Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

   

  STT Tên loại văn bản  Số; ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản Nội dung, quy định hết hiệu lực,
  ngưng hiệu lực
  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ghi chú
  Tổng số  Lĩnh vực
  LĨNH VỰC THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ
  1 1 Luật Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Sửa đổi, bổ sung Điều 61; Khoản 4 Điều 92 được sửa đổi, bổ sung; Khoản 1 Điều 106 được sửa đổi, bổ sung;  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế năm 2016 số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 7/1/2016  
          Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, khoản 1a và khoản 6 Điều 31; Sửa đổi, bổ sung Điều 43; Bổ sung khoản 11 vào Điều 7; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 106; Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 49 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế của Quốc hội, số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 1/1/2015  
          Bãi bỏ khoản 3 Điều 42 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế năm 2016 số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 9/1/2016  
          Bổ sung các khoản 4, 5 và 6 vào Điều 4; Bổ sung các khoản 10, 11 và 12 vào Điều 5; Khoản 1 và khoản 2 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung; Bổ sung khoản 10 vào Điều 7; Khoản 2 và khoản 3 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung; Bổ sung khoản 9 vào Điều 9; Bổ sung khoản 3 vào Điều 30; Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 31; sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 31; Các khoản 1, 2 , 3 và 6 Điều 32 được sửa đổi, bổ sung; Khoản 2 và khoản 4 Điều 33 được sửa đổi, bổ sung; Điều 42 được sửa đổi, bổ sung; Điều 45 được sửa đổi, bổ sung; Điều 47 được sửa đổi, bổ sung; Khoản 1 Điều 49 được sửa đổi, bổ sung; Điều 50 được sửa đổi, bổ sung; Khoản 1 Điều 54 được sửa đổi, bổ sung; Điều 58 được sửa đổi, bổ sung; Điều 60 được sửa đổi, bổ sung; Khoản 2 Điều 64 được sửa đổi, bổ sung; Bổ sung khoản 3 vào Điều 65; Khoản 2 Điều 66 được sửa đổi; Điều 67 được sửa đổi, bổ sung; Khoản 2 Điều 70 được sửa đổi, bổ sung; Điều 78 được sửa đổi; Bổ sung khoản 4 vào Điều 92;  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế của Quốc hội, số 21/2012/QH13, ngày 20/11/2012 7/1/2013  
          Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 93; bổ sung khoản 3 vào Điều 93; Bổ sung Điều 98a vào sau Điều 98; hoản 1 Điều 99 được sửa đổi, bổ sung; Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 100; bổ sung khoản 4 vào Điều 100; Sửa đổi tên Điều 101; sửa đổi khoản 1 Điều 101; bổ sung khoản 3 vào Điều 101; Điều 102 được sửa đổi, bổ sung; Điều 106 được sửa đổi, bổ sung; Điều 107 được sửa đổi, bổ sung; Khoản 6 và khoản 9 Điều 108 được sửa đổi, bổ sung; Điều 110 được sửa đổi, bổ sung; Bổ sung cụm từ “tiền chậm nộp,” vào trước cụm từ “tiền phạt” tại các điều 3, 5, 8, 65, 66, 68, 90, 92, 93, 98, 99, 100, 113, 114 và 118; bổ sung cụm từ “và không phải nộp tiền” vào sau cụm từ “không bị phạt” tại khoản 4 Điều 49; bỏ từ “phạt” trong cụm từ “tiền phạt chậm nộp” tại khoản 3 Điều 56; Bổ sung cụm từ “hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” vào sau cụm từ “giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” tại các điều 20, 72 và 94; bãi bỏ điểm đ khoản 3 Điều 77       
  2 2 Luật Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11 ngày 21/11/2007 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3; Sửa đổi điểm c khoản 6 Điều 3; Bổ sung khoản 15 và khoản 16 vào Điều 4; Sửa đổi Điều 10; Sửa đổi Điều 13; Sửa đổi Điều 14; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23; Bãi bỏ các quy định liên quan đến việc xác định thuế đối với cá nhân kinh doanh tại khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20 và khoản 1 Điều 21;  Bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại khoản 1 Điều 6 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế của Quốc hội, số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 1/1/2015  
  Khoản 2 và khoản 5 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung; Khoản 10 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung; Điểm c khoản 1 Điều 7 được sửa đổi; Khoản 1 Điều 19 được sửa đổi, bổ sung; Khoản 1 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung; Điều 24 được sửa đổi, bổ sung Bị sửa đổi, bổ sung được Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân của Quốc hội, số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 7/1/2013  
  3 3 Luật  Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 19/06/2008 Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 9 và 23 Điều 5; Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 8; Sửa đổi, bổ sun khoản 1 và khoản 2 Điều 13; Bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại khoản 3 Điều 7 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế của Quốc hội, số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 1/1/2015  
          Sửa đổi, bổ sung các khoản 4, 7, 8, 11, 15, 17, 23 và 25 Điều 5; Sửa đổi, bổ sung các điểm a, b và d khoản 1 Điều 7; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8; bổ sung điểm q vào khoản 2 Điều 8; Sửa đổi, bổ sung Điều 10; Sửa đổi, bổ sung Điều 11; Sửa đổi, bổ sung Điều 12; Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng của Quốc hội, số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 1/1/2014  
          Các khoản 1, 9 và 23 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung; Điểm g khoản 1 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung; Khoản 1 và khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung Bị sửa đổi, bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế của Quốc hội, số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 7/1/2016  
  4 4 Luật  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 Sửa đổi khoản 2 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4; Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 9; Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9; Bổ sung điểm đ và điểm e vào khoản 1 Điều 13; Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 13; Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 13; Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 13; Bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại Điều 8 và khoản 3 Điều 9 Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế của Quốc hội, số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 1/1/2015  
          Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 4 Điều 4; bổ sung các khoản 8, 9, 10 và 11 vào Điều 4; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 7; Sửa đổi, bổ sung Điều 9; Sửa đổi, bổ sung Điều 10; Sửa đổi, bổ sung Điều 13; Sửa đổi, bổ sung Điều 14; Bổ sung khoản 3 vào Điều 15; Sửa đổi, bổ sung Điều 16;  Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 17;  Sửa đổi, bổ sung Điều 18 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc hội, số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 1/1/2014  
  5 5 Luật  Luật số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội về Thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 14/11/2008 Sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 2; Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung đoạn đầu Điều 6; Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 1/1/2016  
  Bãi bỏ Điều 6;  Bị bãi bỏ một phần bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế của Quốc hội, số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 1/1/2015  
  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 6; Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Mục I Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Điều 7 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế năm 2016 số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 7/1/2016  
  6 6 Luật  Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009 của Quốc hội ngày 25/11/2009 Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2; Sửa đổi khoản 5 Điều 9; Bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại Khoản 3 Điều 9 và Điều 14 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế của Quốc hội, số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 1/1/2015  
  7 7 Luật  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế của Quốc hội, số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 7/1/2016  
  8 8 Luật  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế của Quốc hội, số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 1/1/2015  
  9 9 Luật  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013  Bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại Khoản 3 Điều 7 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế của Quốc hội, số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 1/1/2015  
  10 10 Luật  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc hội số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 2;  Bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại Điều 8 và khoản 3 Điều 9 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế của Quốc hội, số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 1/1/2015  
  11 11 Luật  Luật Hải quan của Quốc hội, số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại khoản 4 Điều 86 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế của Quốc hội, số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 1/1/2015  
  12 12 Luật  Luật số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 và Khoản 4 Mục I Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Điều 7 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Luật số 70/2014/QH13  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế  7/1/2016  
  13 13 Nghị quyết Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Sửa đổi khoản 3 Điều 1 và bổ sung khoản 4 vào Điều 1; Sửa đổi, bổ sung Điều 4; Bãi bỏ Điều 2, Điều 3 và Khoản 2 Điều 5, bỏ từ "giảm" tại tên Nghị quyết số 55/2010/QH12 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 1/1/2017  
  14 14 Nghị định Nghị định số 73-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ hướng dẫn việc phân hạng đất tính Thuế Sử dụng Đất nông nghiệp Điều chỉnh lại bảng điểm quy định theo tiêu chuẩn từng yếu tố để phân hạng đất tính thuế của các cây trồng chính ban hành kèm theo Bị sửa đổi bởi Quyết định số 619-TTg ngày 27/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh tổng hợp điểm hạng đất tính Thuế Sử dụng Đất nông nghiệp #######  
  15 15 Nghị định Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường Bãi bỏ các quy định có liên quan đến lệ phí trước bạ nêu tại khoản 1 Điều 7 bởi Nghị định số 45/2011/NĐ-CP;  Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; 9/1/2011  
  Sửa đổi Khoản 1 Điều 1; Sửa đổi, bổ sung Điều 5; Sửa đổi, bổ sung Điều 6; Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 18; Bãi bỏ các quy định tại khoản 3 Điều 4 và khoản 3 Điều 18 bởi Nghị định số 59/2014/NĐ-CP  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường  01/08/2014   
  16 16 Nghị định Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 2; Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 2; Sửa đổi quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 4; Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4;  Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 4 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 1/1/2015  
  17 17 Nghị định Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ  Bãi bỏ Chương V Bị sửa đổi bởi Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn #######  
   Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 4; Sửa đổi, bổ sung Điều 5; Sửa đổi Điều 6; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 10; Sửa đổi Điều 22 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 17/1/2010 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 3/1/2014  
  18 18 Nghị định Nghị định số 20/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Sửa đổi, bổ sung Điều 1; Sửa đổi, bổ sung Điều 4; Bãi bỏ các Điều 2, 3, 6 và Điều 7 Bị sửa đổi bởi Nghị định số 21/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp #######  
  19 19 Nghị định Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân Sửa đổi, bổ sung Điểm đ Khoản 2 Điều 3; Sửa đổi Điểm b Khoản 5 Điều 30; Bổ sung Điểm e Khoản 5 Điều 30 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế #######  
          Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3; Sửa đổi Điểm đ Khoản 2 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3; Sửa đổi Điểm c Khoản 6 Điều 3; Bổ sung Khoản 15 và Khoản 16 vào Điều 4; Sửa đổi, bổ sung Điều 6; Sửa đổi, bổ sung Điều 11; Sửa đổi, bổ sung Điều 16; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 17; Sửa đổi, bổ sung Điều 18; Sửa đổi, bổ sung Điều 22; Sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 2 Điều 23; Sửa đổi, bổ sung Điều 26; Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 30; Sửa đổi, bổ sung Điều 31; Bãi bỏ các Điều 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21 và các quy định về thu nhập từ kinh doanh tại các Điều 12, 13 và 14 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 1/1/2015  
  20 20 Nghị định Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế  Sửa đổi Khoản 5 Điều 5; Bổ sung Khoản 3a Điều 7; Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 11; Sửa đổi Khoản 1 Điều 12; Sửa đổi Khoản 2 Điều 12; Bổ sung Khoản 1a Điều 26 ; Sửa đổi Khoản 3 Điều 31  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế #######  
          Bổ sung Khoản 4 Điều 9; Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 11; Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 13; Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 15; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 23; Bổ sung Điều 26a; Bổ sung Điều 28a; Sửa đổi, bổ sung Điều 31; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 39; Sửa đổi, bổ sung Điều 40; Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 3 Điều 41; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 48 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 1/1/2015  
          Sửa đổi khoản 1 Điều 28a; Bãi bỏ Điều 38; Điểm a khoản 2 Điều 39 được sửa đổi, bổ sung; Điểm a khoản 2 Điều 42 được sửa đổi, bổ sung (Đối với nội dung bãi bỏ Điều 38 thì có hiệu lực thi hành từ 01/9/2016) Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế 7/1/2016  
          Bãi bỏ Khoản 2 Điều 4, Điều 6, Điều 7, Khoản 5 Điều 25, Điều 50 Bị sửa đổi bởi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan #######  
          Bãi bỏ Điều 18 Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài 1/1/2017  
          Bãi bỏ quy định về khai, thu, nộp và quản lý lệ phí trước bạ Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ 1/1/2017  
  21 21 Nghị định Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng  Bãi bỏ Khoản 1 Điều 4 Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng 1/1/2014  
  Bãi bỏ Điều 2, Điều 3 Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp #######  
  22 22 Nghị định Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Bổ sung Khoản 3 vào Điều 1 Bị sửa đổi bởi Nghị định số 65/2015/NĐ-CP ngày 07/8/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật #######  
  23 23 Nghị định Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn Bổ sung Khoản 4 vào Điều 2 Bị sửa đổi bởi Nghị định số 65/2015/NĐ-CP ngày 07/8/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật #######  
          Sửa đổi, bổ sung Điểm d và đ Khoản 1 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Khoản 6, Khoản 7 và Khoản 8 Điều 5; Sửa đổi, bổ sung Điều 8; Sửa đổi, bổ sung Điều 11; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 12; Sửa đổi, bổ sung Điều 14; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 5 Điều 15; Bổ sung Điều 15a; Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 18; Sửa đổi, bổ sung Điều 21; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 6 và Khoản 7 Điều 42; Sửa đổi, bổ sung Điều 23; Sửa đổi, bổ sung Điều 24; Sửa đổi, bổ sung Điều 25 ; Sửa đổi, bổ sung Điều 32; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 6 Điều 34; Bổ sung Khoản 1a vào Điều 37; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 37; Bổ sung Điểm g vào Khoản 3 Điều 38;  Bãi bỏ Điểm a Khoản 4 Điều 38; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 39; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1; bổ sung Khoản 4 vào Điều 40; Bổ sung Khoản 5a vào Điều 44 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 8/1/2016  
  24 24 Nghị định Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Sửa đổi khoản 3 Điều 13 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế 7/1/2016  
  25 25 Nghị định Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục  Bổ sung Khoản 3 vào Điều 2 Bị sửa đổi bởi Nghị định số 65/2015/NĐ-CP ngày 07/8/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật #######  
  26 26 Nghị định Nghị định số 147/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Bị sửa đổi bởi Nghị định số 65/2015/NĐ-CP ngày 07/8/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật #######  
  27 27 Nghị định Nghị định số 148/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề Bổ sung Khoản 3 vào Điều 2 Bị sửa đổi bởi Nghị định số 65/2015/NĐ-CP ngày 07/8/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật #######  
  28 28 Nghị định Nghị định số 176/2013/NB-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế Bổ sung Khoản 3 vào Điều 2 Bị sửa đổi bởi Nghị định số 65/2015/NĐ-CP ngày 07/8/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật #######  
  29 29 Nghị định Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ  Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Bị sửa đổi bởi Nghị định số 65/2015/NĐ-CP ngày 07/8/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật #######  
  30 30 Nghị định Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 3 ; Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 9; Sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 9 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế #######  
          Bổ sung Khoản 1b và 1c vào Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 3; Bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 4; Bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 6; Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 6; Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 9; Bổ sung Điểm i1 vào Khoản 1 Điều 9; Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 9; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 10; Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 10; Bãi bỏ Điểm c Khoản 2 Điều 6 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 1/1/2015  
          Đoạn đầu Điều 3 và khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung; Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung; Khoản 6 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung; Khoản 11 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung; Điểm đ khoản 1 Điều 6 được sửa đổi; Điều 10 được sửa đổi, bổ sung Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế 7/1/2016  
          Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng 4/1/2017  
          Khoản 11 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung; Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ 2/1/2018  
  31 31 Nghị định Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Sửa đổi, bổ sung Điểm m Khoản 2 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 4; Sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 4; Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 9; Sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 2 Điều 9; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 16; Bổ sung Khoản 5a Điều 19; Bổ sung Khoản 5b Điều 19; Sửa đổi các Điểm 2, 3, 4, 5, 32, 37 Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế #######  
          Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4;  Bổ sung Khoản 9 Điều 4; Bổ sung Khoản 12 vào Điều 4; Bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 9; Sửa đổi, bổ sung Điểm e Khoản 2 Điều 9; Sửa đổi Điểm o Khoản 2 Điều 9;  Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 11; Sửa đổi, bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 15; Bổ sung Điểm e Khoản 1 Điều 15; Bổ sung Điểm g vào Khoản 1 Điều 15; Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 15; Sửa đổi, bổ sung Điểm đ Khoản 2 Điều 15; Bổ sung Khoản 3a, 5a Điều 15; Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 16; Bổ sung Điểm đ Khoản 2 Điều 19; Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 19; Bổ sung Khoản 6 vào Điều 19; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 20; Bãi bỏ Điểm n Khoản 2 Điều 3 và Điểm g Khoản 2 Điều 9 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 1/1/2015  
          Bãi bỏ Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư #######  
          Sửa đổi, bổ sung điểm o khoản 2 Điều 9 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ 2/1/2018  
  32 32 Nghị định Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 1/1/2015  
  33 33 Nghị định Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế Sửa đổi, bổ sung Đoạn đầu Điều 3 và khoản 1 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 6; Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế 7/1/2016  
          Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 1  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ 2/1/2018  
  34 34 Nghị định Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Sửa đổi khoản 1 Điều 4; Sửa đổi khoản 4, khoản 5 Điều 4 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế 7/1/2016  
  35 35 Quyết định  Quyết định số 219/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ Bãi bỏ Điều 7 Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 9/1/2016  
  36 36 Quyết định Quyết định số 952/QĐ-TTg  ngày 26/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn Sửa đổi Điều 1; Sửa đổi Điều 2  Bị sửa đổi bởi Quyết định số 1725/QĐ-TTg ngày 03/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 26/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn 9/3/2016  
  37 37 Quyết định Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Bãi bỏ quy định về miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 9/1/2016  
          Điều 4 được sửa đổi, bổ sung; Sửa đổi, bổ sung tên Điều 9 và Khoản 2, Khoản 4 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung Bị sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam #######  
  38 38 Quyết định Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế Bãi bỏ quy định về miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 9/1/2016  
  39 39 Quyết định Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới Bãi bỏ quy định về miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 9/1/2016  
  40 40 Quyết định Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu Sửa đổi điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 3; Thay thế Phụ lục quy định thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu 1/1/2018  
  41 41 Thông tư Thông tư số 89-TC/TCT 09/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 74-CP 1993 thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp Sửa đổi, bổ sung cách tính miễn giảm thuế SDĐNN quy định tại điểm 2c,Mục V Bị sửa đổi bởi Thông tư số 03/1997/TC-TCT ngày 21/1/1997 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 89-TC/TCT-1993 về tính giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai, địch họa 1/1/1997  
          Bổ sung việc tính giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp Được bổ sung bởi Thông tư số 59-TC/TCT ngày 01 tháng 9 năm 1997 hướng dẫn bổ sung về tính giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai địch họa Vụ xuân hè năm 1997  
          Bãi bỏ quy định “Uỷ ban nhân dân xã sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất dành cho nhu cầu công ích của xã để cho hộ gia đình, cá nhân thuê thì Uỷ ban nhân dân xã là người nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp” tại khoản 2 Mục I Bị sửa đổi bởi Quyết định số 58/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính bãi bỏ quy định thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với đất nông nghiệp thuộc quỹ đất dành cho nhu cầu công ích của xã tại Thông tư 89/TC-TCT #######  
  42 42 Thông tư Thông tư số 42 TC/TCT ngày 01/6/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 19 TC/TCT ngày 16-3-1995 về lệ phí trước bạ Bổ sung điểm 1c về đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy các loại; Sửa đổi điểm 1c về các đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ phải có xác nhận của Bộ Ngoại giao (Cục phục vụ ngoại giao) hoặc các Ban, Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố về việc đăng ký biển số xe NG Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 34/1998/TT-BTC ngày 21/3/1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 42-TC/TCT ngày 1/6/1995 về lệ phí trước bạ 4/5/1998  
  43 43 Thông tư Thông tư số 113/2003/TT-BTC ngày 27/11/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư Bãi bỏ các quy định vế thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 1/1/2006  
  44 44 Thông tư Thông tư số 82/2005/TT-BTC ngày 21/9/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự khai, tự nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Quyết định số 161/2005/QĐ-TTg ngày 30/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ Bãi bỏ bảng kê khai điều chỉnh năm về giá tính thuế TTĐB và thuế TTĐB đối với rượu chai, bia chai mẫu số 01B/TTĐB ban hành kèm theo; Bãi bỏ đoạn cuối điểm 2b mục II Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 16/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng 1/1/2006  
  45 45 Thông tư Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế  Sửa đổi, bổ sung điểm 1b, điểm 1c Mục II; Sửa đổi, bổ sung điểm 2b, điểm 2c Mục II Bị sửa đổi bởi Thông tư số 24/2012/TT-BTC ngày 17/2/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 77/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế #######  
  46 46 Thông tư Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường 1/1/2019  
          Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1; Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 khoản 2 Điều 2; Bổ sung thêm điểm 1.4 vào khoản 1 Điều 5; Bổ sung vào cuối điểm 2.2 khoản 2 Điều 7; Bổ sung thêm điểm 2.4 vào khoản 2 Điều 7   Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính 15/11/2012  
          Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 60/2015/TT-BTC ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011hướng dẫn thi hành Nghị định số  67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường  01/5/2015  
  47 47 Thông tư Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Bổ sung Khoản 10 vào Điều 10  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế  7/1/2016  
  48 48 Thông tư  Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2; Sửa đổi khoản 1 Điều 7; Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11; Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 13; Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 14; Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2.1 Điều 15; Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 01 quy định tại Thông tư số 117/2012/TT-BTC bằng Mẫu số 01A ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BTC; Bãi bỏ Điều 6  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế #####  
  49 49 Thông tư Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước Bổ sung khoản 2a, Điều 4 Bị sửa đổi bởi Thông tư số 81/2013/TT-BTC ngày 19/6/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 201/2012/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước  #####  
  50 50 Thông tư  Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định  Bổ sung vào cuối Điểm đ Khoản 2 Điều 4;  Điểm a Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung; Bổ sung Khoản 3 Điều 8; Bổ sung vào cuối Khoản 1 Điều 9; Khoản 1 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung;  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định #######  
          Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 3 Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định #######  
  51 51 Thông tư  Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 2 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính 5/1/2018  
          Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 1/1/2015  
          Sửa đổi, bổ sung tiết đ.1, điểm đ, khoản 2, Điều 2; Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 26; Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 30 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế #######  
          Sửa đổi, bổ sung các khổ 1, 2, 3, 4 Điều 1; Bãi bỏ các hướng dẫn, mẫu biểu Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011,­­ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế #####  
          Sửa đổi, bổ sung Điều 2; Sửa đổi, bổ sung Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Điều 5; Sửa đổi, bổ sung Điều 7; Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 9; Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 2 Điều 11; Sửa đổi, bổ sung Điều 12; Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 15; Sửa đổi, bổ sung Điều 16; Sửa đổi, bổ sung Điều 25 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; Hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế #######  
  52 52 Thông tư  Thông tư số 152/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013  của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ Sửa đổi khoản 4 Điều 1  Bị sửa đổi bởi Thông tư số 71/2016/TT-BTC ngày 18/5/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ áp dụng trong năm 2016 7/1/2016  
  Thay thế khoản 1 Điều 1 Bị sửa đổi bởiThông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp 1/1/2017  
  53 53 Thông tư  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ  Sửa đổi Điểm a Khoản 2, Điểm b.2 Khoản 2 Điều 32; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 34 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế  7/1/2016  
  Bãi bỏ Mẫu số 03-6/TNDN ban hành kèm theo Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 9/1/2016  
          Bãi bỏ hướng dẫn về khai thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác, bán dầu thô, khí thiên nhiên tại Điều 24 Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/2/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí #######  
  Bãi bỏ nội dung về thu tiền sử dụng đất quy định tại Mẫu số 01/TKTH-SDDPNN, Mẫu số 02/TSDĐ, Mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 8/1/2014  
  Bãi bỏ Mẫu số 01/TMĐN, Mẫu số 02/TMĐN, Mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 8/1/2014  
  Sửa đổi, bổ sung Điều 11; Sửa đổi Khoản 3 Điều 13; Sửa đổi Điều 20; Sửa đổi, bổ sung Điều 27; Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm d Khoản 1 Điều 31; Bãi bỏ điểm c khoản 1, điểm c khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 31; Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 3 Điều 31; Sửa đổi điểm b.2 khoản 2 Điều 32; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 34; Bổ sung Điều 34a; Sửa đổi, bổ sung Điều 35; Sửa đổi Điều 40; Sửa đổi khoản 2 Điều 54; Sửa đổi, bổ sung Điều 58; Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 1/1/2015  
          Sửa đổi, bổ sung Điều 16; Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 33; Sửa đổi, bổ sung Điều 53; Thay thế mẫu số 01/THKH và 01A/KK-HĐ; Thay thế các mẫu biểu số 02/THKH, 01/KK-TTS; Thay thế mẫu số 01/KK-BHĐC và 01/KK-XS; Thay thế mẫu số 02-1/BK-BH, 02-1/BK-ĐC và 02-1/BK-XS; Thay thế mẫu số 21a/XN-TNCN và 21b/XN-TNCN; Sửa đổi các mẫu biểu số 05/KK-TNCN, 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN, 02/KK-TNCN, 11/KK-TNCN, 11-1/TB-TNCN, 04-2/KK-TNCN, 07/KK-TNCN, 09/KK-TNCN, 09-3/KK-TNCN, 16/ĐK-TNCN, 04-2/TNCN, 23/CK-TNCN, 03/KK-TNCN, 17/TNCN, 18/MGT-TNCN Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; Hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế #######  
          Thay thế khoản 1 Điều 19  Bị thay thế một phần bởi Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ #####  
          Bãi bỏ Điều 17 Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài #####  
          Bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính  #####  
          Sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 79/2017/TT-BTC ngày 01/8/2017 Sửa đổi bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 điều 48 TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế #####  
          Bãi bỏ mẫu số 03-7/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số156/2013/TT-BTC  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 01/5/2017  
          Bổ sung các mẫu biểu; Bãi bỏ các hướng dẫn, mẫu biểu; Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 11; Sửa đổi, bổ sung điểm a, d, đ và e khoản 8 Điều 11; Sửa đổi, bổ sung Điều 16; Bổ sung điểm b, Khoản 1, Điều 19; Sửa đổi, bổ sung khổ thứ 2, 3, 4 khoản 11 Điều 21; Sửa đổi, bổ sung Điều 22; Sửa đổi, bổ sung khổ thứ 6, 7, 8, 9 khoản 3 Điều 28; Bãi bỏ nội dung tại Khoản 2 Điều 29 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011,­­ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế #####  
  Bãi bỏ Điều 9 hướng dẫn về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế và Khoản 3 Điều 20 về thời gian đăng ký thuế đối với bên Việt Nam kê khai và nộp thuế cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài  Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế  #######  
  Thay thế mẫu số 03-6/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 9/2/2016  
          Sửa đổi điểm đ, Khoản 1, Điều 10; Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11; Sửa đổi Điều 12; Bổ sung Điều 12a; Bổ sung Điều 12b; Sửa đổi, bổ sung tiết a.3, điểm a, khoản 1 Điều 16; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 23; Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm d Khoản 1, điểm c Khoản 2 Điều 31; Thay thế các mẫu biểu 02/TNDN, 03/TNDN, 03-5/TNDN, 04/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế #######  
  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20/01/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 43a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC #####  
  54 54 Thông tư  Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế Sửa đổi Khoản 3 Điều 5; Sửa đổi Điều 6; Sửa đổi Khoản 3 Điều 9; Sửa đổi Khoản 2 Điều 11; Sửa đổi Điểm b, Điểm đ Khoản 3 Điều 11; Sửa đổi Khoản 2 Điều 13; Sửa đổi Điểm c Khoản 4 Điều 13; Sửa đổi Điểm b Khoản 5 Điều 13; Sửa đổi các biểu mẫu 01/CC, 07/CC, 08/CC, 09/CC; Bổ sung các biểu mẫu 10/CC, 11/CC; Bãi bỏ Điểm d Khoản 3 Điều 11; Thay thế cụm từ “tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế” bằng cụm từ “tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt” Bị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế #######  
  55 55 Thông tư Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng  Sửa đổi, bổ sung Khoản 9, Khoản 16, Khoản 23 Điều 4; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9; Sửa đổi, bổ sung Điều 18;  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế  7/1/2016  
          Sửa đổi khoản 1 Điều 4; Bổ sung khoản 3a vào Điều 4; Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4; Bổ sung điểm a.8, a.9 vào khoản 10 Điều 7; Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 3 Điều 9; Sửa đổi khoản 2 Điều 10; Bãi bỏ khoản 3 và khoản 10 Điều 10; Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 10; Sửa đổi, bổ sung Điều 14; Sửa đổi, bổ sung Điều 15; Sửa đổi, bổ sung điểm b.7 Khoản 3 Điều 16; Sửa đổi, bổ sung Điều 18; Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 1/1/2015  
          Bổ sung điểm h khoản 7 Điều 5 Bị bổ sung bởi Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng #######  
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12; Bỏ Khoản 7 Điều 11 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 93/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính #######  
  Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 8 Điều 4; Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14; Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 3 Điều 15 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế #######  
          Bổ sung điểm g khoản 7 Điều 5; Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7; Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12; Sửa đổi khoản 1 Điều 13; Bổ sung ví dụ số 58a tại khoản 4 Điều 14; Sửa đổi, bổ sung Điều 15; Sửa đổi khoản 4 Điều 16; Bãi bỏ các hướng dẫn, mẫu biểu Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011,­­ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế #####  
  Sửa đổi, bổ sung khoản 23 Điều 4 Bị sửa đổi bởi Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính 5/1/2018  
  Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính #######  
          Bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 82/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng #####  
  56 56 Thông tư Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 6 và bổ sung khoản 2a vào Điều 7; Bổ sung khoản 1a vào Điều 10; Bổ sung điểm c vào khoản 1 Điều 10; Bổ sung điểm g vào Khoản 3 Điều 11; Bãi bỏ điểm a và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 11; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12; Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và bổ sung khoản 4 vào Điều 13 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn #######  
  57 57 Thông tư Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của BT BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Sửa đổi, bổ sung  Khoản 4 Điều 2; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, khoản 3 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9  Bị sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của BT BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam #######  
  58 58 Thông tư Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3; Bổ sung khoản 3 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Điều 4; Sửa đổi, bổ sung Điều 6; Bổ sung khoản 1a Điều 7; Sửa đổi, bổ sung Điều 11; Bãi bỏ Điều 12 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 153/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn #######  
  59 59 Thông tư Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng cuối điểm b khoản 1 Điều 6; Sửa đổi, bổ sung khổ cuối điểm b khoản 1 Điều 8; Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 9; Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 12 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính #####  
          Sửa đổi điểm k Khoản 1 Điều 4; Sửa đổi gạch đầu dòng cuối điểm b Khoản 1 Điều 6; Bổ sung khoản 4 vào Điều 7; Sửa đổi khổ cuối điểm b Khoản 1 Điều 8; Sửa đổi Khoản 2 Điều 9; Bổ sung khoản 2 vào Điều 14; Sửa đổi, bổ sung Điều 16; Thay thế mẫu TB01/AC, mẫu TB02/AC, mẫu số BC01/AC; Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4; Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 1/1/2015  
  Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Điều 4; Sửa đổi, bổ sung Điều 16; Sửa đổi khổ thứ hai Điều 27; Bãi bỏ các hướng dẫn, mẫu biểu;  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011,­­ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế #####  
  60 60 Thông tư Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất Bổ sung khoản 6 vào Điều 3; Sửa đổi khoản 4 và bổ sung khoản 5, khoản 6 vào Điều 4; Bổ sung khoản 4 vào Điều 5; Bổ sung Điều 8a; Sửa đổi, bổ sung Điều 8; Bổ sung Điều 10a ; Bổ sung Điều 11a; Sửa đổi khoản 1, khoản 2 và bổ sung khoản 3, khoản 4 vào Điều 16; Bổ sung khoản 7, khoản 8 vào Điều 17  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/1/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất #######  
          Bổ sung Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 vào Điều 3; Bổ sung Khoản 4 vào Điều 11; Bổ sung Khoản 3 vào Điều 14; Bổ sung Khoản 6 vào Điều 17 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất #######  
  61 61 Thông tư Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Bổ sung khoản 6a, 10a vào Điều 5; Bổ sung khoản 9 vào Điều 12; Bổ sung khoản 9a vào Điều 17 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30/1/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước #######  
          Sửa đổi Khoản 3 Điều 3; Bổ sung khoản 2a, khoản 10, khoản 11, khoản 12 vào Điều 5; Bổ sung khoản 4, khoản 4a vào Điều 6; Sửa đổi khoản 2 và bổ sung khoản 3 vào Điều 8; Sửa đổi khoản 4, khoản 5 và bổ sung khoản 8 vào Điều 12; Bổ sung Điều 12a; Sửa đổi điểm a Khoản 1, Khoản 2 Điều 16; Bổ sung Khoản 7, Khoản 8, Khoản 9, Khoản 10, Khoản 11, Khoản 12, Khoản 13, Khoản 14, Khoản 15 vào Điều 17; Bổ sung Khoản 4 vào Điều 18; Sửa đổi tên “Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất” thành “Văn phòng đăng ký đất đai” tại Mẫu số 01 - Thông báo về việc nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước ban hành kèm theo Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước #######  
  62 62 Thông tư Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp   Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3; Khoản 2, Điều 4; Khoản 2 Điều 5; Điều 6; một số nội dung tại Điều 7; một số nội dung tại Điều 8; Khoản 3 Điều 9; gạch đầu dòng thứ hai điểm a Khoản 2 Điều 14; khoản 3 Điều 17; một số nội dung tại Điều 18; một số nội dung tại Điều 19; một số nội dung tại Điều 20; khoản 3 Điều 23- Bổ sung khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23- Bãi bỏ điểm 2.21 Khoản 2 Điều 6, Khoản 5 Điều 20 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính 8/6/2015  
          Bổ sung Điểm a1 vào sau Điểm a Khoản 6 Điều 18  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế  7/1/2016  
          Bãi bỏ Điều 10 Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 9/1/2016  
          Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 1/1/2015  
          Sửa đổi, bổ sung tiết e, điểm 2.2 và điểm 2.31 Khoản 2, Điều 6; Sửa đổi, bổ sung Khoản 14, Điều 7; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 8; Sửa đổi, bổ sung Khoản 9, Điều 8; Bổ sung điểm e và điểm g Khoản 5 Điều 18; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 20; Bổ sung Khoản 8, Điều 23; hay thế cụm từ “Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh” tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC bằng cụm từ “Khu công nghiệp nằm trên địa các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế #######  
          Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 5; Sửa đổi, bổ sung  khoản 1 Điều 6; Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 19; Bãi bỏ các hướng dẫn, mẫu biểu Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011,­­ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế #####  
          Sửa đổi, bổ sung tiết e điểm 2.2, tiết b điểm 2.6, điểm 2.11 và điểm 2.30 khoản 2 Điều 6; Sửa đổi đoạn thứ nhất tại tiết b điểm 2.6 khoản 2 Điều 6; Sửa đổi đoạn thứ nhất của gạch đầu dòng thứ năm tại điểm 2.30, khoản 2, Điều 6 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính 5/1/2018  
  63 63 Thông tư  Thông tư số 119/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC   Bãi bỏ giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu số C1-02/NS), giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (mẫu số C1-03/NS), bảng kê nộp thuế (mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục nộp ngân sách Nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa 8/1/2016  
          Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 1/1/2015  
  64 64 Thông tư Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả  Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 306/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả  1/1/2017  
  65 65 Thông tư  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế  Bãi bỏ nội dung “cá nhân nộp thuế khoán ngừng/nghỉ kinh doanh thì thông báo ngừng/nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế chậm nhất là một ngày trước khi ngừng/nghỉ kinh doanh” quy định tại Điểm 11.a Điều 6; mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN, mẫu số 02/TB-MST-NPT ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế  #######  
  66 66 Thông tư Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10 /2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên  Sửa đổi bổ sung điểm a khoản 4 Điều 6 Bị sửa đổi bởi Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổỉ, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên  #######  
          Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Bị sửa đổi bởi Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên 7/1/2016  
  67 67 Thông tư Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ  Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5  Điều 5; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6; Sửa đổi khổ thứ nhất Khoản 2 Điều 8;  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế  7/1/2016  
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06/3/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt  #######  
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Bị sửa đổi bởi Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06/3/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính  #####  
  68 68 Thông tư Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 7 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 81/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư #######  
  69 69 Thông tư Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng  Bổ sung Khoản 4 Điều 18; Sửa đổi điểm c Khoản 2 Điều 19; Sửa đổi Khoản 2 Điều 20 Bị sửa đổi bởi Thông tư số 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng #####  
  70 70 Thông tư Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định #######  
  71 71 Thông tư Thông tư số 185/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường  Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2; Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4; Sửa đổi, bổ sung Điều 5  Bị sửa đổi, bổ sung bởi  Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/06/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường #####  
  72 72 Thông tư Thông tư số 186/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen Sửa đổi khoản 2 Điều 2   Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/06/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường #####  
  73 73 Thông tư Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 108/2017/TT-BTC ngày 16/10/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia #####  
  74 74 Thông tư Thông tư số 190/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản  Sửa đổi, bổ sung Điều 2  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/06/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường #####  
  75 75 Thông tư Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/06/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường #####  
  76 76 Thông tư Thông tư số 197/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn Sửa đổi, bổ sung Điều 2  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/06/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường #####  
  77 77 Thông tư Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm Sửa đổi bổ sung điểm c, điểm đ mục 1 Điều 4  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 113/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm #####  
  78 78 Thông tư Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp Sửa đổi, bổ sung Điều 3; Sửa đổi, bổ sung điểm 2, 3, 4 phần II; phần V Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp #####  
  79 79 Thông tư Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp Sửa đổi, bổ sung Điều 5; Sửa đổi, bổ sung điểm a mục 1 và đ mục 2 Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 215/2016/TT-BTC Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp    
  80 80 Thông tư Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi Sửa đổi, bổ sung Điều 2; Sửa đổi Điều 4 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 78/2018/TT-BTC ngày 21/08/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi #####  
  81 81 Thông tư Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy Sửa đổi, bổ sung phần III, IV, V, điểm 1 phần VI mục A Biểu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy ban hành kèm theo  Sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 112/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của  Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy #####  
  82 82 Thông tư Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản Bãi bỏ các quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp phép khai thác, hoạt động thủy sản #####  
  83 83 Thông tư Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động #####  
  84 84 Thông tư Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 2 Điều 5  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 96/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương #####  
  85 85 Thông tư Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân Sửa đổi bổ sung Điều 2; khoản 1 Điều 4; Điều 5 Bị sửa đổi bởi Thông tư số 331/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân #######  
  86 86 Thông tư Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư số 257/2016/TT-BTC Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên #####  
  87 87 Thông tư Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép hoạt động viễn thông ban hành kèm theo Thông tư số 273/2016/TT-BTC: Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư;
  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 5;
   
  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2018/TT-BTC ngày 12/01/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông #####  
  88 88 Thông tư Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm  - Sửa đổi, bổ sung điểm 1 phần I Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược mỹ phẩm;
   - Bãi bỏ điểm 4 phần I, điểm 12 phần II Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo 
   Bị sửa đổi, bổ sung  bởi Thông tư số 114/2017/TT-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm #####  
  89 89 Thông tư Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm Sửa đổi phần I; điểm c mục 1, mục 2 phần III; phần IV Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo; Bổ sung khoản 3 Điều 6 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm #####  
  90 90 Thông tư Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản Sửa đổi, bổ sung Điều 3;
  Sửa đổi, bổ sung các khoản thu phí tại số thứ tự 1 và điểm b số thứ tự 2 Mục II của Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản ban hành kèm theo Thông tư số 284/2016/TT-BTC
  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 09/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản #####  
  91 91 Thông tư Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y Sửa đổi, bổ sung Điều 3; Sửa đổi khoản 3 Điều 6;  Sửa đổi, bổ sung Phần I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo

    
  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp #####  
  92 92 Thông tư Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp Sửa đổi, bổ sung Điều 3; Sửa đổi, bổ sung điểm 1, 2, 3 phần I Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp #####  
  93 93 Thông tư  Thông tư số 294/2016/TT-BTC ngày 15/11/ 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo  Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/06/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường #####  
  94 94 Thông tư Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 22/2018/TT-BTC ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá 4/8/2018  
  95 95 Thông tư Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1; Sửa đổi, bổ sung Điều 4; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2018/TT-BTC ngày 09/02/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số #######  
  96 96 Thông tư Thông tư số 316/2016/TT-BTC ngày 02/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn theo Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 03/09/2016 bãi bỏ quy định về thu điều tiết đối với sản phẩm xăng do Công ty Bình Sơn sản xuất, chế biến tiêu thụ trong nước (bao gồm cả tiêu dùng nội bộ) Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 316/2016/TT-BTC quy định thời hạn hết hiệu lực đối với nội dung này từ 01/01/2017 1/1/2017  
  97 97 Thông tư Thông tư số 62/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất  Sửa đổi khoản 2 Điều 2  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/06/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường #####  
  98 98 Quyết định Quyết định số 1042/1998/QĐ-BTC ngày 15/8/1998 của Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu biên lai thuế Thay thế mẫu Biên lai thu thuế số CTT-50; bãi bỏ các mẫu ấn chỉ thuế thực hiện theo Quyết định số 1042/1998/QĐ-BTC ngày 15/08/1998 về việc ban hành biên lai thuế xuất nhập khẩu (mẫu CTT52) Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; Hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế #######  
  99 99 Quyết định Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch Nhà nước áp dụng cho hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS) Sửa đổi mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS và C1-03/NS) tại Phụ lục ban hành kèm theo Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011,­­ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế #####  
                 
                 
                 
  LĨNH VỰC HẢI QUAN
  100 1 Luật  Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại Khoản 4 Điều 86 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế của Quốc hội, số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 1/1/2015  
  Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 22; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 99  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14, ngày 20/11/2018 1/1/2019  
  101 2 Nghị định  Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan Sửa đổi, bổ sung Điều 4; Sửa đổi, bổ sung Điều 5; Sửa đổi, bổ sung Điều 6; Sửa đổi, bổ sung Điều 7; Sửa đổi, bổ sung Điều 8; Sửa đổi, bổ sung Điều 9; Sửa đổi, bổ sung Điều 10; Sửa đổi, bổ sung Điều 11; Sửa đổi, bổ sung Điều 12; Sửa đổi, bổ sung Điều 13; Sửa đổi, bổ sung Điều 14; Sửa đổi, bổ sung Điều 15; Bổ sung Điều 16a vào sau Điều 16; Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 19; Bổ sung Điều 19a; Bổ sung Điều 19b; Sửa đổi, bổ sung Điều 20; Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 21; Sửa đổi, bổ sung Điều 22; Sửa đổi Khoản 3 Điều 29; Sửa đổi Khoản 2 Điều 48; Bãi bỏ Điều 23 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan 8/1/2016  
  102 3 Nghị định  Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan Bãi bỏ Điều 82, Điều 89, Điều 92 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan 7/1/2016  
          Bổ sung Khoản 6, Khoản 7 Điều 3 ; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 3 Điều 4; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 5; Sửa đổi, bổ sung Điều 6; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 3 Điều 7; Bổ sung Khoản 4 Điều 9; Bổ sung Khoản 5 Điều 11; Sửa đổi Khoản 1, bổ sung Khoản 1a và sửa đổi Khoản 2 Điều 20; Sửa đổi, bổ sung Điều 21; Bổ sung Điều 22a; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3, Khoản 7 Điều 24; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5, Khoản 10 Điều 25; Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 26; Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 29; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 32; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 33; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 3 Điều 39; Sửa đổi Khoản 1 Điều 40; Sửa đổi, bổ sung Điều 43; Sửa đổi, bổ sung Điều 44; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 4 Điều 48;  Sửa đổi, bổ sung Điều 49; Sửa đổi, bổ sung Điều 50; Sửa đổi, bổ sung tên Điều 51 và Khoản 3 Điều 51; Sửa đổi, bổ sung Điều 52; Sửa đổi, bổ sung Điều 53;  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 6/5/2018  
          Sửa đổi, bổ sung tên Điều 55 và Khoản 3 Điều 55; Bổ sung Điều 55a; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 59; Bổ sung Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 60; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 61; Sửa đổi, bổ sung Điều 62; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 63; Sửa đổi Khoản 1, bổ sung các Khoản 3 và 4 Điều 64;  Sửa đổi, bổ sung Điều 65; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 4 Điều 66 ; Sửa đổi, bổ sung Điều 67; Sửa đổi, bổ sung Điều 68; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 70; Bổ sung Khoản 4 Điều 71; Bổ sung điểm e Khoản 1 Điều 72; Sửa đổi bổ sung Điều74 ;  Sửa đổi, bổ sung  Khoản 1, Khoản 3 Điều 75;  Sửa đổi, bổ sung Điều 76; Sửa đổi, bổ sung Điều 77; Bổ sung Điều 77a; Sửa đổi, bổng sung Điều 79; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5, Khoản 6 Điều 81; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 6 Điều 98; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 101; Bổ sung Điều 104a; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 106; Bãi bỏ cụm từ “sau thông quan” tại Khoản 2 Điều 40, Khoản 4 Điều 61, Khoản 5 Điều 66, Điều 58, Điều 78, Điều 80      
  ## 4 Quyết định Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài Thay thế các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam Bị thay thế một phần bởi Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam #######  
          Sửa đổi, bổ sung Điều 2; Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Bị sửa đổi bởi Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg ngày 31/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài #####  
          Bãi bỏ Khoản 1 Điều 4 Bị bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015  của Thủ tướng Chính phủ về việc định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế #######  
  ## 5 Quyết định Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Bãi bỏ quy định về miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 9/1/2016  
  ## 6 Quyết định Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế Bãi bỏ quy định về miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 9/1/2016  
  ## 7 Thông tư  Thông tư  số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát , thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1; khoản 3 Điều 3; điểm b khoản 3 Điều 4; bổ sung điểm đ khoản 4 Điều 4; sửa đổi bổ sung điểm b khoản 1 Điều 6, Điều 7; bổ sung Điều 8a;  sửa đổi bổ sung Điều 8; sửa đổi Điều 9; sửa đổi Mẫu số 1 (bảng kê chứng từ thanh toán) ban hành kèm theo Thông tư số 161/2012/TT-BTC  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi , bổ sung một số điều của Thông tư  số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát , thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước #######  
  ## 8 Thông tư Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan Bãi bỏ Điều 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19 Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/03/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân #####  
  ## 9 Thông tư Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2; Sửa đổi, bổ sung Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Điều 7; Sửa đổi, bổ sung Điều 10; Sửa đổi, bổ sung Điều 16; Bổ sung Điều 16a; Sửa đổi Khoản 1 Điều 18; Sửa đổi Khoản 2, 3, 4 Điều 19; Sửa đổi, bổ sung Điều 20; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, khoản 2 Điều 21; Sửa đổi, bổ sung Điều 22; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 24; Sửa đổi, bổ sung Điều 25; Bổ sung Điều 25a; Sửa đổi, bổ sung Điều 27; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 28; Sửa đổi, bổ sung Điều 29; Sửa đổi, bổ sung Điều 30; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 31; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, khoản 5 và khoản 6 Điều 32; Sửa đổi, bổ sung Điều 34; Sửa đổi, bổ sung Điều 39; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, khoản 3 Điều 43; Sửa đổi, bổ sung Điều 44; Sửa đổi, bổ sung Điều 45; Sửa đổi, bổ sung Điều 48; Sửa đổi, bổ sung Điều 50; Sửa đổi, bổ sung Điều 51; Bổ sung Điều 51a, Điều 51b và Điều 51c; Sửa đổi, bổ sung Điều 52; Bổ sung Điều 52a, Điều 52b, Điều 52c, Điều 52d và Điều 52đ;  Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và khoản 3 Điều 53; Sửa đổi, bổ sung Điều 54; Sửa đổi, bổ sung Điều 55; Sửa đổi, bổ sung Điều 56; Sửa đổi, bổ sung Điều 57;  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu #####  
          Sửa đổi, bổ sung Điều 59; Sửa đổi, bổ sung Điều 60; Sửa đổi, bổ sung Điều 61; Sửa đổi, bổ sung Điều 62; Sửa đổi, bổ sung Điều 64; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 66; Sửa đổi, bổ sung Điều 67; Sửa đổi, bổ sung Điều 68; Sửa đổi, bổ sung Điều 69; Bổ sung Điều 69a; Sửa đổi, bổ sung Điều 70; Sửa đổi, bổ sung Điều 71; Sửa đổi, bổ sung Điều 74; Sửa đổi, bổ sung Điều 75; Sửa đổi, bổ sung Điều 76; Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 77; Sửa đổi, bổ sung Điều 78; Sửa đổi, bổ sung Điều 79; Bổ sung điểm c, điểm d khoản 5 Điều 82; Bổ sung điểm c khoản 1 Điều 83; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4, 5 Điều 86; Sửa đổi, bổ sung Điều 91; Sửa đổi, bổ sung  Điểm b khoản 1 Điều 93; Sửa đổi, bổ sung Điều 94; Sửa đổi tên chương VII; Sửa đổi, bổ sung Điều 129;  Sửa đổi, bổ sung Điều 131; Sửa đổi, bổ sung Điều 132; Sửa đổi, bổ sung Điều 133; Sửa đổi, bổ sung Điều 134; Sửa đổi, bổ sung Điều 135; Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 136; Sửa đổi, bổ sung Điều 138; Sửa đổi, bổ sung Điều 140; Sửa đổi, bổ sung Điều 141; Sửa đổi, bổ sung Điều 142; Sửa đổi, bổ sung Điều 143; Thay thế Phụ lục II, Phụ lục V, Phụ lục VI; Bổ sung Phụ lục IIa và Phụ lục X;       
     Bãi bỏ Điều 26; khoản 5, 6 Điều 31; khoản 7 Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 37; Điều 40; khoản 1, 2, 3, 6, 9 Điều 42; khoản 1, 4, 5 Điều 43; Điều 49, 65, 73; điểm b.5 khoản 2 Điều 83; Điều 88, Điều 92, Điều 97, Điều 98, Điều 99, Điều 100, Điều 101, Điều 107, Điều 108, Điều 109, Điều 110, Điều 111, Điều 112, Điều 113, Điều 114, Điều 115, Điều 116, Điều 117, Điều 118, Điều 119, Điều 120, Điều 121, Điều 122, Điều 123, Điều 124, Điều 125, Điều 126, Điều 127, Điều 128, Điều 130
  ## 10 Thông tư Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Bãi bỏ Điều 4 Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu #####  
  ## 11 Thông tư Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh Sửa đổi, bổ sung Điểm c khoản 1 Điều 4; sửa đổi, bổ sung Tiết d.3 điểm d khoản 1 Điều 4; sửa đổi, bổ sung Điểm e khoản 4 Điều 6; sửa đổi, bổ sung Nội dung hướng dẫn khai báo của ô số 14 tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo; Ban hành kèm theo Thông tư này mẫu Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh thay thế cho mẫu Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 120/2015/TT-BTC; Thay đổi cụm từ “Time New Roman” thành cụm từ “Times New Roman” tại Điều 3 và tại khoản 4 Điều 7; Thay đổi cụm từ “Hải quan xác nhận” thành cụm từ “Xác nhận của Hải quan” tại điểm a, điểm đ, điểm e khoản 4 Điều 6; Thay đổi cụm từ “Vụ Tài vụ - Quản trị” thành cụm từ “Cục Tài vụ - Quản trị” tại khoản 3 Điều 5 và khoản 1 Điều 9

   
  Bị sửa đổi , bổ sung bởi Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh 10/07/2017   
   
  ## 12 Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số  84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25/6/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm Cơ chế hải quan một cửa quốc gia Thay thế các nội dung liên quan đến cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công thương quy định tại TTLT 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT  Bị thay thế một phần bởi Thông tư liên tịch số 89/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 23/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia  #######  
  LĨNH VỰC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  112 1 Thông tư  Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Sửa đổi bổ sung điểm 3.1 khoản 3 Mục I; sửa đổi điểm 1.1 khoản 1 Mục II; sửa đổi  tiết 1.4.3 điểm 1.4 khoản 1 Mục II,  tiết 1.5.1 điểm 1.5 khoản 1 Mục II,  tiết 1.5.4 điểm 1.5 khoản 1 Mục II, tiết 1.6.1 điểm 1.6 khoản 1 Mục II, tiết 1.6.2 điểm 1.6  khoản 1 Mục II; sửa đổi, bổ sung  tiết 2.2.1 điểm 2.2 khoản 2 Mục II; sửa đổi, bổ sung điểm 3.2 khoản 3 mục II; thay thế mẫu số 01 - Giấy đề nghị chi ngân sách kèm theo Thông tư số 113/2008/TT-BTC và Mẫu Q2-12/NS - Giấy đề nghị cam kết chi ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC; thay thế Mẫu số 02 - Giấy đề nghị chỉnh sử cam kết chi kèm theo Thông tư số 113/2008/TT-BTC và Mẫu C2-13/NS - Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi NSNN kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC   Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 1/3/2016 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và kho bạc nhà nước ( TABMIS) #######  
  113 2 Thông tư Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/2/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn Bãi bỏ các nội dung quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước #######  
          Thay thế quy định về quyết toán dự án đầu tư hoàn thành Bị thay thế một phần bởi Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước #######  
  114 3 Thông tư Thông tư số 91/2012/TT-BTC ngày 30/05/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Bổ sung khoản 4 Điều 1; Điểm b khoản 1 Điều 2 được sửa đổi; Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm h, điểm i khoản 1 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung điểm d, điểm h, điểm i khoản 2 Điều 3; Bổ sung khoản 3 Điều 3; Điều 4 được sửa đổi, bổ sung; Khoản 3 Điều 5 được sửa đổi Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 89/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 91/2012/TT-BTC ngày 30/05/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" #######  
  115 4 Thông tư Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 sửa đổi, bổ
   
  Bãi bỏ nội dung quy định mức chi mua tin trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại khoản 2 Điều 11 Bị sửa đổi, bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả #####  
          Sửa đổi khoản 3 Điều 4; Sửa đổi khoản 5, khoản 6 Điều 4; Sửa đổi khoản 2 Điều 5; Bổ sung khoản 2a sau khoản 2 Điều 5 ; Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 5; Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 11  Bị sửa đổi bởi Thông tư 105/2014/TT-BTC ngày 07/08/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính    
  116 5 Thông tư Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất, cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quảnlý kinh phí đảm bảo công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ Sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 5; sửa đổi  Khoản 1, khoản 2 Điều 10; sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 13; sửa đổi bổ sung Điểm b, điểm c khoản 1 Điều 15 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 82/2016/TT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất, cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quảnlý kinh phí đảm bảo công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ 8/1/2016  
  116 6 Thông tư  Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách Bổ sung điểm d khoản 3 Điều 11;
  thay thế Mẫu biểu số 01, mẫu biểu số 02; Mẫu biểu số 03;Mẫu biểu số 04, Mẫu biểu số 05; Mẫu biểu số 06, mẫu biểu số 07;  mẫu biểu số 08; Mẫu biểu số 09, Mẫu biểu số 10 ban hành kèm theo
  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ 1/1/2019  
  118 7 Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 Sửa đổi, bổ sung điểm 3.2, khoản 3 Điều 4  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư  số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng #######  
  LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
  119 1 Nghị định Nghị định số 130/2005 ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước  Bổ sung Điểm e vào Khoản 1 Điều 1; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6; Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6; Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 7; Sửa đổi, bổ sung Điều 8; Sửa đổi, bổ sung Điều 9; Sửa đổi, bổ sung Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 15 thành Điều 10 mới Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/20105 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước 1/1/2014  
  120 2 Nghị định Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập Bãi bỏ Khoản 1 Điều 7 Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ 9/1/2011  
  121 3 Quyết định Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội Điều 5 được sửa đổi ; Điều 6 được sửa đổi; Điều 7 được sửa đổi;  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 179/2002/QĐ-TTg ngày 16/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội #######  
  Điểm đ, khoản 2, Điều 2; Điểm h, khoản 2, Điều 2 được sửa đổi Bị sửa đổi bởi Quyết định số 168/2005/QĐ-TTg ngày 07/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ 8/7/2005  
  122 4 Quyết định Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức Bãi bỏ Khoản 2 Điều 13 Bị sửa đổi bởi Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 6/1/2014  
  123 5 Quyết định  Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg ngày 06/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014 Thay thế khoản 1 Điều 1 Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg (Thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam từ năm 2012-2014) Bị thay thế bởi một phần bởi Quyết định số 55/2015/QĐ-TTg ngày 09/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg ngày 06/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012-2014 #######  
  124 6   Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Mục I hướng dẫn về phạm vi, đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP); Sửa đổi, bổ sung Mục IV hướng dẫn về cho thuê nhà, xây dựng cơ sở vật chất quy định tại Điều 5 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP); Sửa đổi, bổ sung Mục V hướng dẫn về giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP); Sửa đổi điểm e Khoản 5 Mục XIII về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 18 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP); Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Mục XIV về Tổ chức; Bãi bỏ Khoản 3 Mục III, điểm b Khoản 5 Mục XIII Thông tư số 135/2008/TT-BTC  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 #####  
  125 7 Thông tư  Thông tư 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục sở hữu trí tuệ Sửa đổi khoản 1 Điều 2; Sửa đổi tiết a điểm 1.2 khoản 1 Điều 3; Bổ sung vào cuối tiết b điểm 1.2 khoản 1 Điều 3; Bổ sung điểm e vào khoản 4 Điều 4 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 152/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ #######  
  126 8 Thông tư  Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW của Bộ Tài chính và Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động  - bãi bỏ các quy định hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" bởi Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTT&DL
  - bị bãi bỏ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo cho cuộc vận động quyên góp đột xuất ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, trợ giúp quốc tế, theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bởi Thông tư liên tịch số 174/2014/TT-BTC
  - bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTT&DL ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
  - bị bãi bỏ bởi Thông tư 174/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đối với Ban Vận động và tiếp nhận tỉền, hàng cứu trợ trong các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, trợ giúp quốc tế do Ủy ban Mặt trận Tổ quổc các cấp phát động
  - 15/11/2014 (đối với nội dung bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTT&DL)
  - 01/01/2015 (đối với nội dung bị bãi bỏ bởi Thông tư 174/2014/TT-BTC)
   
  127 9 Thông tư  Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 và Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 quy định việc quản lý, sử dụng, thanh và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới Thay thế Điều 1   Bị thay thế một phần bởi Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 4/1/2016  
          Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 43/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính về Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009 của Bộ tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC103/2009/TT-BTC #######  
  128 10 Thông tư  Thông tư số 43/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008, Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 và Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính Thay thế Điều 1  Bị thay thế một phần bởi Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 4/1/2016  
  129 11 Thông tư  Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản Sửa đổi điểm c khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 5  Bị sửa đổi bởi Thông tư số 43/2016/TT-BTC ngày 03/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 5 Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014  hướng dẫn một số vấn đề về tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản #######  
  130 12 Thông tư Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 như sauSửa đổi điểm a khoản 1 Điều 2 như sau:
  2. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 2
  3. Sửa đổi tiết b điểm 2.1 khoản 2 Điều 4
  4. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 5
  5. Sửa đổi tiêu đề điểm a khoản 2 Điều 5
  6. Bổ sung khoản 4 Điều 6
  Được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 57/2014/TT-BTC ngày 06/5/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập    
  131 13 Thông tư Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Bị sửa đổi bởi Thông tư số 100/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 #######  
  132 14 Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số 75/2000/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 20/7/2000 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với các đối tượng được cử đi học ở nước ngoài nhưng không về nước đúng thời hạn Bãi bỏ các quy định áp dụng đối với đối tượng Học sinh đại học và sau đại học (nghiên cứu sinh, học viên cao học) được cử đi học từ năm học 1999-2000 trở đi theo Điều 76 Luật Giáo dục Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo #######  
  133 15 Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BTC-MTTW ngày 10/01/2002 của Bộ Tài chính và Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam phát động - bị bãi bỏ các quy định hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" bởi Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTT&DL
  - bị bãi bỏ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo cho cuộc vận động quyên góp đột xuất ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, trợ giúp quốc tế, theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bởi Thông tư liên tịch số 174/2014/TT-BTC
  Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTT&DL ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
  - bị bãi bỏ bởi Thông tư 174/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đối với Ban Vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ trong các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, trợ giúp quốc tế do Ủy ban Mặt trận Tổ quổc các cấp phát động
  15/11/2014 (đối với nội dung bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTT&DL01/01/2015 (đối với nội dung bị bãi bỏ bởi Thông tư 174/2014/TT-BTC)  
  134 16 Thông tư Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học Quy định tại Khoản 2 Mục II Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 : “Đối với nguồn kinh phí được để lại từ Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tự nguyện của đối tượng học sinh, sinh viên: Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán với cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành”- hết hiệu lực thi hành  thay thế bởi Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế #####  
  LĨNH VỰC ĐẦU TƯ 
  ## 1 Quyết định  Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 25 của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 72/2009/QĐ-TTg ngày 4/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTG ngày 09/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ #######  
  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1; Bổ sung điểm d khoản 6 Điều 10; Bổ sung các điểm i và k khoản 1 Điều 17;  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 31/2008/QĐ-TTg ngày 25/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ #######  
          Bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 17; Bổ sung điểm e  khoản 1 Điều 17; Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 26 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 141/2007/QĐ-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ #######  
  ## 2 Thông tư Thông tư số 107/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước Các nội dung quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước bị bãi bỏ  Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 sửa đổi Thông tư số 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước #######  
  ## 3 Thông tư Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La Điểm 2 và Điểm 3 Mục II về thẩm tra phân bổ vốn đầu tư và điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư  bị bãi bỏ Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 sửa đổi Thông tư số 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước #######  
          Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 5, điểm 1, phần I; Sửa đổi, bổ sung quy định về điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư tại điểm 2, phần II; Bãi bỏ quy định về thanh toán các công trình xây dựng tại khu tái định cư đô thị tại điểm 4, phần IV; Bổ sung gạch đầu dòng thứ 4 vào mục a, điểm 7.4, phần IV; Sửa đổi, bổ sung mục a, điểm 7.5, phần IV; Sửa đổi, bổ sung điểm 8.2, phần IV; Bãi bỏ quy định về quyết toán hợp đồng xây dựng quy định tại điểm 1, phần V; Bổ sung nội dung trong phụ lục số 06 về quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi trả trực tiếp cho hộ dân thực hiện; Sửa đổi, bổ sung điểm 2, phần V; Sửa đổi, bổ sung quy định về báo cáo đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại điểm 2 phần VI; Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 2, điểm 3, phần VI Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 159/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La 1/1/2012  
  ## 4 Thông tư Thông tư số 231/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 Bãi bỏ các nội dung quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 108/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính #######  
  ## 5 Thông tư Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng Các nội dung quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước bị bãi bỏ  Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 sửa đổi Thông tư số 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước #######  
  ## 6 Thông tư Thông tư số 22/2015/TT-BTC ngày 12/02/2015 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao  Mục 4 chương II hết hiệu lực thi hành Bị sửa đổi, bãi bỏ bởi Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất #####  
          Thay thế các nội dung quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước của các dự án đầu tư thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia Bị sửa đổi bởi Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 #####  
          Bãi bỏ các nội dung quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 sửa đổi Thông tư số 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước #######  
  ## 7 Thông tư Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thah toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Sửa đổi bổ sung Điều 4;  Khoản 1, Khoản 2 Điều 7; điểm b Khoản1 Điều 9; bãi bỏ Điều 3; sửa tên Mục I Chương II  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 7/1/2016  
          Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1; Khoản 2 Điều 1; Khoản 1 Điều 8; sửa đổi, bổ sung Gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 5, Điều 8; sửa đổi, bổ sung Khoản 6, Điều 8; Bổ sung vào Điểm a Khoản 1, Điều 9; Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 9 8; Sửa đổi, bổ sung Điều 10; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 và bổ sung Khoản 5 vào Điều 11; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 12; Bổ sung Mục 4 vào Thông tư nội dung quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư các công trình đặc thù; Sửa đổi, bổ sung Điều 13 (nay là Điều 15 Thông tư); Bổ sung Điều 18 (nay là Điều 20 Thông tư); Bãi bỏ mẫu biểu tại phụ lục số 06 kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 108/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính #######  
          Thay đổi và điều chỉnh tên mục và một số điều tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể: Sửa tên Mục 4 Chương II Thông tư thành “Mục 5. Chế độ báo cáo, kiểm tra, quyết toán”. Mục 5 Chương II Thông tư thành " Mục 6. Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan có liên quan"; Chuyển các Điều 13, 14, 15 Mục 4 Chương II Thông tư thành các Điều 15, 16, 17 Mục 5; Sửa tên Mục 5 Chương II Thông tư thành “Mục 6. Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan có liên quan”; Chuyển các Điều 16, 17, 18, 19 Mục 5 Chương II Thông tư thành các Điều 18, 19, 20, 21 Mục 6; Chuyển các Điều 20, 21 Chương III Thông tư thành các Điều 22, 23 Chương III      
  ## 8 Thông tư Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước  Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, Điều 1; Sửa đổi, bổ sung Điều 4; Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 7; Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1, khoản 4 Điều 8; Sửa đổi, bổ sung Điều 9; Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3, Điều 10; Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2,  Bổ sung điểm d khoản 6 Điều 15; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16; Bổ sung Điều 20a; Sửa đổi, bổ sung điểm a, b và c khoản 1 Điều 21; Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 23; Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 26; Sửa đổi, bổ sung các mẫu báo cáo quyết toán; Bãi bỏ Điều 5  Bị sửa đổi, bổ sung bởiThông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước #######  
  ## 9 Thông tư Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung;Tiết a Điểm 1 và Tiết a Điểm 2 Khoản 2 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 sửa đổi Thông tư số 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước #######  
  LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
  ## 1 Luật  Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Bãi bỏ các quy định về trưng dụng đất  Bị sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 211 Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 #####  
  ## 2 Nghị định Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và bổ sung khoản 4 vào Điều 4; Bổ sung khoản 9 vào Điều 10 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước #######  
          Bổ sung điểm d vào khoản 3 Điều 3; Sửa đổi điểm c khoản 4, bổ sung khoản 5 vào Điều 4; Sửa đổi khoản 3, bổ sung khoản 4 vào Điều 5, Sửa đổi Điều 9; Bổ sung khoản 10 vào Điều 10; Bổ sung Điều 13a; Sửa đổi khoản 5 Điều 14; Bổ sung điều 14a, Điều 14b; Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 15 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 1/1/2018  
  ## 3 Nghị định Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Sửa đổi điểm a khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 4; Sửa đổi khoản 3 Điều 7; Sửa đổi khoản 5, khoản 6 và bổ sung khoản 6a, khoản 7a, khoản 8a vào Điều 12; Sửa đổi khoản 2, bổ sung khoản 3a vào Điều 13; Sửa đổi khoản 2 Điều 17; Sửa đổi khoản 7 và bổ sung khoản 9, khoản 10 vào Điều 18; Sửa đổi điều 21; Sửa đổi, bổ sung khoản 3, bổ sung khoản 5a vào Điều 24; Bổ sung khoản 5, khoản 6; khoản 7, khoản 8 vào Điều 32 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 1/1/2018  
  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4; Sửa đổi khoản 8, bổ sung khoản 9 và sửa khoản 9 thành khoản 10 Điều 12; Bổ sung khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 vào Điều 13; Sửa đổi, bổ sung khoản 7, bổ sung khoản 8 vào Điều 15; Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 và bổ sung khoản 9, khoản 10, khoản 11 vào Điều 18; Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, bổ sung điểm đ vào khoản 3, sửa đổi, bổ sung khoản 8, bổ sung khoản 10 và sửa khoản 10 thành khoản 11 Điều 19; Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1 Điều 23; Sửa đổi, bổ sung khoản 11 và bổ sung khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 16, khoản 17 Điều 31; Bổ sung khoản 5, khoản 6 Điều 32 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước #######  
  Bãi bỏ khoản 4 Điều 19, khoản 2 Điều 20 Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao #######  
  Bãi bỏ Khoản 4 Điều 19 và quy định “Danh mục địa bàn được hưởng ưu đãi tiền thuê đất chỉ áp dụng đối với địa bàn có địa giới hành chính cụ thể” tại Khoản 3 Điều 19 Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư #######  
  ## 4 Nghị định Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Bãi bỏ cụm từ “Khu kinh tế, Khu công nghệ cao” tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao #######  
  ## 5 Quyết định  Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức  Khoản 2 Điều 13 Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Nghị định 29/2014/NĐ-CP ngày 10/04/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 6/1/2014  
  ## 6 Thông tư Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 19  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 149/2015/TT-BTC ngày 23/9/2015 của Bộ Tài chính về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung  #######  
   Sửa đổi Điều 11; Bổ sung Điều 12a; Sửa đổi điểm e khoản 2 Điều 12; Sửa đổi điểm g khoản 2 Điều 12; Bổ sung khoản 4 vào Điều 13; Bổ sung Điều 14a; Sửa đổi điểm a, điểm b khoản 3 Điều 14; Bổ sung điểm d, điểm e khoản 3 Điều 20; Bổ sung khoản 4 Điều 15; Bổ sung điểm d, điểm e khoản 3 Điều 20; Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 21; Bổ sung điểm c khoản 2 Điều 21 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 76/2017/TT-BTC ngày 26/7/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung #####  
  ## 7 Thông tư Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính Bãi bỏ Khoản 3 Điều 4; Điểm b Khoản 1, Khoản 2 Điều 5; Điều 7 và Điều 8  Bị sửa đổi, thay thế bởi Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân #######  
  151 8 Thông tư Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng đấu giá tài sản Bãi bỏ Chương III quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng đấu giá tài sản Bị sửa đổi, bãi bỏ bởi Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản 01/07/2017
  áp dụng cho năm tài chính 2016
   
  152 9 Thông tư Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan Bãi bỏ Điều 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19 Bị sửa đổi bởi Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/07/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 29/2018/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân #####  
  LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
  ## 1 Quyết định Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước  Bãi bỏ các nội dung trái vởi quy định tại Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010 Bị bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010 #####  
  ## 2 Thông tư Thông tư số 32/2004/TT-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Bổ sung vào tiết b, mục 12.1, điểm 12, phần II Bị sửa đổi bởi Thông tư số 31/2005/TT-BTC ngày 20/4/2005 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 32/2004/TT-BTC hướng dẫn việc phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước  #####  
  ## 3 Thông tư Thông tư số 315/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại Sửa đổi Điều 2; Sửa đổi Điều 3; Sửa đổi Điều 4; Sửa đổi Điều 5; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 131/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 315/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại #####  
  ## 4 Thông tư Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 13/2017/TT-BTC được bổ sung; sửa đổi Khoản 1 Điều 6; sửa đổi Điều 7; sửa đổi Điều 8; sửa đổi khoản 1 Điều 9; sửa đổi khoản 3 Điều 10; sửa đổi khoản 3 Điều 11 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 13/2017/TT-BTC quy định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước #####  
  ## 5 Thông tư Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho ngân sách Nhà nước Sửa đổi Khoản 2 Điều 3; Sửa đổi và gộp điểm b và c Khoản 2 Điều 4 thành điểm c; Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 6; Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 7; Sửa đổi Điều 11; Sửa đổi Điểm c Khoản 2 Điều 12; Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 13; Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 13; Sửa đổi Điều 14; Sửa đổi Khoản 2 Điều 15; Thay thế Mẫu 02 - Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh, Mẫu 04 - Báo cáo tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước bằng Mẫu 02 - Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh, Mẫu 04 - Báo cáo tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2018/TT-BTC ngày 24/1/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2017/TT-BTC ngày 18/04/2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho ngân sách Nhà nước #####  
  LĨNH VỰC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC
  158 1 Thông tư Thông tư số 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 của BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh dự trữ quốc gia Sửa đổi các quy định về nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua bán hàng dự trữ quốc gia 8/1/2015  
          Bãi bỏ nội dung hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia  Bị sửa đổi bởi Thông tư số 145/2013/TT-BTC ngày 21/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia #######  
          Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Phần II; Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 6.1 Phần 11; Sửa đổi, bổ sung Khoản 6.2 Phần II; Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 7.1 Phần II; Sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 11.1 Phần II Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 181/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia #######  
  ## 2 Thông tư Thông tư số 145/2013/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia Sửa đổi, bổ sung các điều khoản: Khoản 1 Điều 6;  Khoản 1 Điều 7; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 và bổ sung Khoản 4 Điều 8; Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 5 Điều 9;  Điểm a Khoản 2 Điều 10; Điều 13;  Điểm a Khoản 1 Điều 14; Điều 15  Thông tư số 131/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 145/2013/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia  #####  
  160 3 Thông tư Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia  Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 17;
  Sửa đổi Khoản 1 Điều 18 ;
  Sửa đổi Điểm i Khoản 2 Điều 19;
  Sửa đổi Điều 20;
  Bãi bỏ Điểm a, b Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 26 
  Bị sửa đổi bởi Thông tư số 92/2018/TT-BTC ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia  #######  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN
  161 1 Luật Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung các điều khoản sau” Điều 1; Khoản 1 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 5, 13, 20, 22, 23 và 26; bổ sung các khoản 8a, 12a và 27a Điều 6; Bổ sung khoản 5 Điều 9; Sửa đổi tên Chương II; Bổ sung Điều 10a vào sau Điều 10;Bổ sung điểm d khoản 1 Điều 12;Điểm d khoản 1 Điều 14; Khoản 1 Điều 24; Điều 28; Điều 32; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và bổ sung khoản 4 Điều 33; Khoản 3 Điều 40;Khoản 3 Điều 60; Khoản 1 Điều 61; Điều 74; Điểm d khoản 1 Điều 92;Khoản 1 và khoản 3 Điều 100; Điều 101; Khoản 3 Điều 104; Điều 136; Bãi bỏ Điều 103 và khoản 2 Điều 106 của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Quốc hội, số 62/2010/QH12 7/1/2011  
  162 2 Nghị định Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán  Sửa đổi khoản 2, khoản 13 và bổ sung khoản 20,21,22,23,24 tại Điều 2; bổ sung Điều 20a sau Điều 2; sửa đổi, bổ sung Điều 4; sửa đổi, bổ sung Điều 5; sửa đổi, bổ sung Điều6; sửa đổi khoản 2,3,4 và bổ sung khoản 5 Điều 7; sửa đổi, bổ sung Điều 9;sửa đổi, bổ sung khooản 2 Điều 18; sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 23; bổ sung Điều 28a sau Điều 28; sửa đổi điểm b khoản 1, bổ sung điểm g khoản 1, sửa đổi khoản 2 Điều 37; sửa đổi điểm d khoản 1,2 Điều 38; sửa đổi khoản 1, 4 Điều 39; bổ sung khoản 3 Điều 41; sửa đổi điểm a, b, c khoản 3 Điều 53; sửa đổi, bổ sung Điều 55; sửa đổi bổ sung Điều 56; sửa đổi điểm b khoản 2, điểm g khoản 4 Điều 57; sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 59; sửa đổi điểm e khoản 1, điểm a khoản 2, khoản 4 Điều 60;sửa đổi khoản 9, bổ sung khoản 11,12,13 Điều 71; bổ sung điều 90a sau điều 90; sửa đổi bổ sung điểm a, đ khoản 1 Điều 91; bãi bỏ Điều 3,Điều 8, khoản 1 và khooản 4 Điều 23, điểm I khoản 1 Điều 60, điểm b khoản 10 Điều 71, khoản 4 Điều 77  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP 20/07/2012 hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi 9/1/2015  
          Bãi bỏ Khoản 18 Điều 2  Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày  01/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán  7/1/2016  
          Sửa đổi Điểm b khoản 1, Điểm b khoản 6 Điều 71; Điểm a khoản 1,  Khoản 2 Điều 74;   Bị sửa đổi bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Điều 13) #######  
  163 3 Nghị định Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán sửa đổi b khoản 1 Điều 3; sửa đổi điểm a, điểm k khoản 3 Điều 3; sửa đổi tên Mục 1 Chương II và tên Điều 4; bổ sung điểm c khoản 1, sửa đổi điểm b, bổ sung điểm đ khoản 2, bổ sung điểm 3a sau khoản 3, bổ sung điểm d khoản 4 Điều 4; sửa đổi khoản 3 Điều 5; sửa đổi điểm b, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 6; sửa đổi điểm a khoản 3, bổ sung khoản 4, khoản 5 Điều 9; sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 11; sửa đổi khoản 1, bổ sung điểm e, điểm g, điểm h khoản 2 Điều 12; sửa tên Mục 8 Chương II; bổ sung khoản 2a sau khoản 2 Điều 14; sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 16; sửa đổi khoản 2 Điều 18; sửa đỏi điểm b khoản 4, sửa đổi khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 20; sửa đổi tên và khoản 1 Điều 21; sửa đổi tiêu đề khoản 2, sửa đổi điểm a, điểm đ, bổ sung điểm g khoản 2, Sửa đổi tiêu đề khoản 3, bổ sung điểm i khoản 3, Sửa đổi tiêu đề khoản 4, sửa đổi điểm a, điểm d khoản 4 và khoản 5 Điều 21; Sửa đổi điểm a, điểm g và bổ sung điểm h, điểm i, điểm k khoản 2, Sửa đổi điểm c và bổ sung điểm đ khoản 3,  Bổ sung điểm 1 khoản 4,  Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 22;  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán  #######  
          Điểm b khoản 1 Điều 71 được sửa đổi; Điểm b khoản 6 Điều 71 được sửa đổi; Điểm a khoản 1 Điều 74 được sửa đổi; Khoản 2 Điều 74 được sửa đổi Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính #######  
  164 4 Nghị định  Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán  Sửa đổi Khoản 1 Điều 5; Điểm a, điểm b, điểm d khoản 3 Điều 5; Điểm b khoản 1 Điều 8; Điểm a, điểm d khoản 4 Điều 8; Điểm a khoản 1 Điều 10; Điểm b khoản 3 Điều 11; Khoản 4 Điều 11;
  Bãi bỏ điểm đ khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 5; điểm c và điểm d khoản 1 Điều 8; điểm d khoản 3 Điều 11; khoản 1 Điều 12; điểm c khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 13; điểm a, b khoản 3 Điều 14; khoản 4 Điều 17; khoản 3, 4 Điều 18; Điều 19
  Bị sửa đổi, bãi bỏ bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Điều 14) #######  
  165 5 Quyết định Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg ngày 11/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  Sửa đổi Điều 5 Bị sửa đổi bởi Quyết định số 21/2015/QĐ-TTg ngày 18/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 8/8/2015  
  166 6 Thông tư  Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở Sửa đổi khoản 3, khoản 17, khoản 25 và bổ sung khoản 30 Điều 2; Bổ sung khoản 8 Điều 4; Sửa đổi khoản 5 Điều 7;  Sửa đổi khoản 2 và bổ sung khoản 6 Điều 8; Sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 9; Sửa đổi khoản 3 Điều 10; Sửa đổi khoản 3 và bổ sung khoản 4 Điều 11; Sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 14; Sửa đổi điểm b, điểm e, bổ sung điểm g tại khoản 2 Điều 15; Sửa đổi khoản 4, khoản 5, khoản 8 Điều 15; Sửa đổi khoản 2 Điều 16; Sửa đổi khoản 2 Điều 17 ; Sửa đổi khoản 3 Điều 19; Sửa đổi điểm a, b khoản 1 Điều 24; Sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 26; Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 35; Sửa đổi điểm a, d, e khoản 2 Điều 36; Bổ sung khoản 10 Điều 37; Sửa đổi khoản 1, bổ sung khoản 6 Điều 38; Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 39; Bổ sung khoản 4 Điều 40; Sửa đổi khoản 2 Điều 42 ; Bổ sung khoản 5 Điều 44; Bỏ cụm từ “tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan” tại khoản 1 Điều 9, khoản 6 Điều 18; Bãi bỏ quy định tại khoản 9 Điều 2; khoản 3 Điều 26; Phụ lục số 30 ban hành kèm theo Bị sửa đổi bởi Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở #######  
   Thay thế khoản 4 Điều 14 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 242/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam 1/1/2017  
  167 7 Thông tư  Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán Sửa đổi khoản 6, 7, bổ sung khoản 8, 9 Điều 2; Sửa đổi Điều 12;  Sửa đổi, bổ sung Điều 14;  Sửa đổi, bổ sung Điều 15;  Bổ sung Mục 5 Chương III;  Sửa đổi khoản 3 Điều 28 ;  Sửa đổi khoản 1 Điều 30; Bổ sung khoản 4 Điều 31; Sửa đổi, bổ sung Điều 39; Sửa đổi, bổ sung Điều 40 ;  Sửa đổi, bổ sung Điều 41 ;. Bổ sung khoản 3 Điều 42 ; Sửa đổi, bổ sung Điều 43; 14. Sửa đổi khoản 3, điểm e, d khoản 4 và bổ sung điểm g khoản 4 Điều 44;  Sửa đổi khoản 4, bổ sung khoản 9, 10, 11 Điều 45; Sửa đổi, bổ sung Điều 68; Bổ sung Phụ lục X (a), sửa đổi Phụ lục XI, XXII, XXIII ban hành kèm theo Thông tư 210/2012/TT-BTC; Bãi bỏ điều 38 Bị sửa đổi bởi Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán #######  
  Sửa đổi các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán 7/1/2016  
  168 8 Thông tư  Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ Sửa đổi các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán 7/1/2016  
  169 9 Thông tư Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục Bãi bỏ mức phí chuyển nhượng chứng khoán cho các giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF tại điểm g Khoản 1 Điều 22  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/04/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam   #######  
  170 10 Thông tư  Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán Sửa đổi các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán 7/1/2016  
  171 11 Thông tư Thông tư số 234/2012/TT-BTC  ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương Bổ sung Khoản 9 Điều 2, Sửa đổi Điều 3, Sửa đổi Khoản 2 Điều 7, Sửa đổi Khoản 2 Điều 9, Sửa đổi Điều 11, Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 12, Sửa đổi Điều 13, Sửa đổi Khoản 2 Điều 15, Sửa đổi Khoản 1 Điều 24, Sửa đổi Khoản 1 Điều 27, Sửa đổi Điều 37, Thay thế Phụ lục số 01/TTTP, Phụ lục số 02/TTTP ban hành kèm theo  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 10/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC  ngày 28/12/2012 của  Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương #####  
  172 12 Thông tư  Thông tư số  91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam Sửa đổi các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán 7/1/2016  
  173 13 Thông tư Thông tư số 217/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán  Sửa đổi Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 2, sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3, sửa đổi, bổ sung Khoản 3 và Khoản 8 Điều 4, Bổ sung Khoản 1a và Khoản 1b sau Khoản 1 Điều 5, Bổ sung Điều 5a sau Điều 5, sửa đổi, bổ sung Điều 6,  sửa đổi, bổ sung Điều 7,  sửa đổi Điều 8,  Bổ sung Khoản 1a sau Khoản 1 Điều 9,  sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 10,  sửa đổi Khoản 4 Điều 15,  sửa đổi, bổ sung Điều 16,  sửa đổi Điểm d Khoản 1 Điều 18 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 36/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2013/TT -BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán #####  
  174 14 Thông tư Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
   .
  Bãi bỏ đối với việc thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương Bị sửa đổi bởi Thông tư số 46/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương #####  
  175 15 Thông tư Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán Sửa đổi điểm b khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 3, Sửa đổi khoản 2, khoản 4 Điều 4, Sửa đổi khoản 2 Điều 5,  Sửa đổi khoản 2, khoản 4 Điều 6,  Sửa đổi khoản 2 Điều 7,  Sửa đổi điểm c khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 9,  Sửa đổi khoản 3 Điều 10,  Bổ sung Điều 11a vào sau Điều 11, Sửa đổi Phụ lục số 02, Bãi bỏ điểm d khoản 2 Điều 9 Bị sửa đổi bởi Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán #####  
  176 16 Thông tư Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/1/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh Bổ sung khoản 24 Điều 2, sửa đổi, bổ sung  Điểm c khoản 2 Điều 6, Bổ sung khoản 4 Điều 7, sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 8, sửa đổi, bổ sung Điểm a, b khoản 1 Điều 9, Sửa đổi điểm b, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 19, sửa đổi, bổ sung Điểm d khoản 2 Điều 24, Bổ sung khoản 5 Điều 24, sửa đổi, bổ sung Điểm a khoản 1 Điều 28, Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 28 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2017/TT-BTC ngày 16/3/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/1/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh #####  
  177 17 Thông tư Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/1/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở Thay thế khoản 8 Điều 1 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 242/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam 1/1/2017  
  178 18 Thông tư Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm Gạch đầu dòng thứ hai, tiết a, điểm 3.1 khoản 3 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung; Bổ sung tiết l vào sau tiết k vào điểm 2.3 khoản 2 Điều 20; Khoản 1 Điều 27 được sửa đổi, bổ sung Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2019/TT-BTC ngày 02/1/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm #######  
  LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  ## 1 Nghị định Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 12; Bãi bỏ khoản 2 Điều 23.  Bị sửa đổi bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính #####  
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3; Bổ sung Khoản 5 Điều 4; Sửa đổi, bổ sung Khoản 8, Khoản 9, Khoản 10 Điều 6; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 5 Điều 7; Bổ sung Khoản 3 Điều 11; Bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 12; Bổ sung Khoản 4 Điều 15; Sửa đổi Khoản 2 Điều 16; Bổ sung Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 23; Sửa đổi Khoản 2, bổ sung Khoản 3 Điều 30 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số  #####  
  ## 2 Nghị định Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số  Bãi bỏ khoản 9 Điều 1  Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính #####  
  ## 3 Nghị định Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 4; Sửa đổi khoản 1 Điều 5; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13; Sửa đổi khoản 1 và khoản 6 Điều 14; Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 18; Sửa đổi khoản 1 và điểm đ khoản 3 Điều 19; Bãi bỏ khoản 6, sửa đổi khoản 2, khoản 3 và khoản 10 Điều 20; Bổ sung điểm d khoản 3 Điều 21; Sửa đổi Điều 24; Sửa đổi Điều 27; Bãi bỏ điểm d khoản 1 và điểm c khoản 8 Điều 32; Sửa đổi khoản 3 và khoản 4 Điều 33; Sửa đổi khoản 3 Điều 38; Sửa đổi khoản 2 và khoản 4 Điều 39; Sửa đổi khoản 3 Điều 45; Sửa đổi Điều 51 Bị sửa đổi, bãi bỏ bởi Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài #####  
  Sửa đổi điểm b, c khoản 2 Điều 5; Khoản 1 Điều 19; Điểm c khoản 3 Điều 19; Điểm e khoản 3 Điều 19; Khoản 9 Điều 20; Bãi bỏ điểm d khoản 3 Điều 19.  Bị sửa đổi, bãi bỏ bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính #####  
  ## 4 Nghị định Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm Sửa đổi các khoản 7, 8 Điều 14; Bãi bỏ khoản 1, khoản 10 Điều 14; Bãi bỏ khoản 2 Điều 15; Bãi bỏ khoản 1, 2 Điều 19; Bãi bỏ khoản 1 Điều 20; Bãi bỏ khoản 1 Điều 21 Bị sửa đổi, bãi bỏ bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính #####  
  ## 5 Nghị định  Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện  Sửa đổi Điểm e khoản 4 Điều 16; Khoản 2 Điều 34;
  Bãi bỏ điểm b khoản 5 Điều 34; điểm b khoản 4 Điều 35 
  Bị sửa đổi, bãi bỏ bởi Nghị định 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Điều 10) #######  
  ## 6 Nghị định Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 của Chính phủ về việc kinh doanh casino Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 24; Bãi bỏ khoản 3 Điều 24 Bị sửa đổi bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính #####  
  ## 7 Nghị định Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/1/2017 của Chính phủ về việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế Sửa đổi điểm d và Điểm e khoản 1 Điều 30; Sửa đổi điểm b và Điểm đ khoản 2 Điều 38; Bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 30; Bãi bỏ điểm d khoản 2 Điều 38. Bị sửa đổi bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính #####  
  ## 8 Quyết định  Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng chính sách xã hội  Sửa đổi Điều 3; Sửa đổi khoản 1, Điều 6; Sửa đổi khoản 1, Điều 7; Sửa đổi, bổ sung Điều 8; Sửa đổi, bổ sung Điều 12; Sửa đổi, bổ sung Điều 13; Sửa đổi, bổ sung Tiêu đề Điều 14; Sửa đổi, bổ sung Điều 15; Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 1 Điều 14; Sửa đổi, bổ sung Điều 15; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 Bị sửa đổi, bổ sung bơi Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ #######  
  ## 9 Quyết định Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn  Điều chỉnh mức vốn cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 8; Điều chỉnh mức bảo đảm tiền vay quy định tại Điều 12 Bị sửa đổi bởi Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn #####  
  ## 10 Thông tư  Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế tài chính đối với ngân hàng phát triển Việt Nam Sửa đổi, bổ sung Gạch đầu dòng thứ 2, tiết b điểm 3.2 khoản 3 Phần V; Tiết b điểm 3.2 khoản 3 Phần V được bổ sung gạch đầu dòng thứ ba; sửa đổi Gạch đầu dòng thứ 4, tiết a điểm 2.2 khoản 2 Phần VII; sửa đổi Mẫu biểu số 11/BC-VDB theo mẫu biểu đính kèm Thông tư Bị sửa đổi bởi Thông tư số 67/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 hướng dẫn thực hiện quy chế tài chính đối với ngân hàng phát triển Việt Nam #######  
  ## 11 Thông tư  Thông tư số 131/2009/TT-BTC ngày 29/6/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007 và Thông tư số 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 của Bộ Tài chính Thay thế Điều 2 Thông tư 131/2009/TT-BTC Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số 3/1/2014  
  ## 12 Thông tư  Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 08/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp - Sửa đổi điểm b và điểm d khoản 1 Điều 3, khoản 4 Điều 6, khoản 1 Điều 7, điểm b khoản 1 Điều 9, khoản 4 Điều 11, Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 4
  - Bổ sung Phụ lục 5
  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 205/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 127/2012/TT-BTC ngày 08/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp 2/9/2015  
  ## 13 Thông tư Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số Sửa đổi khoản 1 Điều 39; Sửa đổi khoản 3 Điều 40 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 112/2014/TT-BTC ngày 19/8/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/06/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số #####  
  ## 14 Thông tư  Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22/10/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài  Sửa đổi bổ sung điểm a, Khoản 3 Điều 8 Thông tư 146/2013/TT-BTC  Bị sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 309/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22/10/2013 của Bộ tài chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài  1/1/2017  
  ## 15 Thông tư Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài  Sửa đổi Điều 1; Điều 3; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 12;  Điều 13;  Điều 14;  Điều 15; Điều 16; Điều 29;
  Bãi bỏ Điều 9, 10 
  Bị sửa đổi, bãi bỏ bởi Thông tư số 57/2017/TT-BTC ngày 02/6/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài #####  
  ## 16 Thông tư  Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản Sửa đổi Điều 1; Sửa đổi Điều 2; Sửa đổi khoản 1 Điều 3; Sửa đổi khoản 1 Điều 4  Bị sửa đổi bởi Thông tư số 13/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản 3/4/2016  
          Điều 1 được sửa đổi ; Khoản 2 Điều 3 được bổ sung, sửa đổi; Bổ sung khoản 3 vào Điều 3; Bổ sung khoản 4 vào Điều 3; Bổ sung khoản 5 vào Điều 3; Điểm a khoản 3 Điều 5 được sửa đổi; Điểm b khoản 3 Điều 5 được sửa đổi Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 123/2018/TT-BTC ngày 17/12/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, Thông tư số 13/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 114/2014/TT-BTC và Thông tư 117/2014/TT-BTC ngày 21/08/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản #######  
  ## 18 Thông tư  Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Điều 7;  Bị sửa đổi bởi Thông tư số 13/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản 3/4/2016  
  ## 19 Thông tư Thông tư số 99/2015/TT-BTC ngày 29/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh Bãi bỏ các nội dung quy định tại Điều 17; Sửa đổi cụm từ "phí phát hành" thành "chi phí phát hành"; cụm từ "phí thanh toán" thành "chi phí thanh toán" Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương 4/1/2018  
  ## 20 Thông tư Thông tư số 100/2015/TT-BTC ngày 29/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước Bãi bỏ các nội dung quy định tại Điều 19; Sửa đổi cụm từ "phí phát hành" thành "chi phí phát hành"; cụm từ "phí thanh toán" thành "chi phí thanh toán" Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương 4/1/2018  
  ## 21 Thông tư Thông tư số 13/2016/TT-BTC ngày 20/1/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21/08/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 123/2018/TT-BTC ngày 17/12/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, Thông tư số 13/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 114/2014/TT-BTC và Thông tư 117/2014/TT-BTC ngày 21/08/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản #######  
  ## 22 Thông tư Thông tư số 15/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính quy định về chi phí phát hành, hoán đối mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương  Bãi bỏ Khoản 1 Điều 3 Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 110/2018/TT-BTC 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại và hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương  1/1/2019  
  Bãi bỏ quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 3, Khoản 5 Điều 3, Điều 4, Điểm a Khoản 1 Điều 5, Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam #######  
  bãi bỏ Khoản 2 Điều 3; Khoản 1 Điều 3 Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 111/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước 1/1/2019  
  LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  ## 1 Luật Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8; Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 12; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 19; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 #####  
  ## 2 Nghị định Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về việc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp  Bổ sung khoản 7, khoản 8, khoản 9 vào Điều 4; Sửa đổi, bổ sung Điều 5; Bổ sung khoản 5 Điều 10;  Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 11; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 19; Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 21;  Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 23;  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26;  Bổ sung điểm e khoản 2 Điều 27; Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 28; Sửa đổi, bổ sung Điều 29; Bổ sung Điều 29a; Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 37; Sửa đổi, bổ sung Điều 38; Bổ sung Điều 38a; Bổ sung Điều 38b; Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 42; Bãi bỏ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 31  Bị sửa đổi, bổ sung bởi  Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp #####  
  ## 3 Quyết định  Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã  Sửa đổi, bổ sung Điều 1; Sửa đổi, bổ sung  khoản 2 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Điều 4; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5; Sửa đổi Điều 10; Sửa đổi khoản 4, khoản 5 và bổ sung khoản 6 vào Điều 11 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã #####  
  ## 4 Thông tư Thông tư số 178/2014/TT-BTC ngày 26/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi Bãi bỏ quy định về mức trích lập hai quỹ khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp bằng hai tháng lương thực tế thực hiện trong năm tại Khoản 2 Điều 7 Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp #######  
  ## 5 Thông tư Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2;  Bổ sung Điều 2a; Sửa đổi, bổ sung Điều 3; Bổ sung Điều 3a; Sửa đổi, bổ sung Điều 4; Bổ sung Điều 4a; Sửa đổi, bổ sung Điều 5; Sửa đổi, bổ sung Điều 8; Bổ sung Điều 10a; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 11; Bãi bỏ Điều 6 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp #####  
  LĨNH VỰC BẢO HIỂM
  205 1 Luật Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 Bổ sung khoản 19 và khoản 20 Điều 3;  Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung; Điều 7 được sửa đổi, bổ sung;  Điều 9 được sửa đổi, bổ sung;  Điều 10 được sửa đổi, bổ sung;  Điều 15 được sửa đổi, bổ sung;  Điều 59 được sửa đổi, bổ sung; Bổ sung khoản 5 Điều 63; Điểm g và điểm h khoản 1 Điều 69 được sửa đổi, bổ sung; Điểm c khoản 1 Điều 86 được sửa đổi, bổ sung; Điều 97 được sửa đổi, bổ sung; Điều 105 được sửa đổi, bổ sung; Điều 108 được sửa đổi, bổ sung; Khoản 4 Điều 120 được sửa đổi, bổ sung; Điều 122 được sửa đổi, bổ sung; Bổ sung khoản 3 Điều 127 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 7/1/2011  
  206 2 Nghị định Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới  Sửa đổi Khoản 2 Điều 4; Sửa đổi Khoản 9 Điều 20; Sửa đổi Khoản 5 Điều 21 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/09/2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới  #######  
  207 3 Nghị định Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Bãi bỏ Điều 2 Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc #######  
  Thay thế Điều 1 Bị sửa đổi bởi Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy #######  
  208 4 Nghị định Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2; Khoản 1 Điều 7; Bổ sung khoản 4a vào sau khoản 4 Điều 7;  sửa đổi, bổ sung Khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 9; sửa đổi, bổ sungĐiểm d khoản 2 Điều 9; Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 2 Điều 9; sửa đổi, bổ sung Điểm a khoản 3 Điều 9;  sửa đổi, bổ sung Điểm a, điểm b khoản 4 Điều 9; sửa đổi, bổ sung Khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 10; sửa đổi, bổ sung Điểm b khoản 2 Điều 12; sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 14; Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 2 Điều 17; sửa đổi, bổ sung Khoản 2, khoản 3 Điều 18; sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 2; sửa đổi, bổ sung Điểm a khoản 1 Điều 26; sửa đổi, bổ sung  Khoản 2 Điều 29; sửa đổi, bổ sung Tên Điều 31; Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 31; Bãi bỏ khoản 1 Điều 9; điểm b khoản 2 Điều 14; điểm a khoản 3 Điều 23; điểm d khoản 6 Điều 24; điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 26 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số #######  
  209 5 Nghị định Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2015 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi ; Điểm a Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung; Điểm c Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung;  Điểm d Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung;  Điều 5 được sửa đổi, bổ sung; Khoản 3 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung;  Bổ sung Khoản 5 Điều 7; Điểm b Khoản 1 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung; Bổ sung Khoản 6 Điều 9;  Bổ sung Khoản 7 Điều 10 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/10/2015  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản #######  
          Bãi bỏ khoản 6 Điều 6 Bị sửa đổi bởi Nghị định số 172/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2015 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản #######  
     Điều 1 được sửa đổi ; Khoản 1, khoản 3 Điều 3 được sửa đổi; Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 4; Khoản 3 Điều 4 được sửa đổi; Bổ sung Điều 4a; Điều 5 được sửa đổi, bổ sung; Khoản 2, khoản 3, khoản 7, khoản 8 Điều 6 được sửa đổi; Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi; Khoản 2 Điều 8 được sửa đổi; Điểm e khoản 1 Điều 9 được sửa đổi; Bổ sung điểm g vào khoản 1 Điều 9; Khoản 2 Điều 9 được sửa đổi;  Điểm b khoản 3 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung; Bổ sung điểm d vào khoản 3 Điều 9; Bổ sung điểm đ vào khoản 4 Điều 9; Khoản 2 Điều 10 được sửa đổi; Bổ sung khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10 và khoản 11 vào Điều 10; Bổ sung khoản 5, khoản 6 vào Điều 12;  Khoản 4 Điều 13 được sửa đổi; Bãi bỏ khoản 6 Điều 3 và khoản 2 Điều 7 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản #######  
  210 6 Nghị định Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản Bãi bỏ khoản 5, khoản 7 Điều 1 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày02/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản #######  
  211 7 Nghị định Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm Sửa đổi Điểm c khoản 1 Điều 6; Gạch đầu dòng thứ 2 điểm a khoản 1 Điều 7; Gạch đầu dòng thứ 4 điểm a khoản 1 Điều 7; Điểm a khoản 2 Điều 7; Điểm đ khoản 2 Điều 8; Điểm b, điểm c khoản 2 Điều 9; Điểm d khoản 10 Điều 11; Điểm d khoản 11 Điều 12; Điểm d khoản 8, Khoản 9 Điều 13; Điểm c khoản 10 Điều 14; Bãi bỏ điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 6; gạch đầu dòng thứ nhất điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 7; điểm c khoản 2 Điều 8; điểm a khoản 8 Điều 13; điểm a, điểm c khoản 1; điểm a, điểm c khoản 2; điểm b khoản 3; điểm a, điểm b khoản 4 Điều 86 Bị sửa đổi, bãi bỏ bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Điều 11) #######  
  212 8 Thông tư Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán quỹ bảo hiểm xe cơ giới Khoản 1, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung;  Khoản 7, Điều 6 được sửa đổi, bổ sung; Bãi bỏ Khoản 3 Điều 4; Bãi bỏ Khoản 2 Điều 13 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 43/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính về Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009 của Bộ tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC103/2009/TT-BTC #######  
          - Sửa đổỉ, bổ sung khoản 3 Điều 6 bởi Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính;
  - Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4; Khoản 7 Điều 6; Bãi bỏ Khoản 3 Điều 4, Khoản 2 Điều 13 bởi Thông tư số 43/2014/TT-BTC
  - Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 126/2008/TT-BTC quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Thông tư số 103/2009/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng, thanh và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới
  - Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 43/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008, Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính và Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC và Thông tư số 103/2009/TT-BTC
  - 12/09/2012 đối với nội dung bị sửa đổi bởi Thông tư số 151/2012/TT-BTC
  - 25/05/2014 đối với nội dung bị sửa đổi bởi Thông tư số 43/2014/TT-BTC 
   
  213 9 Thông tư Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện  Sửa đổi khoản 3 Điều 2; khoản 3 Điều 14 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 130/2015/TT-BTC ngày 25/8/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện  #######  
  214 10 Thông tư  Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản sửa đổi Phụ lục 3 kèm theo Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 97/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản #######  
  215 11 Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN ngày 02/07/2014 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Bãi bỏ Điều 4; Điều 11 Theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; được thực hiện theo NĐ số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2017 quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm 7/1/2016  
  LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ
  216 1 Luật Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 Luật giá số 11/2012/QH13 Bị sửa đổi bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam của Quốc hội số 61/2014/QH13 7/1/2015  
  217 2 Nghị định  Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/8/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá Sửa đổi khoản 1 Điều 18   Bị sửa đổi bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Điều 12) #######  
  218 3 Nghị định  Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá Sửa đổi, bổ sung Điều 1;  sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3; sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5; sửa đổi, bổ sung Điều 6; sửa đổi, bổ sung Điểm d khoản 2, khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 7; Bổ sung khoản 3a Điều 7; sửa đổi, bổ sung Điều 8; sửa đổi, bổ sung Điểm c, điểm d khoản 1 Điều 9;  sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 15;  sửa đổi, bổ sung Mục 2 Chương IV; Bãi bỏ khoản 3 Điều 3, điểm e khoản 2 Điều 7 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá 1/1/2017  
  219 4 Thông tư Thông tư 31/2014/TT-BTC ngày 07/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3; Bổ sung khoản 3 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Điều 4;  Sửa đổi, bổ sung Điều 6; Bổ sung khoản 1a Điều 7; Sửa đổi, bổ sung Điều 11; Bãi bỏ Điều 12 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 153/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BTC ngày 07/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn  #######  
  220 5 Thông tư
  Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật giá
  Sửa đổi, bổ sung Điều 1; sửa đổi bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 4; sửa đổi bổ sung điểm e, Khoản 2 Điều 7; sửa đổi,bổ sung Tên và Khoản 1, khoản 2 Điều 8; sửa đổi bổ sung Điều 14, 15, 17; sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 19; Phụ lục 4; bãi bỏ Điều 16; bô rúng cụm từ :và khoản 5, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP" vào sau tên của Điều 3, bỏ cụm từ "điểm h" tại khoản 1 Điều 4, thay đổi cụm từ "khoản 2 Điều 5 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP" thành cụm từ "khoản 3 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP" tại điểm d khoản 1 Điều 3, thay đổi cụm từ "Điều 6 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP" thành "khoản 4 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP" tại khoản 1 Điều 5, Bỏ từ "Điều 8" và bổ sung cụm từ "và khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP" vào sau cụm từ "Điều 9, Điều 10 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP" tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 56/2014/TT-BTC; Bổ sung căn cứ pháp lý tại Phụ lục số 2a  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật giá 1/1/2017  
  221 6 Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số 86/2007/TTLT-BTC-BGTVT ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về mẫu vé xe khách; kê khai giá cước, niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải bằng ô tô Thay thế điểm 1, mục II Bị thay thế một phần bởi Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô #####  
          Bãi bỏ điểm 2, 3, 4 và 5 mục II Bị sửa đổi bởi Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/8/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ #####  
  222 7 Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 06/6/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước  Thay thế các quy định hướng dẫn về lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Bị sửa đổi bởi Thông tư liên tịch số 18/2016/TTLT-BGTVT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách trung ương #######  
  223 8 Thông tư liên tịch
  Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014  quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
  Sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 4; sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 5  Bị sửa đổi bởi Thông tư liên tịch số 90/2016/TT-BTC-BCT ngày 24/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014  quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu #######  
  LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
  ## 1 Luật
  Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011
  Bãi bỏ Điều 25 và khoản 3 Điều 15 Bị sửa đổi bởi Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 #####  
  ## 2 Nghị định Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập  Bãi bỏ khoản 2 Điều 6; Bãi bỏ các điểm b, đ, g khoản 1 Điều 11 Bị sửa đổi bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính #####  
  ## 3 Nghị định Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng Sửa đổi điểm đ, khoản 1, Điều 5; Điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5; Bãi bỏ các điểm a, e, g, h, i khoản 1 Điều 5; Bãi bỏ khoản 2, điểm g khoản 4, khoản 5 Điều 9 Bị sửa đổi, bãi bỏ bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính #####  
  ## 4 Nghị định Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán Bãi bỏ các điểm b, d, đ khoản 1 Điều 30; Bãi bỏ các điểm b, d khoản 1 Điều 34 Bị sửa đổi bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính #####  
  ## 5 Thông tư Thông tư số 64/2004/TT-BTC ngày 29/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập vào danh mục văn bản hết hiệu lực một phần. Mục 5 Phần B "Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiểm toán hoặc lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp" còn hiệu lực, các quy định khác hết hiệu lực. Bị thay thế bởi Luật Kiểm toán độc số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011; Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập; Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán; Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán    
  ## 6 Thông tư Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành  kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002, Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  Bãi bỏ phần XIII Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất #####  
  ## 7 Thông tư Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán Sửa đổi, bổ sung Điều 3; Khoản 2 Điều 5; điểm b Khoản 7 Điều 11 và bổ sung Khoản 8, Khoản 9 Điều 11; Điều 12; Khoản 4 Điều 13 ; Mục 3 Phụ lục số 06/CNKT; Bổ sung mẫu Đơn xin hoãn giờ cập nhật kiến thức (Phụ lục số 07/CNKT) Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 56/2015/TT-BTC ngày 23/4/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán #####  
  ## 8 Thông tư  Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Sửa đổi,bổ sung: điểm g khoản 1 Điều 15; điểm d điểm e khoản 3 Điều 15; khoản 1.3 Điều 69; điểm e khoản 1 Điều 12; điểm đ khoản 1 Điều 13; điểm e khoản 1 Điều 18; điểm c khoản 1 Điều 51; khoản 1.4  và điểm b,c khoản 1.5 Điều 69; sửa đổi, bổ sung khoản 4.1 Điều 69; sửa đổi bổ sung Điều 120 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp #######  
          Sửa đổi, bổ sung Điều 128 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp #######  
  ## 9   Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán Sửa đổi, bổ sung và thay thế 02 phụ lục : Phụ lục số 02 - Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và Phụ lục số 04 - Mẫu và giải thích báo cáo tài chính của Thông tư 210/2014/TT-BTC  Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán 27/12/2016
  áp dụng cho năm tài chính từ năm 2016
   
  ## 10 Thông tư Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ Tài chính  hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Sửa đổi, bổ sung Điều 17; Sửa đổi, bổ sung Điều 19; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23; Sửa đổi, bổ sung Điều 25; Sửa đổi, bổ sung Điều 26; Sửa đổi, bổ sung Điều 27; Bổ sung Điều 29a; Bổ sung Điều 30a; Sửa đổi, bổ sung Điều 34; Sửa đổi, bổ sung Điều 35; Sửa đổi, bổ sung Điều 36; Sửa đổi, bổ sung Điều 37; Sửa đổi, bổ sung Điều 38; Bổ sung Điều 38a; Sửa đổi, bổ sung Điều 39; Sửa đổi, bổ sung Điều 44; Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 54; Sửa đổi, bổ sung Phụ lục kèm theo; Bãi bỏ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ (mẫu số 01/SNV), sổ theo dõi thu thuế phi mậu dịch (mẫu số 05/SNV) tại Hệ thống sổ kế toán nghiệp vụ thuế xuất nhập khẩu của Phụ lục số 03; Bãi bỏ Bảng cân đối kế toán (mẫu số 11/CĐKT) tại Danh mục, mẫu báo cáo tài chính và giải thích báo cáo của Phụ lục số 04; Bãi bỏ Sơ đồ kế toán tại Phụ lục số 05 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 112/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu #####  
  ## 11 Quyết định Quyết định số 32/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán" Thay thế các nội dung liên quan đến kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán trong doanh nghiệp kiểm toán theo quy định tại Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán ban hành kèm theo Bị thay thế một phần bởi Thông tư số 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán #####  
  ## 12 Quyết định Quyết định số 74/2007/QĐ-BTC ngày 21/8/2007 về việc ban hành Chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Điều 2: Quy định áp dụng hệ thống tài khoản kế toán;  sửa đổi tên và số hiệu một số tài khoản kế toán; bổ sung một số tài khoản kế toán; không sử dụng tài khoản kế toán; Điều 3 kế toán đầu tư ngắn hạn; Điều 4 Hướng dẫn kế toán chuyển nhóm nợ cho vay Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 174/2010/TT-BTC ngày 04/11/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 74/2007/QĐ-BTC ngày 21/08/2007 của Bộ Tài chính. #####  
  ## 13 Quyết định Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC ngày 14/7/2005 của Bộ Tài chính về việc “Chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán” (phần giao cho VACPA hết hiệu lực). Điểm a mục 2 Điều 1 Bị thay thế bởi Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán; Thông tư số 56/2015/TT-BTC ngày 23/4/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán. #####  
          Điểm b, c mục 2 Điều 1 Bị thay thế bởi Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán; Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. #####  
          Điểm d mục 2 Điều 1  Bị thay thế bởi Thông tư 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán. #####  
          Điểm e mục 2 Điều 1 Bị Thay thế bởi Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên. #####  
  LĨNH VỰC QUẢN LÝ NỢ
  ## 1 Nghị định Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/11/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương Bị bải bỏ các quy định tại Mục 1 Chương II, Mục 1 Chương III Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán #####  
          Bãi bỏ Khoản 4 Điều 49 Bị sửa đổi bởi Nghị định số 51/2015/NĐ-CP ngày 26/5/2015 của Chính phủ về việc cấp ý kiến pháp lý #####  
          Bị thay thế các quy định tại khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 4, Điều 6, Điều 9 Chương I; Mục 2 Chương II; Mục 2 Chương III và Chương IV liên quan tới trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh Bị thay thế bởi Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ #####  
  ## 2 Nghị định Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Bãi bỏ khoản 2 Điều 8 Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính phủ về việc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương #####  
          Bổ sung khoản 4a Điều 3; Sửa đổi khoản 15 Điều 3; Bổ sung khoản 15a Điều 3; Sửa đổi điểm a khoản 16 Điều 3; Sửa đổi khoản 18 Điều 3; Sửa đổi khoản 20 Điều 3; Bổ sung khoản 20a Điều 3; Sửa đổi khoản 21 Điều 3;  Sửa đổi khoản 22 Điều 3; Sửa đổi điểm b, c khoản 23 Điều 3; Sửa đổi khoản 25 Điều 3; Sửa đổi Điều 5; Sửa đổi Điều 6; Sửa đổi Điều 8; Sửa đổi Điều 10; Sửa đổi khoản 1 Điều 11; Sửa đổi tên Chương II; Sửa đổi khoản 3, 4 Điều 12; Sửa đổi Điều 13; Sửa đổi tên Điều 16; Bổ sung Điều 16a; Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 19; Sửa đổi phần lời dẫn, điểm b khoản 1 và điểm a, b khoản 2 Điều 21; Sửa đổi tên Chương III; 25. Sửa đổi lời dẫn khoản 1 Điều 24; Sửa đổi Điều 27; Bổ sung Chương IIIa; Sửa đổi Điều 31;  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài #####  
          Sửa đổi khoản 2, 3 và 4 Điều 32; Sửa đổi khoản 2, 3 và 4 Điều 35; Sửa đổi khoản 3 Điều 36; ổ sung khoản 3a, 3b, 3c Điều 36;  Sửa đổi lời dẫn và khoản 1, 2 và 5 Điều 37;  Sửa đổi Điều 39; Bổ sung các Điều 45a, 45b, 45c; Sửa đổi khoản 1 Điều 47; Sửa đổi Điều 53; Bổ sung Chương Va; Sửa đổi các khoản 4 và 6, 7, 8 Điều 58; Bổ sung khoản 6a, 6b Điều 58; Sửa đổi khoản 4, 5, 6, điểm i khoản 7 Điều 59; Bổ sung khoản 3a Điều 59; Sửa đổi khoản 3, 4 và 6 Điều 60; Sửa đổi khoản 4 Điều 61; Sửa đổi khoản 2, 3 Điều 64; Sửa đổi khoản 2, 3 Điều 65; Thay thế Phụ lục I; Thay thế Phụ lục II      
  ## 3 Thông tư Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Bãi bỏ Điều 6  Bị bãi bỏ môt phần bởi Quyết định số 1467/QĐ-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một phần quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC và Thông tư số 192/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính #####  
  ## 4 Thông tư Thông tư số 117/2013/TT-BTC ngày 23/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (Tuyến số 3) và dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 6; Bổ sung vào điểm b, khoản 2, Điều 6; Sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 6; Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 2 của điểm d, khoản 2, Điều 6 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 105/2015/TT-BTC ngày 08/7/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2013/TT-BTC ngày 23/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh #######  
  LĨNH VỰC TÀI CHÍNH KHÁC
  ## 1 Thông tư Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước" Sửa đổi khoản 1, Điều 2; Sửa đổi khoản 2, Điều 4; Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 4; Bổ sung khoản 4, Điều 4; Bổ sung khoản 5, Điều 4; Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 5; Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 5; Sửa đổi khoản 4, Điều 5; Sửa đổi khoản 8, Điều 5; Sửa đổi khoản 1, mục b Điều 6; Bổ sung khoản 3, Điều 6;  Bổ sung khoản 4, Điều 6; Sửa đổi khoản 6, Điều 7; Sửa khoản 7, Điều 7; Sửa đổi mục a, khoản 2 của Điều 9; Sửa đổi, bổ sung tiết c, khoản 2, Điều 9; Bổ sung, sửa đổi tiết b, khoản 3 Điều 11; Bổ sung, sửa đổi khoản 4, Điều 11 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/7/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng Ngân sách Nhà nước” 7/1/2010  
  242 2 Thông tư Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/7/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng Ngân sách Nhà nước” Sửa đổi khoản 12, Điều 1 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 168/2012/TT-BTC ngày 11/10/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/07/2010 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/07/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước" #######  

  Tổng số: 242 văn bản

   

  Tài liệu đính kèm: