Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

  TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số       684 /QĐ-UBND ngày   28    tháng 3     năm 2019

  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực

  Ngày  hết hiệu lực

  LĨNH VỰC XÂY DỰNG

  1

  Quyết định

  381/1998/QĐ-UBND ngày 14/02/1998

  Về việc ban hành quy chế quản lý cây xanh thuộc phạm vi nội thị thành phố Đà Lạt

  Theo Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  17/7/2017

  2

  Quyết định

  163/1999/QĐ-UBND ngày 30/11/1999

  Xử lý đối với quỹ Nhà ở do các cơ quan, đơn vị đã bố trí cho cán bộ, công nhân viên ở tập thể trên địa bàn thành phố Đà Lạt

  Căn cứ ban hành không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế. Đồng thời, liên quan đến quản lý nhà nước về nhà ở hiện nay thực hiện theo quy định Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản có liên quan

  07/01/2016

  3

  Quyết định

  104/2001/QĐ-UBND ngày
   25/10/2001

   

  Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng quy định chỉ giới đường đỏ (lộ giới) các tuyến đường trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

  01/8/2014

  4

  Quyết định

  28/2002/QĐ-UBND ngày
   11/3/2002

  Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở tư nhân tại khu vực đường Lê Đại Hành - Đà Lạt

  Theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của  Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở công trình riêng lẻ trên địa bàn các phường thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  07/5/2015

  5

  Quyết định

  16/2003/QĐ-UB ngày 30/01/2003

  Về việc ban hành quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2020

  Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực. Việc quản lý xây dựng thực hiện theo Luật Xây dựng năm 2014, Quyết định 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và các văn bản hướng dẫn liên quan

  12/5/2014

  6

  Quyết định

  09/2003/QĐ-UBND ngày 18/01/2003

  Về việc ban hành quy định về phân cấp phê duyệt quy hoạch xây dựng trung tâm, xã, thị tứ và hướng dẫn lập, trình duyệt đồ án quy hoạch xây dựng các trung tâm xã, thị tứ trên địa bàn tỉnh Lâm đồng

  Căn cứ ban hành không còn phù hợp. Đồng thời, liên quan đến quản lý quy hoạch nói chung thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và các văn bản hướng dẫn có liên quan

  07/01/2016

  7

  Quyết định

  33/2003/QĐ-UBND ngày 5/3/2003

  Ban hành Quy định các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch và xây dựng đối với nhà ở tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Lạt

  Theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở công trình riêng lẻ trên địa bàn các phường thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  07/5/2015

  8

  Quyết định

  34/2003/QĐ-UBND ngày 5/3/2003

  Ban hành bảng Quy định chỉ giới đường đỏ (lộ giới) các trục đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt

  Theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở công trình riêng lẻ trên địa bàn các phường thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  07/5/2015

  9

  Quyết định

  140/2003/QĐ-UB ngày 14/10/2003

  Ban hành quy định quản lý cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm đồng

  Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực. Quy định về bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo Luật Nhà ở 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan

  07/01/2016

  10

  Quyết định

  141/2003/QĐ-UB ngày 11/02/2004

  Ban hành quy định bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê tại thành phố Đà Lạt

  Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực. Quy định về bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo Luật Nhà ở 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan

  07/01/2016

  11

  Quyết định

  19/2004/QĐ-UB ngày 11/02/2004

  Ban hành quy định về việc cho phép chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực. Quy định về bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo Luật Nhà ở 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan

  07/01/2016

  12

  Quyết định

  203/2005/QĐ-UBND ngày 02/11/2005

  Ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và quan hệ công tác của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Lâm đồng

  Căn cứ ban hành không còn phù hợp, tổ chức và biên chế Thanh tra thực hiện theo Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 và Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BXD-BNV của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ

  15/5/2013

  13

  Quyết định

  215/2005/QĐ-UBND ngày 24/11/2005

  Điều chỉnh chỉ giới đường đỏ (lộ giới) đường Yersin, thành phố Đà Lạt

  Theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của Ủy ban nhân dân  tỉnh về ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở công trình riêng lẻ trên địa bàn các phường thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  07/5/2015

  14

  Quyết định

  61/2006/QĐ-UBND ngày 12/9/2006

  Ban hành Quy định về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng; trình tự lập, trình duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Luật Quy hoạch năm 2009, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Luật Xây dựng năm 2014

  07/1/2016

  15

  Quyết định

  01/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009

  Ban hành quy định giấy tờ về tạo lập nhà ở làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực. Quy định liên quan đến quản lý nhà nước về  nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo Luật Nhà ở 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và các văn bản hướng dẫn liên quan

  10/12/2015

  16

  Quyết định

  22/2009/QĐ-UBND ngày  8/6/2009

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

  07/6/2016

  17

  Quyết định

  29/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011

  Ban hành quy định một số cơ chế ưu đãi đầu tư phát triển và quản lý nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực. Quy định liên quan đến quản lý nhà nước về  nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo Luật Nhà ở 2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và các văn bản hướng dẫn liên quan

  10/12/2015

  18

  Quyết định

  49/2011/QĐ-UBND ngày 25/8/2011

  Về việc ban hành Đề án sử dụng hợp lý quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Đà Lạt

  Theo Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định bảo tồn, quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt

  18/12/2017

  19

  Quyết định

  51/2011/QĐ- UBND ngày 22/9/2011

  Ban hành đơn giá đo vẽ và đánh giá hiện trạng nhà công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá đo vẽ và đánh giá hiện trạng nhà, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  28/9/2015

  20

  Quyết định

  53/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011

  Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Căn cứ ban hành không còn phù hợp

  07/01/2016

  21

  Quyết định

  05/2012/QĐ- UBND ngày  21/3/2012

  Ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của Ủy ban nhân dân  tỉnh về ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

  13/6/2015

  22

  Quyết định

   30/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014

  Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/06/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về phân công, phân cấp, ủy quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế - dự toán xây dựng công trình và chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  17/7/2017

  23

  Quyết định

   50/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015

  Ban hành quy định thang bảng điểm xét duyệt đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  20/4/2017

  24

  Chỉ thị

  02/2004/CT-UB ngày 07/01/2004

  Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Lâm đồng

  Căn cứ ban hành không còn phù hợp

  01/01/2017

  LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  1

  Quyết định

  54/2006/QĐ-UBND ngày
   18/8/2006

  Về việc ban hành quy định về chuyển nhượng, cho thuê đất trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Ủy ban nhân dân  tỉnh về ban hành Quy định về điều kiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận tặng cho, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  09/02/2015

  2

  Quyết định

  08/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008

  Quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Ủy ban nhân dân  tỉnh về ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  26/4/2015

  3

  Quyết định

  68/2009/QĐ-UBND ngày 7/8/2009

  Ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của Ủy ban nhân dân  tỉnh bãi bỏ Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

  14/12/2015

  4

  Quyết định

  19/2010/QĐ- UBND
  ngày 8/6/2010

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

  Theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của Ủy ban nhân dân  tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

  30/7/2015

  5

  Quyết định

  42/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011

  Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  15/12/2014

  6

  Quyết định

  47/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012

  Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  09/4/2014

  7

  Quyết định

  57/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

  Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  8

  Quyết định

  58/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

  Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  9

  Quyết định

  59/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

  Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Lạc Dương - tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  10

  Quyết định

  60/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

  Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  11

  Quyết định

  61/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

  Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  12

  Quyết định

  62/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

  Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đam Rông - tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  13

  Quyết định

  63/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

  Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  14

  Quyết định

  64/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

  Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  15

  Quyết định

  65/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

  Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  16

  Quyết định

  66/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

  Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  17

  Quyết định

  67/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

  Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh - tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  18

  Quyết định

  68/2013/QĐ-UBND ngày 201/12/2013

  Ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  19

  Quyết định

  09/2014/QĐ- UBND ngày 27/3/2014

  Ban hành Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của Ủy ban nhân dân  tỉnh về ban hành Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  07/5/2015

  20

  Quyết định

  32/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014

  Bổ sung đơn giá đất ở thuộc 2 trục đường khu vực điểm dân cư kế cận cụm công nghiệp Lộc Thắng và bảng giá các loại đất năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 về việc quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  21

  Quyết định

  36/2012/QĐ- UBND ngày 20/8/2012

  Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của Ủy ban nhân dân  tỉnh về ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  20/02/2015

  22

  Quyết định

  42/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013

  Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của Ủy ban nhân dân  tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

  30/7/2015

  23

  Quyết định

  12/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015

  Ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/01/2018

  24

  Chỉ thị

  09/2010/CT-UBND ngày 21/12/2010

  Về tăng cường công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài Nguyên và Môi trường

  Theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

  01/7/2014

  LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN  NÔNG THÔN

  1

  Quyết định

  27/1999/QĐ-UB ngày 19/3/1999

  Phê duyệt danh mục các xã, phường, thị trấn trọng điểm thuộc các vùng xung yếu dễ xảy ra cháy rừng và các tháng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Không còn phù hợp thực tiễn. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào Luật Ngân sách và Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định, ban hành đơn giá để làm cơ sở lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô trên địa bàn tỉnh. Căn cứ văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị chủ rừng lập dự toán phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hàng năm và được Chi cục Kiểm lâm phê duyệt thực hiện. Theo đó, mức đơn giá phụ cấp đã thay đổi, danh mục các xã phường, thị trấn trọng điểm xảy ra cháy rừng cũng không còn áp dụng

  01/01/2016

  2

  Quyết định

  162/1999/QĐ-UB ngày  30/11/1999

  Điều chỉnh danh mục các xã, phường, thị trấn trọng điểm thuộc các vùng xung yếu dễ xảy ra cháy rừng và các tháng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Không còn phù hợp thực tiễn. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào Luật Ngân sách và Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định, ban hành đơn giá để làm cơ sở lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô trên địa bàn tỉnh. Căn cứ văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị chủ rừng lập dự toán phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hàng năm và được Chi cục Kiểm lâm phê duyệt thực hiện. Theo đó, mức đơn giá phụ cấp đã thay đổi, danh mục các xã phường, thị trấn trọng điểm xảy ra cháy rừng cũng không còn áp dụng

  01/01/2016

  3

  Quyết định

  10/2008/QĐ-UBND ngày 21/3/2008

  Quy định về một số chính sách ưu đãi nguyên liệu gỗ tròn khai thác từ rừng trồng cho các doanh nghiệp chế biến tinh chế gỗ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của Ủy ban nhân dân  tỉnh ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên bán gỗ tròn cho các doanh nghiệp chế biến, tinh chế gỗ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  28/11/2015

  4

  Quyết định

  28/2008/QĐ-UBND ngày 16/7/2008

  Ban hành quy định về quản lý khai các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Ban hành quy định về quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  25/4/2016

  5

  Quyết định

  65/2004/QĐ-UB ngày 13/4/2004

  Ban hành quy chế hoạt động của Ban quản lý chương trình Phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Lâm Đồng

  Chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý quy định thời gian (2003 - 2010). Hiện Ban quản lý không còn tồn tại.

  01/01/2016

  6

  Quyết định

  21/2009/QĐ-UBND ngày 06/6/2009

  Ban hành định mức hỗ trợ áp dụng cho Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II

  Theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành định mức hỗ trợ áp dụng cho dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  01/7/2014

  7

  Quyết định

  66/2009/QĐ-UBND ngày 22/7/2009

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của  Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

  08/4/2016

  8

  Quyết định

  07/2010/QĐ-UBND ngày 10/2/2010

  Về việc quy định tiêu chuẩn cây giống xuất vườn ươm của một số loại rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Thực hiện theo quy định tại Điều 44 - Pháp lệnh giống cây trồng quy định về Công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng; không phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn ngành về giống cây trồng. Việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng phải áp dụng TCVN hoặc TCN, những loài cây chưa có TCVN hoặc TCN thì khuyến khích chủ thể tự công bố theo tiêu chuẩn cơ sở. Ví dụ: Cây giống Bơ. TCVN 9301:2013

  01/01/2016

  9

  Quyết định

  45/2010/QĐ-UBND ngày  9/12/2010

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

  08/4/2016

  10

  Quyết định

  39/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011

  Về việc bổ sung cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

  08/4/2016

  11

  Quyết định

   47/2015/QĐ-UBND ngày 15/6/2015

  Điều chỉnh mức thu tiền sử dụng nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng công trình thủy lợi để kinh doanh du lịch, nghỉ mát, an dưỡng, giải trí theo Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  1

  Nghị quyết

  152/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2015

  Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản)

  01/01/2016

  2

  Nghị quyết

  118/2014/NQ- HĐND ngày 10/12/2014

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

  Theo thời gian

  01/01/2016

  3

  Nghị quyết

  150/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  Theo Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  23/12/2018

  4

  Nghị quyết

  135/2015/NQ-HĐND ngày 11/7/2015

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2015

  Theo thời gian

  03/01/2016

  5

  Nghị quyết

   12/2016/NQ-HĐND ngày 07/02/2016

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản)

  01/01/2017

  6

  Quyết định

  09/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008

  Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

  27/12/2015

  7

  Quyết định

  26/2008/QĐ-UBND ngày  9/7/2008

  Về việc ban hành quy định một số cơ chế, chính sách thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định chế độ miễn, giảm tiền thuế đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  15/02/2016

  8

  Quyết định

  54/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009

  Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư, quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Thực hiện theo Luật Đấu thầu năm 2013; Luật Đầu tư công năm 2014

  01/01/2015

  9

  Quyết định

  14/2010/QĐ-UBND ngày 6/5/2010

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của  Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

  03/9/2016

  10

  Quyết định

  56/2011/QĐ-UBND ngày 27/10/2011

  Về việc ban hành Bản quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách tập trung Nhà nước giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản)

  01/01/2016

  11

  Quyết định

   51/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013

  Ban hành quy chế phối hợp hậu kiểm tra doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  04/01/2016

  LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  1

  Quyết định

  24/2014/QĐ-UBND ngày 21/5/2014

  Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ. Nghị định này đã quy định chi tiết và cụ thể các nội dung do đó địa phương không  ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Nghị định này

  30/3/2017

  2

  Quyết định

  18/2008/QĐ-UBND ngày 02/6/2008

  Về việc quy định khu vực phải xin phép và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng các trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương: Chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, thực hiện và kiểm tra việc cấp giấy phép xây dựng. Như vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh không ban hành quy định về việc cấp phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động nói riêng và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động nói chung trên địa bàn tỉnh

  01/0/2017

  3

  Quyết định

  42/2008/QĐ-UBND ngày 18/9/2008

  Ban hành quy chế cung cấp thông tin cho báo chí

  Theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  01/6/2014

  4

  Quyết định

  17/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống trộm cước viễn thông; vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính và chuyển phát trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  15/02/2017

  5

  Chỉ thị

  06/2009/CT-UBND ngày 13/11/2009

  Về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND ngày 21/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  31/5/2012

  6

  Chỉ thị

  03/2007/CT-UBND ngày 05/02/2007

  Về việc đảm bảo mỹ quan đô thị trong xây dựng, lắp đặt các công trình bưu chính, viễn thông và truyền hình cáp

  Theo Chỉ thị số 04/2013/CT-UBND ngày 15/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  24/11/2013

  7

  Quyết định

  27/2010/QĐ-UBND ngày 19/8/2010

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành về Internet tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

  01/9/2013

  8

  Quyết định

  37/2011/QĐ- UBND ngày 21/7/2011

  Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của  Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/02/2015

  9

  Quyết định

  60/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

  Ban hành Quy định về tên miền, địa chỉ IP trên Hệ thống mạng Thông tin tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của  Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định về tên miền, địa chỉ IP trên hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng

  16/02/2015

  10

  Quyết định

  61/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

  Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của  Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Lâm Đồng

  08/02/2015

  11

  Quyết định

   27/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014

  Ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  15/4/2017

  LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  1

  Chỉ thị

  22/CT-UB ngày 06/9/1994

  Tăng cường biện pháp bảo vệ quản lý, sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh

  Theo Luật Di sản và không còn phù hợp công tác quản lý Nhà nước tại địa phương

  01/01/2018

  2

  Chỉ thị

  16/2000/CT-UBND ngày 09/6/2000

  Về việc tăng cường giữ gìn trật tự, trị an và vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan, du lịch.

  Cho phù hợp với Luật Du lịch năm 2017

  01/01/2018

  3

  Quyết định

  182/2004/QĐ-UBND ngày 04/10/2004

  Ban hành quy định quản lý hoạt động kinh doanh chụp ảnh tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Nội dung văn bản không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

  28/12/2018

  4

  Quyết định

  27/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

  Về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương

  Theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng Văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"

  05/11/2018

  5

  Quyết định

  39/2012/QĐ- UBND ngày 31/8/2012

  Ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế xét và công nhận "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/02/2015

  LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

  1

  Quyết định

  63/2006/QĐ-UBND ngày 30/10/2006

  Về việc ban hành quy định sử dụng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 80/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010 làm cở pháp lý ban hành Quyết định đã ngưng hiệu lực

  01/01/2011

  2

  Quyết định

  42/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  3

  Quyết định

  03/2010/QĐ-UBND ngày 15/01/2010

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương

  Theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

  29/5/2016

  4

  Quyết định

  29/2010/QĐ-UBND ngày 15/9/2010

  Về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015.

  Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản).

  01/01/2016

  5

  Quyết định

  34/2011/QĐ- UBND ngày 7/7/2011

  Ban hành Quy chế hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  02/8/2015

  6

  Quyết định

   25/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

  Về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Lâm Đồng” trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp

  Theo Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Lâm Đồng” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

  25/12/2016

  LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG

  1

  Quyết định

  41/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008

  Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  15/5/2017

  2

  Chỉ thị

  10/2010/CT-UBND ngày 22/12/2010

  Về việc triển khai thực hiện các quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã bãi bỏ Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
   

  01/7/2016

  LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

  1

  Quyết định

  01/2011/QĐ-UBND ngày 4/1/2011

  Về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý và thực hiện bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh

  Theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý, khai thác và thực hiện bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  28/01/2016

  LĨNH VỰC TƯ PHÁP

  1

  Nghị quyết

  107/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014

  Về việc quy định một số mức chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 14/2017/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

  08/5/2017

  2

  Quyết định

  20/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2010

  Về việc công chứng, chứng thực và chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản từ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sang các tổ chức hành nghề công chứng

  Thực hiện theo Luật Công chứng năm 2014

  0101/2015

  3

  Quyết định

  24/2012/QĐ- UBND ngày 15/6/2012

  Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  20/7/2015

  4

  Quyết định

  41/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012

  Về việc Ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  20/9/2017

  5

  Quyết định

  29/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

  Ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

  Theo Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính chuyển từ Sở Tư pháp qua Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh)

  25/9/2017

  6

  Quyết định

   30/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

  Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát và công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính áp dụng trực tiếp Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

  15/12/2017

  7

  Quyết định

  32/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

  Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

  Thực hiện theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  01/7/2016

  8

  Quyết định

  40/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

  27/4/2015

  9

  Quyết định

  34/2014/QĐ-UBND ngày 03/09/2014

  Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  10

  Quyết định

   36/2014/QĐ-UBND ngày 18/9/2014

  Quy định mức chi cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp thuộc tỉnh Lâm Đồng

  Theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng

  15/02/2017

  11

  Quyết định

  57/2014/QĐ- UBND ngày 05/11/2015

  Về việc bổ sung nội dung thu Lệ phí đăng ký hộ tịch quy định tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí hộ tịch

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  12

  Quyết định

  64/2014/QĐ-UBND ngày 02/12/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát và công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

  Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính áp dụng trực tiếp Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC

  15/12/2017

  13

  Quyết định

  51/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015

  Về việc ban hành quy chế bán đấu giá tài sản  Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản thay thế Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

  01/7/2017

  14

  Quyết định

   60/2015/QĐ-UBND ngày 25/9/2015

  Hủy bỏ khoản 3, khoản 4, Điều 4 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  20/9/2017

  15

  Chỉ thị

  10/2005/CT-UBND ngày 07/6/2005

  Về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

  Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  01/7/2016

  16

  Chỉ thị

  12/2006/CT-UBND ngày 19/10/2006

  Triển khai thực hiện Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

  Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  01/7/2016

  17

  Chỉ thị

  13/2006/CT-UBND ngày 10/11/2006

  Triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

  Theo Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

  01/01/2016

  18

  Chỉ thị

  11/2008/CT-UBND ngày 18/11/2008

  Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân

  Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  01/7/2016

  19

  Chỉ thị

  06/2010/CT-UBND ngày  17/9/2010

  Triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

  Theo Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản thay thế Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

  01/7/2017

  20

  Chỉ thị

  01/2012/CT-UBND ngày  05/01/2012

  Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  01/7/2016

  LĨNH VỰC THANH TRA

  1

  Quyết định

  71/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

  07/6/2016

  2

  Quyết định

  78/2009/QĐ-UBND ngày 23/9/2009

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

  07/6/2016

  LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  1

  Quyết định

  15/2010/QĐ- UBND ngày 12/5/2010

  Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  07/7/2014

  2

  Quyết định

  59/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011

  Ban hành quy định về chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

  Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thay thế Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

  01/01/2014

  3

  Quyết định

  20/2013/QĐ-UBND ngày  2/4/2013

  Ban hành một số chính sách hỗ trợ sản xuất tại các xã nghèo theo Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2015

  Theo thời gian

  01/01/2016

  4

  Quyết định

  31/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014

  Ban hành quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXD ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ 

  01/4/2016

  5

  Quyết định

  13/2015/QĐ- UBND ngày 10/2/2015

  Bổ sung, điều chỉnh Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ sản xuất tại các xã nghèo theo Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2015

  Theo thời gian

  01/01/2016

  6

  Quyết định

  33/2016/QĐ-UBND ngày 09/6/2016

  Ban hành Quy định cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài

  Theo Quyết định  số 01/2018/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  14/01/2018

  LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  1

  Quyết định

  32/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007

  Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của  Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

  28/5/2015

  2

  Quyết định

  25/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014

  Về việc ban hành quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

  Theo Thông tư số 31/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

  20/12/2014

  LĨNH VỰC NỘI VỤ

  1

  Nghị quyết

  99/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014

  Về quy định mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

   Các văn bản làm căn cứ ban hành đã hết hiệu lực:
  - Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017 vì Luật Ngân sách Nhà nước 2002 là văn bản được hướng dẫn đã hết hiệu lực
  - Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 – 2015 đã hết hiệu lực theo thời gian
  - Căn cứ theo Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, giáo dục và đào tạo không thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

  01-01-17

  2

  Nghị quyết

  153/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Thông qua đề án thành lập thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông qua Đề án thành lập thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

  22/7/2017

  3

  Quyết định

  140/QĐ-UB ngày 10/4/1990

  Cho phép ngành giáo dục Lâm Đồng mở các lớp mẫu giáo 5 tuổi ngắn hạn

  Căn cứ pháp lý ban hành văn bản là Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp năm 1989 đã hết hiệu lực từ ngày 05/07/1994.
  Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:
  Bên cạnh đó, thực hiện theo Quyết định số: 239/QĐ-TTg ngày 9/2/2010 phê duyệt “Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015”. Lâm Đồng đã hoàn thành phổ cập vào tháng 6/2015, đến thời điểm hiện tại không phát sinh nhu cầu mở các lớp mẫu giáo ngắn hạn

  01/6/2015

  4

  Quyết định

  121/2000/QĐ-UB  ngày 14/11/2000

  Giải thể và chuyển giao nhiệm vụ của một số tổ chức đã được thành lập  theo quyết định của UBND tỉnh

  Đã thực hiện xong theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  20/6/2014

  5

  Quyết định

  07/2001/QĐ-UB  ngày 09/02/2001

  Về việc điều chỉnh Quyết định 121/2000/QĐ-UB  của UBND tỉnh Lâm Đồng về Giải thể và chuyển giao nhiệm vụ của một số tổ chức đã được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng

  Đã thực hiện xong theo Nghị quyết số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  20/6/2014

  6

  Quyết định

  181/2003/QĐ-UB  ngày 30/12/2003

  Bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng tại chức tỉnh Lâm Đồng

  Đã sáp nhập Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng tại chức tỉnh Lâm Đồng vào Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 1354/QĐ-TU ngày 25/4/2014 của Tỉnh ủy

  25/4/2014

  7

  Quyết định

  123/2004/QĐ -UB ngày 22/7/2004

  Đổi tên Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng thành Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

  Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 19/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

  19/01/2019

  8

  Quyết định

  189/2004/QĐ-UB ngày 13/10/2004

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

  15/5/2018

  9

  Quyết định

  210/2004/QĐ –UB ngày 18/11/2004

  Về việc điều chỉnh quy định thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

  21/6/2018

  10

  Quyết định

  44/2005/QĐ-UB ngày 28/02/2005

  Về việc áp dụng cơ chế "một cửa" tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lâm Đồng

  Cho phù hợp với Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

  21/6/2018

  11

  Quyết định

  182/2005/QĐ-UBND ngày 06/10/2005

  Phê duyệt Đề án Cải cách Thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại Sở Nội vụ - tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

  21/6/2018

  12

  Quyết định

  54/2008/QĐ-UBND ngày 2/12/2008

  Ban hành Quy định về tiêu chí, thang bảng điểm, quy trình chấm điểm và xếp hạng các cụm, khối thi đua trong tỉnh

  Theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 của  Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  14/3/2015

  13

  Quyết định

  103/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

  Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Lâm Đồn

  27/6/2016

  14

  Quyết định

  23/2009/QĐ-UBND ngày 8/6/2009

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng

  21/4/2016

  15

  Quyết định

  75/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng.

  Theo Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương

  12/10/2018

  16

  Quyết định

  87/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009

  Ban hành quy định công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của  Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  28/02/2016

  17

  Quyết định

  104/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  Theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 05/07/2016 của  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng

  15/7/2016

  18

  Quyết định

  04/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

  Theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

  27/6/2016

  19

  Quyết định

  12/2010/QĐ- UBND ngày  6/5/2010

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

  08/8/2015

  20

  Quyết định

  13/2010/QĐ- UBND ngày 6/5/2010

  Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

  08/8/2015

  21

  Quyết định

  20/2010/QĐ- UBND ngày 11/6/2010

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của  Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

  18/4/2015

  22

  Quyết định

  31/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

  Theo Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

  18/4/2015

  23

  Quyết định

  19/2011/QĐ-UBND ngày 6/5/2011

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh thuộc Sở Nội vụ

  Theo Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

  18/4/2015

  24

  Quyết định

  25/2011/QĐ- UBND ngày 25/5/2011

  Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 của  Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  14/3/2015

  25

  Quyết định

  40/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

  10/3/2017

  26

  Quyết định

   44/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011

  Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016 - 2021

  10/11/2016

  27

  Quyết định

  52/2011/QĐ- UBND ngày 22/9/2011

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của  Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng

  21/5/2015

  28

  Quyết định

  57/2011/QĐ-UBND ngày 1/11/2011

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

  Theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng

  21/4/2016

  29

  Quyết định

  64a/2011/QĐ-UBND 21/11/2011

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Lâm Đồng

  Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

  08/4/2016

  30

  Quyết định

  01/2012/QĐ- UBND ngày 30/1/2012

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 06/05/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

  09/8/2015

  31

  Quyết định

   06/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

  15/4/2017

  32

  Quyết định

   40/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012

  Về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

  Theo Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

  15/01/2017

  33

  Quyết định

  06/2013/QĐ-UBND ngày 22/02/2013

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

  08/4/2016

  34

  Quyết định

  23/2013/QĐ-UBND ngày 17/5/2013

  Về sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng

  21/4/2016

  35

  Quyết định

   55/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013

  Ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định “Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng”

  25/9/2016

  36

  Quyết định

   05/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

  15/4/2017

  37

  Chỉ thị

  37/1999/CT-UBND ngày 18/9/1999

  Tổ chức thực hiện Quy chế đánh giá cán bộ công chức hàng năm

  Theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

  01/8/2015

  38

  Chỉ thị

  25/2003/CT-UB ngày 07/11/2003

  Thực hiện Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

  Theo Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu

  01/7/2016

  LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

  1

  Nghị quyết

  27/2005/NQ-HĐND.KVII ngày 01/02/2005

  Quy định thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp dưới

  Theo Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Uỷ ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  22/7/2017

  2

  Nghị quyết

  59/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

  Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân Về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017 -2020

  01/01/2017

  3

  Nghị quyết

  81/2007/NQ-HĐND ngày 05/12/2007

  Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn, tổng quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006

  Đã thực hiện xong 

  01/01/2009

  4

  Nghị quyết

  111/2008/NQ- HĐNĐ ngày 11/12/2008

  Ban hành quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết, chế độ quản lý sử dụng Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn; phí thoát nước trên địa bàn thành phố Đà lạt; tỷ lệ thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  5

  Nghị quyết

  122/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

  Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, liên doanh, liên kết,  cho thuê, tiêu hủy tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương

  Theo Nghị quyết số 78/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  21/7/2018

  6

  Nghị quyết

  123/2009/NQ- HĐND ngày 17/7/2009

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  7

  Nghị quyết

  124/2009/NQ- HĐND ngày 17/7/2009

  Về việc miễn lệ phí hộ tịch cho người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định và có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  01/01/2017

  8

  Nghị quyết

  129/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

  Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2008

  Đã thực hiện xong 

  01/01/2010

  9

  Nghị quyết

  133/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

  Về việc ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, sữa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, liên doanh, liên kết, cho thuê, tiêu hủy tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

  Theo Nghị quyết số 78/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  21/7/2018

  10

  Nghị quyết

  142/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010

  Về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị quyết số 109/2014/NQ-HĐND ngày 15/07/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  25/7/2014

  11

  Nghị quyết

  150/2010/NQ-HĐND ngày 20/9/2010

  Quy định về mức chi công tác phí, mức chi hội nghị tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức chi công tác phí và mức chi hội nghị tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Lâm Đồng.

  18/12/2017

  12

  Nghị quyết

  155/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010

  Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009

  Đã thực hiện xong

  01/01/2012

  13

  Nghị quyết

  156/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

  Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Lâm Đồng năm 2011

  Theo Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên ở địa phương năm 2017

  01/01/2017

  14

  Nghị quyết

  157/2010/NQ-HĐND ngày 08/10/2010

  Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương của tỉnh giai đoạn 2011-2015

  Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản).

  01/01/2016

  15

  Nghị quyết

  158/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010

  Về dự toán thu chi ngân sách năm 2011, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp dưới năm 2011

  Đã thực hiện xong

  01/01/2013

  16

  Nghị quyết

  15/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011

  Về việc quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách tập trung Nhà nước giai đoạn 2012 - 2015

  Đã thực hiện xong

  01/01/2016

  17

  Nghị quyết

  22/2011/NQ-HĐND ngày 01/9/2011

  Về việc quyết định một số chế độ chính sách địa phương theo Luật Dân quân tự vệ

  Theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định một số chế độ, chính sách tại địa phương theo Luật dân quân tự vệ

  18/12/2016

  18

  Nghị quyết

  29/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

  Phê chuẩn bổ sung quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009

  Đã thực hiện xong

  01/01/2012

  19

  Nghị quyết

  30/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

  Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010

  Đã thực hiện xong

  01/01/2013

  20

  Nghị quyết

  31/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2012

  Về dự toán thu chi ngân sách năm 2011, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp dưới năm 2012

  Đã thực hiện xong

  01/01/2015

  21

  Nghị quyết

  32/2011/NQ- HĐND ngày 02/12/2011

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  01/01/2017

  22

  Nghị quyết

  47/2012/NQ- HĐND ngày 06/07/2012

  Về việc điều chỉnh mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng đối với một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  23

  Nghị quyết

  52/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

  Về việc thông qua Biểu giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thông qua Biểu giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và biểu giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

  18/12/2017

  24

  Nghị quyết

  58/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012

  Về dự toán thu chi ngân sách năm 2013, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp dưới

  Đã thực hiện xong

  01/01/2014

  25

  Nghị quyết

  59/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012

  Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011

  Đã thực hiện xong

  01/01/2014

  26

  Nghị quyết

   62/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012

  Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng

  18/12/2017

  27

  Nghị quyết

   72/2013/NQ- HĐND ngày 05/03/2013

  Về việc điều chỉnh mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh, danh mục khung mức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  28

  Nghị quyết

  85/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

  Về dự toán thu, chi ngân sách năm 2014, phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương và mức bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2014

  Đã thực hiện xong

  01/01/2016

  29

  Nghị quyết

  86/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

  Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2012

  Đã thực hiện xong

  01/01/2016

  30

  Nghị quyết

   88/2013/NQ- HĐND ngày 05/12/2013

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  31

  Nghị quyết

  90/2013/NQ- HĐND ngày 05/12/2013

  Quy định mức vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

  Nghị định 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ thay thế Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ không quy định Quỹ Quốc phòng - an ninh

  01/01/2016

  32

  Nghị quyết

   96/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014

  Phê chuẩn bổ sung tổng quyết toán thu ngân sách địa phương và phương án xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2012

  Đã thực hiện xong

  01/01/2016

  33

  Nghị quyết

  101/2014/NQ- HĐND ngày 15/7/2014

  Quy định danh mục, mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  01//01/2017

  34

  Nghị quyết

  104/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014

  Về việc quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  22/7/2017

  35

  Nghị quyết

   106/2014/NQ- HĐND ngày 15/7/2014

  Về việc quy định mức thu phí sử dụng đường bộ tuyến đường cao tốc Liên Khương - chân đèo Prenn

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  36

  Nghị quyết

  119/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

  Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương và mức phân bổ sung của ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2015

  Đã thực hiện xong

  01/01/2018

  37

  Nghị quyết

   120//2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

  Phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2013

  Đã thực hiện xong

  01/01/2018

  38

  Nghị quyết

  121/2014/NQ- HĐND ngày 10/12/2014

  Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô; phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phí vệ sinh và bổ sung mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng một số loại lệ phí tại Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 của Hội đồng nhân, dân tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  01/01/2017

  39

  Nghị quyết

  143//2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương và mức phân bổ sung của ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2016

  Đã thực hiện xong

  01/01/2018

  40

  Nghị quyết

  146//2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2016

  Phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2014

  Đã thực hiện xong

  01/01/2017

  41

  Nghị quyết

  148//2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2017

  Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 156/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2011 và Nghị quyết số 157/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 trong xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2016

  Theo Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên ở đại phương năm 2017

  01/01/2017

  42

  Quyết định

  175/1999/QĐ-UB ngày 27/12/1999

  Bỏ phụ thu tiền điện

  Theo Quyết định số 46/2006/QĐ-BCN ngày 22/12/2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành Theo pháp luật

  16/01/2007

  43

  Quyết định

  133/1999/QĐ-UB ngày 19/10/1999

  Ban hành quy định về mức chi bồi dưỡng cho tổ chức, cá nhân có công tố cáo, phát hiện các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  Theo quy định tại Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính (Khoản 6-Điều 1)

  01/10/2014

  44

  Quyết định

  07/2000/QĐ-UB ngày 13/01/2000

  Bãi bỏ các Quyết định về giá buồng phòng đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú khách du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo quy định Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL - UBTVQH

  01/7/2002

  45

  Quyết định

  58/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006

  Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  Theo Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  27/7/2017

  46

  Quyết định

  05/2007/QĐ-UBND ngày 05/02/2007

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập; cơ sở văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  15/11/2014

  47

  Quyết định

   07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  30/10/2014

  48

  Quyết định

   33/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007

  Về việc phê duyệt mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  30/10/2014

  49

  Quyết định

  43/2007/QĐ-UBND ngày 22/11/2007

  Về việc ban hành định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng

  29/8/2016

  50

  Quyết định

  40/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008

  Bãi bỏ khoản thu phí công đào huyệt và cho thuê xe mai táng đến các nghĩa trang trong phạm vi thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  51

  Quyết định

   43/2008/QĐ-UBND ngày 22/9/2008

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng Lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  30/10/2014

  52

  Quyết định

  44/2008/QĐ-UBND ngày 22/9/2008

  Về việc miễn thu một số khoản lệ phí quy định tại Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 và Quyết định số 33/2007QĐ-UBND ngày 25/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  30/10/2014

  53

  Quyết định

  45/2008/QĐ-UBND ngày 22/9/2008

  Không thu phí dự thi, phí xét tuyển đối với cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  54

  Quyết định

  52/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008

  Về việc điều chỉnh, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 22/9/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc miễn thu một số khoản lệ phí quy định tại Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 và Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  30/10/2014

  55

  Quyết định

  02/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

  Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống lụt bão trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai

  29/6/2016

  56

  Quyết định

  03/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

  Quy định chế độ phụ cấp hàng tháng, nguồn kinh phí hoạt động cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mô hình tổ chức, mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  03/02/2014

  57

  Quyết định

   04/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

  Quy định mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2014

  58

  Quyết định

  24/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

  Về mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch thác Đatanla - Đà Lạt - Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  59

  Quyết định

  27/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

  Phê duyệt mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch Langbiang - Lạc Dương - Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  60

  Quyết định

  35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và Phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và Phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  30/10/2014

  61

  Quyết định

  36/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  30/10/2014

  62

  Quyết định

  38/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  63

  Quyết định

  39/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  64

  Quyết định

  40/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  30/10/2014

  65

  Quyết định

  41/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  66

  Quyết định

  43/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  15/11/2014

  67

  Quyết định

  44/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  30/10/2014

  68

  Quyết định

  45/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  69

  Quyết định

  46/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  70

  Quyết định

  47/2009/QĐ-UBND ngày 06/9/2009

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  15/11/2014

  71

  Quyết định

  48/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  72

  Quyết định

  49/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  73

  Quyết định

  50/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  30/10/2014

  74

  Quyết định

  51/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  30/10/2014

  75

  Quyết định

  53/2009/QĐ-UBND ngày  9/6/2009

  Về mức thu, nộp tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí qua cầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Không còn đối tượng điều chỉnh và Nghị quyết 101/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định danh mục, mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  25/7/2014

  76

  Quyết định

  55/2009/QĐ-UBND  ngày 09/6/2009

  Về mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: "Đối với phí đấu thầu và phí thẩm định kết quả đấu thầu chuyển sang cơ chế giá, thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng"

  17/02/2014

  77

  Quyết định

  57/2009/QĐ-UBND ngày 16/6/2009

  Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khi Nhà nước thu hồi đất

  28/01/2013

  78

  Quyết định

  60/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theoi Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  79

  Quyết định

  61/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  80

  Quyết định

  72/2009/QĐ-UBND ngày 4/9/2009

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng

  24/7/2016

  81

  Quyết định

  79/2009/QĐ-UBND ngày 01/10/2009

  Về việc miễn lệ phí hộ tịch cho người Lào di cư sang Việt Nam theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 12/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  82

  Quyết định

  80/2009/QĐ-UBND ngày 1/10/2009

  Về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch

  30/11/2015

  83

  Quyết định

  84/2009/QĐ-UBND ngày 03/11/2009

  Quy định mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 21/1/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần phí dịch vụ lấy nước của tổ chức hợp tác dùng nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  31/01/2014

  84

  Quyết định

  02/2010/QĐ-UBND ngày 15/01/2010

  Về mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  85

  Quyết định

  08/2010/QĐ-UBND ngày 10/02/2010

  Về mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch thác Cam Ly, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  86

  Quyết định

  16/2010/QĐ-UBND ngày 12/5/2010

  Ban hành quy định cho vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài

  19/6/2016

  87

  Quyết định

  21/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Biệt điện Trần Lệ Xuân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  88

  Quyết định

  36/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Phí trông giữ xe máy theo tháng áp dụng đối với các trường Trung học chuyên nghiệp, trường Cao đẳng và Đại học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  89

  Quyết định

  38/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010

  V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  30/10/2014

  90

  Quyết định

  40/2010/QĐ-UBND ngày 9/11/2010

  Về việc điều chỉnh Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  Theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài

  19/6/2016

  91

  Quyết định

  41/2010/QĐ-UBND ngày 9/11/2010

  Ban hành Quy định cho hộ nghèo vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương

  Theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập bình quân thấp hơn hoặc bằng 150% so với thu nhập của chuẩn hộ nghèo vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương

  09/02/2015

  92

  Quyết định

  11/2011/QĐ- UBND ngày 23/3/2011

  Ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá, bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  12/02/2015

  93

  Quyết định

  12/2011/QĐ- UBND ngày  23/3/2011

  Ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  12/02/2015

  94

  Quyết định

  17/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011

  Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý

  Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thay thế Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước

  21/9/2015

  95

  Quyết định

  27/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011

  Quy định mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch thác Prenn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  Thay thế bởi Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  01/11/2014

  96

  Quyết định

  28/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011

  Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên khoáng sản để tính thuế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tối thiểu về hệ số quy đổi một số loại tài nguyên khoáng sản để tính thuế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  11/02/2016

  97

  Quyết định

  30/2011/QĐ-UBND ngày 15/6/2011

  Về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  02/01/2016

  98

  Quyết định

  35/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  99

  Quyết định

  36/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011

  Về mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch thác Pongour, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  100

  Quyết định

  41/2011/QĐ-UBND ngày 5/8/2011

  Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh

  Theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  21/01/2013

  101

  Quyết định

  50/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011

  Ban hành tỷ lệ đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trả tiền hàng năm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm; giá thuê mặt nước, thuê đất xây dựng công trình ngầm, thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  29/12/2014

  102

  Quyết định

  60/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  103

  Quyết định

  61/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011

  Về miễn thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  104

  Quyết định

  90/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu di tích Dinh III (Dinh Bảo Đại), thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  105

  Quyết định

   04/2012/QĐ-UBND ngày 16/3/2012

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  106

  Quyết định

  28/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012

  Quy định mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Bảo Tàng động vật Tây nguyên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  107

  Quyết định

  32/2012/QĐ-UBND ngày 8/8/2012

  Về việc quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với người nghiện ma túy, người bán dâm, cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm 05 - 06 tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy; chế độ đối với người sau cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  04/9/2016

  108

  Quyết định

   33/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  109

  Quyết định

  34/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  110

  Quyết định

  35/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  111

  Quyết định

  01/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013

  Về điều chỉnh tỷ lệ đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm quy định tại Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm; giá thuê mặt nước, thuê đất xây dựng công trình ngầm, thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  29/12/2014

  112

  Quyết định

  02/2013/QĐ-UBND ngày 11/1/2013

  Ban hành bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  18/6/2015

  113

  Quyết định

  24/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013

  Ban hành quy định về quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm do địa phương quán lý

  Theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Quy định trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư hằng năm đối với nguồn vốn do ngân sách xã, phường, thị trấn quản lý

  14/4/2018

  114

  Quyết định

  26/2013/QĐ-UBND ngày 6/2/2013

  Điều chỉnh giá tối thiểu tính thuế tài nguyên quặng Bauxit đã quy định tại Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 06/6/2012

  Theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành bảng giá tối thiểu về hệ số quy đổi một số loại tài nguyên khoáng sản để tính thuế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  11/02/2016

  115

  Quyết định

  31/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

  Sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013.

  Theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  18/6/2015

  116

  Quyết định

  46/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013

  Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng

  15/11/2014

  117

  Quyết định

  48/2013/QĐ-UBND ngày 18/10/2013

  Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

  01/11/2018

  118

  Quyết định

  49/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013

  Ban hành quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Thông tư số 184/2014/TT-BTC ngày 01/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước có hiệu lực từ ngày 15/01/2015 và bãi bỏ quy định này (theo đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 3452/STC- TTr ngày 28/12/2016)

  15/01/2015

  119

  Quyết định

  54/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013

  Quy định mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch hồ Than Thở, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  Thay thế bởi Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/11/2014

  120

  Quyết định

  69/2013/QĐ- UBND ngày 20/12/2013

  Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp chế độ quản lý và sử dụng Phí chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  15/11/2015

  121

  Quyết định

  70/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013

  Ban hành quy chế vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

  20/02/2016

  122

  Quyết định

  03/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014

  Về việc quy định mức thu thủy lợi, tiền nước và phí trần dịch vụ lấy nước của tổ chức hợp tác dùng nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  123

  Quyết định

  06/2014/QĐ-UBND 28/2/2014

  Sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2013 và Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  18/6/2015

  124

  Quyết định

  11/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  125

  Quyết định

  12/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  126

  Quyết định

  13/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  127

  Quyết định

  14/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  128

  Quyết định

  15/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  129

  Quyết định

  16/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  130

  Quyết định

  17/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  131

  Quyết định

  18/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đạ Huaoi, tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  132

  Quyết định

  19/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  133

  Quyết định

  20/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  134

  Quyết định

  21/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  135

  Quyết định

  22/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  136

  Quyết định

  23/2014/QĐ-UBND ngày 9/5/2014

  Quy định mức thu phí chợ tại chợ Trung tâm thành phố Đà Lạt.

  Theo Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp chế độ quản lý và sử dụng Phí chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  16/11/2015

  137

  Quyết định

  35/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014

  Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường đất của 02 trục đường khu vực điểm dân cư kế cận Cụm công nghiệp Lộc Thắng vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  138

  Quyết định

  38/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

  Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  139

  Quyết định

   39/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

  Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  140

  Quyết định

   40/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

  Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và Phí thai khác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  141

  Quyết định

   41/2014/QĐ- UBND ngày 20/10/2014

  Về việc quy định mức thu nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  142

  Quyết định

  42/2014/QĐ- UBND ngày 20/10/2014

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  143

  Quyết định

   43/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  144

  Quyết định

   44/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  145

  Quyết định

  45/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  146

  Quyết định

   46/2014/QĐ- UBND ngày 29/10/2014

  Ban hành quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  01/01/2017

  147

  Quyết định

   46/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015

  Quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  148

  Quyết định

  47/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  149

  Quyết định

   48/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

  Ban hành Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng, nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  150

  Quyết định

  49/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  151

  Quyết định

   50/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  152

  Quyết định

   51/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  153

  Quyết định

  52/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

  Ban hành Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  154

  Quyết định

   53/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  155

  Quyết định

   54/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  156

  Quyết định

   55/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017  Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  157

  Quyết định

  56/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

  Về việc quy dịnh mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  158

  Quyết định

   58/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017  Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  159

  Quyết định

   59/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  160

  Quyết định

   60/2014/QĐ- UBND ngày 05/11/2014

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  161

  Quyết định

   61/2014/QĐ- UBND ngày 05/11/2014

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; cơ sở giáo dục đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập; cơ sở văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  162

  Quyết định

   62/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  163

  Quyết định

   68/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014

  Về việc điều chỉnh một số điểm của Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và Phí thai khác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

  Ngày 01/01/2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lệ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  164

  Quyết định

  07/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015

  Ban hành Quy định cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập bình quân thấp hơn hoặc bằng 150 % so với thu nhập của chuẩn hộ nghèo vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương

  Theo Quyết định  số 01/2018/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đông Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  14/01/2018

  165

  Quyết định

  20/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố  Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  15/02/2016

  166

  Quyết định

  21/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dântỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

  15/02/2016

  167

  Quyết định

  22/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

  15/02/2016

  168

  Quyết định

  23/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dântỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

  15/02/2016

  169

  Quyết định

  24/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

  15/02/2016

  170

  Quyết định

  25/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

  15/02/2016

  171

  Quyết định

  26/2015/QĐ-UBND ngày  27/3/2015

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

  15/02/2016

  172

  Quyết định

  27/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

  15/02/2016

  173

  Quyết định

  28/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

  15/02/2016

  174

  Quyết định

  29/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

  15/02/2016

  175

  Quyết định

  30/2015/QĐ-UBND ngày  27/3/2015

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

  15/02/2016

  176

  Quyết định

  31/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

  15/02/2016

  177

  Quyết định

  35/2015/QĐ-UBND ngày 23/4/2015

  Điều chỉnh mức mức thu phí và đơn vị thu phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch Thung lũng tình yêu, thành phố Đà Lạt

  Ngày 01/01 /2017 Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành và bãi bỏ toàn bộ các quy định về phí, lộ phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí

  01/01/2017

  178

  Quyết định

   64/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  01/01/2017

  179

  Quyết định

  69/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015

  Về việc quy định mức thu phí chợ tại chợ Trung tâm thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhản dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  01/01/2017

  180

  Quyết định

   06/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  01/01/2017

  181

  Quyết định

   10/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

  Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật Theo: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản"

  01/01/2017

  182

  Quyết định

   11/2016/QĐ- UBND ngày 05/02/2016

  Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật Theo: " Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản"

  01/01/2017

  183

  Quyết định

   12/2016/QĐ- UBND ngày 05/02/2016

  Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật Theo: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản"

  01/01/2017

  184

  Quyết định

   13/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

  Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật Theo: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản"

  01/01/2017

  185

  Quyết định

   14/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

  Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật Theo: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản"

  01/01/2017

  186

  Quyết định

   15/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

  Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật Theo: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản"

  01/01/2017

  187

  Quyết định

  16/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

  Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật Theo: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản"

  01/01/2017

  188

  Quyết định

  17/2016./QĐ-UBND ngày 05/02/2016

  Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Di Linh, tinh Lâm Đồng

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật Theo: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản"

  01/01/2017

  189

  Quyết định

   18/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

  Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Bảo Lâm,tỉnh Lâm Đồng

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật Theo: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;"

  01/01/2017

  190

  Quyết định

  19/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

  Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật Theo: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;"

  01/01/2017

  191

  Quyết định

  20/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

  Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

  Theo theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật Theo: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản"

  01/01/2017

  192

  Quyết định

   21/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

  Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật Theo: "Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản"

  01/01/2017

  193

  Quyết định

   23/2016/QĐ- UBND ngày 10/03/2016

  Về việc quy định mức thu phí chợ tại chợ Trung tâm huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  01/01/2017

  194

  Quyết định

  17/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  10/6/2018

  195

  Quyết định

  18/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

  14/4/2018

  196

  Quyết định

  19/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

  14/4/2018

  197

  Quyết định

  20/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

  14/4/2018

  198

  Quyết định

  21/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

  14/4/2018

  199

  Quyết định

  22/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số  08/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

  14/4/2018

  200

  Quyết định

  23/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

  14/4/2018

  201

  Quyết định

  25/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

  14/4/2018

  202

  Quyết định

  26/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

  14/4/2018

  203

  Quyết định

  27/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

  14/4/2018

  204

  Quyết định

  28/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

  14/4/2018

  205

  Quyết định

  29/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

  14/4/2018

  LĨNH VỰC Y TẾ

  1

  Nghị quyết

  117/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008

  Về đề án dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015

  Theo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản)

  01/01/2016

  2

  Nghị quyết

  37/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

  Về việc thông qua Đề án xã hội hóa y tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015

  Theo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản)

  01/01/2016

  3

  Quyết định  

  2909/1998/QĐ-UB ngày 04/11/1998

  Quy định bổ sung giá thu đối với một số dịch vụ khám chữa bệnh

  Theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng  Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp; Thông tư số 39/2018/TT-BYT 30/11/2018 của Bộ trưởng  Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

  15/01/2019

  4

  Quyết định

  105/2000/QĐ-UB ngày 11/10/2000

  Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch động viên và huy động lực lượng ngành Y tế bảo đảm nhu cầu khi có chiến tranh và các tình huống cần thiết khác đối với ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng

  Không còn phù hợp với quy định tại Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch về quy mô, loại hình tổ chức, số lượng đơn vị dự bị động viên của Lâm Đồng; Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 22/10/2015  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu huy động ngành Y tế khi có chiến tranh và tình trạng khẩn cấp

  01-01-17

  5

  Quyết định 

  37/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012

  Về việc ban hành Biểu giá thu một phần viện phí một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Lâm Đồng

  Theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng  Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp; Thông tư số 39/2018/TT-BYT 30/11/2018 của Bộ trưởng  Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

  15/01/2019

  6

  Nghị quyết

  103/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014

  Về việc thông qua Biểu giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Lâm Đồng (đợt 2)

  Theo Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thông qua Biểu giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và biểu giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  18/12/2017

  7

  Nghị quyết

  108/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014

  Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản)

  01/01/2016

  8

  Chỉ thị

  04/2009/CT-UBND ngày 22/5/2009

  Về công tác phòng, chống dịch cúm A(H1N1) ở người.

  Theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo, dịch bệnh truyền nhiễm đã thay thế Thông tư số 48/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế

  01/7/2016

  LĨNH VỰC THUẾ

  1

  Quyết định

   20/2011/QĐ-UBND ngày 12/5/2011

  Về việc ban hành Đề án "Đổi mới công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015"

  Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản)

  01/01/2016

  2

  Quyết định

  23/2012/QĐ-UBND ngày  6/6/2012

  Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  Theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành bảng giá tối thiểu về hệ số quy đổi một số loại tài nguyên khoáng sản để tính thuế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  11/02/2016

  3

  Quyết định

  26/2013/QĐ-UBND ngày 6/02/2013

  Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  11/02/2016

  LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  1

  Nghị quyết

  18/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011

  Về quy định mức thu học phí từ năm học 2011 - 2012 đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị quyết số 108/2014/NQ-HĐND ngày 15/07/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  25/7/2014

  2

  Nghị quyết

   19/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011

  Về mức thu học phí tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015

  Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản)

  01/01/2016

  3

  Nghị quyết

   38/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

  Về việc thông qua Đề án xã hội hóa giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015

  Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản).

  01/01/2016

  4

  Nghị quyết

  54/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

  Về quy định mức thu học phí từ năm học 2012-2013 đối với các cơ sở giáo dục hệ giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Nghị quyết số 108/2014/NQ-HĐND ngày 15/07/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập từ năm học 2014 -2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  25/7/2014

  5

  Quyết định

  72/2002/QĐ-UBND ngày 6/5/2002

  Phân cấp quản lý về giáo dục cho Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

  01/01/2016

  6

  Chỉ thị

  01/CT-UB ngày 06/01/1998

  Về việc đẩy mạnh công tác phát triển trường, lớp mầm non dân lập, tư thục, nhà nhóm trẻ gia đình

  Chủ trương, nhiệm vụ được triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011 của  Hội đồng nhân dân tỉnh Đề án xã hội hóa giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 – 2015 văn bản này đã hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  7

  Chỉ thị

  47/1999/CT-UB ngày 28/12/1999

  Về việc kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

  Theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

  24/10/2015

  8

  Chỉ thị

  15/2000/CT-UB ngày 22/5/2000

  Về công tác trong các kỳ nghỉ hè hàng năm

  Nội dung văn bản không còn phù hợp. Hiện nay, công tác hè hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo Công văn số 3891/UBND-VX1 ngày 21/6/2017 với nhiệm vụ bao quát hơn, trên cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị số 1921/CT-BGDĐT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè

  31-12-17

  LĨNH VỰC VĂN PHÒNG ĐĐBQH, HĐND VÀ UBND TỈNH

  1

  Quyết định

  02/2012/QĐ- UBND ngày 13/02/2012

  Ban hành quy chế tiếp công dân

  Theo Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

  15/8/2014

  LĨNH VỰC BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

  1

  Quyết định

  49/2008/QĐ- UBND ngày 28/10/2008

  Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế phối hợp quản lý Nhà nước tại các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

  20/09/2016

  2

  Quyết định

  20/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009

  Ban hành Điều lệ Quản lý khu công nghiệp Phú Hội tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế quản lý khu công nghiệp Phú Hội tỉnh Lâm Đồng

  20/11/2016

  3

  Quyết định

  64/2011/QĐ- UBND ngày 16/11/2011

  Ban hành Điều lệ Quản lý khu công nghiệp Lộc Sơn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế quản lý khu công nghiệp Lộc Sơn tỉnh Lâm Đồng

  20/11/2016

  4

  Quyết định

  02/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014

  Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

  20/9/2016

  LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

  1

  Quyết định

  38/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

  Ban hành quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

  Theo Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg ngày 16/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  31/10/2016

  2

  Quyết định

  17/2013/QĐ-UBND ngày 19/3/2013

  Ban hành quy định về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

  Theo Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg ngày 16/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  31/10/2016

  3

  Quyết định

  21/2013/QĐ-UBND ngày 09/4/2013

  Ban hành quy định về việc cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

  Theo Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg ngày 16/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  31/10/2016

  4

  Quyết định

  33/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013

  Ban hành quy định về việc quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức tỉnh Lâm Đồng.

  Theo Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg ngày 16/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  31/10/2016

  5

  Quyết định

  44/2013/QĐ-UBND ngày 12/9/2013

  Ban hành quy định về việc tiếp và làm việc với các đoàn nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

  Theo Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg ngày 16/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  31/10/2016

  6

  Quyết định

  19/2015/QĐ-UBND ngày 19/3/2015

  Ban hành quy định về việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg ngày 16/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  31/10/2016

  7

  Quyết định

  43/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015

  Ban hành quy định về việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Lâm Đồng

  Theo Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg ngày 16/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  31/10/2016

  8

  Quyết định

  66/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015

  Thực hiện thống nhất thẩm quyền cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng

  Theo Quyết định số 39/2016/QĐ-TTg ngày 16/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  31/10/2016

  Tổng số: 400 văn bản

   

   

  Tài liệu đính kèm: