Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản  Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực Ghi chú
  LĨNH VỰC THUẾ
  1 Luật 45/2005/QH11 6/27/2005 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 của Quốc hội Bị thay thế bởi Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Quốc hội, số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 9/1/2016  
  2 Pháp lệnh 38/2001/PL-UBTVQH11 8/28/2001 Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 về phí và lệ phí  Bị thay thế bởi Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 1/1/2017  
  3 Nghị quyết 1269/2011/NQ-UBTVQH12 7/14/2011 Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường 1/1/2019  
  4 Nghị quyết 712/2013/UBTVQH13 12/16/2013 Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên 7/1/2016  
  5 Nghị định 75/2002/NĐ-CP 8/30/2002 Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài Bị thay thế bởi Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài 1/1/2017  
  6 Nghị định  80/2007/NĐ-CP 5/19/2007 Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ 3/20/2019  
  7 Nghị định 174/2007/NĐ-CP 11/29/2007 Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về việc quản lý chất thải và phế liệu 6/15/2015  
  8 Nghị định  26/2009/NĐ-CP 3/16/2009 Nghị định số 26/2009/NĐ-C ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Bị thay thế bởi Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 1/1/2016  
  9 Nghị định  87/2010/NĐ-CP 8/13/2010 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP  ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu Bị thay thế bởi Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 9/1/2016  
  10 Nghị định 115/2011/NĐ-CP  2/14/2011 Nghị định số 115/2011/NĐ-CP ngày 14/2/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  11 Nghị định  74/2011/NĐ-CP 8/25/2011 Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Bị thay thế bởi Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/2/2016 của Chính phủ về việc phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 5/1/2016  
  12 Nghị định 113/2011/NĐ-CP 12/8/2011 Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Bị thay thế bởi Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 1/1/2016  
  13 Nghị định  23/2013/NĐ-CP  3/25/2013 Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 về lệ phí trước bạ Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ 1/1/2017  
  14 Nghị định  25/2013/NĐ-CP  3/29/2013 Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Bị thay thế bởi Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 1/1/2017  
  15 Quyết định 36/2011/QĐ-TTg  6/29/2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu  đối  với mặt hàng xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) đã qua sử dụng Bị thay thế bởi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 9/1/2016  
  16 Quyết định 24/2013/QĐ-TTg  5/3/2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg ngày 03/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 về việc ban hành mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) đã qua sử dụng Bị thay thế bởi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 9/1/2016  
  17 Thông tư 118-TC/TCT 12/26/1994 Thông tư số 118 TC/TCT ngày 26/12/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với các chi nhánh công ty thuốc lá nước ngoài tại Việt Nam Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2001/TT-BTC ngày 18/1/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với các chi nhánh của tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam quy định tại Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/07/1998 của Bộ Tài chính 2/2/2001  
  18 Thông tư 36/2002/TT-BTC 4/22/2002 Thông tư số 36/2002/TT-BTC ngày 22/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ nông dân của Hội nông dân Việt Nam Bị thay thế bởi Thông tư 69/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Quỹ hỗ trợ nông dân thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam 7/15/2013  
  19 Thông tư   96/2002/TT-BTC 10/24/2002 Thông  tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài Bị thay thế bởi Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài  1/1/2017  
  20 Thông tư   113/2002/TT-BTC  12/16/2002 Thông tư số 113/2002/TT-BTC ngày 16/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế môn bài Bị thay thế bởi Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài  1/1/2017  
  21 Thông tư   42/2003/TT-BTC  5/7/2003 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 Bị thay thế bởi Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài  1/1/2017  
  22 Thông tư 97/2006/TT-BTC 10/16/2006 Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2/17/2014  
  23 Thông tư  57/2007/TT-BTC  3/24/2007 Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 24/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng  đại diện của các  tổ chức  Liên hợp quốc tại Việt Nam Bị thay thế bởi Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam 8/15/2016  
  24 Thông tư  55/2007/TT-BTC  5/29/2007 Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Bị thay thế bởi Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016  của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 8/15/2016  
  25 Thông tư 07/2008/TT-BTC 1/15/2008 Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2/17/2014  
  26 Thông tư  39/2008/TT-BTC 5/19/2008 Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 82/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/05/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn 6/15/2015  
  27 Thông tư  59/2008/TT-BTC 7/4/2008 Thông tư 59/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả Bị thay thế bởi Thông tư 153/2013/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ NSNN bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính 12/6/2013  
  28 Thông tư 131/2008/TT-BTC 12/26/2008 Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị thay thế bởi Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam 8/10/2014  
  29 Thông tư 20/2009/TT-BTC 2/4/2009 Thông tư số 20/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định các loại máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 73/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 7/15/2014  
  30 Thông tư 25/2009/TT-BTC  2/5/2009 Thông tư số 25/2009/TT-BTC ngày 05/2/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than trong Biểu thuế xuất khẩu Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/13/2010  
  31 Thông tư 28/2009/TT-BTC 2/10/2009 Thông tư số 28/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/13/2010  
  32 Thông tư 31/2009/TT-BTC 2/16/2009 Thông tư số 31/2009/TT-BTC ngày 16/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60 Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2014/TT-BTC ngày 08/02/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60 4/1/2014  
  33 Thông tư  32/2009/TT-BTC   2/19/2009 Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19/2/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí Bị thay thế bởi Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 29/2/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí 4/12/2016  
  34 Thông tư 38/2009/TT-BTC 2/27/2009 Thông tư số 38/2009/TT-BTC ngày 27/2/2009 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các linh kiện, phụ tùng ôtô trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/13/2010  
  35 Thông tư 39/2009/TT-BTC 3/3/2009 Thông tư số 39/2009/TT-BTC ngày 03/3/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/13/2010  
  36 Thông tư 51/2009/TT-BTC 3/17/2009 Thông tư số 51/2009/TT-BTC ngày 17/3/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mã số và mức thuế xuất khẩu đối với nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/13/2010  
  37 Thông tư 52/2009/TT-BTC 3/17/2009 Thông tư số 52/2009/TT-BTC ngày 17/3/2009 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/13/2010  
  38 Thông tư 58/2009/TT-BTC 3/25/2009 Thông tư số 58/2009/TT-BTC ngày 25/3/2009 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng sắt thép trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/13/2010  
  39 Thông tư 67/2009/TT-BTC 4/3/2009 Thông tư số 67/2009/TT-BTC ngày 03/4/2009 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 74.11 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/13/2010  
  40 Thông tư 68/2009/TT-BTC 4/3/2009 Thông tư số 68/2009/TT-BTC ngày 03/4/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhóm 03.06 và nhóm 03.07 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/13/2010  
  41 Thông tư 72/2009/TT-BTC 4/9/2009 Thông tư số 72/2009/TT-BTC ngày 09/4/2009 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với nhóm 25.22 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/13/2010  
  42 Thông tư 74/2009/TT-BTC 4/13/2009 Thông tư số 74/2009/TT-BTC ngày 13/4/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính Bị thay thế bởi Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam 8/10/2014  
  43 Thông tư 74/2009/TT-BTC 4/13/2009 Thông tư số 74/2009/TT-BTC ngày 13/4/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam 8/10/2014  
  44 Thông tư 75/2009/TT-BTC 4/13/2009 Thông tư số 75/2009/TT-BTC ngày 13/4/2009 của Bộ Tài chính về việc bổ sung Quyết định 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 và các Quyết định sửa đổi bổ sung của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thuế suất thuế nhập khẩu thép xây dựng Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/13/2010  
  45 Thông tư 76/2009/TT-BTC 4/14/2009 Thông tư số 76/2009/TT-BTC ngày 13/4/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/13/2010  
  46 Thông tư 77/2009/TT-BTC 4/14/2009 Thông tư số 77/2009/TT-BTC ngày 14/4/2009 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/13/2010  
  47 Thông tư 81/2009/TT-BTC 4/22/2009 Thông tư số 81/2009/TT-BTC ngày 22/4/2009 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ thuộc nhóm 44.07 trong Biểu thuế xuất khẩu Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/14/2010  
  48 Thông tư 82/2009/TT-BTC 4/27/2009 Thông tư số 82/2009/TT-BTC ngày 27/4/2009 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần Bị thay thế bởi Thông tư số 09/2014/TT-BTC ngày 16/01/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán 4/1/2014  
  49 Thông tư 84/2009/TT-BTC 4/28/2009 Thông tư số 84/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính Bị thay thế bởi Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam 8/10/2014  
  50 Thông tư 84/2009/TT-BTC 4/28/2009 Thông tư số 84/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam 8/10/2014  
  51 Thông tư 93/2009/TT-BTC 5/15/2009 Thông tư số 93/2009/TT-BTC ngày 15/5/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu sắt và thép quy định tại Thông tư 75/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009 của Bộ Tài chính Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/14/2010  
  52 Thông tư 121/2009/TT-BTC 6/17/2009 Thông tư số 121/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng Apatit thuộc nhóm 2510 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/14/2010  
  53 Thông tư 134/2009/TT-BTC 7/1/2009 Thông tư 134/2009/TT-BTC ngày 01/7/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 7/10/2014  
  54 Thông tư 137/2009/TT-BTC 7/3/2009 Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đốỉ với khu kinh tế cửa khẩu 10/1/2014  
  55 Thông tư 138/2009/TT-BTC 7/3/2009 Thông tư số 138/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thiết bị điện trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/14/2010  
  56 Thông tư 140/2009/TT-BTC 7/8/2009 Thông tư số 140/2009/TT-BTC ngày 08/7/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mã số và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với tấm LCD quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mẫu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/14/2010  
  57 Thông tư 152/2009/TT-BTC 7/27/2009 Thông tư số 152/2009/TT-BTC ngày 27/7/2009 của Bộ Tài chính về việc chi tiết mã số và điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/14/2010  
  58 Thông tư 154/2009/TT-BTC 7/30/2009 Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 74/2014/TT-BTC ngày 11/6/2014 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo 8/1/2014  
  59 Thông tư 162/2009/TT-BTC 8/12/2009 Thông tư số 162/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng sữa trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/14/2010  
  60 Thông tư 179/2009/TT-BTC 9/14/2009 Thông tư số 179/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/14/2010  
  61 Thông tư 180/2009/TT-BTC 9/14/2009 Thông tư số 180/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế ưu đãi nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/14/2010  
  62 Thông tư 189/2009/TT-BTC 9/30/2009 Thông tư số 189/2009/TT-BTC ngày 30/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng nguyên liệu kháng sinh trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/14/2010  
  63 Thông tư 190/2009/TT-BTC 9/30/2009 Thông tư số 190/2009/TT-BTC ngày 30/9/2009 của Bộ Tài chính về việc chi tiết thêm mã số HS mặt hàng kính thuộc nhóm 7005 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/14/2010  
  64 Thông tư 215/2009/TT-BTC 11/2/2009 Thông tư số 215/2009/TT-BTC ngày 02/11/2009 của Bộ Tài chính về việc chi tiết mã số mặt hàng thuộc nhóm 73.08 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn phân loại hàng hoá Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13/1/2010 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật 1/14/2010  
  65 Thông tư 225/2009/TT-BTC 11/26/2009 Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2/15/2018  
  66 Thông tư  230/2009/TT-BTC  12/8/2009 Thông tư số 230/2009/TT-BTC ngày 08/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường  Bị thay thế bởi Thông tư số  số 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường  2/14/2016  
  67 Thông tư 232/2009/TT-BTC 12/9/2009 Thông tư số 232/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế 3/1/2014  
  68 Thông tư   245/2009/TT-BTC  12/31/2009 Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Bị thay thế bởi  Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập 4/1/2016  
  69 Thông tư 08/2010/TT-BTC 1/14/2010 Thông tư số 08/2010/TT-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đốỉ với khu kinh tế cửa khẩu 10/1/2014  
  70 Thông tư 13/2010/TT-BTC 1/26/2010 Thông tư số 13/2010/TT-BTC ngày 26/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Thông tư 13/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 216/2009/TT-BTC. Thông tư 184/2010/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 216/2009/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2011  
  71 Thông tư 23/2010/TT-BTC 2/12/2010 Thông tư số 23/2010/TT-BTC ngày 12/2/2010 của Bộ Tài chính việc sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Thông tư 23/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 216/2009/TT-BTC. Thông tư 184/2010/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 216/2009/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2011  
  72 Thông tư 31/2010/TT-BTC 3/9/2010 Thông tư số 31/2010/TT-BTC ngày 09/3/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 Điều 1 Thông tư 31/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 216/2009/TT-BTC. Thông tư 184/2010/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 216/2009/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2011  
  73 Thông tư  35/2010/TT-BTC 3/12/2010 Thông tư số 35/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 95/2018/TT-BTC ngày 17/10/2018 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 12/1/2018  
  74 Thông tư 63/2010/TT-BTC 4/22/2010 Thông tư số 63/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Thông tư 63/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 216/2009/TT-BTC. Thông tư 184/2010/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 216/2009/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2011  
  75 Thông tư 65/2010/TT-BTC 4/22/2010 Thông tư số 65/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ôtô thuộc nhóm 8704 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn phân loại xe tự đổ Điều 1 Thông tư 65/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 216/2009/TT-BTC. Thông tư 184/2010/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 216/2009/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2011  
  76 Thông tư 80/2010/TT-BTC 5/28/2010 Thông tư số 80/2010/TT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ tài chính chi tiết mã số và sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 1104 tại Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 Điều 1 Thông tư 80/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 216/2009/TT-BTC. Thông tư 184/2010/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 216/2009/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2011  
  77 Thông tư  94/2010/TT-BTC  6/30/2010 Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu Bị thay thế bởi Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016  của Bộ Tài chính  Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng 8/13/2016  
  78 Thông tư 104/2010/TT-BTC 7/22/2010 Thông tư số 104/2010/TT-BTC ngày 22/7/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất thiết bị nâng hạ thuộc Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg Bị thay thế bởi Thông tư số 214/2010/TT-BTC ngày 28/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và để đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm 2/11/2010  
  79 Thông tư  105/2010/TT-BTC 7/23/2010 Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên Bị thay thế bởi Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên 11/20/2015  
  80 Thông tư 106/2010/TT-BTC 7/26/2010 Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2/17/2014  
  81 Thông tư 110/2010/TT-BTC 7/30/2010 Thông tư số 110/2010/TT-BTC ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác nhận và thông quan xe thiết kế chở tiền thuộc phân nhóm 8705.10 tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hết hiệu lực theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC do nội dung hướng dẫn việc xác nhận và thông quan xe thiết kế chở tiền thuộc phân nhóm 8705.10 tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tại Thông tư số 110/2010/TT-BTC đã được đưa vào quy định tại khoản điểm 1.4, mục II Phụ lục III Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010. 1/1/2011  
  82 Thông tư 111/2010/TT-BTC 7/30/2010 Thông tư số 111/2010/TT-BTC ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 9503 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Thông tư 111/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 216/2009/TT-BTC. Thông tư 184/2010/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 216/2009/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2011  
  83 Thông tư 116/2010/TT-BTC 8/4/2010 Thông tư số 116/2010/TT-BTC ngày 04/8/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đốỉ với khu kinh tế cửa khẩu 10/1/2014  
  84 Thông tư 115/2010/TT-BTC 8/4/2010 Thông tư số 115/2010/TT-BTC ngày 04/8/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 7606 tại danh mục mức thuế suất của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 Điều 1 Thông tư 115/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 216/2009/TT-BTC. Thông tư 184/2010/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 216/2009/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2011  
  85 Thông tư 120/2010/TT-BTC 8/11/2010 Thông tư số 120/2010/TT-BTC ngày 11/8/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Thông tư 120/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 216/2009/TT-BTC. Thông tư 184/2010/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 216/2009/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2011  
  86 Thông tư   130/2010/TT-BTC   9/1/2010 Thông tư số 130/2010/TT-BTC ngày 01/9/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Định Quán và trạm thu phí Bảo Lộc, Quốc lộ 20 Bị thay thế bởi Thông tư số 49/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú tại Quốc lộ 20 7/1/2016  
  87 Thông tư 133/2010/TT-BTC 9/9/2010 Thông tư số 133/2010/TT-BTC ngày 09/9/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Thông tư 133/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 216/2009/TT-BTC. Thông tư 184/2010/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 216/2009/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2011  
  88 Thông tư 147/2010/TT-BTC 9/24/2010 Thông tư số 147/2010/TT-BTC ngày 24/9/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2601 tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu Điều 1 Thông tư 147/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 216/2009/TT-BTC. Thông tư 184/2010/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 216/2009/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2011  
  89 Thông tư 156/2010/TT-BTC 10/11/2010 Thông tư số 156/2010/TT-BTC ngày 11/10/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng Apatit thuộc nhóm 2510 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu Điều 1 Thông tư 156/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 216/2009/TT-BTC. Thông tư 184/2010/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 216/2009/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2011  
  90 Thông tư 167/2010/TT-BTC 10/27/2010 Thông tư số 167/2010/TT-BTC ngày 27/10/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng khoáng sản thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu Điều 1 Thông tư 167/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 216/2009/TT-BTC. Thông tư 184/2010/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 216/2009/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2011  
  91 Thông tư 170/2010/TT-BTC 11/1/2010 Thông tư số 170/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập  Bị thay thế bởi Thông tư số 141/2014/TT-BTC ngày 25/9/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lỷ sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập 11/10/2014  
  92 Thông tư   180/2010/TT-BTC   11/10/2010 Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế Bị thay thế bởi Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 9/10/2015  
  93 Thông tư 182/2010/TT-BTC 11/12/2010 Thông tư số 182/2010/TT-BTC ngày 12/11/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng vàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Thông tư 182/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 216/2009/TT-BTC. Thông tư 184/2010/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 216/2009/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2011  
  94 Thông tư 15/2011/TT-BTC  2/9/2011 Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 9/1/2016  
  95 Thông tư 21/2011/TT-BTC  2/18/2011 Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/12/2011 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi 1/1/2019  
  96 Thông tư 66/2011/TT-BTC 5/18/2011 Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô. Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2/17/2014  
  97 Thông tư 114/2011/TT-BTC 8/12/2011 Thông tư số 114/2011/TT-BTC ngày 12/8/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y Bị thay thế bởi Thông tư số 34/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y 5/8/2014  
  98 Thông tư 118/2011/TT-BTC 8/16/2011 Thông tư số 118/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 95/2018/TT-BTC ngày 17/10/2018 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 12/1/2018  
  99 Thông tư   124/2011/TT-BTC  8/31/2011 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ Bị thay thế bởi Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ 1/1/2017  
  100 Thông tư  155/2011/TT-BTC 11/11/2011 Thông tư số 155/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” từ lô 09-1 theo quy định tại Hiệp định 2010 Bị thay thế bởi Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" từ lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013 1/1/2015  
  101 Thông tư  158/2011/TT-BTC  11/16/2011  Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 28/5/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Bị thay thế bởi Thông tư số 66/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP  ngày 19/02/2016 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 6/13/2016  
  102 Thông tư 182/2011/TT-BTC 12/15/2011 Thông tư số 182/2011/TT-BTC ngày 15/12/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần Bị thay thế bởi Thông tư số 35/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần 5/8/2014  
  103 Thông tư  05/2012/TT-BTC 1/5/2012 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/1/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Bị thay thế bởi Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 1/1/2016  
  104 Thông tư  60/2012/TT-BTC 4/12/2012 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam Bị thay thế bởi Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính  hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam  10/1/2014  
  105 Thông tư 105/2012/TT-BTC  6/25/2012 Thông tư số 105/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa  đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 9/1/2016  
  106 Thông tư  111/2012/TT-BTC  7/4/2012 Thông tư số 111/2012/TT-BTC  ngày 04/7/2012 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan  Bị thay thế bởi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 9/1/2016  
  107 Thông tư 123/2012/TT-BTC 7/27/2012 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Bị thay thế bởi Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 8/2/2014  
  108 Thông tư 134/2012/TT-BTC 8/13/2012 Thông tư số 134/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường Quốc lộ 51 Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 87/2014/TT-BTC ngày 4/7/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường Quốc lộ 51  8/20/2014  
  109 Thông tư   153/2012/TT-BTC    9/17/2012 Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quảnlý, sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước 1/1/2017  
  110 Thông tư  177/2012/TT-BTC  10/23/2012 Thông tư số 177/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa Bị thay thế bởi Thông tư số 59/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa  5/16/2016  
  111 Thông tư  191/2012/TT-BTC 11/12/2012 Thông tư số 191/2012/TT-BTC ngày 12/11/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 155/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” từ lô 09-1 theo quy định tại Hiệp định 2010 Bị thay thế bởi Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" từ lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013 1/1/2015  
  112 Thông tư 197/2012/TT-BTC 11/15/2012 Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện Bị thay thế bởi Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản Iý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện 11/1/2014  
  113 Thông tư 04/2013/TT-BTC 1/9/2013 Thông tư số 04/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua phà Bị thay thế bởi Thông tư số 110/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà 10/1/2014  
  114 Thông tư  24/2013/TT-BTC 3/1/2013 Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/3/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 316/2016/TT-BTC ngày 02/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn theo Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 03/09/2016 9/3/2016  
  115 Thông tư   34/2013/TT-BTC  3/28/2013 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ Bị thay thế bởi Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ 1/1/2017  
  116 Thông tư   35/2013/TT-BTC  4/1/2013 Thông tư số 35/2013/TT-BTC ngày 01/4/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế Bị thay thế bởi Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 9/10/2015  
  117 Thông tư  36/2013/TT-BTC  4/4/2013 Thông tư số 36/2013/TT-BTC ngày 04/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định Bị thay thế bởi Thông tư số 33/2016/TT-BTC ngày 25/2/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm Mỹ Lộc, QL21B, tỉnh Nam Định 6/1/2016  
  118 Thông tư  47/2013/TT-BTC  4/26/2013 Thông tư số 47/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị thay thế bởi Thông tư số 58/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi  5/8/2013  
  119 Thông tư  58/2013/TT-BTC  5/8/2013 Thông tư số 58/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi  Bị thay thế bởi Thông tư số 70/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 5/23/2013  
  120 Thông tư 61/2013/TT-BTC 5/9/2013 Thông tư số 61/2013/TT-BTC ngày 09/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Bị thay thế bởi Thông tư 110/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà 10/1/2014  
  121 Thông tư  64/2013/TT-BTC 5/15/2013 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 6/1/2014  
  122 Thông tư   140/2013/TT-BTC   10/14/2013 Thông tư số 140/2013/TT-BTC  ngày  14/10/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ Bị thay thế bởi Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ 1/1/2017  
  123 Thông tư  150/2013/TT-BTC  10/29/2013 Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lý và thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng Bị thay thế bởi Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng 8/13/2016  
  124 Thông tư   156/2013/TT-BTC  11/6/2013 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn về khai thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác, bán dầu thô, khí thiên nhiên Bị thay thế bởi Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 29/2/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí 4/12/2016  
  125 Thông tư 164/2013/TT-BTC 11/15/2013 Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế Bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế 1/1/2016  
  126 Thông tư  177/2013/TT-BTC 11/29/2013 Thông tư số 177/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/03/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 316/2016/TT-BTC ngày 02/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn theo Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 03/09/2016 9/3/2016  
  127 Thông tư  197/2013/TT-BTC  12/19/2013 Thông tư số 197/2013/TT-BTC ngày 19/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 02 trạm thu phí Ninh An và Bàn Thạch, quốc lộ 1 Bị thay thế bởi Thông tư số 131/2016/TT-BTC ngày 15/8/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bàn Thạch (tại Km 1298 +150), QL1 10/1/2016  
  128 Thông tư 17/2014/TT-BTC 2/14/2014 Thông tư số 17/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính Bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế 1/1/2016  
  129 Thông tư 30/2014/TT-BTC 3/7/2014 Thông tư số 30/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 về việc sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu Bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế 1/1/2016  
  130 Thông tư 40/2014/TT-BTC 4/1/2014 Thông tư số 40/2014/TT-BTC ngày 01/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia Khoản 1 Điều 4 Thông tư quy định văn bản có hiệu lực từ 01/1/2014 đến hết ngày 31/12/2015 12/31/2015  
  131 Thông tư  80/2014/TT-BTC  6/23/2014 Thông tư số 80/2014/TT-BTC ngày 23/6/2014 của  Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2012/TT-BTC  ngày 04/7/2012 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan  Bị thay thế bởi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 9/1/2016  
  132 Thông tư 109/2014/TT-BTC 8/15/2014 Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu Hết hiệu lực do Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg 3/1/2018  
  133 Thông tư 111/2014/TT-BTC 8/18/2014 Thông tư số 111/2014/TT-BTC ngày 18/8/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 Bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế 1/1/2016  
  134 Thông tư 122/2014/TT-BTC 8/27/2014 Thông tư số 122/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính Bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế 1/1/2016  
  135 Thông tư 131/2014/TT-BTC 9/10/2014 Thông tư số 131/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 Bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế 1/1/2016  
  136 Thông tư 139/2014/TT-BTC 9/23/2014 Thông tư số 139/2014/TT-BTC ngày 23/9/2014 sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 Bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế 1/1/2016  
  137 Thông tư 173/2014/TT-BTC 11/14/2014 Thông tư số 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015 Bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế 1/1/2016  
  138 Thông tư  165/2014/TT-BTC  11/14/2014 Thông tư số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018 Bị thay thế bởi Nghị định số 129/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018 9/1/2016  
  139 Thông tư  166/2014/TT-BTC  11/14/2014 Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2015 - 2018 Bị thay thế bởi Nghị định số 128/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành  Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2018 9/1/2016  
  140 Thông tư  168/2014/TT-BTC  11/14/2014 Thông tư số 168/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do hàng hóa ASEAN-Úc-Niu Dilân giai đoạn 2015-2018 Bị thay thế bởi Nghị định số 127/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành  Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN- Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016 - 2018 9/1/2016  
  141 Thông tư 185/2014/TT-BTC 12/5/2014 Thông tư số 185/2014/TT-BTC ngày 5/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2015/TT-BTC ngày 6/1/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 1/7/2015  
  142 Thông tư 186/2014/TT-BTC 12/8/2014 Thông tư số 186/2014/TT-BTC ngày 08/12/2014 sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính Bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế 1/1/2016  
  143 Thông tư  213/2014/TT-BTC 12/31/2014 Thông tư số 213/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2015/TT-BTC ngày 6/1/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 1/7/2015  
  144 Thông tư 03/2015/TT-BTC 1/6/2015 Thông tư số 03/2015/TT-BTC ngày 06/01/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Thông tư 48/2015/TT-BTC ngày 13/04/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 4/14/2015  
  145 Thông tư 06/2015/TT-BTC 1/20/2015 Thông tư 06/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Thông tư 07/2015/TT-BTC ngày 21/01/2015 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 06/2015/TT-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 1/21/2015  
  146 Thông tư 10/2015/TT-BTC 1/29/2015 Thông tư số 10/2015/TT-BTC ngày 29/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với các linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 95/2018/TT-BTC ngày 17/10/2018 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 12/1/2018  
  147 Thông tư  24/2015/TT-BTC  2/14/2015 Thông tư số 24/2015/TT-BTC ngày 14/2/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2015-2019 Bị thay thế bởi Nghị định số 133/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019 9/1/2016  
  148 Thông tư  25/2015/TT-BTC  2/14/2015 Thông tư số  25/2015/TT-BTC ngày 14/02/2015 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2015-2019 Bị thay thế bởi Nghị định số 125/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019 9/1/2016  
  149 Thông tư 36/2015/TT-BTC 3/23/2015 Thông tư 36/2015/TT-BTC ngày 23/3/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu Bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế 1/1/2016  
  150 Thông tư 48/2015/TT-BTC 4/13/2015 Thông tư 48/2015/TT-BTC ngày 13/4/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Thông tư 61/2015/TT-BTC ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 5/4/2015  
  151 Thông tư 61/2015/TT-BTC 4/27/2015 Thông tư 61/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Thông tư 78/2015/TT-BTC ngày 20/5/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 5/21/2015  
  152 Thông tư 60/2015/TT-BTC 4/27/2015 Thông tư số 60/2015/TT-BTC ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường Bị thay thế bởi Thông tư số 106 /2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường 1/1/2019  
  153 Thông tư 63/2015/TT-BTC 5/6/2015 Thông tư 63/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính Bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế 1/1/2016  
  154 Thông tư 78/2015/TT-BTC 5/20/2015 Thông tư 78/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế 1/1/2016  
  155 Thông tư 101/2015/TT-BTC 6/29/2015 Thông tư 101/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính Bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế 1/1/2016  
  156 Thông tư 131/2015/TT-BTC 8/27/2015 Thông tư 131/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính Bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế 1/1/2016  
  157 Thông tư   140/2015/TT-BTC  9/3/2015 Thông tư số 140/2015/TT-BTC ngày 03/09/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ Bị thay thế bởi Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ 1/1/2017  
  158 Thông tư 141/2015/TT-BTC 9/4/2015 Thông tư 141/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc dừng thực hiện Thông tư 63/2015/TT-BTC ngày 06/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu Bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế 1/1/2016  
  159 Thông tư 164/2015/TT-BTC 11/5/2015 Thông tư 164/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính Bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế 1/1/2016  
  160 Thông tư 163/2015/TT-BTC 11/5/2015 Thông tư 163/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế 1/1/2016  
  161 Thông tư  182/2015/TT-BTC  11/16/2015 Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế  Bị thay thế bởi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 9/1/2016  
  162 Thông tư   80/2012/TT-BTC  12/22/2015 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế  Bị thay thế bởi Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế  8/12/2016  
  163 Thông tư   216/2015/TT-BTC  12/31/2015 Thông tư số 216/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bị thay thế bởi Nghị định số 124/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 9/1/2016  
  164 Thông tư  05/2016/TT-BTC  1/13/2016 Thông tư số 05/2016/TT-BTC ngày 13/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi  Bị thay thế bởi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 9/1/2016  
  165 Thông tư  16/2016/TT-BTC  1/21/2016 Thông tư số 16/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị thay thế bởi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 9/1/2016  
  166 Thông tư  25/2016/TT-BTC 2/16/2016 Thông tư số 25/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị thay thế bởi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 9/1/2016  
  167 Thông tư  31/2016/TT-BTC 2/23/2016 Thông tư số 31/2016/TT-BTC ngày 23/02/2016 của Bộ Tài chính bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bị thay thế bởi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 9/1/2016  
  168 Thông tư  48/2016/TT-BTC  3/17/2016 Thông tư số 48/2016/TT-BTC ngày 17/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi  Bị thay thế bởi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 9/1/2016  
  169 Thông tư  51/2016/TT-BTC  3/18/2016 Thông tư số 51/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính Bị thay thế bởi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 9/1/2016  
  170 Thông tư  73/2016/TT-BTC 5/20/2016 Thông tư số 73/2016/TT-BTC ngày 20/5/2015 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than làm từ mùn cưa thuộc nhóm 44.02 tại Biểu thuế nhập xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2016 của Bộ Tài chính  Bị thay thế bởi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 9/1/2016  
  171 Thông tư   75/2016/TT-BTC 5/24/2016 Thông tư số 75/2016/TT-BTC ngày 24/05/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ Bị thay thế bởi Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ 1/1/2017  
  172 Thông tư  98/2016/TT-BTC   6/29/2016 Thông tư số 98/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng trứng Artemia vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính Bị thay thế bởi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 9/1/2016  
  173 Thông tư  170/2016/TT-BTC 10/26/2016 Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/1/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất 3/12/2018  
  174 Thông tư  177/2016/TT-BTC 11/1/2016 Thông tư số 177/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Bị thay thế bởi Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài 5/14/2018  
  175 Thông tư  178/2016/TT-BTC 11/1/2016 Thông tư số 178/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Bị thay thế bởi Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khác du lịch 5/14/2018  
  176 Thông tư  195/2016/TT-BTC 11/8/2016 Thông tư số 195/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định Bị thay thế bởi Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định 8/10/2018  
  177 Thông tư  27/2010/TT-BTC   26/02/2010 Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/2/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam  Bị thay thế bởi Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 6/10/2016  
  178 Thông tư liên tịch 56-TTLB/TC-NV 7/17/1995 Thông tư liên tịch số 56-TTLB/TC-NV ngày 17/7/1995 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ của  hướng dẫn việc thu và sử dụng tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị Bị thay thế bởi Thông tư số 153/2013/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ NSNN bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính 12/6/2013  
  179 Thông tư liên tịch 43/2005/TTLT/BTC-BQP 6/2/2005 Thông tư liên tịch số 43/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 02/06/2005 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 206/2014/TTLT/BTC-BQP ngày 24/12/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện khai, nộp thuế và các khoản thu ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng 1/1/2015  
  180 Thông tư liên tịch 95/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH 8/7/2007 Thông tư số liên tịch số 95/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 07/8/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về phí giới thiệu việc làm Bị thay thế bởi Thông tư số 72/2016/TT-BTC ngày 18/5/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng dịch vụ việc làm 7/5/2016  
  181 Thông tư liên tịch 150/2009/TTLT-BTC-BQP 7/22/2009 Thông tư liên tịch số 150/2009/TTLT/BTC-BQP ngày 22/7/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 43/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 02/06/2005 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 206/2014/TTLT/BTC-BQP ngày 24/12/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện khai, nộp thuế và các khoản thu ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng 1/1/2015  
  182 Thông tư liên tịch 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT 9/28/2009 Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 28/9/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước Bị thay thế bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 23/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư 3/10/2018  
  183 Thông tư liên tịch 107/2010/TTLT-BTC-BTNMT 7/26/2010 Thông tư liên tịch số 107/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 26/7/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 và Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 06/9/2007 hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 7/1/2013  
  184 Thông tư liên tịch 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT 4/25/2012 Thông tư liên tịch số 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 25/4/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/9/2009 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước  Bị thay thế bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 23/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư 3/10/2018  
  185 Quyết định 77/BVGCP-CNTDDV 8/11/1998 Quyết định số 77/BVGCP-CNTDDV ngày 11/8/1998 của Ban Vật giá Chính phủ về ban hành Bảng giá đánh giá Hệ thống quản lý an toàn cho công ty và tàu biển theo Bộ luật quản lý an toàn quốc tế  Bị thay thế bởi Thông tư 165/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực đăng kiểm tàu biển, công trình biển; phí đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, an ninh tàu biển, công trình biển và phí phê duyệt, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận lao động hàng hải thuộc phạm vi giám sát của Cục Đăng kiểm Việt Nam  1/1/2014  
  186 Quyết định 16/2001/QĐ-BTC 3/23/2001 Quyết định số 16/2001/QĐ-BTC ngày 23/3/2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí qua cầu Hồ Kiều 2 Bị bãi bỏ bởi Thông tư 113/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định số 16/2001/QĐ-BTC ngày 23/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí qua cầu Hồ Kiều 2 10/5/2014  
  187 Quyết định 07/2005/QĐ-BTC 1/18/2005 Quyết định 07/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 của Bộ Tài chính quy định mức thu, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 181/2014/TT-BTC ngày 27/11/2014 của Bộ Tài chính quy định phí thư viện áp dụng tại Thư viện quốc gia 1/15/2015  
  188 Quyết định 46/2005/QĐ-BTC 7/14/2005 Quyết định số 46/2005/QĐ-BTC ngày 14/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy, quốc lộ 1A, tỉnh Nghệ An Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 51/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II, Quốc lộ 1 6/8/2014  
  189 Quyết định 68/2007/QĐ-BTC 8/1/2007 Quyết định số 68/2007/QĐ-BTC ngày 01/8/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn” Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn 2/11/2016  
  190 Quyết định 17/2008/QĐ-BTC 4/17/2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-BTC ngày 17/4/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Quyết định số 17/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2010  
  191 Quyết định 25/2008/QĐ-BTC 5/13/2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-BTC ngày 13/5/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Quyết định số 25/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2010  
  192 Quyết định 28/2008/QĐ-BTC 5/19/2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho ngành hàng không trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Quyết định số 28/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2010  
  193 Quyết định 29/2008/QĐ-BTC 5/19/2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Quyết định số 29/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2010  
  194 Quyết định 29/2008/QĐ-BTC 5/19/2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Quyết định số 29/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2010  
  195 Quyết định 35/2008/QĐ-BTC 6/6/2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-BTC ngày 06/6/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu Điều 1 Quyết định số 35/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2010  
  196 Quyết định 35/2008/QĐ-BTC 6/6/2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-BTC ngày 06/6/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu Điều 1 Quyết định số 35/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2010  
  197 Quyết định 37/2008/QĐ-BTC 6/12/2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Quyết định số 37/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2010  
  198 Quyết định 67/2008/QĐ-BTC  8/5/2008 Quyết định số 67/2008/QĐ-BTC ngày 05/8/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Quyết định số 67/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2010  
  199 Quyết định 71/2008/QĐ-BTC  9/1/2008 Quyết định số 71/2008/QĐ-BTC ngày 01/9/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Quyết định số 71/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2010  
  200 Quyết định 74/2008/QĐ-BTC  9/8/2008 Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC ngày 08/9/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu Điều 1 Quyết định số 74/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2010  
  201 Quyết định 83/2008/QĐ-BTC 10/3/2008 Quyết định số 83/2008/QĐ-BTC ngày 03/10/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Quyết định số 83/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2010  
  202 Quyết định 88/2008/QĐ-BTC 10/22/2008 Quyết định số 88/2008/QĐ-BTC ngày 22/10/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Quyết định số 88/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2010  
  203 Quyết định 90/2008/QĐ-BTC 10/24/2008 Quyết định số 90/2008/QĐ-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 của Bộ Tài chính quy định mức thu, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 181/2014/TT-BTC ngày 27/11/2014 của Bộ Tài chính quy định phí thư viện áp dụng tại Thư viện quốc gia 1/15/2015  
  204 Quyết định 92/2008/QĐ-BTC 10/28/2008 Quyết định số 92/2008/QĐ-BTC ngày 28/10/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt, thép không hợp kim của Biểu thuế xuất khẩu Điều 1 Quyết định số 92/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2010  
  205 Quyết định 94/2008/QĐ-BTC 10/29/2008 Quyết định số 94/2008/QĐ-BTC ngày 29/10/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô trong Biểu thuế xuất khẩu Điều 1 Quyết định số 94/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2010  
  206 Quyết định 95/2008/QĐ-BTC 10/29/2008 Quyết định số 95/2008/QĐ-BTC ngày 29/10/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Quyết định số 94/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2010  
  207 Quyết định  98/2008/QĐ-BTC  11/4/2008 Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 4/11/2008 của Bộ Tài chính ban hành quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải; Thông tư số 41/2012/TT-BTC ngày 09/03/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức thu một số loại phí hàng hải đối với tàu thuỷ có trọng tải lớn cập cảng Cái Mép-Thị Vải Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2016/TT-BTC ngày 05/01/2016  của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải 2/20/2016  
  208 Quyết định 99/2008/QĐ-BTC 11/7/2008 Quyết định số 99/2008/QĐ-BTC ngày 07/11/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Quyết định số 99/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2010  
  209 Quyết định 100/2008/QĐ-BTC 11/10/2008 Quyết định số 100/2008/QĐ-BTC ngày 10/11/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng khí hoá lỏng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Quyết định số 100/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/1/2010  
  210 Quyết định 105/2008/QĐ-BTC  11/14/2008 Quyết định số 105/2008/QĐ-BTC ngày 14/11/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Quyết định số 105/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/2/2010  
  211 Quyết định 107/2008/QĐ-BTC  11/18/2008 Quyết định số 107/2008/QĐ-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Quyết định số 107/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/2/2010  
  212 Quyết định 109/2008/QĐ-BTC 11/28/2008 Quyết định số 109/2008/QĐ-BTC ngày 28/11/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với gỗ và các mặt hàng bằng gỗ trong Biểu thuế xuất khẩu Điều 1 Quyết định số 109/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/2/2010  
  213 Quyết định 110/2008/QĐ-BTC  12/1/2008 Quyết định số 110/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Quyết định số 110/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/2/2010  
  214 Quyết định 115/2008/QĐ-BTC  12/9/2008 Quyết định số 115/2008/QĐ-BTC ngày 09/12/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Quyết định số 115/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/2/2010  
  215 Quyết định 117/2008/QĐ-BTC  12/10/2008 Quyết định số 117/2008/QĐ-BTC ngày 10/12/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Điều 1 Quyết định số 117/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/10/2007. Thông tư 216/2009/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 106/2007/QĐ-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung 1/2/2010  
  216 Quyết định 2404/QĐ-BTC  9/27/2012 Quyết định số 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau Bị thay thế bởi Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016  của Bộ Tài chính  Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng 8/13/2016  
  LĨNH VỰC PHÍ, LỆ PHÍ  
  217 Thông tư  111/2000/TT-BTC  11/21/2000 Thông tư số 111/2000/TT-BTC ngày 21/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tiền thu lệ phí hạn ngạch về xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường có hạn ngạch EU và Canada Lệ phí cấp giấy phép hạn ngạch không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.  1/1/2017  
  218 Thông tư  17/2001/TT-BTC  3/21/2001 Thông tư số 17/2001/TT-BTC ngày 21/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu  Phí thẩm định kết quả đấu thầu không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.  1/1/2017  
  219 Thông tư 110/2002/TT-BTC  12/12/2002 Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm  Bị thay thế bởi Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính quy định  mức  thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải ngân hàng 1/1/2017  
  220 Thông tư  88/2002/TT-BTC  10/2/2002 Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 2/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch Bị thay thế bởi Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch 1/1/2017  
  221 Thông tư  63/2003/TT-BTC  6/26/2003 Thông tư 63/2003/TT-BTC ngày 26/6/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở dạy nghề công lập và bán công Phí kiểm định phương tiện vận tải  và phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  222 Thông tư  15/2003/TT-BTC  3/7/2003 Thông tư số 15/2003/TT-BTC ngày 07/3/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông Phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. Loại phí này  sẽ chuyển sang cơ chế giá  1/1/2017  
  223 Thông tư   36/2004/TT-BTC  4/26/2004 Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự Bị thay thế bởi Thông tư số 157/2016/TT-BTC ngày 24/10/2016 của Bộ Tài chính về phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự 1/1/2017  
  224 Thông tư 30/2004/TT-BTC  4/7/2004 Thông tư số 30/2004/TT-BTC ngày 07/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ Bị thay thế bởi Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ 1/1/2017  
  225 Thông tư 76/2004/TT-BTC   7/29/2004 Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ Bị thay thế bởi Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng 1/1/2017  
  226 Thông tư  47/2005/TT-BTC  6/8/2005 Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa Bị thay thế bởi Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định thu phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt 1/1/2017  
  227 Thông tư 132/2013/TT-BTC  9/19/2005 Thông tư số 132/2013/TT-BTC ngày 19/9/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp  lý lịch liên tục của tàu biển Bị thay thế bởi Thông tư số 192/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển 1/1/2017  
  228 Thông tư 11/2006/TT-BTC  2/21/2006 Thông tư số 11/2006/TT-BTC ngày 21/2/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2002/TT-BTC Bị thay thế bởi Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính quy định  mức  thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải ngân hàng 1/1/2017  
  229 Thông tư  36/2007/TT-BTC  4/11/2007 Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11/4/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC  Bị thay thế bởi Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch 1/1/2017  
  230 Thông tư 124/2008/TT-BTC  12/19/2008 Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực Bị thay thế bởi Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực 1/1/2017  
  231 Thông tư   102/2008/TT-BTC   11/11/2008 Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải Bị thay thế bởi Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 1/1/2017  
  232 Thông tư  23/2009/TT-BTC  2/5/2009 Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 05/2/2009 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu khí tượng thuỷ văn, môi trường nước và không khí  Bị thay thế bởi Thông tư số 197/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn. 1/1/2017  
  233 Thông tư 29/2009/TT-BTC  2/10/2009 Thông tư số 29/2009/TT-BTC ngày 10/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan Bị thay thế bởi Thông tư số 211/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả 1/1/2017  
  234 Thông tư  37/2006/TT-BTC  5/9/2006 Thông tư số 37/2006/TT-BTC ngày 09/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài áp dụng tại các Ban Quản lý lao động ngoài nước Bị thay thế bởi Thông tư số 259/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 1/1/2017  
  235 Thông tư 146/2009/TT-BTC  7/20/2009 Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch. Bị thay thế bởi Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch 1/1/2017  
  236 Thông tư 200/2009/TT-BTC  10/15/2009 Thông tư số 200/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ Bị thay thế bởi Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ 1/1/2017  
  237 Thông tư 231/2009/TT-BTC  12/9/2009 Thông tư số 231/009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực đo lường chất lượng Bị thay thế bởi Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy  1/1/2017  
  238 Thông tư 22/2009/TT-BTC  2/4/2009 Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/2/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp Bị thay thế bởi Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp 1/1/2017  
  239 Thông tư 236/2009/TT-BTC  12/15/2009 Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài Bị thay thế bởi Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài  1/1/2017  
  240 Thông tư 187/2009/TT-BTC  9/29/2009 Thông tư số 178/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài  chính quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ Bị thay thế bởiThông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ  1/1/2017  
  241 Thông tư 200/2010/TT-BTC  12/13/2010 Thông tư số 200/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Bị thay thế bởi Thông tư số 205/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan bảo tàng phụ nữ 1/1/2017  
  242 Thông tư 189/2010/TT-BTC  11/24/2010 Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam Bị thay thế bởi Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam 1/1/2017  
  243 Thông tư  84/2010/TT-BTC  6/9/2010 Thông tư số 84/2010/TT-BTC ngày 09/6/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí cầu Cần Thơ Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  244 Thông tư  19/2010/TT-BTC  2/3/2010 Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 03/02/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế  Phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.  1/1/2017  
  245 Thông tư 168/2010/TT-BTC  10/28/2010 Thông tư số 168/2010/TT-BTC ngày 28/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thu lệ phí cấp giấy xác nhận không tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Bị thay thế bởi Thông tư 217/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân. 1/1/2017  
  246 Thông tư 193/2010/TT-BTC  12/2/2010 Thông tư số 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện an ninh, trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Bị thay thế bởi Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự;  phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 1/1/2017  
  247 Thông tư 166/2010/TT-BTC  10/27/2010 Thông tư số 166/2010/TT-BTC ngày 27/10/2010 của Bộ Tài chính quy định phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ, lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam Bị thay thế bởiThông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ  1/1/2017  
  248 Thông tư 48/2010/TT-BTC  4/12/2010 Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên Bị thay thế bởi Thông tư số 177/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên, lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam 1/1/2017  
  249 Thông tư 76/2010/TT-BTC  5/17/2010 Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về năng lượng nguyên tử  Bị thay thế bởi Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 1/1/2017  
  250 Thông tư 169/2010/TT-BTC  11/1/2010 Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không Bị thay thế bởi Thông tư số 193/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không 1/1/2017  
  251 Thông tư 172/2010/TT-BTC  11/2/2010 Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan  Bị thay thế bởi Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh 1/1/2017  
  252 Thông tư 218/2010/TT-BTC   12/29/2010 Thông tư số 218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Bị thay thế bởi Thông tư số 195/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định 1/1/2017  
  253 Thông tư  47/2010/TT-BTC  4/12/2010 Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Bị thay thế bởi Thông tư số 178/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 1/1/2017  
  254 Thông tư 04/2012/TT-BTC  1/5/2012 Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 5/1/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y Bị thay thế bởi Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y 1/1/2017  
  255 Thông tư  23/2011/TT-BTC  2/23/2011 Thông tư số 23/2011/TT-BTC ngày 23/02/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  256 Thông tư  137/2011/TT-BTC  10/3/2011 Thông tư số 137/2011/TT-BTC ngày 03/10/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí qua cụm phà Tắc Cậu-Xoẻ Rô Phí qua phà, qua đò đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  257 Thông tư  127/2011/TT-BTC  9/9/2011 Thông tư số 127/2011/TT-BTC ngày 9/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu phí thăm quan di tích văn hoá, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi Phí tham quan di dích văn  hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắm cảnh đối với người cao tuổi  không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.  1/1/2017  
  258 Thông tư  38/2011/TT-BTC  3/16/2011 Thông tư số 38/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán Phí hoạt động chứng khoán sẽ chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  259 Thông tư  98/2011/TT-BTC  7/5/2011 Thông tư số 98/2011/TT-BTC ngày 05/7/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự Bị thay thế bởi Thông tư số 157/2016/TT-BTC ngày 24/10/2016 của Bộ Tài chính về phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự 1/1/2017  
  260 Thông tư 41/2011/TT-BTC  3/24/2011 Thông tư số 41/2011/TT-BTC ngày 24/3/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Bị thay thế bởi Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 1/1/2017  
  261 Thông tư  133/2011/TT-BTC  9/28/2011 Thông tư số 133/2011/TT-BTC ngày 28/9/2011 của Bộ Tài chính quy định học phí sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên đối với đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa Phí kiểm định phương tiện vận tải  và phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  262 Thông tư 95/2012/TT-BTC  9/15/2011 Thông tư số 95/2012/TT-BTC ngày 08/6/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản Bị thay thế bởi Thông tư số 190/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản 1/1/2017  
  263 Thông tư  33/2011/TT-BTC  3/14/2011 Thông tư số 33/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005  hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa Bị thay thế bởi Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định thu phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt 1/1/2017  
  264 Thông tư 129/2011/TT-BTC  9/15/2011 Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản Bị thay thế bởi Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 1/1/2017  
  265 Thông tư 180/2011/TT-BTC  12/14/2011 Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp Bị thay thế bởi Thông tư 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 1/1/2017  
  266 Thông tư   136/2011/TT-BTC  10/3/2011 Thông tư số 136/2011/TT-BTC ngày 03/10/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí qua cụm phà Vàm Cống. Phí qua phà, qua đò đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  267 Thông tư 176/2011/TT-BTC  12/6/2011 Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng Bị thay thế bởi Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở 1/1/2017  
  268 Thông tư  174/2011/TT-BTC  12/2/2011 Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 2/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp Bị thay thế bởi Thông tư số 282/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí lý lịch tư pháp 1/1/2017  
  269 Thông tư 174/2011/TT-BTC  12/2/2011 Thông tư số174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn  chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp  Bị thay thế bởi Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016  của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp  1/1/2017  
  270 Thông tư 02/2012/TT-BTC  1/5/2012 Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/1/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam Bị thay thế bởi Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư 1/1/2017  
  271 Thông tư 03/2012/TT-BTC  1/5/2012 Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản. Bị thay thế bởi Thông tư số 221/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản 1/1/2017  
  272 Thông tư  14/2012/TT-BTC  2/7/2012 Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày 7/2/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sư dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ chí Minh – Trung Lương Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  273 Thông tư  93/2012/TT-BTC  6/5/2012 Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 5/6/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa Bị thay thế bởi Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa 1/1/2017  
  274 Thông tư  143/2012/TT-BTC  8/31/2012 Thông tư số 143/2012/TT-BTC ngày 31/8/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày 07/2/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  275 Thông tư  233/2012/TT-BTC  12/28/2012 Thông tư số 233/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí BOT và trạm chuyển giao quyền thu phí Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  276 Thông tư 97/2012/TT-BTC  6/18/2012 Thông tư số 97/2012/TT-BTC ngày 18/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di- lân Bị thay thế bởi Thông tư số 140/2016/TT-BTC ngày 19/9/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Nui Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a 01/01/2017  
  277 Thông tư  133/2012/TT-BTC  8/13/2012 Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Bị thay thế bởi Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 1/1/2017  
  278 Thông tư 187/2012/TT-BTC  11/7/2012 Thông tư số 187/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam Bị thay thế bởi Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 1/1/2017  
  279 Thông tư  126/2012/TT-BTC  8/7/2012 Thông tư số 126/2012/TT-BTC ngày 07/8/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon, Cát Tiên Bị thay thế bởi Thông tư số 206/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon, Cát Tiên 1/1/2017  
  280 Thông tư 158/2012/TT-BTC  9/21/2012 Thông tư số 158/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Hải dương học Bị thay thế bởi Thông tư số 144/2016/TT-BTC ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng hải dương học 1/1/2017  
  281 Thông tư   226/2012/TT-BTC  12/27/2012 Thông tư số 226/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Bị thay thế bởi Thông tư số 159/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam 1/1/2017  
  282 Thông tư  23/2012/TT-BTC  2/16/2012 Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16/2/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch Bị thay thế bởi Thông tư số 171/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch  1/1/2017  
  283 Thông tư 33/2012/TT-BTC  3/1/2012 Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng Bị thay thế bởi Thông tư 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng 1/1/2017  
  284 Thông tư 70/2012/TT-BTC  5/3/2012 Thông tư số 70/2012/TT-BTC ngày 03/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia Bị thay thế bởi Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia 1/1/2017  
  285 Thông tư 73/2012/TT-BTC  5/14/2012 Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004  hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ Bị thay thế bởi Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng 1/1/2017  
  286 Thông tư 107/2012/TT-BTC  6/28/2012 Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản. Bị thay thế bởi Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 1/1/2017  
  287 Thông tư 93/2012/TT-BTC  6/5/2012 Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa Bị thay thế bởi Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa 1/1/2017  
  288 Thông tư  226/2012/TT-BTC  12/27/2012 Thông tư số 226/2012/TT-BTC ngày 27/12/ 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Bị thay thế bởi Thông tư số 160/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ  thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 01/01/2017  
  289 Thông tư 156/2012/TT-BTC  9/21/2012 Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Bị thay thế bởi Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường 1/1/2017  
  290 Thông tư 176/2012/TT-BTC  10/23/2012 Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp Bị thay thế bởi Thông tư 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp 1/1/2017  
  291 Thông tư  223/2012/TT-BTC  12/24/2012 Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính  quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật Bị thay thế bởi Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật 1/1/2017  
  292 Thông tư  114/2013/TT-BTC  8/20/2013 Thông tư số 114/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị xe máy chuyên dùng Phí kiểm định phương tiện vận tải  và phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  293 Thông tư  123/2013/TT-BTC  8/28/2013 Thông tư số 123/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương diện thủy nội địa Phí kiểm định phương tiện vận tải  và phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  294 Thông tư  131/2013/TT-BTC  9/19/2013 Thông tư số 131/2013/TT-BTC ngày 19/9/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi Phí qua phà, qua đò đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  295 Thông tư  159/2013/TT-BTC  11/14/2013 Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính  hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  296 Thông tư  37/2013/TT-BTC  4/4/2013 Thông tư số 37/2013/TT-BTC ngày 04/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi  Phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. Loại phí này  sẽ chuyển sang cơ chế giá  1/1/2017  
  297 Thông tư  46/2013/TT-BTC  4/25/2013 Thông tư số 46/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch giấy phép lái tàu Phí sát hạch cấp giấy phép lái tàu không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  298 Thông tư  127/2013/TT-BTC  9/6/2013 Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 6/9/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Bị thay thế bởi Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 1/1/2017  
  299 Thông tư 154/2013/TT-BTC  11/1/2013 Thông tư số 154/2013/TT-BTC ngày 01/11/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động và lệ phí cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế  Bộ Y tế đã dừng thu khoản này và không đề xuất ban hành văn bản thay thế     
  300 Thông tư   103/2013/TT-BTC  8/1/2013 Thông tư số 103/2013/TT-BTC ngày 01/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp phép vận tải thủy qua biên giới Campuchia Lệ phí cấp phép vận tải thủy qua biên giới CamPuChia  không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.  1/1/2017  
  301 Thông tư  01/2013/TT-BTC  1/2/2013 Thông tư số 01/2013/TT-BTC ngày 02/1/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC Bị thay thế bởi Thông tư số 157/2016/TT-BTC ngày 24/10/2016 của Bộ Tài chính về phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự 1/1/2017  
  302 Thông tư  27/2013/TT-BTC  3/12/2013 Thông tư số 27/2013/TT-BTC ngày 12/3/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam Bị thay thế bởi Thông tư số 161/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam 1/1/2017  
  303 Thông tư 170/2013/TT-BTC  11/19/2013 Thông tư số 170/2013/TT-BTC ngày 19/11/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia Bị thay thế bởi Thông tư số 163/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng lịch sử quốc gia 1/1/2017  
  304 Thông tư 95/2013/TT-BTC  7/17/2013 Thông tư số 95/2013/TT-BTC ngày 17/7/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam Bị thay thế bởi Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam 1/1/2017  
  305 Thông tư 23/2013/TT-BTC  2/27/2013 Thông tư số 23/2013/TT-BTC ngày 27/2/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Bị thay thế bởi Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng 1/1/2017  
  306 Thông tư 49/2013/TT-BTC  4/26/2013 Thông tư số 49/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ Bị thay thế bởi Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ 1/1/2017  
  307 Thông tư 32/2013/TT-BTC  3/19/2013 Thông tư số 32/2013/TT-BTC ngày 19/3/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong Công an nhân dân Bị thay thế bởi Thông tư số 201/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân 1/1/2017  
  308 Thông tư 106/2013/TT-BTC  8/9/2013 Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09/8/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Bị thay thế bởi Thông tư 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp 1/1/2017  
  309 Thông tư 42/2013/TT-BTC  4/11/2013 Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực trọng tài thương mại Bị thay thế bởi Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiệnthành lập, hoạt động  trong lĩnh vực trọng tài thương mại 1/1/2017  
  310 Thông tư 03/2013/TT-BTC  1/8/2013 Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/1/2013 của Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm, chứng chỉ hành nghề y, giấy phép hoạt động cơ sở khám, chữa bệnh Bị thay thế bởi Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm 1/1/2017  
  311 Thông tư 112/2013/TT-BTC  8/15/2013 Thông tư số 112/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện. Bị thay thế bởi Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tần số vô tuyến điện 1/1/2017  
  312 Thông tư 149/2013/TT-BTC  10/29/2013 Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. Bị thay thế bởi Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 1/1/2017  
  313 Thông tư 151/2013/TT-BTC  10/29/2013 Thông tư số 151/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay Bị thay thế bởi Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay 1/1/2017  
  314 Thông tư 202/2013/TT-BTC  12/23/2013 Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông Bị thay thế bởi Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông 1/1/2017  
  315 Thông tư  78/2013/TT-BTC  6/7/2013 Thông tư số  78/2013/TT-BTC ngày 07/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán Bị thay thế bởi Thông tư số 271/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán 1/1/2017  
  316 Thông tư 204/2013/TT-BTC  12/24/2013 Thông tư số 204/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản Bị thay thế bởi Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản 1/1/2017  
  317 Thông tư 11/2013/TT-BTC  1/21/2013 Thông tư số 11/2013/TT-BTC ngày 21/1/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/1/2012 và Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 Bị thay thế bởi Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y 1/1/2017  
  318 Thông tư 121/2013/TT-BTC  8/28/2013 Thông tư số 121/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa hình có chương trình, phí thẩm định chương trình trên băng đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác Bị thay thế bởi Thông tư số 289/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh 1/1/2017  
  319 Thông tư 122/2013/TT-BTC  8/28/2013 Thông tư số 122/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn, lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam. Bị thay thế bởi Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác   1/1/2017  
  320 Thông tư 185/2013/TT-BTC  12/4/2013 Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính Bị thay thế bởi Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính 1/1/2017  
  321 Thông tư   16/2014/TT-BTC  2/8/2014 Thông tư số 16/2014/TT-BTC ngày 08/02/2014 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60 Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  322 Thông tư  37/2014/TT-BTC  3/25/2014 Thông tư số 37/2014/TT-BTC ngày 25/3/2014 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  323 Thông tư   67/2014/TT-BTC    5/21/2014 Thông tư số  67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban chứng khoán nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán 1/1/2017  
  324 Thông tư   44/2014/TT-BTC  4/15/2014 Thông tư số 44/2014/TT-BTC ngày 15/4/2014 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 18, đoạn Uông Bí - Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  325 Thông tư  51/2014/TT-BTC  4/24/2014 Thông tư số 51/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II, Quốc lộ 1 Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  326 Thông tư  62/2014/TT-BTC  5/16/2014 Thông tư số 62/2014/TT-BTC ngày 16/5/2014 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Đồng Nai, Quốc lộ 1  Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  327 Thông tư  87/2014/TT-BTC  7/4/2014 Thông tư số 87/2014/TT-BTC ngày 04/7/2014 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường Quốc lộ 51 Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  328 Thông tư  113/2014/TT-BTC  8/20/2014 Thông tư số 113/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính  bãi bỏ Quyết định 16/2001/QĐ-BTC ngày 23/3/2001 về thu phí qua cầu Hồ Kiều 2 Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  329 Thông tư  132/2014/TT-BTC  9/10/2014 Thông tư số 132/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự đang lưu hành Phí kiểm định phương tiện vận tải  và phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  330 Thông tư  74/2014/TT-BTC  6/11/2014 Thông tư số 74/2014/TT-BTC ngày 11/6/2014 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo Lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.  1/1/2017  
  331 Thông tư  73/2014/TT-BTC  5/30/2014 Thông tư số 73/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiếm định kỹ thuật an toàn lao động Phí kiểm định phương tiện vận tải  và phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  332 Thông tư  135/2014/TT-BTC  9/12/2014 Thông tư  số 135/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 2016+400, đường Hồ Chí Minh Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  333 Thông tư  154/2014/TT-BTC  10/23/2014 Thông tư  số 154/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đống Cao và phà Cồn Nhất, QL 37B Phí qua phà, qua đò đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  334 Thông tư  69/2014/TT-BTC  5/26/2014 Thông tư số 69/2014/TT-BTC ngày 26/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình thí điểm thu phí, lệ phí tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo trên Hành lang kinh tế Đông Tây theo mô hình “một cửa, một lần dừng” Phí thí điểm không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  335 Thông tư  09/2014/TT-BTC  1/16/2014 Thông tư số 09/2014/TT-BTC ngày 16/01/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán  Phí hoạt động chứng khoán sẽ chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  336 Thông tư  34/2014/TT-BTC  3/21/2014 Thông tư số 34/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu và sử dụng  phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y Phí giám định tư pháp không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. Loại phí này  sẽ chuyển sang cơ chế giá theo Bộ luật tố tụng dân sự, Nghị định số 81/2014/NĐ-CP ngày 14/8/2014 của Chính phủ 1/1/2017  
  337 Thông tư  35/2014/TT-BTC  3/21/2014 Thông tư số 35/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần Phí giám định tư pháp không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. Loại phí này  sẽ chuyển sang cơ chế giá theo Bộ luật tố tụng dân sự, Nghị định số 81/2014/NĐ-CP ngày 14/8/2014 của Chính phủ 1/1/2017  
  338 Thông tư  50/2014/TT-BTC  4/24/2014 Thông tư số 50/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự Phí giám định tư pháp không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. Loại phí này  sẽ chuyển sang cơ chế giá theo Bộ luật tố tụng dân sự, Nghị định số 81/2014/NĐ-CP ngày 14/8/2014 của Chính phủ 1/1/2017  
  339 Thông tư  97/2014/TT-BTC  7/24/2014 Thông tư số 97/2014/TT-BTC ngày 24/7/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin truyền thông Phí giám định tư pháp không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. Loại phí này  sẽ chuyển sang cơ chế giá theo Bộ luật tố tụng dân sự, Nghị định số 81/2014/NĐ-CP ngày 14/8/2014 của Chính phủ 1/1/2017  
  340 Thông tư  08/2014/TT-BTC  1/15/2014 Thông tư số 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế Phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế chuyển sang cơ chế giá do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  341 Thông tư  182/2014/TT-BTC  11/28/2014 Thông tư số 182/2014/TT-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 69/2014/TT-BTC ngày 26/5/2014  Phí thí điểm không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  342 Thông tư  110/2014/TT-BTC   8/15/2014 Thông tư  số 110/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Phí qua phà, qua đò đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  343 Thông tư  172/2014/TT-BTC  11/14/2014 Thông tư số 172/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Đệ, tỉnh Thái Bình Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  344 Thông tư  164/2012/TT-BTC  10/9/2014 Thông tư số 164/2012/TT-BTC ngày 09/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài Bị thay thế bởi Thông tư  số 138/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp  giấy phép lên bờ cho tàu thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điền khiển phương tiên Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan, du lịch có liên quan đến tàu thuyền nước ngoài  01/01/2017  
  345 Thông tư 155/2014/TT-BTC  10/23/2014 Thông tư 155/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và lệ phí cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá Bị thay thế bởi Thông tư số 142/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 01/01/2017  
  346 Thông tư 196/2014/TT-BTC  12/18/2014 Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá Bị thay thế bởi Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá  1/1/2017  
  347 Thông tư   201/2014/TT-BTC  12/22/2014 Thông tư số 201/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Sông Phan, tỉnh Bình Thuận Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  348 Thông tư   197/2014/TT-BTC  12/18/2014 Thông tư số 197/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp Bị thay thế bởi Thông tư số 156/2016/TT-BTC ngày 21/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 1/1/2017  
  349 Thông tư  181/2014/TT-BTC  11/27/2014 Thông tư số 181/2014/TT-BTC ngày 27/11/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam Bị thay thế bởi Thông tư số 162/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại thư viện quốc gia Việt Nam 1/1/2017  
  350 Thông tư 75/2014/TT-BTC  12/6/2014 Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 06/12/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng Bị thay thế bởi Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế, phí thẩm định dự toán xây dựng 1/1/2017  
  351 Thông tư 174/2013/TT-BTC  11/27/2014 Thông tư số 174/2013/TT-BTC ngày 27/11/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Bị thay thế bởi Thông tư số 181/2016/TT-BTC ngày 07/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 1/1/2017  
  352 Thông tư 141/2014/TT-BTC  9/25/2014 Thông tư số 141/2014/TT-BTC ngày 25/9/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập Bị thay thế bởi Thông tư số 182/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập 1/1/2017  
  353 Thông tư 18/2014/TT-BTC  2/11/2014 Thông tư số 18/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự. Bị thay thế bởi Thông tư số 203/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài. 1/1/2017  
  354 Thông tư 02/2014/TT-BTC  1/2/2014 Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bị thay thế bởi Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 1/1/2017  
  355 Thông tư  52/2014/TT-BTC  4/24/2014 Thông tư số 52/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Bị thay thế bởi Thông tư số 185/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 1/1/2017  
  356 Thông tư 36/2014/TT-BTC  3/24/2014 Thông tư số 36/2014/TT-BTC ngày 24/3/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen Bị thay thế bởi Thông tư số 186/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen 1/1/2017  
  357 Thông tư  66/2014/TT-BTC  5/20/2014 Thông tư số 66/2014/TT-BTC ngày 20/5/2014 của  Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam  Bị thay thế bởi Thông tư số 165/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam 1/1/2017  
  358 Thông tư 106/2014/TT-BTC  8/8/2014 Thông tư số 106/2014/TT-BTC ngày 08/8/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi Bị thay thế bởi Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi 1/1/2017  
  359 Thông tư 150/2014/TT-BTC  10/10/2014 Thông tư số 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy Bị thay thế bởi Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính của  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy 1/1/2017  
  360 Thông tư 136/2014/TT-BTC  9/15/2014 Thông tư số 136/2014/TT-BTC ngày 15/9/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 122/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn, lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam. Bị thay thế bởi Thông tư số 289/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh 1/1/2017  
  361 Thông tư  133/2014/TT-BTC  9/11/2014 Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện Bị thay thế bởi Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 1/1/2017  
  362 Thông tư  29/2015/TT-BTC  3/3/2015 Thông tư số 29/2015/TT-BTC ngày 03/3/2015 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 604+700, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  363 Thông tư  33/2015/TT-BTC  3/18/2015 Thông tư số 33/2015/TT-BTC ngày 18/3/2015 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Hoàng Mai, quốc lộ 1, tỉnh Nghệ An Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  364 Thông tư   45/2015/TT-BTC  4/7/2015 Thông tư số 45/2015/TT-BTC ngày 07/4/2015 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  365 Thông tư   81/2015/TT-BTC  5/25/2015 Thông tư số 81/2015/TT-BTC ngày 25/5/2015 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Việt Trì mới, tỉnh Phú Thọ Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  366 Thông tư  84/2015/TT-BTC  6/2/2015 Thông tư số 84/2015/TT-BTC ngày 02/6/2015 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1807+500, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  367 Thông tư   86/2015/TT-BTC  6/2/2015 Thông tư số 86/2015/TT-BTC ngày 02/6/2015 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1661+600, tỉnh Bình Thuận Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  368 Thông tư  93/2015/TT-BTC  6/19/2015 Thông tư số 93/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  369 Thông tư  95/2015/TT-BTC  6/19/2015 Thông tư số 95/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km763+500, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  370 Thông tư  108/2015/TT-BTC  7/17/2015 Thông tư số 108/2015/TT-BTC ngày 17/7/2015 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1610+800 và trạm thu phí tại Km1667+470, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  371 Thông tư  114/2015/TT-BTC  8/10/2015 Thông tư số 114/2015/TT-BTC ngày 10/8/2015 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại tại Km1877+600 và trạm thu phí tại Km1945+440, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đăk Nông Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  372 Thông tư  122/2015/TT-BTC  8/18/2015 Thông tư số 122/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km42+170 quốc lộ 6 Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  373 Thông tư   124/2015/TT-BTC  8/18/2015 Thông tư số 124/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1747, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đăk Lăk Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  374 Thông tư  125/2015/TT-BTC  8/19/2015 Thông tư số 125/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  375 Thông tư  136/2015/TT-BTC  8/31/2015 Thông tư số 136/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên, quốc lộ 60,  tỉnh Trà Vinh Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  376 Thông tư  199/2015/TT-BTC   12/9/2015 Thông tư số 199/2015/TT-BTC ngày 09/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu; lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con từ 07 chỗ ngồi trở xuống  Phí thử nghiệm khí thải không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. Loại phí này  sẽ chuyển sang cơ chế giá  1/1/2017  
  377 Thông tư   80/2015/TT-BTC  5/25/2015 Thông tư số 80/2015/TT-BTC ngày 25/5/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí luồng, lạch đối với luồng sông Sài Gòn (từ cầu đường sắt Bình Lợi đến cảng Bến Súc) Phí luồng lạch không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. Loại phí này  sẽ chuyển sang cơ chế giá  1/1/2017  
  378 Thông tư  82/2015/TT-BTC  5/28/2015 Thông tư số 82/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn sẽ chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  379 Thông tư   137/2015/TT-BTC  9/1/2015 Thông tư số 137/2015/TT-BTC ngày 01/9/2015 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  380 Thông tư   144/2015/TT-BTC  9/15/2015 Thông tư số 144/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2079+535, quốc lộ 1, tp. Cần Thơ  Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  381 Thông tư  145/2015/TT-BTC  9/15/2015 Thông tư số 145/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lợi, quốc lộ 50, tỉnh Tiền Giang  Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  382 Thông tư  146/2015/TT-BTC  9/15/2015 Thông tư số 146/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km49+550 và trạm thu phí tại Km124+720, quốc lộ 19 Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  383 Thông tư  150/2015/TT-BTC  10/1/2015 Thông tư số 150/2015/TT-BTC ngày 01/10/2015 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km16+905 và trạm thu phí tại Km50+050, quốc lộ 91 Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  384 Thông tư  153/2015/TT-BTC   10/2/2015 Thông tư số 153/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí  quốc lộ 5 Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  385 Thông tư  154/2015/TT-BTC  10/5/2015 Thông tư số 154/2015/TT-BTC ngày 05/10/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  386 Thông tư   46/2015/TT-BTC  4/7/2015 Thông tư số 46/2015/TT-BTC ngày 07/4/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra  Phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.  1/1/2017  
  387 Thông tư  167/2015/TT-BTC  11/6/2015 Thông tư số 167/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km943+975, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  388 Thông tư  168/2015/TT-BTC  11/6/2015 Thông tư số 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  389 Thông tư  172/2015/TT-BTC  11/9/2015 Thông tư số 172/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  390 Thông tư 77/2015/TT-BTC  5/19/2015 Thông tư số 77/2015/TT-BTC ngày 19/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán Bị thay thế bởi Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính quy định  mức  thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải ngân hàng 1/1/2017  
  391 Thông tư  173/2015/TT-BTC  11/9/2015 Thông tư số 173/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Thành Hải quốc lộ 1, tỉnh Ninh Thuận Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  392 Thông tư   192/2015/TT-BTC  11/24/2015 Thông tư số 192/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1212+550, QL1, tỉnh Bình Định Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  393 Thông tư 196/2015/TT-BTC  12/1/2015 Thông tư số 196/2015/TT-BTC ngày 01/12/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam Bị thay thế bởi Thông tư số 146/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam 1/1/2017  
  394 Thông tư  194/2015/TT-BTC  11/24/2015 Thông tư số 194/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ trạm thu phí Ninh An, QL1 tỉnh Khánh Hòa Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  395 Thông tư   213/2015/TT-BTC  12/31/2015 Thông tư số 213/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  396 Thông tư 157/2015/TT-BTC  10/8/2015 Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. Bị thay thế bởi Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam 1/1/2017  
  397 Thông tư 18/2015/TT-BTC  8/12/2015 Thông tư số 18/2015/TT-BTC ngày 12/8/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điều của Thông số 02/2012/TT-BTC ngày quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam Bị thay thế bởi Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư 1/1/2017  
  398 Thông tư  77/2012/TT-BTC  5/16/2015 Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa Bị thay thế bởi Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá 1/1/2017  
  399 Thông tư 85/2015/TT-BTC  6/3/2015 Thông tư số 85/2015/TT-BTC ngày 03/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất Bị thay thế bởi Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất. 1/1/2017  
  400 Thông tư  53/2015/TT-BTC  4/21/2015 Thông tư số 53/2015/TT-BTC ngày 21/4/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 06/9/2013 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Bị thay thế bởi Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 1/1/2017  
  401 Thông tư 87/2015/TT-BTC  6/8/2015 Thông tư số 87/2015/TT-BTC 08/6/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 112/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện Bị thay thế bởi Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tần số vô tuyến điện 1/1/2017  
  402 Thông tư 88/2015/TT-BTC  6/9/2015 Thông tư số 88/2015/TT-BTC ngày 09/6/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự; Giấy chứng nhận hợp chuẩn, Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự Thông tư số 249/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự; lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự 1/1/2017  
  403 Thông tư 179/2015/TT-BTC  11/13/2015 Thông tư số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bị thay thế bởi Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 1/1/2017  
  404 Thông tư  170/2015/TT-BTC  11/9/2015 Thông tư số 170/2015/TT-BTC ngày 9/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân Bị thay thế bởi Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân 1/1/2017  
  405 Thông tư 156/2015/TT-BTC  10/8/2015 Thông tư số 156/2015/TT-BTC ngày 8/10/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 236/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài Bị thay thế bởi Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài  1/1/2017  
  406 Thông tư  54/2015/TT-BTC  4/21/2015 Thông tư số 54/2015/TT-BTC ngày 21/4/2015 của Bộ Tài chính quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Bị thay thế bởi Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên 1/1/2017  
  407 Thông tư 113/2015/TT-BTC  8/7/2015 Thông tư số 113/2015/TT-BTC ngày 7/8/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/1/2012 Bị thay thế bởi Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y 1/1/2017  
  408 Thông tư  28/2016/TT-BTC  2/22/2016 Thông tư số 28/2016/TT-BTC ngày 22/02/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km152+080, quốc lộ 1, tỉnh Bắc Ninh Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  409 Thông tư  30/2016/TT-BTC  2/23/2016 Thông tư số 30/2016/TT-BTC ngày 23/02/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại Km1999+300, quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  410 Thông tư 01/2016/TT-BTC  1/5/2016 Thông tư số 01/2016/TT-BTC ngày 05/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải Bị thay thế bởi Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải 1/1/2017  
  411 Thông tư  33/2016/TT-BTC  2/25/2016 Thông tư số 33/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc, quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  412 Thông tư   44/2016/TT-BTC  3/3/2016 Thông tư số 44/2016/TT-BTC ngày 03/3/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam Cầu Giẽ, quốc lộ 1, tỉnh Hà Nam Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  413 Thông tư   45/2016/TT-BTC  3/4/2016 Thông tư số 45/2016/TT-BTC ngày 04/3/2016  của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1064 +730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  414 Thông tư  49/2016/TT-BTC  3/18/2016 Thông tư số 49/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú quốc lộ 20 Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  415 Thông tư  50/2016/TT-BTC   3/18/2016 Thông tư số 50/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20 Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  416 Thông tư 60/2016/TT-BTC  4/4/2016 Thông tư số 60/2016/TT-BTC ngày 04/4/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông Bị thay thế bởi Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông 1/1/2017  
  417 Thông tư  78/2016/TT-BTC  6/3/2016 Thông tư số 78/2016/TT-BTC ngày 3/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2014/TT-BTC  Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí  sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện Bị thay thế bởi Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 1/1/2017  
  418 Thông tư 94/2016/TT-BTC  6/27/2016 Thông tư số 94/2016/TT-BTC ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bị thay thế bởi Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 1/1/2017  
  419 Thông tư   104/2016/TT-BTC  6/29/2016 Thông tư số 104/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 49/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú, quốc lộ 20. Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  420 Thông tư   118/2016/TT-BTC  7/8/2016 Thông tư số 118/2016/TT-BTC ngày 08/7/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 45/2016/TT-BTC ngày 03/4/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1064+730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi và Thông tư số 137/2015/TT-BTC ngày 01/9/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  421 Thông tư  119/2016/TT-BTC  7/12/2016 Thông tư số 119/2016/TT-BTC ngày 12/7/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 213/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  422 Thông tư  122/2016/TT-BTC  7/19/2016 Thông tư số 122/2016/TT-BTC ngày 19/7/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2171+200 quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  423 Thông tư  121/2016/TT-BTC  7/19/2016 Thông tư số 121/2016/TT-BTC ngày 19/7/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2123+250 quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  424 Thông tư  123/2016/TT-BTC  7/22/2016 Thông tư số 123/2016/TT-BTC ngày 22/7/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Yên Lệnh quốc lộ 38 Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  425 Thông tư  125/2016/TT-BTC  8/5/2016 Thông tư số 125/2016/TT-BTC ngày 05/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 33/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  426 Thông tư  126/2016/TT-BTC  8/10/2016 Thông tư số 126/2016/TT-BTC ngày 10/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  427 Thông tư  127/2016/TT-BTC  8/10/2016 Thông tư số 127/2016/TT-BTC ngày 10/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 50/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  428 Thông tư  129/2016/TT-BTC  8/15/2016 Thông tư số 129/2016/TT-BTC ngày 15/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 136/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên, quốc lộ 60,  tỉnh Trà Vinh Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  429 Thông tư  131/2016/TT-BTC  8/15/2016 Thông tư số 131/2016/TT-BTC ngày 15/8/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dung phí sử dung đường bộ trạm thu phí Thạch Bàn, quốc lộ 1  Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  430 Thông tư  135/2016/TT-BTC  9/8/2016 Thông tư số 135/2016/TT-BTC ngày 8/9/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 29/2015/TT-BTC ngày 6/3/2015, Thông tư số 93/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015, Thông tư số 95/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015, Thông tư số 167/2015/TT-BTC ngày 6/11/2015 và Thông tư số 192/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định về phí sử dụng đường bộ Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  431 Thông tư  136/2016/TT-BTC  9/12/2016 Thông tư số 136/2016/TT-BTC ngày 12/9/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 146/2015/TT-BTC ngày 15/9/2016 và Thông tư số 84/2015/TT-BTC ngày 02/6/2015 quy định về phí sử dụng đường bộ Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  432 Thông tư  137/2016/TT-BTC  9/15/2016 Thông tư số 137/2016/TT-BTC ngày 15/9/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 172/2014/TT-BTC  và Thông tư số 154/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về phí sử dụng đường bộ Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  433 Thông tư  141/2016/TT-BTC  9/21/2016 Thông tư số 141/2016/TT-BTC ngày 21/9/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 172/2015/TT-BTC ngày 9/11/2015 và Thông tư số 173/2015/TT-BTC ngày 9/11/2015 quy định về phí sử dụng đường bộ Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  434 Thông tư   166/2016/TT-BTC  10/15/2016 Thông tư số 166/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  435 Thông tư   252/2016/TT-BTC  11/11/2016 Thông tư số 252/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km11+625 Quốc lộ 38 Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  436 Thông tư   253/2016/TT-BTC  11/11/2016 Thông tư số 253/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 86/2015/TT-BTC ngày 08/6/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  437 Thông tư  254/2016/TT-BTC  11/11/2016 Thông tư số 254/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 153/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 quy định định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  438 Thông tư  255/2016/TT-BTC  11/11/2016 Thông tư số 255/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II, Quốc lộ 1 Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  439 Thông tư  311/2016/TT-BTC  11/22/2016 Thông tư số 311/2016/TT-BTC ngày 22/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 125/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  440 Thông tư  318/2016/TT-BTC ngày 08/12/2016 12/8/2016 Thông tư số 318/2016/TT-BTC ngày 08/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 37/2014/TT-BTC ngày 25/3/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  441 Thông tư  175/2016/TT-BTC  10/27/2016 Thông tư 175/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km72+930 trên tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới và Km76+080 Quốc lộ 3 Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  442 Thông tư  03/2016/TT-BTC  1/8/2016 Thông tư số 03/2016/TT-BTC ngày 08/01/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng Sắt, Quốc lộ 53 Phí qua phà, qua đò đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  443 Thông tư  65/2016/TT-BTC  4/26/2016 Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sủ dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Phí hoạt động chứng khoán sẽ chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  444 Thông tư   66/2016/TT-BTC  4/29/2016 Thông tư số 66/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Bị thay thế bởi Nghị định 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 1/1/2017  
  445 Thông tư 59/2016/TT-BTC  3/29/2016 Thông tư số  59/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa Bị thay thế bởi Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa  1/1/2017  
  446 Thông tư  170/2016/TT-BTC 10/26/2016 Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất 3/12/2018  
  447 Thông tư 29/2016/TT-BTC  2/23/2016 Thông tư số 29/2016/TT-BTC ngày 23/02/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-BTC ngày 19/3/013 của Bộ Tài chính giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong Công an nhân dân Bị thay thế bởi Thông tư số 201/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân 1/1/2017  
  448 Thông tư 42/2016/TT-BTC  3/3/2016 Thông tư số 42/2016/TT-BTC ngày 3/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy Bị thay thế bởi Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy 1/1/2017  
  449 Thông tư liên tịch 144/2010/TTLT-BTC-BTP  9/22/2010 Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/9/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự. Bị thay thế bởi Thông tư 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự 1/1/2017  
  450 Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV  11/20/2010 Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/11/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức Bị thay thế bởi Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức 1/1/2017  
  451 Thông tư liên tịch 69/2011/TTLT-BTC-BTP 5/18/2011 Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên. Bị thay thế bởi Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm 1/1/2017  
  452 Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP  1/19/2012 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/1/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng Bị thay thế bởi Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên 1/1/2017  
  453 Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP  8/11/2015 Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP  Bị thay thế bởi Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực 1/1/2017  
  454 Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP  10/12/2015 Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch. Bị thay thế bởi Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực 1/1/2017  
  455 Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BTC-BGDĐT  3/27/2015  Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/3/2015  của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) Phí kiểm định phương tiện vận tải  và phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  456 Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP  8/11/2015 Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng Bị thay thế bởi Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên 1/1/2017  
  457 Thông tư liên tịch  03/2015/TTLT-BGTVT-BTC 2/27/2015 Thông tư liên tịch số 03/2015/TTLT-BGTVT-BTC ngày 27/02/2015 của Liên Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay Bị thay thế bởi Thông tư số 146/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam 1/1/2017  
  458 Quyết định 200/2000/QÐ-BTC  12/18/2000 Quyết định số 200/2000/QÐ-BTC ngày 18/12/2000 của Bộ Tài chính bãi bỏ mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu vào thị trường EU và Canada với một số mặt hàng Lệ phí cấp giấy phép hạn ngạch không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.  1/1/2017  
  459 Quyết định 215/2000/QĐ-BTC  12/29/2000 Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông  Bị thay thế bởi Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp phép hoạt động viễn thông và phí quyền hoạt động viễn thông  1/1/2017  
  460 Quyết định  76/2006/QĐ-BTC  12/29/2000 Quyết định số 76/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 Bị thay thế bởi Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp phép hoạt động viễn thông và phí quyền hoạt động viễn thông  1/1/2017  
  461 Quyết định 144/2003/QĐ-BTC 9/10/2003 Quyết định số 144/2003/QĐ-BTC ngày 10/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính quy định thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, QL1, tỉnh Quảng Nam 1/1/2016  
  462 Quyết định 78/2004/QĐ-BTC  10/6/2004 Quyết định số 78/2004/QĐ-BTC ngày 06/10/2004 của Bộ Tài chính ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ đoạn An Sương – An Lạc, quốc lộ 1A Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  463 Quyết định  89/2004/QĐ-BTC  11/22/2004 Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC ngày 22/11/2004 của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông Bị thay thế bởi Thông tư số 184/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện  1/1/2017  
  464 Quyết định 98/2004/QĐ-BTC  12/13/2004 Quyết định số 98/2004/QĐ-BTC ngày 13/12/2004 của Bộ Tài chính quy định mức thu phí qua phà Hậu Giang Phí qua phà, qua đò đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  465 Quyết định  02/2005/QĐ-BTC  1/12/2005 Quyết định số 02/2005/QĐ-BTC ngày 12/01/2005 của Bộ Tài chính bãi bỏ lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Canada  Lệ phí cấp giấy phép hạn ngạch không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.  1/1/2017  
  466 Quyết định  27/2005/QĐ-BTC  5/13/2005 Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản Bị thay thế bởi Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 1/1/2017  
  467 Quyết định 52/2005/QĐ-BTC  7/25/2005 Quyết định số 52/2005/QĐ-BTC ngày 25/7/2005 của Bộ Tài chính bãi bỏ lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường Hoa Kỳ  Lệ phí cấp giấy phép hạn ngạch không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.  1/1/2017  
  468 Quyết định 50/2006/QĐ-BTC  9/22/2006 Quyết định số 50/2006/QĐ-BTC ngày 22/9/2006 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp thẻ ABTC của Doanh nhân APEC  Lệ phí cấp thẻ ABTC của doanh nhân APEC không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.  1/1/2017  
  469 Quyết định 58/2006/QĐ-BTC  10/20/2006 Quyết định số 58/2006/QĐ-BTC ngày 20/10/2006 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại  Lệ phí đăng ký dấu nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám định thương mại không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. Loại phí này  sẽ chuyển sang cơ chế giá  1/1/2017  
  470 Quyết định  59/2006/QĐ-BTC  10/25/2006 Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất  Bị thay thế bởi Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện 1/1/2017  
  471 Quyết định  62/2006/QĐ-BTC  11/6/2006 Quyết định số 62/2006/QĐ-BTC ngày 06/11/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2005 Bị thay thế bởi Thông tư số 189/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải 1/1/2017  
  472 Quyết định 68/2006/QĐ-BTC  12/6/2006 Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06/12/2006 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm Bị thay thế bởi Thông tư số 260/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu 1/1/2017  
  473 Quyết định 17/2007/QĐ-BTC  3/21/2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt Bị thay thế bởi Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định thu phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt 1/1/2017  
  474 Quyết định 22/2007/QĐ-BTC  4/3/2007 Quyết định 22/2007/QĐ-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cầu Bãi Cháy, quốc lộ 18, tỉnh Quảng Ninh Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  475 Quyết định 24/2007/QĐ-BTC  4/11/2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-BTC ngày 11/4/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 89/2004/QĐ-BTC ngày 21/11/2004 quy định về phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông Bị thay thế bởi Thông tư số 184/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện  1/1/2017  
  476 Quyết định 31/2007/QĐ-BTC  5/15/2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bị thay thế bởi Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản, lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản 1/1/2017  
  477 Quyết định 47/2007/QĐ-BTC  6/13/2007 Quyết định số 47/2007/QĐ-BTC ngày 13/6/2007 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ quốc lộ 1K Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  478 Quyết định  58/2007/QĐ-BTC  7/5/2007 Quyết định số 58/2007/QĐ-BTC ngày 05/7/2007 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Vĩnh Thịnh Phí qua phà, qua đò đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  479 Quyết định 64/2007/QĐ-BTC  7/25/2007 Quyết định số 64/2007/QĐ-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do cơ quan trung ương thực hiện Bị thay thế bởi Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép  sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 1/1/2017  
  480 Quyết định  67/2007/QĐ-BTC  8/1/2007 Quyết định số 67/2007/QĐ-BTC ngày 01/8/2007 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quan lý và sử dụng phí giải quyết việc nuôi con nuôi Phí giải quyết việc nuôi con nuôi đối với người nước ngoài không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.  1/1/2017  
  481 Quyết định 108/2007/QĐ-BTC  12/26/2007 Quyết định số 108/2007/QĐ-BTC ngày 26/12/2007 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng đối với thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam  Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền xuất khẩu, nhập khẩu đối với thương nhân nước ngoài không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  482 Quyết định  24/2008/QĐ-BTC  5/9/2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-BTC ngày 09/05/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài – Vĩnh Yên Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  483 Quyết định  34/2008/QĐ-BTC  6/6/2008 Quyết định số 34/2008/QĐ-BTC ngày 06/6/2008 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn giao thông và chất lượng thiết bị, vật tư, phương tiện giao thông đường sắt Phí kiểm định phương tiện vận tải  và phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  484 Quyết định 47/2008/QĐ-BTC  7/3/2008 Quyết định số 47/2008/QĐ-BTC ngày 3/7/2008 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp Phí kiểm định phương tiện vận tải  và phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  485 Quyết định  91/2008/QĐ-BTC  10/27/2008 Quyết định số 91/2008/QĐ-BTC ngày 27/10/2008 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Yersin Bị thay thế bởi Thông tư số 204/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Yersin. 1/1/2017  
  486 Quyết định 106/2008/QĐ-BTC  11/17/2008  Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC ngày 17/11/2008 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mai Lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại không nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  487 Quyết định 113/2008/QĐ-BTC  12/5/2008 Quyết định số 113/2008/QĐ-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính về phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tào Xuyên, quốc lộ 1A, tỉnh Thanh Hoá Phí sử dụng đường bộ đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  488 Quyết định 562a/QĐ-BTC   3/20/2009 Quyết định số 562a/QĐ-BTC ngày 20/3/2009 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 05/2/2009 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu khí tượng thủy văn, moi trường nước và không khí Bị thay thế bởi Thông tư số 197/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn. 1/1/2017  
  489 Quyết định  70/2008/QĐ-BTC  9/1/2009 Quyết định số 70/2008/QĐ-BTC ngày 01/9/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải thuỷ. Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kệ phương tiện vận tải thủykhông nằm trong Phụ lục 1 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí  1/1/2017  
  490 Quyết định  179/2000/QĐ-BTC  11/13/2010 Quyết định số 179/2000/QĐ-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính quy định về lệ phí hải quan và lệ phí an ninh cửa khẩu đối với chuyến bay quốc tế đến cảng hàng không Việt Nam Bị thay thế bởi Thông tư số 194/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam 1/1/2017  
  491 Quyết định 103/2014/QĐ-BTC   28/12/2004 Quyết định số 103/2014/QĐ-BTC ngày 28/12/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm thuốc, mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm Phí chuyển sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 1/1/2017  
  LĨNH VỰC HẢI QUAN  
  492 Luật 29/2001/QH10 6/29/2001 Luật Hải quan số 42/2005/QH11 của Quốc hội Bị thay thế bởi Luật Hải quan của Quốc hội số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 1/1/2015  
  493 Luật 42/2005/QH11 6/24/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 của Quốc hội Bị thay thế bởi Luật Hải quan của Quốc hội số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 1/1/2015  
  494 Nghị định 66/2002/NĐ-CP 7/1/2002 Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 của Chính phủ quy định về mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn phí Bị thay thế bởi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 3/15/2015  
  495 Nghị định 107/2002/NĐ-CP 12/23/2002 Nghị định số 107/2002/NĐ-CP ngày 23/12/2002 của Chính phủ quy định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan Bị thay thế bởi Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/1/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới 2/16/2015  
  496 Nghị định 06/2003/NĐ-CP 1/22/2003 Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Bị thay thế bởi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 3/15/2015  
  497 Nghị định  154/2005/NĐ-CP 12/25/2005 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 25/12/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan Bị thay thế bởi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 3/15/2015  
  498 Nghị định 40/2007/NĐ-CP 3/16/2007 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Bị thay thế bởi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 3/15/2015  
  499 Nghị định 87/2012/NĐ-CP 10/23/2012 Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại Bị thay thế bởi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 3/15/2015  
  500 Nghị định 114/2015/NĐ-CP 11/9/2015 Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế Bị thay thế bởi Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 7/10/2018  
  501 Nghị định  84/2018/NĐ-CP 5/28/2018 Nghị định số 84/2018/NĐ-CP ngày 28/5/2018 của Chính phủ về việc ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 30/6/2018 6/30/2018  
  502 Quyết định  65/2004/QĐ-TTg 4/19/2004 Quyết định số 65/2004/QĐ-TTg ngày 19/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của lực lượng hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới Bị thay thế bởi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 3/15/2015  
  503 Quyết định 24/2009/QĐ-TTg  2/17/2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế Bị thay thế bởi Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế 2/15/2017  
  504 Quyết định  02/2010/QĐ-TTg 1/15/2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính Bị thay thế bởi Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015  của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính 2/5/2016  
  505 Quyết định 16/2011/QĐ-TTg  3/10/2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-TTg ngày 10/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2011 - 2015 Bị thay thế bởi Quyết định số 13/2016/QĐ-TTg ngày 15/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 5/1/2016  
  506 Quyết định 19/2011/QĐ-TTg  3/23/2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh Bị thay thế bởi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 3/15/2015  
  507 Quyết định 48/2011/QĐ-TTg  8/31/2011 Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Quyết định, thí điểm đến hết ngày 31/12/2014 12/31/2014  
  508 Quyết định 05/2012/QĐ-TTg 1/19/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Điều 8 Quyết định quy định thời gian thí điểm từ ngày 01/7/2012 đến hết ngày 30/6/2014 6/30/2014  
  509 Quyết định 44/2013/QĐ-TTg  7/19/2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ Bị thay thế bởi Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế 2/15/2017  
  510 Quyết định 39/2015/QĐ-TTg  9/11/2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ Bị thay thế bởi Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế 2/15/2017  
  511 Quyết định  52/2015/QĐ-TTg 10/20/2015 Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới 1/23/2018  
  512 Thông tư  01/2001/TT-TCHQ  2/9/2001 Thông tư số 01/2001/TT-TCHQ ngày 09/2/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với đồ dùng, hành lý xuất nhập khẩu, phương tiện đi lại của chuyên gia nước ngoài quy định tại Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/05/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ 7/12/2010  
  513 Thông tư 02/2001/TT-TCHQ 5/29/2001 Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ôtô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo chế độ phi mậu dịch Bị thay thế bởi Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại 10/26/2015  
  514 Thông tư 41/2005/TT-BTC 5/26/2005 Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/01/2005 của Chính phủ Quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan Bị thay thế bởi Thông tư số 23/2014/TT-BTC ngày 17/2/2014 của Bộ Tài chính về việc Quy định một số nội dung về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan 4/3/2014  
  515 Thông tư 32/2006/TT-BTC 4/10/2006 Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Bị thay thế bởi Thông tư số 212/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 1/1/2015  
  516 Thông tư 45/2007/TT-BTC 5/7/2007 Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Bị thay thế bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  4/1/2015  
  517 Thông tư 121/2007/TT-BTC 10/17/2007 Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Bị thay thế bởi Thông tư số 212/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 1/1/2015  
  518 Thông tư 16/2008/TT-BTC 2/13/2008 Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/2/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại Bị thay thế bởi Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại 10/26/2015  
  519 Thông tư  66/2009/TT-BTC 3/30/2009 Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam Bị bãi bỏ bởi Thông tư 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam  11/23/2015  
  520 Thông tư 113/2009/TT-BTC 6/2/2009 Thông tư số 113/2009/TT-BTC ngày 02/6/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam Bị bãi bỏ bởi Thông tư 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam  11/23/2015  
  521 Thông tư 118/2009/TT-BTC 6/9/2009 Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/06/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu xe ô tô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014 của Bộ Tài chính quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam 4/1/2014  
  522 Thông tư 237/2009/TT-BTC 12/18/2009 Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, máy móc nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu nhưng bị hư hỏng, tổn thất do nguyên nhân khách quan như: bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ Bị thay thế bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  4/1/2015  
  523 Thông tư  49/2010/TT-BTC 4/12/2010 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Bị thay thế bởi Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 3/16/2015  
  524 Thông tư 99/2010/TT-BTC 7/9/2010 Thông tư số 99/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính Bị thay thế bởi Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định 5/29/2015  
  525 Thông tư 100/2010/TT-BTC 7/9/2010 Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế Bị thay thế bởi Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế 1/1/2016  
  526 Thông tư 205/2010/TT-BTC 12/15/2010 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Bị thay thế bởi Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 4/1/2015  
  527 Thông tư 215/2010/TT-BTC 12/29/2010 Thông tư số 215/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điểm 1, mục II Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại Bị thay thế bởi Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại 10/26/2015  
  528 Thông tư 36/2011/TT-BTC 3/16/2011 Thông tư số 36/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ Bị thay thế bởi Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế 1/1/2016  
  529 Thông tư 44/2011/TT-BTC 4/1/2011 Thông tư số 44/2011/TT-BTC ngày 01/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan Bị thay thế bởi Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 3/15/2015  
  530 Thông tư 45/2011/TT-BTC 4/4/2011 Thông tư số 45/2011/TT-BTC ngày 04/4/2011 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế Bị thay thế bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  4/1/2015  
  531 Thông tư 64/2011/TT-BTC 5/13/2011 Thông tư số 64/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh Bị thay thế bởi Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh 4/1/2015  
  532 Thông tư 80/2011/TT-BTC 6/9/2011 Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan 3/15/2015  
  533 Thông tư  97/2011/TT-BTC 7/5/2011 Thông tư số 97/2011/TT-BTC ngày 05/7/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam Bị bãi bỏ bởi Thông tư 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam  11/23/2015  
  534 Thông tư 117/2011/TT-BTC 8/15/2011 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài Bị thay thế bởi Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 10/3/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài 4/1/2014  
  535 Thông tư 156/2011/TT-BTC 11/14/2011 Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Bị thay thế bởi  Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 8/15/2015  
  536 Thông tư 190/2011/TT-BTC 12/20/2011 Thông tư số 190/2011/TT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch Bị thay thế bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  4/1/2015  
  537 Thông tư 15/2012/TT-BTC 2/8/2012 Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/2/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Bị thay thế bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  4/1/2015  
  538 Thông tư 58/2012/TT-BTC 4/12/2012 Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Bị thay thế bởi Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh 7/1/2014  
  539 Thông tư 182/2012/TT-BTC 10/25/2012 Thông tư số 182/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung điểm 1, Mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá ban hành kèm theo Quyết định 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính Bị thay thế bởi Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 4/1/2015  
  540 Thông tư 183/2012/TT-BTC 10/25/2012 Thông tư số 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan Bị thay thế bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  4/1/2015  
  541 Thông tư  186/2012/TT-BTC 11/2/2012 Thông tư số 186/2012/TT-BTC ngày 02/11/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh Bị thay thế bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  4/1/2015  
  542 Thông tư 190/2012/TT-BTC 11/9/2012 Thông tư số 190/2012/TT-BTC ngày 09/11/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam Bị bãi bỏ bởi Thông tư 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam  11/23/2015  
  543 Thông tư 196/2012/TT-BTC 11/15/2012 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại Bị thay thế bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  4/1/2015  
  544 Thông tư 59/2013/TT-BTC 5/8/2013 Thông tư số 59/2013/TT-BTC ngày 08/5/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan Bị thay thế bởi Thông tư số 94/2014/TT-BTC ngày 17/7/2014 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan, xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng 8/30/2014  
  545 Thông tư 86/2013/TT-BTC 6/27/2013 Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện Bị thay thế bởi Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp 6/19/2015  
  546 Thông tư  88/2013/TT-BTC  6/28/2013  Thông tư số 88/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển loại xăng dầu tại Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong Bị thay thế bởi Thông tư số 106/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập khẩu xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu và hoạt động pha chế chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại Kho ngoại quan xăng dầu 8/16/2016  
  547 Thông tư 128/2013/TT-BTC 9/10/2013 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Bị thay thế bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  4/1/2015  
  548 Thông tư 133/2013/TT-BTC 9/24/2013 Thông tư số 133/2013/TT-BTC ngày 24/9/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/06/2013 quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện Bị thay thế bởi Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp 6/19/2015  
  549 Thông tư 139/2013/TT-BTC  10/9/2013 Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế  xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu  Bị thay thế bởi Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 06/5/2016 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu tăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí  7/20/2016  
  550 Thông tư 148/2013/TT-BTC  10/25/2013 Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/07/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ Bị thay thế bởi Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế 2/15/2017  
  551 Thông tư  175/2013/TT-BTC 11/29/2013 Thông tư số 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  4/1/2015  
  552 Thông tư  190/2013/TT-BTC  12/12/2013 Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết đinh hành chính trong lĩnh vực hải quan  Bị thay thế bởi Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết đinh hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của CP sửa đổi. bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP 12/1/2016  
  553 Thông tư 13/2014/TT-BTC 1/24/2014 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài Bị thay thế bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  4/1/2015  
  554 Thông tư  29/2014/TT-BTC 2/26/2014 Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/2/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu Bị thay thế bởi Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 4/1/2015  
  555 Thông tư 70/2014/TT-BTC   5/28/2014 Thông tư số 70/2014/TT-BTC ngày 28/5/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và khí dầu mỏ hóa lỏng; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu và khí dầu mỏ hóa lỏng  Bị thay thế bởi Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 06/5/2016 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu tăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí  7/20/2016  
  556 Thông tư 94/2014/TT-BTC 7/17/2014 Thông tư số 94/2014/TT-BTC ngày 17/7/2014 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan, xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng Bị thay thế bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  4/1/2015  
  557 Thông tư 124/2014/TT-BTC 8/27/2014 Thông tư số 124/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với xăng, dầu có nguồn gốc từ nước ngoài tạm nhập khẩu để sử dụng hoán đổi với xăng dầu mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào Điều 11 Thông tư quy định hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2014 đến hết ngày 31/12/2015 12/31/2015  
  558 Thông tư 126/2014/TT-BTC 8/28/2014 Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu Bị thay thế bởi Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính về việc Quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh 1/1/2016  
  559 Thông tư 212/2014/TT-BTC 12/31/2014 Thông tư số 212/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 1/1/2017  
  560 Thông tư 22/2014/TT-BTC 2/14/2015 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thương mại Bị thay thế bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  4/1/2015  
  561 Thông tư  42/2015/TT-BTC  3/27/2015 Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Bị thay thế bởi Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ 6/5/2018  
  562 Thông tư 47/2015/TT-BTC ####### Thông tư số  47/2015/TT-BTC ngày 10/4/2015 của Bộ Tài chính quy định về việc thí điểm thực hiện quy định đại lý giám sát hải quan thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Điều 8 Thông tư có quy định văn bản có hiệu lực đến hết ngày 10/2/2017 #######  
  563 Thông tư 103/2015/TT-BTC 7/1/2015 Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Bị thay thế bởi Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 1/1/2018  
  564 Thông tư 207/2015/TT-BTC  12/25/2015 Thông tư số 207/2015/TT-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/07/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ Bị thay thế bởi Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế 2/15/2017  
  565 Thông tư liên tịch 02/1999/TTLT-BGTVT-TCHQ 9/8/1999 Thông tư liên tịch số 02/1999/TTLT- BGTVT - TCHQ ngày 08/9/1999 của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Hải quan quy định công tác phối hợp kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh bằng phương tiện vận tải trên tuyến đường sắt liên vận quốc tế  Bị thay thế bởi  Thông tư liên tịch số 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT ngày 20/4/2016 hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất  khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, cảng thủy nội địa; cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không  08/6/2016  
  566 Thông tư liên tịch 37/2001/TTLT-BKHCNMT-TCHQ 6/28/2001 Thông tư liên tịch số 37/2001/TTLT-BKHCNMT-TCHQ ngày 28/6/2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu 9/1/2016  
  567 Quyết định  30/2008/QĐ-BTC 5/21/2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo Bị thay thế bởi Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 4/1/2015  
  LĨNH VỰC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  
  568 Luật 01/2002/QH11 12/16/2002 Luật ngân sách nhà nước năm 2002 Bị thay thế bởi Luật số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 1/1/2017  
  569 Nghị định 123/2004/NĐ-CP 18/5/2004 Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội Bị bãi bỏ bởi Nghị đinh số 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ cuy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội 7/5/2017  
  570 Nghị định 60/2003/NĐ-CP  6/6/2013 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước Bị thay thế bởi Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách  01/1/2017  
  571 Nghị định 112/2015/NĐ-CP 11/3/2015 Nghị định số 112/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung điều 5 Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội Bị bãi bỏ bởi Nghị đinh số 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội 7/5/2017  
  572 Quyết định 13/2006/QĐ-TTg  1/16/2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-TTg ngày 16/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Đà Nẵng Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng 1/1/2017  
  573 Thông tư 59/2003/TT-BTC  6/23/2003  Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước và Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm Bị thay thế bởi Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách 2/13/2017  
  574 Thông tư 03/2005/TT-BTC 1/6/2005 Thông tư 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và Chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính Bị bãi bỏ bởi Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách 2/13/2017  
  575 Thông tư  108/2008/TT-BTC 11/18/2008 Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm Bị thay thế bởi Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách 2/13/2017  
  576 Thông tư  69/2009/TT-BTC 4/3/2009 Thông tư số 69/2009/TT-BTC ngày 03/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung mục lục ngân sách nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước 2/4/2017  
  577 Thông tư  136/2009/TT-BTC 7/2/2009 Thông tư số 136/2009/TT-BTC ngày 02/7/2009 của Bộ Tài chính bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước 2/4/2017  
  578 Thông tư  223/2009/TT-BTC 11/25/2009 Thông tư số 223/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước 2/4/2017  
  579 Thông tư  26/2010/TT-BTC 2/25/2010 Thông tư số 26/2010/TT-BTC ngày 25/2/2010 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước 2/4/2017  
  580 Thông tư 143/2010/TT-BTC 9/22/2010 Thông tư số 143/2010/TT-BTC ngày 22/9/2010 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước 2/4/2017  
  581 Thông tư 198/2010/TT-BTC 12/8/2010 Thông tư số 198/2010/TT-BTC ngày 08/12/2010 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước 2/4/2017  
  582 Thông tư 30/2011/TT-BTC 3/2/2011 Thông tư số 30/2011/TT-BTC ngày 02/3/2011 của Bộ Tài chính quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước 2/4/2017  
  583 Thông tư 57/2011/TT-BTC 5/5/2011 Thông tư số 57/2011/TT-BTC ngày 05/5/2011 của Bộ Tài chính quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước 2/4/2017  
  584 Thông tư 144/2011/TT-BTC 10/21/2011 Thông tư số 144/2011/TT-BTC ngày 21/10/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn Mục lục ngân sách Nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước 2/4/2017  
  585 Thông tư 110/2012/TT-BTC 7/3/2012 Thông tư số 110/2012/TT-BTC ngày 03/7/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước 2/4/2017  
  586 Thông tư  217/2012/TT-BTC 12/17/2012 Thông tư số 217/2012/TT-BTC ngày 17/12/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước 2/4/2017  
  587 Thông tư  97/2013/TT-BTC 7/23/2013 Thông tư số 97/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước 2/4/2017  
  588 Thông tư 104/2013/TT-BTC  8/2/2013 Thông tư số 104/2013/TT-BTC ngày 02/8/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 , điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ Bị thay thế bởi Thông tư số 103/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ 8/15/2016  
  589 Thông tư 192/2014/TT-BTC 12/12/2014 Thông tư số 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước 2/4/2017  
  590 Thông tư 102/2015/TT-BTC  6/30/2015 Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 Hết hiệu lực vì đã hết niên độ ngân sách năm 2016 hết niên độ ngân sách 2016  
  591 Thông tư 206/2015/TT-BTC  12/24/2015 Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức  thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2016 Hết hiệu lực vì đã hết niên độ ngân sách năm 2016 hết niên độ ngân sách 2016  
  592 Thông tư 56/2016/TT-BTC 3/25/2016 Thông tư số 56/2016/TT-BTC ngày 25/3/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định sửa đổi, bổ sung Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước 2/4/2017  
  593 Thông tư 300/2016/TT-BTC 11/15/2016 Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước 2/4/2017  
  594 Thông tư 67/2017/TT-BTC 6/30/2017 Thông tư số 67/2017/TT-BTC ngày 30/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/ 2018 của Chính phủ 9/19/2018  
  595 Quyết định 33/2008/QĐ-BTC 6/2/2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ Tài chính về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước  Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước 2/4/2017  
  LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP   
  596 Nghị định 43/2006/NĐ-CP ####### Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập  Bị thay thế bởi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 4/6/2015  
  597 Quyết định 13/2008/QĐ-TTg  1/18/2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành 3/15/2019  
  598 Thông tư 103/2003/TT-BTC 10/30/2003 Thông tư số 103/2003/TT-BTC ngày 30/10/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức Hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 71/2015/TT-BTC ngày 11/5/2015 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác 7/1/2015  
  599 Thông tư 21/2005/TT-BTC  ####### Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ Bị thay thế bởi Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về  công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán và tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ 8/1/2017  
  600 Thông tư  100/2007/TT-BTC  8/15/2007 Thông tư số 100/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí Giải báo chí quốc gia Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 35/2015/TT-BTC ngày 19/3/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Giải báo chí Quốc gia  5/5/2015  
  601 Thông tư 44/2008/TT-BTC 5/30/2008 Thông tư số 44/2008/TT-BTC ngày 30/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”. Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 151/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân  11/20/2015  
  602 Thông tư 96/2009/TT-BTC  5/20/2009 Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Quỹ bảo hiểm thất nghiệp Bị thay thế bởi Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/2/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 3/20/2016  
  603 Thông tư  97/2009/TT-BTC  5/20/2009 Thông tư 97/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục tần số vô tuyến điện  bị thay thế bởi  40/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện. 11/15/2017  
  604 Thông tư 159/2010/TT-BTC 10/15/2010 Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước Bị bãi bỏ bởi Thông tư 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước  10/26/2015  
  605 Thông tư 21/2011/TT-BTC 2/18/2011 Thông tư 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi Thông tư 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi 1/1/2019  
  606 Thông tư 134/2011/TT-BTC  9/30/2011 Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp Bị thay thế bởi Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/2/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 3/20/2016  
  607 Thông tư 188/2011/TT-BTC 12/19/2011 Thông tư 188/2011/TT-BTC ngày 19/12/2011 hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục viễn thông  bị thay thế bởi Quyết định số 39/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục viễn thông. 1/15/2017  
  608 Thông tư  171/2012/TT-BTC 10/22/2012 Thông tư số 171/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 57/2005/TT-BTC ngày 15/7/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các tổ chức cung ứng lao động được chỉ định thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam Bị thay thế bởi Thông tư số 31/2015/TT-BTC ngày 12/3/2015 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam  5/1/2015  
  609
  Thông tư liên tịch 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT  8/27/2003 Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai; Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường. 2/6/2018  
  610
  Thông tư liên tịch 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT 12/5/2008 Thông tư liên tịch số 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước; Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường. 2/6/2018  
  611
  Thông tư liên tịch  40/2009/TTLT-BTC-BTNMT  3/5/2009 Thông tư liên tịch số 40/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản. Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường. 2/6/2018  
  612 Thông tư liên tịch 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT 3/30/2010 Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường  Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/1/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường 2/22/2017  
  613 Thông tư liên tịch 90/2012/TTLT-BTC-TTCP  5/30/2012 Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 327/2016//TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước 3/1/2017  
         
     
  614
  Thông tư liên tịch 146/2012/TTLT-BTC-BTP 9/7/2012 Thông tư liên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 07/9/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài Thông tư 267/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 1/1/2017  
  615
  Thông tư liên tịch 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT 4/10/2013 Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015 hết hiệu lực do Thông tư chỉ áp dụng cho giai đoạn 2012-2015    
  616
  Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BTC-BCT 2/18/2014 Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương Bị bãi bỏ bởi Thông tư 28/2018/TT-BTC ngày 28/03/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công 5/11/2018  
  617 Thông tư liên tịch 51/2013/TTLT-BTC-BVHTTDL 26/04/2013 Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015 Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 139/2017/TT-BTC ngày 26/12/2017 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 2/15/2018  
         
     
  LĨNH VỰC ĐẦU TƯ 
   
  618 Thông tư 120/2008/TT-BTC 12/9/2008 Thông tư số 120/2008/TT-BTC ngày 09/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài Bị thay thế bởi Thông tư số 107/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài 1/1/2019  
  619
  Thông tư
   46/2010/TT-BTC  08/4/2010 Thông tư số 46/2010/TT-BTC ngày 08/4/2010 của Bộ Tài chính quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo Bị thay thế bởi Thông tư số 22/2015/TT-BTC ngày 12/02/2015 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn huyện nghèo và huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao    29/03/2015  
  620
  Thông tư
  210/2010/TT-BTC  12/20/2010 Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm Bị thay thế bởi Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ Tài chính  Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm 10/1/2017  
  621 Thông tư 19/2011/TT-BTC  2/14/2011 Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước thay thế bởi Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước 3/5/2016  
  622
  Thông tư  
  86/2011/TT-BTC 6/17/2011 Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư  sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước 3/5/2016  
  623 Thông tư  166/2011/TT-BTC  11/17/2011 Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn Bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án; một số chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án, điều kiện và phương thức thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; quyết toán giá trị công trình dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh; Xây dựng - Chuyển giao Bị thay thế bởi Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư 05/5/2016  
  624
  Thông tư
  172/2011/TT-BTC 12/1/2011 Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày 01/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 8/15/2014  
  625 Thông tư 10/2011/TT-BTC  26/01/2011 Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ  2/20/2014  
  626 Thông tư 28/2012/TT-BTC  2/24/2012 Thông tư 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn thay thế bởi Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước 9/15/2018  
  627
  Thông tư
  28/2012/TT-BTC  2/24/2012 Thông tư 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn thay thế bởi Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính   7/10/2018  
  628 Thông tư 17/2013/TT-BTC 2/19/2013 Thông tư số 17/2013/TT-BTC ngày 19/02/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ  2/20/2014  
  629
  Thông tư
  99/2013/TT-BTC 7/26/2013 Thông tư số 99/2013/TT-BTC ngày 26/7/2013 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ Bị thay thế  bởi Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công 10/15/2017  
  630 Thông tư 04/2014/TT-BTC 1/2/2014 Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính về quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước  3/5/2016  
  631
  Thông tư
   05/2014/TT-BTC 1/6/2014 Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các dự án đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ  Bị thay thế bởi Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/07/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước  9/15/2017  
  632 Thông tư 55/2016/TT-BTC 23/03/2016 Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư Bị thay thế bởi Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư 11/12/2018  
  633
  Thông tư
  75/2017/TT-BTC 21/07/2017 Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của  Thông tư số 55/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư Bị thay thế bởi Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư 11/12/2018  
  634 Thông tư 30/2018/TT-BTC 3/28/2018 Thông tư số 30/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; chi phí lựa chọn nhà đầu tư Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư 11/12/2018  
  635
  Quyết định 
  56/2008/QĐ-BTC 7/17/2008 Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài chính quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước  2/16/2014  
  LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
  636
  Luật
  09/2008/QH12 3/6/2008 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước  Bị bãi bỏ bởi Luật quản lý tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 4/14/2015  
  637 Nghị định 198/2004/NĐ-CP 12/3/2004 Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất  Bị thay thế bởi Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 7/1/2014  
  638 Nghị định 142/2005/NĐ-CP 11/14/2005 Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước  Bị thay thế bởi Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 7/1/2014  
  639 Nghị định 13/2006/NĐ-CP 1/24/2006 Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản công  1/1/2018  
  640 Nghị định 44/2008/NĐ-CP 4/9/2008 Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/04/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất  Bị thay thế bởi Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 7/1/2014  
  641 Nghị định 52/2009/NĐ-CP 6/3/2009 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản công  1/1/2018  
  642 Nghị định 96/2009/NĐ-CP 10/30/2009 Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam  Bị thay thế bởi Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 3/5/2018  
  643 Nghị định  106/2009/NĐ-CP ####### Nghị định số 106/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản công  1/1/2018  
  644 Nghị định  23/2010/NĐ-CP 3/12/2010 Nghị định số 23/2010/NĐ-CP ngày 12/3/2010 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài  Bị bãi bỏ bời Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 1/1/2018  
  645 Nghị định 120/2010/NĐ-CP 12/30/2010 Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất  Bị thay thế bởi Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 7/1/2014  
  646 Nghị định 121/2010/NĐ-CP 12/30/2010 Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước  Bị thay thế bởi Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 7/1/2014  
  647 Nghị định  04/2016/NĐ-CP 1/6/2016 Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/1/2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 1/1/2018  
  648 Quyết định 147/1999/QĐ-TTg  7/5/1999 Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 1/1/2018  
  649 Quyết định 260/2006/QĐ-TTg 11/14/2006 Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp   Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 1/1/2018  
  650 Quyết định 09/2007/QĐ-TTg 1/19/2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước   Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công 12/31/2017  
  651 Quyết định 59/2007/QĐ-TTg 5/7/2007 Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 9/21/2015  
  652 Quyết định 140/2008/QĐ-TTg 10/21/2008 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước   Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định sắp xếp lại , xử lý tài sản công 1/1/2018  
  653 Quyết định 30/2010/QĐ-TTg 3/15/2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-TTg ngày 15/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác cơ quan Việt Nam ở nước ngoài   Bị bãi bỏ bời Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 1/1/2018  
  654 Quyết định 61/2010/QĐ-TTg 6/30/2010 Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 59/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước Bị thay thế bởi Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 9/21/2015  
  655 Quyết định 86/2010/QĐ-TTg 12/22/2010 Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công 1/1/2018  
  656 Quyết định 08/2012/QĐ-TTg  2/8/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-TTg ngày 08/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 1/1/2018  
  657 Quyết định 23/2012/QĐ-TTg  5/31/2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước tại xã, phường, thị trấn  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 12/27/2017  
  658 Quyết định 08/2016/QĐ-TTg ####### Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 1/1/2018  
  659 Thông tư 117/2004/TT-BTC 12/7/2004 Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014  của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 8/1/2014  
  660 Thông tư 120/2005/TT-BTC 12/30/2005 Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Bị thay thế bởi Thông tư số 77/2014/TT- BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 8/1/2014  
  661 Thông tư 70/2006/TT-BTC 8/2/2006 Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014  của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 8/1/2014  
  662 Thông tư 83/2007/TT-BTC 7/16/2007 Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công 6/1/2018  
  663 Thông tư 103/2007/TT-BTC 8/29/2007 Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước Bị thay thế bởi Thông tư số 159/2015/TT-BTC 15/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 11/30/2015  
  664 Thông tư 122/2007/TT-BTC ####### Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính  về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 1/1/2018  
  665 Thông tư 141/2007/TT-BTC ####### Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Bị thay thế bởi Thông tư số 77/2014/TT- BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 8/1/2014  
  666 Thông tư 22/2008/TT-BTC 3/10/2008 Thông tư số 22/2008/TT-BTC ngày 10/3/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung ban hành kèm theo Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/2/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung  2/26/2016  
  667 Thông tư 166/2009/TT-BTC 8/18/2009 Thông tư số 166/2009/TT-BTC ngày 18/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý một số loại tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 12/12/2014  
  668 Thông tư