Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Kiên Giang trong kỳ hệ thống hòa 2014 - 2018

  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Kiên Giang trong kỳ hệ thống hòa 2014 - 2018

  DANH MỤC 02
  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
   của tỉnh Kiên Giang trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 
  A. DANH MỤC HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ GIAI ĐOẠN 2014 - 2018
  STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực
  NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
  1 Nghị quyết Số 24/HĐ-NQ ngày 10/01/1998 Về việc thu phí, lệ phí của ngành Giao thông vận tải, xây dựng, thủy sản Không còn phù hợp với Luật phí và Lệ phí 01/01/2017
  2 Nghị quyết Số 08/2006/NQ-HĐND ngày 11/01/2006 Về quy hoạch ba loại rừng, quy hoạch phát triển lâm nghiệp tỉnh Kiên Giang và huyện Phú Quốc giai đoạn 2005-2015 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016
  3 Nghị quyết Số 13/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007 Về việc ban hành Danh mục lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 121/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 25/07/2015
  4 Nghị quyết Số 15/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007 Về việc ban hành Danh mục lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thay thế bằng Nghị quyết số 140/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 18/01/2018
  5 Nghị quyết Số 16/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007 Về việc ban hành Danh mục lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 128/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 25/07/2015
  6 Nghị quyết Số 21/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007 Ban hành Danh mục phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 29/12/2016
  7 Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007 Về việc ban hành Danh mục phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 68/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 19/07/2014
  8 Nghị quyết Số 23/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007 Về việc ban hành Danh mục phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 25/07/2015
  9 Nghị quyết Số 24/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007 Về việc ban hành Danh mục phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 25/07/2015
  10 Nghị quyết Số 25/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007 Về việc ban hành Danh mục phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 120/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 25/07/2015
  11 Nghị quyết Số 26/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007 Về việc ban hành Danh mục lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 116/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 25/07/2015
  12 Nghị quyết Số 27/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007 Về việc ban hành Danh mục lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 122/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 25/07/2015
  13 Nghị quyết Số 28/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007 Về việc ban hành Danh mục lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 25/07/2015
  14 Nghị quyết Số 29/2007/NQ-HĐND ngày 11/01/2007 Về việc ban hành Danh mục lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 123/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 25/07/2015
  15 Nghị quyết Số 50/2007/NQ-HĐND ngày 01/7/2007 Về việc rà soát quy hoạch 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng và sản xuất) tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2006-2015 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016
  16 Nghị quyết Số 30/2008/NQ-HĐND ngày 10/7/2008 Về việc Quy định lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 128/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 25/07/2015
  17 Nghị quyết Số 39/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 Về việc điều chỉnh phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 29/12/2016
  18 Nghị quyết Số 40/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 Về tạm ngưng thu phí mua vé tháng qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 29/12/2016
  19 Nghị quyết Số 56/2008/NQ-HĐND ngày 31/12/2008 Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực. Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 11/08/2016
  20 Nghị quyết Số 58/2009/NQ-HĐND ngày 29/4/2009 Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 100/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 30/07/2017
  21 Nghị quyết Số 78/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 Về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thay thế bằng Nghị quyết số 154/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 19/12/2015
  22 Nghị quyết Số 97/2010/NQ-HĐND ngày 13/01/2010 Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 11/08/2016
  23 Nghị quyết Số 105/2010/NQ-HĐND ngày 13/01/2010 Về đào tạo sau đại học ở nước ngoài tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 - 2015 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016
  24 Nghị quyết Số 114/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu và định hướng phát triển Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 100/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 30/07/2017
  25 Nghị quyết 119/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 Về việc ban hành Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện Thay thế bằng Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 19/07/2014
  26 Nghị quyết 121/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 Về việc ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2010 - 2011 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 71/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 19/07/2014
  27 Nghị quyết Số 133/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách trong giai đoạn ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  28 Nghị quyết Số 137/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016
  29 Nghị quyết Số 138/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 tỉnh Kiên Giang Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016
  30 Nghị quyết Số 141/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thay thế bằng Nghị quyết số 121/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 25/07/2015
  31 Nghị quyết Số 142/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 30/07/2017
  32 Nghị quyết Số 149/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 Thay thế bằng Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 11/08/2016
  33 Nghị quyết 151/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 70/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 19/07/2014
  34 Nghị quyết Số 153/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010-2020, dự báo đến năm 2025. Thay thế bằng Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 29/12/2016
  35 Nghị quyết Số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 Về việc ban hành lệ phí  đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 18/01/2018
  36 Nghị quyết Số 31/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  37 Nghị quyết Số 32/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 Về tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2014
  38 Nghị quyết Số 38/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2012 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016
  39 Nghị quyết Số 39/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  40 Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 Về việc ban hành phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 69/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 19/07/2014
  41 Nghị quyết 45/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 Về việc ban hành quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 09/07/2014
  42 Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 Về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 11/08/2016
  43 Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 Quy định mức thu học phí của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng, trung cấp nghề công lập tỉnh Kiên Giang, từ năm 2011-2012 đến năm học 2014-2015 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016
  44 Nghị quyết 55/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 Về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 29/12/2016
  45 Nghị quyết 59/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 Về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 136/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 18/01/2018
  46 Nghị quyết 60/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Được thay thế bằng Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 25/07/2015
  47 Nghị quyết 63/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012  Về việc sửa đổi, bổ sung phí qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016  29/12/2016
  48 Nghị quyết 65/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012  Về việc ban hành chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Thay thế bằng Nghị quyết số 84/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 30/07/2017
  49 Nghị quyết 66/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 Về việc sửa đổi chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch Thay thế bằng Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 11/08/2016
  50 Nghị quyết 68/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 Về việc sửa đổi mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 29/12/2016
  51 Nghị quyết 69/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 Về việc ban hành danh mục phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 125/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 25/07/2015
  52 Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 Về việc thông qua kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 - 2015 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016
  53 Nghị quyết 74/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 Về việc ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 04/12/2014
  54 Nghị quyết 82/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 Về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2014
  55 Nghị quyết 83/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước Thay thế bằng Nghị quyết số 86/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 30/07/2017
  56 Nghị quyết 84/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 Về việc ban hành mức thu, cơ chế quản lý phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 29/12/2016
  57 Nghị quyết 85/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 Về việc phân cấp nguồn thu – nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  58 Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 Về sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản từ năm 2007 đến năm 2011 để trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2014
  59 Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 Về việc sửa đổi chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang Được thay thế bằng Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 14/12/2014
  60 Nghị quyết  11/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 Về quy định mức thu phí, phương thức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Được thay thế bằng Nghị quyết số 86/2014/NQ-HĐND ngày 14/12/2014 14/12/2014
  61 Nghị quyết  14/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 Về thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư, phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2013 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016
  62 Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 Về quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập; các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 85/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 30/07/2017
  63 Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 Về ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Được thay thế bằng Nghị quyết số 150/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 19/12/2015
  64 Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2015
  65 Nghị quyết 33/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 Thay thế bằng Nghị quyết số 62/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 19/07/2014
  66 Nghị quyết 34/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2014 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2015
  67 Nghị quyết 37/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 Về ban hành phí chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 29/12/2016
  68 Nghị quyết 38/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về ban hành phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 29/12/2016
  69 Nghị quyết 40/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về ban hành mức phụ cấp cho tình nguyện viên và kinh phí hoạt động cho Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn Thay thế bằng Nghị quyết số 151/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 19/12/2015
  70 Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn năm 2014, 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 04/12/2014
  71 Nghị quyết 46/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về quy định cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2014 - 2020 Thay thế bằng Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 14/12/2014
  72 Nghị quyết 48/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản giai đoạn 2010-2015 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016
  73 Nghị quyết 49/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Được thay thế bằng Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 14/12/2014
  74 Nghị quyết 59/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2015
  75 Nghị quyết 62/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 Về điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2015
  76 Nghị quyết 63/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 Về sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản từ năm 2012 đến năm 2013 để trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2015
  77 Nghị quyết 66/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 Về quy định phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 29/12/2016
  78 Nghị quyết 67/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 Quy định phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 132/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 18/01/2018
  79 Nghị quyết 68/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 Về quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 127/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 18/01/2018
  80 Nghị quyết 69/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 Về quy định phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 126/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 18/01/2018
  81 Nghị quyết 71/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 Về việc ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 11/08/2016
  82 Nghị quyết 72/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 Về ban hành giá bổ sung một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Hủy bỏ bằng Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 04/12/2014
  83 Nghị quyết 74/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2014 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2015
  84 Nghị quyết 80/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 Về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016
  85 Nghị quyết 82/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016
  86 Nghị quyết 84/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 Về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 Thay thế bằng Nghị quyết số 113/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 25/07/2015
  87 Nghị quyết 86/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 Về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 11/08/2016
  88 Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 Về quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 181/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 24/12/2018
  89 Nghị quyết 97/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016
  90 Nghị quyết 113/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016
  91 Nghị quyết 118/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015  Về quy định phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng mặt nước; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 122/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 18/01/2018
  92 Nghị quyết 119/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về quy định phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 122/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 18/01/2018
  93 Nghị quyết 120/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 142/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 18/01/2018
  94 Nghị quyết 121/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về quy định lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 18/01/2018
  95 Nghị quyết 125/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về quy định phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 29/12/2016
  96 Nghị quyết 127/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về quy định phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 29/12/2016
  97 Nghị quyết 128/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về quy định lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 141/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 18/01/2018
  98 Nghị quyết 130/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về vay vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 30/07/2017
  99 Nghị quyết 131/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2015 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016
  100 Nghị quyết 140/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  101 Nghị quyết 142/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 Về chương trình hoạt động giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  102 Nghị quyết 143/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  103 Nghị quyết 146/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 Về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách 03 xã thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  104 Nghị quyết 147/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 133/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  105 Nghị quyết 148/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 85/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  106 Nghị quyết 149/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015  Về việc chi hỗ trợ lãi suất cho Nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn năm 2014 đối với huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang Hết thời hạn có hiệu lực 31/12/2017
  107 Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  108 Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  109 Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 Về việc sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2015 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  110 Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2016 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  111 Nghị quyết Số  38/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 03/08/2018
  112 Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 30/07/2017
  113 Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Hết thời hạn có hiệu lực 18/01/2018
  114 Nghị quyết Số  45/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 18/01/2018
  115 Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  116 Nghị quyết 59/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 Về kế hoạch đầu tư công năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Hết thời hạn có hiệu lực 31/12/2017
  117 Nghị quyết 60/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 114/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 18/12/2017
  118 Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 Về việc vay vốn để trả nợ gốc và đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 92/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 30/07/2017
  119 Nghị quyết 65/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 Hết thời hạn có hiệu lực 31/12/2017
  120 Nghị quyết 83/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Hết thời hạn có hiệu lực 31/12/2017
  121 Nghị quyết 88/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 Hết thời hạn có hiệu lực 31/12/2017
  122 Nghị quyết  89/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 Về việc bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 114/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 18/12/2017
  123 Nghị quyết 115/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 Về kế hoạch đầu tư công năm 2018 Hết thời hạn có hiệu lực 31/12/2018
  124 Nghị quyết 118/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2017 – 2018 Thay thế bằng Nghị quyết số 166/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 03/08/2018
  125 Nghị quyết 155/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Hết thời hạn có hiệu lực 31/12/2018
  QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  1 Quyết định 3053/1998/QĐ-UB ngày 21/9/1998 Về việc ban hành bản Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ấp, khu phố Thay thế bằng Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 14/02/2015
  2 Quyết định 2039/2000/QĐ-UBND ngày 10/10/2000 Về việc giao nhiệm vụ bảo vệ, quản lý và sử dụng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 12/03/2018
  3 Quyết định 28/2002/QĐ-UBND ngày 25/3/2002 Về việc ban hành bảng Quy định về công tác quản lý hồ sơ tài liệu lưu trữ tỉnh Kiên Giang. Thay thế bằng Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 19/05/2014
  4 Quyết định 90/2003/QĐ-UB ngày 18/9/2003 Về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi – dự tuyển. Không còn phù hợp với Luật phí và Lệ phí 01/01/2017
  5 Quyết định 23/2004/QĐ-UBND ngày 27/4/2004 Về việc quy định tạm thời quản lý thu và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư; kết quả đấu thầu, lập nhiệm vụ quy hoạch và quyết toán công trình hoàn thành. Không còn phù hợp với Luật phí và Lệ phí 01/01/2017
  6 Quyết định 43/2004/QĐ-UB ngày 05/8/2004 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung điều 01 Quyết định 90/2003/QĐ-UB của UBND tỉnh Kiên Giang về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi – dự tuyển. Không còn phù hợp với Luật phí và Lệ phí 01/01/2017
  7 Quyết định 43/2005/QĐ-UBND ngày 18/8/2005 Về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện Không còn phù hợp với Luật phí và Lệ phí 01/01/2017
  8 Quyết định 48/2005/QĐ-UBND ngày 25/10/2005 Về việc ban hành Quy định thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Không còn phù hợp với Luật phí và Lệ phí 01/01/2017
  9 Quyết định  14/2006/QĐ-UBND ngày 11/5/2006 Về việc ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 19/07/2015
  10 Quyết định 15/2006/QĐ-UBND ngày 19/5/2006 Về việc ủy quyền giải quyết một số công việc quản lý hành chính nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 28/05/2015
  11 Quyết định 35/2006/QĐ-UBND ngày 11/10/2006 Về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và chỉ giới xây dựng của hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Bãi bỏ bằng Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 10/12/2018
  12 Quyết định 39/2006/QĐ-UBND ngày 10/11/2006 Về việc ban hành hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở tại nông thôn và đô thị đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 27/06/2015
  13 Quyết định 31/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 Về việc rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2006-2015 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016
  14 Quyết định 43/2007/QĐ-UBND ngày 13/12/2007 Về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Danh mục phí – lệ phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Bãi bỏ bằng Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 27/09/2015
  15 Quyết định 09/2008/QĐ-UBND ngày 05/02/2008 Về việc điều chỉnh phí chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 30/01/2014
  16 Quyết định 15/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý và định mức kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước Thay thế bằng Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 10/07/2016
  17 Quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 Về việc sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 19/07/2015
  18 Quyết định 21/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 Về việc quy định lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 27/09/2015
  19 Quyết định 35/2008/QĐ-UBND ngày 05/11/2008 Về việc ban hành Quy định giao mặt nước biển, cho thuê mặt nước biển đối với các tổ chức, cá nhân để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 23/04/2016
  20 Quyết định 36/2008/QĐ-UBND ngày 05/11/2008 Về việc Quy định diện tích tối thiểu đối với từng loại đất được tách thửa và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 27/06/2015
  21 Quyết định 41/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 Về việc tạm ngưng thu phí mua vé tháng qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 01/01/2017
  22 Quyết định 42/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 Về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 02/02/2017
  23 Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 11/02/2009 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 28/08/2017
  24 Quyết định 10/2009/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực Bãi bỏ bằng Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 19/09/2016
  25 Quyết định 14/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 Về việc ban hành Quy định lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 31/12/2015
  26 Quyết định 23/2009/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 Ban hành quy định về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016
  27 Quyết định 26/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 Về việc ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 và Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 18/06/2015
  28 Quyết định 32/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 17/07/2014
  29 Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 Về việc ban hành chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 15/07/2017
  30 Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 Về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Được thay thế bằng Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 15/03/2015
  31 Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 Về việc ban hành Quy định về thời gian mở, đóng cửa tại các doanh nghiệp, đại lý hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 22/02/2015
  32 Quyết định 07/2010/QĐ-UBND ngày 05/3/2010 Về việc ban hành phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thay thế bằng Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 30/01/2014
  33 Quyết định 11/2010/QĐ-UBND ngày 10/3/2010 Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính đơn vị sự  nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 26/09/2016
  34 Quyết định  15/2010/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 03/12/2014
  35 Quyết định 18/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010 Về việc ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 29/08/2014
  36 Quyết định 22/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 Về việc ban hành Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Thay thế bằng Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 08/09/2014
  37 Quyết định 24/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ bằng Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 31/12/2015
  38 Quyết định 25/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 Về việc ban hành quy định mức chi trả thù lao áp dụng đối với các thể loại tin, bài… sử dụng trên Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Thay thế bằng Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 10/10/2014
  39 Quyết định 26/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 Về việc ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao áp dụng đối với thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 10/10/2014
  40 Quyết định 02/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách trong giai đoạn ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  41 Quyết định 04/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 27/09/2015
  42 Quyết định 14/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 Về việc ban hành mức đóng góp của người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 09/10/2014
  43 Quyết định 15/2011/QĐ-UBND ngày 11/02/2011 Về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và tham bùn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 – 2020 và dự báo đến năm 2025 Thay thế bằng Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017  
  44 Quyết định 18/2011/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 05/07/2015
  45 Quyết định 20/2011/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 Ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Bãi bỏ bằng Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 31/12/2015
  46 Quyết định 21/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Bãi bỏ bằng Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 20/12/2015
  47 Quyết định  22/2011/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 Về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 08/09/2014
  48 Quyết định 23/2011/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 Về việc quy định đơn giá thuê đất, giá cho thuê mặt nước biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thay thế bằng Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 02/01/2016
  49 Quyết định 26/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 Về việc nâng mức hỗ trợ hàng tháng đối với các chức danh đoàn thể ấp, khu phố và ấp đội, khu đội, công an viên ấp Thay thế bằng Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 13/03/2014
  50 Quyết định 33/2011/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 21/02/2015
  51 Quyết định 34/2011/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 Về việc quy định tiêu chuẩn, đối tượng được an táng tại khu vực từ trần của các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 03/11/2014
  52 Quyết định 37/2011/QĐ-UBND ngày 08/12/2011 Ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 10/08/2017
  53 Quyết định 39/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 Về việc quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ do vi phạm hành chính của Hội đồng Bán đấu giá tài sản cấp huyện, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, cơ quan của người ra quyết định tịch thu Bãi bỏ bằng Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 27/09/2015
  54 Quyết định 04/2012/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 Về việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2014
  55 Quyết định 05/2012/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 Về việc ban hành Bảng quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn từ năm 2012 đến năm 2015 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  56 Quyết định 08/2012/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 08/09/2014
  57 Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 Về việc ban hành Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Do căn cứ Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 19/07/2014
  58 Quyết định 10/2012/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 Quy định mức thu học phí của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng, trung cấp nghề công lập tỉnh Kiên Giang, từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016
  59 Quyết định 11/2012/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 Về việc quy định đơn giá sản phẩm tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Được thay thế bằng Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 08/02/2015
  60 Quyết định 12/2012/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 Về thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2012 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016
  61 Quyết định 13/2012/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 Về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên giang Do căn cứ Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 hết hiệu lực 11/08/2016
  62 Quyết định 15/2012/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 31/12/2014
  63 Quyết định 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 27/06/2015
  64 Quyết định 18/2012/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 31/12/2014
  65 Quyết định 21/2012/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 Về việc ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Do căn cứ Nghị quyết số 74/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 04/12/2014
  66 Quyết định 23/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 02/06/2016
  67 Quyết định 25/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 Về việc ban hành biểu mức thu; việc quản lý thu, chi; chế độ miễn, giảm phí qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 01/01/2017
  68 Quyết định 26/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 Về việc ban hành Danh mục phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 27/09/2015
  69 Quyết định 29/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 Về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Bãi bỏ bằng Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 27/09/2015
  70 Quyết định 31/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 Thành lập và ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 02/02/2017
  71 Quyết định 32/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 Về việc công bố tên đường huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018  01/07/2018
  72 Quyết định 33/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 Về việc công bố số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018  01/07/2018
  73 Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 Về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch Thay thế bằng quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 19/09/2016
  74 Quyết định 05/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 Về việc ban hành mức thu, cơ chế quản lý phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 02/02/2017
  75 Quyết định 06/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 Về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, thành phố; ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  76 Quyết định 10/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 Ban hành Quy định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 10/08/2017
  77 Quyết định 11/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 10/08/2017
  78 Quyết định 13/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 Về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 13 của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 21/02/2015
  79 Quyết định 14/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 Về việc ban hành Quy định thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại và Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 10/07/2017
  80 Quyết định 16/2013/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 Ban hành quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 02/11/2015
  81 Quyết định 18/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 Về việc hủy bỏ khoản chi chúc thọ đối với người cao tuổi tại Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, về ban hành quy định về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Do Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 đã hết hiệu lực 22/04/2016
  82 Quyết định 20/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư, phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2013 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016
  83 Quyết định 21/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 Ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 18/06/2018
  84 Quyết định 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 Ban hành chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 26/01/2015
  85 Quyết định 25/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 Về việc quy định mức thu phí, phương thức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 26/01/2015
  86 Quyết định 27/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 Về việc sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản từ năm 2007 đến năm 2011 để trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2014
  87 Quyết định 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 27/06/2015
  88 Quyết định 31/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 Về việc ban hành bảng quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 01/01/2015
  89 Quyết định 05/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 Về việc ban hành mức phụ cấp cho tình nguyện viên và kinh phí hoạt động cho Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn Thay thế bằng Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 22/04/2016
  90 Quyết định 06/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 Về việc ban hành phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 02/02/2017
  91 Quyết định 07/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn năm 2014, 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Hết thời hạn có hiệu lực 31/12/2018
  92 Quyết định 10/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 Về việc ban hành phí chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 02/02/2017
  93 Quyết định 14/2014/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản giai đoạn 2010-2015 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016
  94 Quyết định 17/2014/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 Ban hành Quy định cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2014 - 2020 Thay thế bằng Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 07/02/2015
  95 Quyết định 20/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định đơn giá thuê đất, giá cho thuê mặt nước biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 02/01/2016
  96 Quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 Về quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 05/09/2016
  97 Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 Ban hành giá bổ sung một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Do căn cứ Nghị quyết số 72/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2012 bị hủy bỏ bằng Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 04/12/2014
  98 Quyết định 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 01/01/2017
  99 Quyết định 30/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 Về sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản từ năm 2012 đến năm 2013 để trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2015
  100 Quyết định 31/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 Về việc quy định mức đóng góp của người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 13/08/2016
  101 Quyết định 36/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 Về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 16/01/2017
  102 Quyết định 01/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 19/09/2016
  103 Quyết định 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 Về việc quy định đơn giá sản phẩm tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 18/06/2018
  104 Quyết định  08/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 Ban hành Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 15/05/2018
  105 Quyết định 29/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 Về việc quy định lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 08/10/2015
  106 Quyết định 32/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 Về việc quy định phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 02/02/2017
  107 Quyết định 33/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 Về việc quy định phí sử dụng cảng cả trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 02/02/2017
  108 Quyết định 04/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 16/06/2017
  109 Quyết định 05/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016  Về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  110 Quyết định 06/2016/QĐ-UBND  ngày 26/01/2016 Về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 02/2011/QĐ-UBNDngày 14 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  111 Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 Về việc chi hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn năm 2014 đối với huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang Hết thời hạn có hiệu lực 31/12/2017
  112 Quyết định 08/2016/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 Về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang, đồng thời điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách 03 xã thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  113 Quyết định 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 Về việc quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 15/07/2018
  114 Quyết định 23/2016/QĐ-UBND, ngày 25/8/2016  Về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Hết thời hạn có hiệu lực 18/01/2018
  115 Quyết định 30/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 Về việc sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2015 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017
  116 Quyết định 33/2016/QĐ-UBND ngày 14/10/2016  Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 25/09/2018
  117 Quyết định  34/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 29/06/2018
  118 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 07/07/2017
  119 Quyết định 03/2017/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 07/07/2017
  120 Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Bãi bỏ bằng Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 01/01/2018
  121 Quyết định 18/2017/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 15/07/2018
  Tổng số: 246 văn bản, gồm: 125 nghị quyết, 121 quyết định
  B. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014
  STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực
  NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
  1 Nghị quyết Số 23/HĐ-NQ ngày 10/01/1998 Về thu, chi ngân sách nhà nước năm 1998 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/1999
  2 Nghị quyết Số 28/HĐ-NQ ngày 10/01/1998 Về việc điều chỉnh một số qui định trong Quyết định 1585/QĐ-UB ngày 25/12/1996 của UBND tỉnh về huy động vốn để thực hiện Quyết định 99/TTg của Thủ tướng Chính phủ Do Quyết định 99/TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện giai đoạn 1996-2000 01/01/2001
  3 Nghị quyết 20/2000/NQ-HĐND ngày 13/7/2000  Về việc miễn giảm quỹ nhân dân đóng góp xây dựng trường học Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 11/12/2007 21/12/2007
  4 Nghị quyết 85/2003/NQ-HĐ ngày 26/12/2003 Về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2004. Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2005
  5 Nghị quyết 29/2006/NQ-HĐ ngày 14/7/2006 Về điều chỉnh mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Hết thời hạn có hiệu lực 01/09/2008
  6 Nghị quyết 59/2007/NQ-HĐND ngày 29/8/2007 Về việc ban hành giá đất chuyên dùng để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc để xác định giá sàn đấu giá khi giao đất trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Căn cứ pháp lý hết hiệu lực 01/01/2008
  7 Nghị quyết 70/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 Về việc vay vốn đầu tư các dự án sinh lợi năm 2009 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2010
  8 Nghị quyết Số 85/2009/NQ-HĐND ngày 02/12/2009 Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã đối với huyện Giang Thành và các xã mới thành lập thuộc các huyện: Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận và Giang Thành. Do thay thế tỷ lệ phần trăm (%) phân chia theo Nghị quyết số 140/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 20/12/2010
  9 Nghị quyết 144/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc ban hành phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 20/07/2013
  QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  1 Quyết định Số 496/QĐ-UB ngày 18/7/1994 Về việc ban hành bản quy định quản lý tài chính và chế độ chi tiêu trong tỉnh Thay thế bằng Quyết định số 49/2003/QĐ-UB ngày 29/4/2003 09/05/2003
  2 Quyết định Số 127/QĐ-UB ngày 17/2/1995 Về việc ban hành bản quy định đơn giá về xây dựng mới nhà ở và công trình dân dụng trên địa bàn tỉnh Thay thế bằng Quyết định số 1442/2000/QĐ-UB ngày 22/6/2000 07/07/2000
  3 Quyết định Số 297/QĐ-UB ngày 23/3/1995 Về việc điều chỉnh đơn giá xây dựng mới nhà ở và công trình dân dụng Thay thế bằng Quyết định số 1442/2000/QĐ-UB ngày 22/6/2000 07/07/2000
  4 Quyết định Số 653/QĐ-UB ngày 30/5/1995 Về việc ban hành bản quy định tạm thời đơn giá đền bù hoa màu trên địa bàn tỉnh Thay thế bằng Quyết định số 1315/2000/QĐ-UB ngày 12/6/2000 27/06/2000
  5 Quyết định Số 684/QĐ-UB ngày 08/6/1995 Về việc quy định giá dịch vụ giữ xe đạp, xe gắn máy 2 bánh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Hủy bỏ bằng Quyết định số 2013/QĐ-CT ngày 27/9/2001  12/10/2001
  6 Quyết định Số 1127/QĐ-UB ngày 05/10/1995 Về mức phụ cấp sinh hoạt phí cho cán bộ xã, phường, thị trấn Thay thế bằng Quyết định số 2994/1998/QĐ-UB ngày 19/9/1998 19/10/1998
  7 Quyết định Số 215/QĐ-UB ngày 15/02/1996 Về việc ban hành bản quy định tạm thời về quản lý nguồn thu, đối tượng thu, mức thu, tỷ lệ điều tiết và quản lý nguồn chi, định mức chi của ngân sách xã, phường, thị trấn Thay thế bằng quyết định số 49/2003/QĐ-UB ngày 29/04/2003 10/05/2003
  8 Quyết định Số 233/QĐ-UB ngày 27/02/1996 Về việc quy định mức thu thuế sát sinh Thay thế bằng Quyết định số 1432/QĐ-UB ngày 31/7/1997 31/07/1997
  9 Quyết định Số 44/QĐ-UB ngày 10/01/1997 Về việc quy định mức thu lệ phí du khách tham quan các nơi danh lam thắng cảnh Thay thế bằng Quyết định số 08/2003/QĐ-UB ngày 30/01/2003 30/01/2003
  10 Quyết định Số 464/QĐ-UB ngày 03/4/1997 Về việc giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1997 Thay thế bằng Quyết định số 2394/QĐ-UB ngày 29/11/1997 29/11/1997
  11 Quyết định Số 1066/QĐ-UB ngày 18/6/1997 Về việc ban hành bản quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thay thế bằng Quyết định số 102/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 01/01/2005
  12 Quyết định Số 1124/QĐ-UB ngày 17/6/1997 Về việc thành lập và hoạt động quỹ phòng chống lụt bão của tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 39/2004/QĐ-UB ngày 27/07/2004 27/07/2004
  13 Quyết định Số 1434/QĐ-UB ngày 31/7/1997 Về việc điều chỉnh giá nước máy Thay thế bằng Quyết định số 1064/2000/QĐ-UB ngày 27/4/2000  01/04/2000
  14 Quyết định Số 2394/QĐ-UB ngày 29/11/1997 Về việc giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1998 Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/1999
  15 Quyết định Số 302/1998/QĐ-UB ngày 16/02/1998 Thực hiện Quyết định số 99/TTg ngày 09/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ Do Quyết định số 99/TTg ngày 09/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện trong giai đoạn 1996-2000 01/01/2001
  16 Quyết định Số 3200/1998/QĐ-UB ngày 06/10/1998 Về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp Thay thế bằng Quyết định số 105/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 01/01/2005
  17 Quyết định Số 3893/1998/QĐ-UB ngày 17/12/1998 Về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 1066/QĐ-UB ngày 13/6/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành bảng qui định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Do Quyết định số 1066/QĐ-UB được thay thế bằng Quyết định số 102/2004/QĐ-UB ngày 18/12/2004 01/01/2005
  18 Quyết định Số 4049/1998/QĐ-UB ngày 06/12/1998 Về việc điều chỉnh, bổ sung mức huy động, đối tượng huy động đối với ngành thủy sản theo quyết định số 302/QĐ-UB ngày 16/02/1998/ của UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện quyết định số 99/TTg ngày 09/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ Do Quyết định số 302/QĐ-UB ngày 16/02/1998 hết hiệu lực 01/01/2001
  19 Quyết định Số 838/1999/QĐ-UB ngày 03/5/1999 Về việc Quy định mức thu lệ phí du khách và phương tiện đến tham quan các khu du lịch Chùa Hang, Mũi Nai và Thạch Động Thay thế bằng Quyết định số 1819/1999/QĐ-UB ngày 07/9/1999 14/09/1999
  20 Quyết định Số 1097/1999/QĐ-UB ngày 16/6/1999 Về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính dự án Lấn biển mở rộng khu đô thị mới thị xã Rạch Giá tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 12/9/2005 17/09/2005
  21 Quyết định Số 2183/1999/QĐ-UB ngày 01/11/1999 Về việc ban hành bản qui định tạm thời hướng dẫn một số điều thực hiện Nghị định số 52/1999/NĐ-CP và Nghị định số 88/1999/NĐ-CP Thay thế bằng Quyết định số 1423/2000/QĐ-UB ngày 27/6/2000 01/07/2000
  22 Quyết định Số 2509/1999/QĐ-UB ngày 30/12/1999 Về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, xe gắn máy, xe ô tô, tàu, thuyền, động cơ nổ lắp vào xe, tàu, thuyền Thực hiện bằng Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 01/07/2012
  23 Quyết định Số 54/2000/QĐ-UB ngày 07/01/2000 Về việc sửa đổi Điều 6 của bản quy định tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 2183/1999/QĐ-UB ngày 01/11/1999 của UBND tỉnh Do Quyết định số 2183/1999/QĐ-UB ngày 01/11/1999 bị thay thế bằng Quyết định số 1423/2000/QĐ-UB ngày 27/6/2000 30/06/2000
  24 Quyết định Số 1064/2000/QĐ-UB ngày 27/4/2000 Về việc điều chỉnh giá bán nước máy khu vực thị xã Rạch Giá Thay thế bằng Quyết định số 27/2003/QĐ-UB ngày 04/3/2003 01/03/2003
  25 Quyết định Số 2398/2000/QĐ-UB ngày 14/12/2000 Về việc quy định chế độ thu - chi tài chính của Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Kiên Giang Hết hiệu lực do năm 2007 chế độ thu, nộp của các Ban quản lý mới thành lập là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp kinh phí, hiện nay thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 01/01/2007
  26 Quyết định Số 01/2001/QĐ-UB ngày 14/01/2011 Về việc ban hành phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Thay thế bằng Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 20/09/2013
  27 Quyết định 40/2004/QĐ-UB ngày 29/7/2004 Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Thay thế băng Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 21/9/2006 26/09/2006
  28 Quyết định Số 41/2005/QĐ-UB ngày 18/8/2005  Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử; danh lam thắng cảnh; du lịch sinh thái Thay thế bằng Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 24/01/2011
  29 Quyết định Số 29/2006/QĐ-UB ngày 31/8/2006 Về việc điều chỉnh mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Hủy bỏ bằng Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 17/10/2006 23/08/2010
  30 Quyết định Số 37/2006/QĐ-UB ngày 17/10/2006 Về việc điều chỉnh mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Bãi bỏ bằng Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010 23/08/2010
  31 Quyết định Số 33/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 Về việc ban hành chính sách thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ Do căn cứ Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND ngày 07/7/2007 đã hết hiệu lực 20/07/2013
  32 Quyết định Số 35/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 Về việc ban hành giá đất chuyên dùng để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc để xác định giá sàn đấu giá khi giao đất trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Căn cứ pháp lý hết hiệu lực 01/01/2008
  33 Quyết định 12/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn Được thay thế bằng 29/2013/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 09/11/2013
  34 Quyết định Số 27/2008/QĐ-UBND ngày 13/8/2010 Về việc bổ sung khoản 3.2 Điều 3 của bảng quy định về thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo QĐ Số 1670/2000/QĐ-UB ngày 03/8/200 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Bãi bỏ bằng Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010 23/08/2010
  CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  1 Chỉ thị Số 02/2004/CT-UB ngày 15/01/2004 Về tăng cường phòng chống bệnh cúm gà Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2005
  2 Chỉ thị Số 10/2004/CT-UB ngày 06/5/2004 Về việc quản lý, kiểm tra những phương tiện vận chuyển hành khách đường biển, đường thủy nội địa. Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2005
  3 Chỉ thị Số 14/2004/CT-UB ngày 05/7/2004 Về việc phòng chống bệnh lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2005
  Tổng số: 46 văn bản, gồm 09 nghị quyết, 34 quyết định, 03 chỉ thị

   

  Tài liệu đính kèm: