBND ngày 17/8/2007 Về việc ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 27/08/2007  
  38 Quyết định 41/2007/QĐ-UBND ngày 12/12/2007 Về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc một số lĩnh vực đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 22/12/2007  
  39 Quyết định 03/2008/QĐ-UBND ngày 05/02/2008 Về việc ban hành mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/02/2008  
  40 Quyết định 16/2010/QĐ-UBND ngày 26/7/2010 Về việc ban hành quy định về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khu phố thuộc tỉnh Kiên Giang 05/08/2010 Hết hiệu lực một phần
  41 Quyết định 21/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 Về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang và chi tiêu tiếp khách trong nước 05/09/2010  
  42 Quyết định 07/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 Về việc ban hành một số mức chi ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/01/2011  
  43 Quyết định 09/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 Về việc ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/01/2011  
  44 Quyết định 28/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 Về ban hành chế độ phụ cấp đối với các chức danh của Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/9/2011  
  45 Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 10 Quy định kèm theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 15/03/2012  
  46 Quyết định 24/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung một số mức chi ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/9/2012  
  47 Quyết định 30/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 Về việc ban hành chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 27/9/2012  
  48 Quyết định 03/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước 09/02/2013  
  49 Quyết định 29/2013/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/11/2013  
  50 Quyết định 04/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 Về việc quy định vùng thiếu nước ngọt và sạch, thời gian, mức hưởng trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/01/2014  
  51 Quyết định 12/2014/QĐ-UBND ngày 06/02/2014 Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/02/2014  
  52 Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 Về việc hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp có bằng cấp chuyên môn và nâng mức phụ cấp đối với các chức danh đoàn thể ấp khu phố, khu vực và ấp đội, khu đội, công an viên ấp 13/03/2014  
  53 Quyết định 19/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 Ban hành Quy định về công tác quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/5/2014  
  54 Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/02/2015 Hết hiệu lực một phần
  55 Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/02/2016  
  56 Quyết định 35/2016/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 Ban hành Quy định một số mẫu về danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, khung, hộp và việc quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/11/2016  
  57 Quyết định 07/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/02/2017  
  58 Quyết định 09/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/02/2017  
  59 Quyết định 13/2017/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 Ban hành Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017 và giai đoạn ổn định ngân sách từ năm 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/02/2017  
  60 Quyết định 24/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 15/7/2017  
  61 Quyết định 26/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 10/08/2017  
  62 Quyết định 27/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với  công chức, viên chức giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Kiên Giang 10/08/2017  
  63 Quyết định 28/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 Ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh 10/08/2017  
  64 Quyết định 29/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 Quyết định ban hành Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh 28/8/2017  
  65 Quyết định 04/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 01/05/2018  
  66 Quyết định 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/01/2019  
  III. Lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường
  1 Quyết định 1897/1998/QĐ-UB ngày 22/5/1998 Về việc chuyển giao nguồn vốn xóa đói giảm nghèo từ ngân sách tỉnh về cho Ngân hàng phục vụ người nghèo tỉnh Kiên Giang quản lý cho vay 22/5/1998  
  2 Quyết định 2717/1998/QĐ-UB ngày 22/8/1998 Về việc điều chỉnh đầu mối quản lý thu huy động vốn theo quyết định số 302/QĐ-UB ngày 16/02/1998 của UBND tỉnh 01/09/1998  
  3 Quyết định 3362/1998/QĐ-UB ngày 16/10/1998 Về việc quy định giá bán các loại khoáng sản tại nơi khai thác để tính thuế tài nguyên 16/10/1998  
  4 Quyết định 1314/2000/QĐ-UB ngày 12/6/2000 Về việc ban hành định mức chi phí phục vụ công tác đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/6/2000  
  5 Quyết định 826/2001/QĐ-UB ngày 25/4/2001 Về việc điều chỉnh định hướng chi tiết sử dụng đất cặp một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Rạch Giá 30/4/2001  
  6 Quyết định 66/2002/QĐ-UB ngày 04/10/2002 Về việc cho phép UBND các huyện, thị xã thành lập Đội kỹ thuật đo vẽ lập sơ đồ, bản đồ 09/10/2002  
  7 Quyết định 81/2003/QĐ-UB ngày 28/8/2003 Về việc đổi tên Đoàn đo đạc bản đồ thành Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường 28/8/2003  
  8 Quyết định 82/2003/QĐ-UB ngày 28/8/2003 Về việc đổi tên Trung tâm Lưu trữ địa chính thành Trung tâm Thông tin tài nguyên và môi trường 28/8/2003  
  9 Quyết định 05/2004/QĐ-UBND ngày 03/02/2004 Về việc thành lập Hội đồng đấu giá đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/02/2004  
  10 Quyết định 08/2004/QĐ-UB ngày 25/02/2004  Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ nhà ở đất ở thuộc sở hữu Nhà nước theo phương thức kinh doanh 01/01/2004  
  11 Quyết định 27/2004/QĐ-UBND ngày 21/6/2004 Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước từ Sở Nông nghiệp - PTNT sang Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang 26/06/2004  
  12 Quyết định 30/2005/QĐ-UBND ngày 10/6/2005 Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiên Lương thời kỳ 2005 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 20/6/2005  
  13 Quyết định 50/2005/QĐ-UBND ngày 01/11/2005 Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đầu kỳ của huyện Châu Thành 06/11/2005  
  14 Quyết định 52/2005/QĐ-UBND ngày 01/12/2005 Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đầu kỳ của huyện Kiên Lương 06/12/2005  
  15 Quyết định 55/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đầu kỳ của thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp 03/01/2006  
  16 Quyết định 01/2006/QĐ-UBND ngày 17/01/2006 Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương 22/01/2006  
  17 Quyết định 07/2006/QĐ-UBND ngày 15/02/2006 Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành 20/02/2006  
  18 Quyết định 08/2006/QĐ-UBND ngày 15/02/2006 Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng 20/02/2006  
  19 Quyết định 09/2006/QĐ-UBND ngày 15/02/2006 Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của huyện Giồng Riềng 20/02/2006  
  20 Quyết định 11/2006/QĐ-UBND ngày 14/3/2006 Về việc phê duyệt dự án và dự toán đầu tư điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, lập kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 của tỉnh Kiên Giang 19/03/2006  
  21 Quyết định 09/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 Về việc ban hành Danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/02/2007 Hết hiệu lực một phần
  22 Quyết định 10/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 Về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/02/2007 Hết hiệu lực một phần
  23 Quyết định 44/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 Về việc ban hành Danh mục các dự án đầu tư theo các hình thức đổi đất lấy cơ sở hạ tầng; hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO); hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); trái phiếu công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 31/12/2007  
  24 Quyết định 31/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 Về việc ban hành Bảng quy định đơn giá bồi thường về cây trồng, hoa màu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/10/2008  
  25 Quyết định 25/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 Về việc ban hành quy trình giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 01/10/2009  
  26 Quyết định 11/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015 24/01/2011  
  27 Quyết định 22/2012/QĐ-UBND ngày 13/9/2012 Về việc ban hành quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm về việc xác định diện tích đất ở trong hạn mức 23/9/2012  
  28 Quyết định 34/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 Về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 06/12/2012  
  29 Quyết định 12/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/5/2013  
  30 Quyết định 30/2013/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 Về việc ban hành Quy định về quy trình phối hợp luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/11/2013  
  31 Quyết định 11/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 Về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội Quỹ đầu tư phát triển Kiên Giang thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay 30/01/2014  
  32 Quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/7/2014  
  33 Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 08/09/2014  
  34 Quyết định 25/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 08/09/2014  
  35 Quyết định 28/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 08/09/2014  
  36 Quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 Ban hành Quy định bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 01/01/2015 Hết hiệu lực một phần
  37 Quyết định 17/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/6/2015  
  38 Quyết định 20/2015/QĐ-UBND ngày 173/6/2015 Về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thứa đối với đất ở, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/6/2015  
  39 Quyết định 21/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 Về việc quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/6/2015  
  40 Quyết định 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/6/2015 Hết hiệu lực một phần
  41 Quyết định 28/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 Về việc quy định phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sư dụng mặt nước; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/09/2015  
  42 Quyết định 35/2015/QĐ-UBND ngày 17/9//2015 Về việc quy định thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/9/2015  
  43 Quyết định 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/9//2015 Về việc quy định lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/9/2015  
  44 Quyết định 37/2015/QĐ-UBND ngày 17/9//2015 Về việc quy định lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt  trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/9/2015  
  45 Quyết định 38/2015/QĐ-UBND ngày 17/9//2015 Về việc quy định lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/9/2015  
  46 Quyết định 40/2015/QĐ-UBND ngày 17/9//2015 Về việc quy định lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/9/2015  
  47 Quyết định 42/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 Về việc quy định phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/10/2015  
  48 Quyết định 45/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/01/2016 Hết hiệu lực một phần
  49 Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 Ban hành Quy định về giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/3/2016  
  50 Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 Ban hành Quy định quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 23/4/2016 Hết hiệu lực một phần
  51 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/06/2016  
  52 Quyết định 18/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 Ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/07/2016  
  53 Quyết định 24/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 17/9/2016  
  54 Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 Về việc bố trí sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 19/9/2016  
  55 Quyết định 27/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/9/2016  
  56 Quyết định 31/2016/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 26/9/2016  
  57 Quyết định 39/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/01/2017  
  58 Quyết định 08/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 Về việc vay vốn để trả nợ gốc và đầu tư dự án phát triển đường giao thông nông thôn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/02/2017  
  59 Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/6/2017  
  60 Quyết định 20/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 Về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020 , tầm nhìn đến năm 2030 30/6/2017  
  61 Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 Quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/8/2017  
  62 Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 Về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 12/05/2018  
  63 Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 Ban hành Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh 15/5/2018  
  64 Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/5/2018  
  65 Quyết định 10/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018 18/06/2018  
  66 Quyết định 11/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 Về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định tiền lương trong giá sản phẩm dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/6/2018  
  67 Quyết định 13/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018 29/6/2018  
  68 Quyết định 16/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/07/2018  
  69 Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 Về việc quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 15/7/2018  
  70 Quyết định 18/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 17/7/2018  
  71 Quyết định 20/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 27/7/2018  
  IV. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao
  1 Quyết định 2669/1998/QĐ-UB ngày 13/8/1998 Về việc thu và sử dụng nguồn quỹ nhân dân đóng góp xây dựng trường học 13/8/1998  
  2 Quyết định 2670/1998/QĐ-UB ngày 13/8/1998 Về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 13/8/1998  
  3 Quyết định 2695/1998/QĐ-UB ngày 26/8/1998 Về việc bổ sung Quyết định số 2670/QĐ-UB ngày 13/8/1998 của UBND tỉnh về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 26/8/1998  
  4 Quyết định 3299/1998/QĐ-UB ngày 13/10/1998 Về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Kiên Giang 13/10/1998  
  5 Quyết định 967/1999/
  QĐ-UB ngày 28/5/1999
  Về việc đặt tên đường và tên cầu trong nội ô thị trấn Dương Đông huyện Phú Quốc 28/5/1999  
  6 Quyết định 1769/1999/QĐ-UB ngày 03/9/1999 Về việc ban hành quy định tạm thời một số chế độ đãi ngộ đối với giáo viên trung học phổ thông và sinh viên sư phạm trong tỉnh Kiên Giang 01/09/1999  
  7 Quyết định 2167/1999/QĐ-UB ngày 02/10/1999 Về việc thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh về kiểm tra, thanh tra hồ sơ văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/10/1999  
  8 Quyết định 2318/1999/QĐ-UB ngày 29/11/1999 Về việc thành lập Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Hà Tiên 04/12/1999  
  9 Quyết định 1054/2000/QĐ-UB ngày 24/4/2000 Về việc đổi tên Nhà Văn hóa thông tin - Triển lãm thành Trung tâm văn hóa - Thông tin tỉnh 29/4/2000  
  10 Quyết định 1670/2000/QĐ-UB ngày 05/8/2000 Về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 10/08/2000  
  11 Quyết định 1767/2000/QĐ-UB ngày 23/8/2000 Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Sóc Sơn 28/8/2000  
  12 Quyết định 1768/2000/QĐ-UB ngày 23/8/2000 Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Long Thạnh 28/8/2000  
  13 Quyết định 893/2001/QĐ-UB ngày 10/5/2001 Về việc quy định tạm thời chế độ thu – chi tài chính đối với hoạt động sự nghiệp của Công viên Văn Hóa An Hòa 15/5/2001  
  14 Quyết định 37/2002/QĐ-UB ngày 16/5/2002 Về việc chuyển giao tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ-công chức Trường Chính trị tỉnh, Nhà thiếu nhi tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Nhà thiếu nhi các huyện, thị xã sang trực thuộc khối Đảng, đoàn thể 21/05/2002  
  15 Quyết định 40/2002/QĐ-UB ngày 29/5/2002 Về việc giải thể Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các nhà thiếu nhi 03/06/2002  
  16 Quyết định 43/2002/QĐ-UB ngày 05/6/2002 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng cộng đồng Kiên Giang 05/06/2002  
  17 Quyết định 65/2002/QĐ-UB ngày 30/9/2002 Về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học 30/9/2002  
  18 Quyết định 77/2002/QĐ-UB ngày 31/12/2002 Về việc cho phép UBND các huyện, thị xã thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao 05/01/2003  
  19 Quyết định 41/2003/QĐ-UB ngày 18/4/2003 Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Đông Thái 23/04/2003  
  20 Quyết định 69/2003/QĐ-UB ngày 22/7/2003 Về việc đổi tên Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang 27/7/2003  
  21 Quyết định 74/2003/QĐ-UB ngày 11/8/2003 Về việc xếp hạng di tích 11/08/2003  
  22 Quyết định 83/2003/QĐ-UB  ngày 28/8/2003 Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Phan Thị Ràng 02/09/2003  
  23 Quyết định 120/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003 Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Bình Sơn 04/01/2004  
  24 Quyết định 15/2004/QĐ-UB ngày 31/3/2004 Về việc chuyển giao biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ THCS trở xuống thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về UBND các huyện, thị xã quản lý 05/04/2004  
  25 Quyết định 18/2004/QĐ-UB ngày 07/4/2004 Về việc xếp hạn di tích 07/04/2004  
  26 Quyết định 22/2004/QĐ-UBND ngày 26/4/2004 Về việc chuyển Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật từ đơn vị sự nghiệp sang đơn vị sự nghiệp có thu 26/4/2004  
  27 Quyết định 30/2004/QĐ-UB ngày 22/7/2004 Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Thạnh Lộc 27/7/2004  
  28 Quyết định 47/2004/QĐ-UB ngày 25/8/2004 Về việc thành lập Tổ chức Giám định văn hóa phẩm nghệ thuật tỉnh Kiên Giang 30/8/2004  
  29 Quyết định 49/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004 Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Cây Dương 05/09/2004  
  30 Quyết định 57/2004/QĐ-UB ngày 03/9/2004 Về việc xếp hạng di tích 03/09/2004  
  31 Quyết định 58/2004/QĐ-UB ngày 03/9/2004 Về việc xếp hạng di tích 03/09/2004  
  32 Quyết định 59/2004/QĐ-UB ngày 03/9/2004 Về việc xếp hạng di tích 03/09/2004  
  33 Quyết định 69/2004/QĐ-UB ngày 13/10/2004 Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Vĩnh Bình Bắc 18/10/2004  
  34 Quyết định 81/2004/QĐ-UB ngày 02/12/2004 Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Tân Khánh Hòa 07/12/2004  
  35 Quyết định 84/2004/QĐ-UB ngày 02/12/2004 Về việc đổi tên Trường Trung học phổ thông Rạch Sỏi thành Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hùng Sơn 07/12/2004  
  36 Quyết định 14/2005/QĐ-UBND ngày 25/3/2005 Về việc bãi bỏ quy định tạm thời về mức chi trả nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình tỉnh Kiên Giang 25/3/2005  
  37 Quyết định 17/2005/QĐ-UBND ngày 30/3/2005 Về việc giải thể Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Giáo dục - Đào tạo Kiên Giang 04/04/2005  
  38 Quyết định 32/2005/QĐ-UBND ngày 20/6/2005 Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ quảng cáo trực thuộc Đài phát thanh - Truyền hình Kiên Giang 25/6/2005  
  39 Quyết định 16/2006/QĐ-UBND ngày 30/5/2006 Về việc ban hành quy định về xác định các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh 09/06/2006 Hết hiệu lực một phần
  40 Quyết định 17/2006/QĐ-UBND ngày 30/5/2006 Về việc ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh 09/06/2006 Hết hiệu lực một phần
  41 Quyết định 18/2006/QĐ-UBND ngày 30/5/2006 Về việc ban hành Quy định tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh 09/06/2006 Hết hiệu lực một phần
  42 Quyết định 20/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 Về việc điều chỉnh và đặt bổ sung tên đường tại thành phố Rạch Giá 10/08/2008  
  43 Quyết định 11/2009/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 Về việc ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh 28/02/2009  
  44 Quyết định 24/2009/QĐ-UBND ngày 07/9/2009 Về việc ban hành Quy định về chế độ, định mức chi cho hoạt động thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang 17/09/2009 Hết hiệu lực một phần
  45 Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 Về việc đặt tên đường tại trung tâm khu đô thị mới Ba Hòn huyện Kiên Lương 08/03/2010  
  46 Quyết định 09/2010/QĐ-UBND ngày 10/3/2010 Về việc chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục mầm non bán công sang loại hình cơ sở giáo dục mầm non công lập 20/03/2010  
  47 Quyết định 20/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 Về việc ban hành phí tham quan danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 05/09/2010  
  48 Quyết định 01/2012/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 Về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 23/01/2012  
  49 Quyết định 02/2012/QĐ-UBND ngày 08/02/2012 Về việc đặt mới, bổ sung tên đường trên địa bàn thị xã Hà Tiên 18/02/2012  
  50 Quyết định 27/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung quy định chế độ, định mức chi cho hoạt động thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang 27/9/2012  
  51 Quyết định 28/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 Về việc ban hành chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/9/2012  
  52 Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 Về việc công bố tên đường Khu hành chính, Trung tâm thương mại, Bến xe huyện Gò Quao 05/09/2013  
  53 Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 Về việc quy định phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/9/2013  
  54 Quyết định 01/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 Về việc công bố đổi tên kênh Tuần Thống - T5 thành kênh Võ Văn Kiệt 18/01/2014  
  55 Quyết định 02/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 Về việc công bố bổ sung tên đường trên địa bàn thành phố Rạch Giá 18/01/2014  
  56 Quyết định 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 Về việc công bố tên đường tại trung tâm thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng 18/01/2014  
  57 Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 Về việc quy định kinh phí chi trả cho đối tượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/01/2014  
  58 Quyết định 13/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 Về việc hỗ trợ tiền thưởng cho giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/02/2014  
  59 Quyết định 18/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/05/2014  
  60 Quyết định 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 Ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử thuộc tỉnh Kiên Giang 10/10/2014  
  61 Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 Ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được sử dụng phát trên Đài truyền thanh cấp huyện thuộc tỉnh Kiên Giang 10/10/2014  
  62 Quyết định 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 Ban hành Quy định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang 26/01/2015  
  63 Quyết định 06/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 Về việc quy định chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu nội trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 07/02/2015  
  64 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 Ban hành Quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/02/2015  
  65 Quyết định 30/2015/QĐ-UBND ngày 17/9//2015 Về việc quy định phí tham quan Khu du lich sinh thái Suối Tranh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 27/9/2015  
  66 Quyết định 43/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 Về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của Dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 29/11/2015  
  67 Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 Về việc đặt tên đường trong nội ô thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành  25/01/2016  
  68 Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 Về việc đặt tên đường Võ Văn Kiệt cho đường hành lang ven biển phía Nam thuộc địa phận thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành  25/01/2016  
  69 Quyết định 13/2016/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 Ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên bản tin thuộc tỉnh Kiên Giang 17/4/2016  
  70 Quyết định 19/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 Ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/07/2016  
  71 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/02/2017  
  72 Quyết định 02/2018/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 Ban hành Quy định quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 12/03/2018  
  V. Lĩnh vực y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội
  1 Quyết định 1945/1998/QĐ-UB ngày 25/5/1998 Về việc xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Kiên Giang 25/5/1998  
  2 Quyết định 654/1999/
  QĐ-UB ngày 05/4/1999
  Về việc thành lập các Trạm Y tế phường thuộc thị xã Hà Tiên 10/04/1999  
  3 Quyết định 1084/1999/QĐ-UB ngày 12/6/1999 Về việc ban hành bản quy định về giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với đối tượng thuộc diện chính sách, xã hội và miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời gian XDCB 01/06/1999  
  4 Quyết định 1419/1999/QĐ-UB ngày 23/7/1999 Về việc chuyển Trạm Kiểm nghiệm dươc phẩm thành Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm trực thuộc Sở Y tế Kiên Giang 28/7/1999  
  5 Quyết định 38/2002/QĐ-UB ngày 29/5/2002 Về việc thành lập trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Kiên Giang 03/06/2002  
  6 Quyết định 56/2002/QĐ-UB ngày 27/8/2002 Về việc thành lập các Trạm Y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Giồng Riềng 01/09/2002  
  7 Quyết định 57/2002/QĐ-UB ngày 27/8/2002 Về việcthành lập Phòng khám khu vực xã Vĩnh Thắng thuộc Trung tâm y tế huyện Gò Quao 01/09/2002  
  8 Quyết định 58/2002/QĐ-UB ngày 27/8/2002 Về việc thành lập các Trạm Y tế thuộc Trung tâm y tế huyện An Minh 01/09/2002  
  9 Quyết định 59/2002/QĐ-UB ngày 27/8/2002 Về việc thành lập các Trạm Y tế thuộc Trung tâm y tế thị xã Rạch Giá 01/09/2002  
  10 Quyết định 72/2002/QĐ-UB ngày 11/12/2002 Về việc phân bổ chỉ tiêu cán bộ y tế xã, phường, thị trấn 11/12/2002  
  11 Quyết định 118/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003 Về việc thành lập Phòng khám đa khoa khu vực xã Thạnh Đông thuộc Trung tâm y tế huyện Tân Hiệp 04/01/2004  
  12 Quyết định 119/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003 Về việc thành lập Phòng khám đa khoa khu vực xã Tân Thành thuộc Trung tâm y tế huyện Tân Hiệp 04/01/2004  
  13 Quyết định 32/2004/QĐ-UB ngày 22/7/2004 Về việc thành lập Trạm Y tế xã Kiên Bình thuộc Trung tấm Y tế huyện Kiên Lương 27/7/2004  
  14 Quyết định 33/2004/QĐ-UB ngày 22/7/2004 Về việc thành lập các Trạm Y tế phường thuộc Trung tấm Y tế thị xã Rạch Giá 27/7/2004  
  15 Quyết định 34/2004/QĐ-UB ngày 22/7/2004 Về việc thành lập các Trạm Y tế xã thuộc Trung tấm Y tế huyện Hòn Đất 27/7/2004  
  16 Quyết định 35/2004/QĐ-UB ngày 22/7/2004 Về việc thành lập Trạm Y tế xã Tân An thuộc Trung tấm Y tế huyện Tân Hiệp 27/7/2004  
  17 Quyết định 36/2004/QĐ-UB ngày 22/7/2004 Về việc thành lập Trạm Y tế xã Hòa Chánh thuộc Trung tấm Y tế huyện Vĩnh Thuận 27/7/2004  
  18 Quyết định 18/2005/QĐ-UBND ngày 30/3/2005 Về việc giải thể Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Y tế Kiên Giang 04/04/2005  
  19 Quyết định 24/2005/QĐ-UBND ngày 08/4/2005 Về việc thành lập Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường 13/4/2005  
  20 Quyết định 33/2005/QĐ-UBND ngày 30/6/2005 Về việc ban hành Quy chế quản lý trong quan hệ vận động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/07/2005 Hết hiệu lực một phần
  21 Quyết định 36/2007/QĐ-UBND ngày 05/10/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2005/QĐ-UBND ngày 30/6/2005 của UBND tỉnh Kiên Giang về ban hành Quy chế về quản lý trong quan hệ vận động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/10/2007  
  22 Quyết định 27/2009/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 Về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 23/11/2009  
  23 Quyết định 35/2011/QĐ-UBND ngày 05/10/2011 Về việc Quy định phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng 15/10/2011  
  24 Quyết định 26/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 08/09/2014  
  25 Quyết định 34/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 Về việc quy định tiêu chuẩn, đối tượng được an táng tại khu từ trần các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/11/2014  
  26 Quyết định 26/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 Về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/09/2015  
  27 Quyết định 14/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 Ban hành Quy định về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/4/2016  
  28 Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 về việc quy định mức thù lao cho tình nguyện viên và kinh phí hoạt động cho Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn 22/4/2016  
  29 Quyết định 22/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 về việc quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục- Lao động xã hội tỉnh Kiên Giang 13/8/2016 Hết hiệu lực một phần
  30 Quyết định 01/2017/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 Về việc ban hành Bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/01/2017  
  31 Quyết định 12/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 Về việc quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang 04/02/2017  
  32 Quyết định 17/2017/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động và Xã hội tỉnh Kiên Giang (nay là cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang)  06/06/2017  
  33 Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 Ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thển thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/6/2018  
  VI. Lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo
  1 Quyết định 83/2004/QĐ-UB ngày 02/12/2004 Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Dân tộc Kiên Giang 07/12/2004  
  2 Quyết định 14/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 Ban hành Quy định về thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/5/2015  
  VII. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội
  1 Quyết định 1668/2000/QĐ-UB ngày 03/8/2000 Về việc thành lập quỹ phòng, chống ma túy 18/8/2000  
  2 Quyết định 1301/2001/QĐ-UB ngày 26/6/2001 Về việc thực hiện Nghị định 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/07/2001  
  3 Quyết định 02/2003/QĐ-UB ngày 08/01/2003 Về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Kiên Giang 08/01/2003  
  4 Quyết định 30/2003/QĐ-UB ngày 13/3/2003 Về việc phê duyệt “ Đề án xây dựng, củng cố Công an xã, thị trấn” 18/03/2003  
  5 Quyết định 89/2003/QĐ-UB ngày 18/9/2003 Về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông 18/9/2003  
  6 Quyết định 15/2007/QĐ-UBND ngày 16/3/2007 Về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang 26/03/2007  
  7 Quyết định 18/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 Ban hành quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/6/2015  
  8 Quyết định 19/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 Ban hành quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/6/2015  
  9 Quyết định 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/9//2015 Về việc quy định lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/9/2015  
  VIII. Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi
  1 Quyết định 653/1999/
  QĐ-UB ngày 05/4/1999
  Về việckiện toàn tổ chức Ban Quản lý dự án đầu tư khai thác sử dụng đất hoang hóa phát triển sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp vùng Hưng Thanh Hòa - huyện An Minh 10/04/1999  
  2 Quyết định 655/1999/
  QĐ-UB ngày 05/4/1999
  Về việc thành lập phòng Địa chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên 10/04/1999  
  3 Quyết định 1236/1999/QĐ-UB ngày 29/6/1999 Về việc cấm khai thác thủy sản bằng nghề xiệp, tê, bóng mực và cào ven bờ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/7/1999  
  4 Quyết định 1273/1999/QĐ-UB ngày 02/7/1999 Về việc thành lập Ủy ban An ninh lương thực tỉnh Kiên Giang 07/07/1999  
  5 Quyết định 1405/1999/QĐ-UB ngày 22/7/1999 Về việc thành lập phòng Phát triển lâm nghiệp trực thuôc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang 27/7/1999  
  6 Quyết định 1434/1999/QĐ-UB ngày 26/7/1999 Về việc ban hành bản quy định tạm thời quản lý nhà nước về giống cây trồng và giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/08/1999  
  7 Quyết định 1646/1999/QĐ-UB ngày 16/8/1999 Về việcchuyển Ban Quản lý Rừng phòng hộ và đặc dụng Phú Quốc từ Chương trình 327 sang Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 21/8/1999  
  8 Quyết định 1647/1999/QĐ-UB ngày 16/8/1999 Về việcchuyển Ban Quản lý Rừng phòng hộ và đặc dụng U Minh từ Chương trình 327 sang Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 21/8/1999  
  9 Quyết định 1648/1999/QĐ-UB ngày 16/8/1999 Về việc chuyển Ban Quản lý Rừng phòng hộ ven biển và bảo vệ biên giới từ Chương trình 327 sang Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 21/8/1999  
  10 Quyết định 2140/1999/QĐ-UB ngày 29/10/1999 Về việc ban hành bảng giá tính thuế ngành khai thác hải sản thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh 01/11/1999  
  11 Quyết định 2647/2001/QĐ-UB ngày 27/11/2001 Về việc bãi bỏ Quyết định số 1935/2000/QĐ-UB ngày 26/9/2000 của UBND tỉnh về việc quản lý khai thác nghêu lụa (Meretrix lyrata) trên vùng biển tỉnh Kiên Giang 02/12/2001  
  12 Quyết định 23/2002/QĐ-UB ngày 08/3/2002 Về việc ủy quyền quyết định miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp kể từ năm 2002 13/03/2002  
  13 Quyết định 48/2002/QĐ-UB ngày 08/7/2002 Về việc thành lập Vườn quốc gia Phú Quốc 13/07/2002  
  14 Quyết định 49/2002/QĐ-UB ngày 08/7/2002 Về việc thành lập Vườn quốc gia U Minh Thượng 13/07/2002  
  15 Quyết định 61/2002/QĐ-UB ngày 19/9/2002 Về việc thành lập Hạt Kiểm lâm trực thuộc Vườn quốc gia U Minh Thượng 19/9/2002  
  16 Quyết định 62/2002/QĐ-UB Về việc thành lập Hạt Kiểm lâm trực thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc 19/9/2002  
  17 Quyết định 01/2003/QĐ-UB ngày 06/01/2003 Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Chi cục Quản lý công trình thủy lợi và Phòng chống lụt bão 11/01/2003  
  18 Quyết định 19/2003/QĐ-UB ngày 14/02/2003 Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Giống nông lâm nghiệp - Vườn thực vật thành Trung tâm Giống nông lâm ngư tỉnh Kiên Giang 19/02/2003  
  19 Quyết định 20/2003/QĐ-UB ngày 14/02/2003 Về việc thành lập Trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu Hà Tiên 29/02/2003  
  20 Quyết định 37/2003/QĐ-UB ngày 01/4/2003 Về việc ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/04/2003  
  21 Quyết định 46/2003/QĐ-UB ngày 23/4/2003  Về việc ban hành Quy chế thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp, phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng 23/4/2003  
  22 Quyết định 84/2003/QĐ-UB ngày 01/9/2003 Về việc điều chỉnh cơ quan quản lý dự án Ổn định và phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn liền với chế biến và tiêu thụ sản phẩm năm 2003 từ Ban Dân tộc sang cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 04/09/2003  
  23 Quyết định 37/2004/QĐ-UB ngày 22/7/2004 Về việc thành lập Phòng Phát triển du lịch sinh thái và giáo dục môi trường trực thuộc Vườn Quốc gia U Minh Thượng 27/7/2004  
  24 Quyết định 89/2004/QĐ-UB ngày 16/12/2004 Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và đổi tên Chi cục quản lý Công trình Thủy lợi và Phòng chống Lụt bão thành Chi cục Thủy lợi 21/12/2004  
  25 Quyết định 25/2005/QĐ-UBND ngày 08/4/2005 Về việc kiện toàn Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Kiên Giang trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13/4/2005  
  26 Quyết định 45/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều tại bảng quy định ban hành kèm theo Quyết định số 48/2005/QĐ-UBND ngày 25/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 08/01/2007 Hết hiệu lực một phần
  27 Quyết định 42/2007/QĐ-UBND ngày 12/12/2007 Về việc sửa đổi một số điều của Quy định thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 48/2005/QĐ-UBND ngày 25/10/2005 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều tại bảng quy định ban hành kèm theo Quyết định số 48/2005/QĐ-UBND ngày 25/10/2005 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/12/2007  
  28 Quyết định 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/6/2009  
  29 Quyết định 16/2011/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 Về việc ban hành Bảng giá tính thuế khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/4/2011  
  30 Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 Về việc ban hành Bảng định mức sản lượng tính thuế ngành khai thác hải sản thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/4/2011  
  31 Quyết định 25/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 Ban hành quy định về trồng rừng, bảo vệ rừng và sử dụng rừng phòng hộ ven biển tỉnh Kiên Giang 07/8/2011  
  32 Quyết định 15/2013/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 Về việc quy định chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 31/5/2013  
  33 Quyết định 26/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 Về việc phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương sản xuất lúa và hỗ trợ người sản xuất lúa 20/9/2013  
  34 Quyết định 05/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 Ban hành Quy định cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015 - 2020 07/02/2015  
  35 Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 05/07/2015 Hết hiệu lực một phần
  36 Quyết định 34/2015/QĐ-UBND ngày 17/9//2015 Về việc quy định lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/9/2015  
  37 Quyết định 15/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang,ban hành kèm theo quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang  25/4/2017  
  38 Quyết định 01/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/01/2018  
  39 Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 Ban hành Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/06/2018  
  40 Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 Ban hành Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 01/10/2018  
  IX. Lĩnh vực công nghiệp, giao thông, xây dựng
  1 Quyết định 2696/1998/QĐ-UB ngày 26/8/1998 Về việc phê duyệt phương án đền bù giải tỏa Đất đai, hoa màu, vật kiến trúc. Công trình: Quy hoạch xây dựng nâng cấp và mở rộng tuyến đường Quốc lộ 80. Tại: xã Mỹ Đức và Thị trấn Hà Tiên - Huyện Hà Tiên - tỉnh Kiên Giang 26/8/1998  
  2 Quyết định 2735/1998/QĐ-UB ngày 26/8/1998 Về việc phê duyệt phương án đền bù giải tỏa đất đai, hoa màu, vật kiến trúc. Công trình: Quy hoạch mở rộng và nâng cấp đường Tỉnh lộ 28 (phân đoạn từ Ao Sen - cổng sau Mũi Nai). Tại: xã Mỹ Đức và Thị trấn Hà Tiên - Huyện Hà Tiên - tỉnh Kiên Giang 26/8/1998  
  3 Quyết định 2736/1998/QĐ-UB ngày 26/8/1998 Về việc phê duyệt phương án đền bù giải tỏa đất đai, hoa màu, vật kiến trúc. Công trình: Quy hoạch mở rộng và nâng cấp đường Tỉnh Lộ 11. Tại: xã Bình An - huyện Hà Tiên - tỉnh Kiên Giang 26/8/1998  
  4 Quyết định 3892/1998/QĐ-UB ngày 17/12/1998 Về việc ban hành bản quy định đơn giá đền bù đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trái, hoa màu và chính sách trợ cấp di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng triển khai dự án lấn biển mở rộng xây dựng khu đô thị mới Thị xã Rạch Giá 24/12/1998  
  5 Quyết định 1417/1999/QĐ-UB ngày 23/7/1999 Về việc bổ sung nhiệm vụ và thành viên vào Ban An toàn giao thông tỉnh Kiên Giang 28/7/1999  
  6 Quyết định 1454/1999/QĐ-UB ngày 27/7/1999 Về việc quy định thực hiện bộ đơn giá XDCB khu vực tỉnh Kiên Giang 27/7/1999  
  7 Quyết định 1903/1999/QĐ-UB ngày 24/9/1999 Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý, bổ sung nhiệm vụ và đổi tên Ban Quản lý Dự án 773 huyện Hà Tiên thành Ban Quản lý 773 huyện Kiên Lương 29/09/1999  
  8 Quyết định 409/2000/
  QĐ-UB ngày 19/01/2000
  Về việc ban hành quy định về huy động vốn thực hiện quyết định số 99/TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thủy lợi gắn với phát triển giao thông nông thôn, bố trí dân cư và xây dựng dân cư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/01/2000  
  9 Quyết định 1821/2000/QĐ-UB ngày 31/8/2000 Về việc quy định tạm thời quản lý thu và sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư, thiết kế - dự toán, kết quả đấu thầu, lập nhiệm vụ quy hoạch và quyết toán công trình hoàn thành    
  10 Quyết định 70/2002/QĐ-UB ngày 26/11/2002 Về việc chuyển Đội thanh tra giao thông thuộc các huyện, thị xã về trực thuộc Ban Thanh tra giao thông 01/12/2002  
  11 Quyết định 96/2003/QĐ-UB ngày 27/10/2003 Về việc thành lập Hội đồng đền bù thiệt hại GPMB và tái định cư xây dựng dự án cảng sông Tắc Cậu tại xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 27/10/2003  
  12 Quyết định 101/2003/QĐ-UB ngày 11/11/2003 Về việc quy định các bề mặt hạn chế chướng ngại vật tại sân bay Rạch Giá 16/11/2003  
  13 Quyết định 110/2003/QĐ-UB ngày 11/12/2003 Về việc quy định bến, cảng cá lên hàng hải sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/12/2003  
  14 Quyết định 117/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003 Về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế Sở Công nghiệp Kiên Giang 04/01/2004  
  15 Quyết định 28/2004/QĐ-UB ngày 07/7/2004 Về việc Quy định các bề mặt hạn chế chướng ngại vật tại Cảng hàng không Phú Quốc 12/07/2004  
  16 Quyết định 31/2004/QĐ-UB ngày 22/7/2004  Về việc thay đổi nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Quản lý và kiểm định chất lượng công trình xây dựng thành Trung tâm Kiểm định và dịch vụ xây dựng 27/7/2004  
  17 Quyết định 38/2004/QĐ-UB ngày 23/7/2004 Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Xây dựng Kiên Giang 28/7/2004  
  18 Quyết định 82/2004/QĐ-UB ngày 02/12/2004 Về việc đổi tên Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang 07/12/2004  
  19 Quyết định 100/2004/
  QĐ-UB ngày 27/12/2004
  Về việc Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 01/01/2005  
  20 Quyết định 49/2005/QĐ-UBND ngày 25/10/2004 Về việc ban hành Quy định thực hiện chính sách khuyến khích phát triển và ưu đãi đầu tư sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/11/2005  
  21 Quyết định 13/2007/QĐ-UBND ngày 15/3/2007 Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 25/03/2007  
  22 Quyết định 20/2007/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 Về việc ban hành Quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/08/2007  
  23 Quyết định 26/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 Về việc đình chỉ lưu hành và quy định phạm vi, thời gian hoạt động đối với xe tự chế 3, 4 bánh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/09/2008  
  24 Quyết định 33/2008/QĐ-UBND ngày 05/11/2008 Về việc ban hành Quy định điều kiện an toàn phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè 15/11/2008  
  25 Quyết định 34/2008/QĐ-UBND ngày 05/11/2008 Về việc ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/11/2008  
  26 Quyết định 39/2008/QĐ-UBND ngày 17/12/2008 Về việc công bố Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2008 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/12/2008  
  27 Quyết định 09/2009/QĐ-UBND ngày 13/02/2009 Về việc ban hành Quy định phạm vi các khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 23/02/2009  
  28 Quyết định 19/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 Về việc ban hành quy định về quản lý, khai thác và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 26/8/2010 Hết hiệu lực một phần
  29 Quyết định 12/2011/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 Về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 07/02/2011  
  30 Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, khai thác và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang 14/7/2011  
  31 Quyết định 36/2011/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 Ban hành quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/11/2011  
  32 Quyết định 17/2012/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 Ban hành về tiêu chí xét duyệt, trình tự, hồ sơ, thủ tục thuê nhà ở xã hội và mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị 16/4/2012  
  33 Quyết định 35/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 Về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/12/2012  
  34 Quyết định 01/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 09/02/2013  
  35 Quyết định 02/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 09/02/2013  
  36 Quyết định 24/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang 20/9/2013  
  37 Quyết định 16/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 21/3/2014  
  38 Quyết định 10/2015/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng tạm trên địa tỉnh Kiên Giang 15/02/2015  
  39 Quyết định 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/3/2015  
  40 Quyết định 15/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 Ban hành Quy định phân cấp quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 13/6/2015  
  41 Quyết định 16/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 13/6/2015  
  42 Quyết định 24/2015/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 Ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/7/2015  
  43 Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 Về việc quy định cấp kỹ thuật và phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa trên sông, kê thuộc tỉnh Kiên Giang quản lý 19/7/2015  
  44 Quyết định 27/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 Về việc sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2014 để bổ sung vốn đầu tư mới và trả vốn tạm mượn đầu tư xây dựng cơ bản 27/9/2015  
  45 Quyết định 31/2015/QĐ-UBND ngày 17/9//2015 Về việc quy định phí qua cầu vượt Hòa Điền - Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 27/9/2015  
  46 Quyết định 44/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 Ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ trong phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang 20/12/2015  
  47 Quyết định 36/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 Ban hành Quy định phân cấp quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 01/01/2017 Hết hiệu lực một phần
  48 Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 05/02/2017  
  49 Quyết định 16/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 Ban hành Quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 19/5/2017  
  50 Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang 07/07/2017  
  51 Quyết định 22/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 07/07/2017  
  52 Quyết định 30/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/11/2017  
  53 Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 Ban hành Quy định về hình thức và mức hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/4/2018  
  54 Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định phân cấp quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 28/6/2018  
  55 Quyết định 14/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 Về việc đặt số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 01/07/2018  
  56 Quyết định 15/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 Về việc đặt số hiệu đường huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 01/07/2018  
  X. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch
  1 Quyết định 2176/1998/QĐ-UB ngày 24/6/1998 Về việc ban hành Bản quy định về tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 07/04/1998  
  2 Quyết định 2940/1998/QĐ-UB ngày 16/9/1998 Về việc thành lập Trung tâm tư vấn, dịch vụ và hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Kiên Giang 16/9/1998  
  3 Quyết định 2972/1998/QĐ-UB ngày 18/9/1998 Về việc thành lập Ban chỉ đạo tỉnh, thực hiện việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu Kinh tế cửa khẩu Hà Tiên 21/9/1998  
  4 Quyết định 36/1999/QĐ-UB ngày 08/01/1999 Về việc ban hành văn bản qui định về quản lý xuất nhập cảnh lại khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 13/01/1999  
  5 Quyết định 231/1999/QĐ-UB ngày 02/02/1999 Về việc ban hành quy định về quản lý các hoạt động dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh hàng hóa và phương tiện tại Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 09/02/1999 Hết hiệu lực một phần
  6 Quyết định 232/1999/
  QĐ-UB ngày 02/02/1999
  Về việc ban hành bản quy định các hoạt động ngoại hối, vàng bạc đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài và trong nước tại khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên 09/02/1999  
  7 Quyết định 826/1999/
  QĐ-UB ngày 27/4/1999
  Về việc kiện toàn tổ chức Chi cục Quản lý thị trường 02/05/1999  
  8 Quyết định 862/1999/
  QĐ-UB ngày 07/5/1999
  Về việc thành lập Ban Thanh lý, giải thể Xưởng Chế biến bột dinh dưỡng trẻ em 12/05/1999  
  9 Quyết định 863/1999/
  QĐ-UB ngày 07/5/1999
  Về việc đổi tên Ban Quản lý Trung tâm thương mại 30/4 thành Ban Quản lý Trung tâm thương mại Rạch Giá 12/05/1999  
  10 Quyết định 1274/1999/QĐ-UB ngày 02/7/1999 Về việc bổ nhiệm Chủ nhiệm điều hành dự án và thành lập Ban quản lý Dự án Phát triển cấp thoát nước tỉnh Kiên Giang 07/07/1999  
  11 Quyết định 1637/1999/QĐ-UB ngày 13/8/1999 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh 18/8/1999  
  12 Quyết định 2437/1999/QĐ-UB ngày 23/12/1999 Về việc phân cấp, cấp phép mở bến đò khách, bến bốc dỡ chờ giao nhận hàng thuộc đường thủy nội địa 01/01/2000  
  13 Quyết định 1055/2000/QĐ-UB ngày 24/4/2000 Về việc điều chỉnh hệ số giá vật liệu đầu vào trong bảng tổng hợp dự toán kinh phí công trình XDCB trên địa bàn 27/4/2000  
  14 Quyết định 2054/2000/QĐ-UB ngày 10/10/2000 Về việc ban hành bản quy định về quản lý xuất nhập cảnh bằng đường biển tại khu vực thị trấn dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 15/10/2000  
  15 Quyết định 2055/2000/QĐ-UB ngày 10/10/2000 Về việc ban hành quy định về quản lý các hoạt động dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu; xuất nhập cảnh hàng hóa bằng đường biển tại khu vực thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 15/10/2000  
  16 Quyết định 2056/2000/QĐ-UB ngày 11/10/2000 Về chính sách khuyến khích đầu tư tại khu vực thị trấn Dương Đông áp dụng đối với các nhà đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 18/10/2000  
  17 Quyết định 2057/2000/QĐ-UB ngày 11/10/2000 Về chính sách khuyến khích đầu tư tại khu vực thị trấn Dương Đông áp dụng đối với các nhà đầu tư theo Luật Khuyết khích đầu tư trong nước 18/10/2000  
  18 Quyết định 2058/2000/QĐ-UB ngày 12/10/2000 Về việc ban hành bản Quy định thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Khu vực thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 17/10/2000  
  19 Quyết định 2099/2000/QĐ-UB ngày 23/10/2000 Về việc ban hành bản quy định các hoạt động ngoại hối, vàng bạc đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài và trong nước tại khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên và khu vực thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 30/10/2000  
  20 Quyết định 2118/2000/QĐ-UB ngày 26/10/2000 Về việc ban hành bảng giá bán tối thiểu xe gắn máy dùng để tính thuế đầu ra đối với các cơ sở kinh doanh và tính lệ phí trước bạ 01/11/2000  
  21 Quyết định 631/2001/QĐ-UB ngày 30/3/2001 Về việc quy định giá lắp đặt hệ thống đồng hồ nước nhà dân vùng nông thôn 04/04/2001  
  22 Quyết định 892/2001/QĐ-UB ngày 10/5/2001 Về việc quy định tạm thời cơ chế đầu tư vốn đối với Doanh nghiệp Nhà nước địa phương khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nộp ngân sách 17/5/2001  
  23 Quyết định 18/2002/QĐ-UB ngày 21/02/2006 Về việc thành lập Ban Quản lý dự án Cấp nước và vệ sinh môi trường thị xã Hà Tiên do Chính phủ Úc và Việt Nam đồng tài trợ 21/02/2002  
  24 Quyết định 27/2002/QĐ-UB ngày 15/3/2002 Về việc ban hành giá cước vận chuyển, xếp dỡ hàng siêu trường, siêu trọng để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/03/2002  
  25 Quyết định 36/2002/QĐ-UB ngày 13/5/2002 Về việc sửa đổi bảng giá bán tối thiểu xe gắn máy 2 bánh Trung Quốc và bảng giá tàu, thuyền, xà lan dùng để tính thuế đầu ra đối với cơ sở kinh doanh và tính lệ phí trước bạ 16/05/2002  
  26 Quyết định 41/2002/QĐ-UB ngày 29/5/2002 Về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình du lịch trực thuộc Công ty Du lịch Kiên Giang 03/06/2002  
  27 Quyết định 55/2002/QĐ-UB 23/8/2002 Về việc sử dụng cờ hiệu quản lý thị trường dừng phương tiện giao thông vận tải chở hàng lậu tại thị xã, huyện biên giới 07/09/2002  
  28 Quyết định 43/2003/QĐ-UB ngày 18/4/2003 Về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại và du lịch Hà Tiên 23/4/2003  
  29 Quyết định 56/2003/QĐ-UB ngày 16/5/2003 Về việc ban hành Quy chế quản lý các khu, điểm du lịch, Di tích Lịch Sử - Văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 31/5/2003  
  30 Quyết định 102/2003/QĐ-UB ngày 13/11/2003 Về việc thành lập Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng công trình du lịch thực thuộc Sở Thương mại - Du lịch 18/11/2003  
  31 Quyết định 108/2003/QĐ-UB ngày 09/12/2003 Về việc kiện toàn Trung tâm tư vấn, dịch vụ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Kiên Giang 14/12/2003  
  32 Quyết định 44/2004/QĐ-UB ngày 13/8/2004  Về việc ban hành “Qui trình thẩm định kỹ thuật trong lắp đặt và vận hành hệ thống lạnh trong sản xuất nước đá” 13/8/2003  
  33 Quyết định 26/2005/QĐ-UBND ngày 12/4/2005 Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Xúc tiến thương mại và du lịch Hà Tiên 17/4/2005  
  34 Quyết định 39/2005/QĐ-UBND ngày 18/8/2005 Về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu sắt kênh Zêrô, Tân Hiệp 28/8/2005  
  35 Quyết định 46/2005/QĐ-UBND ngày 14/10/2005 Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đầu tư phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/10/2005  
  36 Quyết định 02/2007/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 Về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác vận tải khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/01/2007  
  37 Quyết định 02/2008/QĐ-UBND ngày 05/02/2008 Về việc ban hành giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt cho các tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/02/2008  
  38 Quyết định 16/2009/QĐ-UBND ngày 06/7/2009 Về việc áp dụng mức thu tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư du lịch tại Phú Quốc 16/7/2009  
  39 Quyết định 05/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 Về việc ban hành phí tham quan Bảo tàng tư nhân Cội Nguồn – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 24/01/2011  
  40 Quyết định 13/2011/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 Về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 07/02/2011  
  41 Quyết định 29/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/9/2011  
  42 Quyết định 30/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 Về việc ban hành lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/9/2011  
  43 Quyết định 38/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 Về việc ban hành mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/12/2011  
  44 Quyết định 19/2012/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 Về việc ban hành bảng giá lệ phí trước bạ đối với các loại tài sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 07/07/2012 Hết hiệu lực một phần
  45 Quyết định 08/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại tài sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 26/04/2013  
  46 Quyết định 19/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 Về việc quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập; các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/09/2013  
  47 Quyết định 41/2015/QĐ-UBND ngày 17/9//2015 Về việc vay vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang 27/9/2015  
  48 Quyết định 11/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 Về việc quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 07/04/2016  
  49 Quyết định 12/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang cung cấp 07/04/2016  
  50 Quyết định 37/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 Về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/01/2017  
  51 Quyết định 38/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/01/2017  
  52 Quyết định 14/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/3/2017  
  53 Quyết định 31/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 Về việc quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 01/01/2018  
  CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  I. Lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật
  1 Chỉ thị 16/1999/CT-UB ngày 17/6/1999 Về việc chấn chỉnh các sai phạm đã phát hiện qua thanh tra tài chính và tăng cường công tác kiểm tra việc lập và sử dụng công quỹ 17/6/1999  
  2 Chỉ thị 08/2001/CT-UB ngày 05/4/2001 Về việc xử lý tình hình tranh chấp đất đai ở vùng Tứ giác Long xuyên 05/04/2001  
  3 Chỉ thị 12/2001/CT-UB ngày 06/8/2001 Về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở 08/06/2001  
  4 Chỉ thị 05/2002/CT-UB ngày 27/02/2002 Về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nông dân 27/02/2002  
  5 Chỉ thị 20/2003/CT-UB 22/12/2003 Về việc triển khai Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu 22/12/2003  
  6 Chỉ thị 21/2003/CT-UB ngày 24/12/2003 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ 24/12/2003  
  7 Chỉ thị 06/2004/CT-UB ngày 03/01/2004 Về việc tăng cường chỉ đạo thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc sở, ngành 03/01/2004  
  8 Chỉ thị 02/2005/CT-UBND ngày 03/03/2005 Về việc tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước 03/03/2005  
  II. Lĩnh vực xây dựng chính quyền và địa giới hành chính
  1 Chỉ thị 12/1999/CT-UB ngày 25/5/1999 Về việc quản lý nhân sự, quản lý hộ chiếu của cán bộ, công nhân viên chức thuộc biên chế nhà nước 25/5/1999  
  2 Chỉ thị 20/1999/CT-UB ngày 28/9/1999 Về việc thực hiện chế độ làm việc tuần 40 giờ trong 5 ngày theo Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ    
  3 Chỉ thị 22/1999/CT-UB ngày 11/10/1999 Về việc đổi mới công tác TĐKT trong giai đoạn mới    
  4 Chỉ thị 22/2004/CT-UB ngày 13/10/2004 Về việc chấn chỉnh công tác quản lý tài sản công 13/10/2004  
  III. Lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường
  1 Chỉ thị 16/1998/CT-UB ngày 08/8/1998 Về thực hiện cải cách thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 15/8/1998  
  2 Chỉ thị 23/2006/CT-UB ngày 11/10/2006 Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/11/2006  
  IV. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao
  1 Chỉ thị 08/2000/CT-UB ngày 01/8/2000 Về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho trẻ em    
  2 Chỉ thị 12/2000/CT-UB ngày 15/8/2000 Về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan    
  V. Lĩnh vực y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội
  1 Chỉ thị 23/1999/CT-UB ngày 15/11/1999 Về việc tổ chức diễn tập động viên, huy động lực lượng Ngành Y tế Kiên Giang theo Quyết định số 315/TTg    
  2 Chỉ thị 21/2000/CT-UB ngày 21/11/2000 Về việc thực hiện xét miễn, giảm thuế cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại các vùng bị lũ lụt    
  VI. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội
  1 Chỉ thị 19/1999/CT-UB ngày 06/9/1999 Về việc quản lý người cư trú chưa đăng ký hộ khẩu    
  2 Chỉ thị 11/2003/CT-UB ngày 29/5/2003 Về việc tiếp tục tổ chức thực hiện chủ trương của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông 29/5/2003  
  VII. Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi
  1 Chỉ thị 11/1999/CT-UB ngày 18/5/1999 Về những biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển các loại động vật hoang dã, quý hiếm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/5/1999  
  2 Chỉ thị 10/2000/CT-UB ngày 07/8/2000 Về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và ngăn chặn phá hoại rừng    
  3 Chỉ thị 15/2000/CT-UB ngày 26/9/2000 Về việc cấm đưa tạp chất vào nguyên liệu thủy sản, đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm    
  4 Chỉ thị 22/2000/CT-UB ngày 30/11/2000 Về việc tăng cường diệt trừ ốc bươu vàng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp    
  5 Chỉ thị 05/2001/CT-UB ngày 19/3/2001 Về việc chấn chỉnh công tác giết mổ gia súc và vệ sinh thực phẩm có nguồn gốc từ động vật 19/3/2001  
  6 Chỉ thị 13/2002/CT-UB ngày 27/6/2002 Về việc phòng trừ bọ cánh cứng gây hại cây dừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27/6/2002  
  7 Chỉ thị 20/2002/CT-UB ngày 13/11/2002 Về việc quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm khắc những trường hợp giết hại, đánh bắt, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ rùa biển, cá Heo và Dugong (cá Cuối) trái phép trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 13/11/2002  
  8 Chỉ thị 24/2004/CT-UB ngày 12/11/2004 Về việc tăng cường công tác quản lý nguồn lợi san hô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 12/11/2004  
  9 Chỉ thị 03/2005/CT-UBND ngày 25/3/2005 Về việc tăng cường biện pháp bảo vệ môi trường nước và phòng, chống dịch bệnh tôm nuôi 25/3/2005  
  10 Chỉ thị 09/2005/CT-UBND ngày 09/11/2005 Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người, bảo vệ sức khỏe nhân dân 09/11/2005  
  11 Chỉ thị 10/2003/CT-UB ngày 21/5/2003 Về việc bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/5/2003  
  VIII. Lĩnh vực công nghiệp, giao thông, xây dựng
  1 Chỉ thị 03/2001/CT-UB ngày 05/3/2001 Về việc cấm thả diều gây nguy hiểm, an toàn đường hàng không và an toàn lưới điện 03/05/2001  
  2 Chỉ thị 21/2002/CT-UB ngày 27/11/2002 Về việc tăng cường quản lý, kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 27/11/2002  
  3 Chỉ thị 17/2004/CT-UB ngày 13/8/2004 Về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 13/8/2004  
  IX. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch
  1 Chỉ thị 19/1998/CT-UB ngày 14/8/1998 Về việc tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật thuế và thực hiện khảo sát, xây dựng tỷ lệ giá trị gia tăng, tỷ lệ thu nhập doanh nghiệp 14/8/1998  
  2 Chỉ thị 14/1999/CT-UB ngày 31/5/1999 Về việc Cấm nhập khẩu lậu hai mặt hàng đường cát và gạo Thái Lan trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/06/1999  
  3 Chỉ thị 02/2000/CT-UB ngày 21/01/2000 Về việc chấn chỉnh kinh doanh thuốc lá điếu sản xuất trong nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang    
  4 Chỉ thị 21/2004/CT-UBND ngày 05/10/2004 Về việc tăng cường công tác xử lý nợ vay vốn khắc phục hậu quả cơn bão số 5 05/10/2004  
  5 Chỉ thị 14/2008/CT-UBND ngày 24/3/2008 Về việc tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa    
  Tổng cộng: 673 văn bản, gồm: 203 nghị quyết, 431 quyết định, 39 chỉ thị

   

  Tài liệu đính kèm: