Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2014 - 2018
  (Ban hành kèm theo Quyết định số    684   /QĐ-UBND ngày    28   tháng   3   năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản, tên gọi của văn bản

  Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

  Nội dung quy định hết hiệu lực

  Lý do hết hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực

  LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  01

  Quyết định

  88/2009/QĐ-UBND ngày 07/12/2009

  Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Khoản: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Điều 3; Khoản 1 Điều 4 của bản quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND ngày 07/12/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng

  05/4/2014

  LĨNH VỰC NỘI VỤ

  02

  Quyết định

  10/2005/QĐ-UBND ngày 12/1/2005

  Ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

  Mục II, Chương II của quy chế ban hành kèm theo Quyết định

  Theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  13/02/2015

  03

  Quyết định

  73/2009/QĐ-UBND ngày 04/9/2009

  Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và biên chế Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế, tỉnh Lâm Đồng

  Điều 2; Điều 3; Điều 4 của Quyết định

  TheoThông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của  Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Điều 23 của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

  10/3/2017

  04

  Quyết định

  43/2010/QĐ-UBND ngày 12/3/2010

  Về việc Thành lập và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục Văn thư, Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ

  Điều 2; Điều 3; Điều 4 của Quyết định

  TheoThông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

  18/4/2015

  05

  Quyết định

  46/2012/QĐ-UBND ngày 14/11/2012

  Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng

  Điều 7 của quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Điều 7, Chương II Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND

  23/3/2015

  06

  Quyết định

  21/2013/QĐ-UBND ngày 9/4/2013

  Ban hành Quy định về việc cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

  Điều 4 của quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện thống nhất thẩm quyền cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng

  30/11/2015

  07

  Quyết định

  Số 16/2015/QĐ-UBND ngày 04/3/2015

  Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Điểm a, khoản 1 Điều 8; Điểm a khoản 6 Điều 9 của bản quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Theo Quyết định 03/2017/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND

  06/02/2017

  LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO

  08

  Quyết định

  45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012

  Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Khoản 1 và  khoản 2 Điều 7 của quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Theo Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012

  12-04-14

  LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  09

  Quyết định

  20/2008/QĐ-UBND ngày 4/6/2008

  Ban hành tiêu chuẩn giống cây trồng khi xuất vườn ươm của một số loài cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Số thứ tự thứ 5 (Keo lai giâm) và 11 (Tre Điềm trúc) Điều 3 bản Quy định kèm theo Quyết định

  Áp dụng tiêu chuẩn ngành 04TCN 69 - 2004,  Điều 44 - Pháp lệnh giống cây trồng

  07-01-04

  10

  Quyết định

  03/2011/QĐ-UBND ngày 25/1/2011

  Ban hành Quy định quản lý sản xuất kinh doanh giống rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Điều 4 của bản Quy định bàn hành kèm theo Quyết định

  Theo Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh về hủy bỏ Điều 4, bản quy định quản lý sản xuất kinh doanh giống rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

  29/06/2015

  11

  Quyết định

  03/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013

  Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khi Nhà nước thu hồi đất

  Điểm 8.1 (khoản 8); điểm 40.11, điểm 40.13 (khoản 40) trong bảng đơn giá bồi thường một số loại cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định

  Theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh, bổ sung bảng đơn giá bồi thường một số loại cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

  04-11-14

  LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

  12

  Quyết định

   09/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015

  Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Điều 7;  Điều 8;  Điều 9; Điều 19 của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND

  01/6/2017

  13

  Quyết định

  15/2009/QĐ-UBND ngày 20/3/2009

  Ban hành quy định về chế độ trợ cấp và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học trong nước

  Từ Điều 1 đến Điều 6;
   Điều 11 và Điều 12

  Theo Nghị quyết 106/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trong nước thuộc tỉnh Lâm Đồng

  23/12/2018

  14

  Nghị quyết

  22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Ban hành Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Khoản 2, 3 Điều 18 của bản Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết

  Theo Nghị quyết 68/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

  18/12/2017

  LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  15

  Quyết định

  69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

  Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  Bảng giá đất trên địa bàn các huyện: Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Đơn Dương và thành phố Bảo Lộc

  Theo:

  10/3/2017

  Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng áp dụng trong chu kỳ theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND;

  Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND;

  Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND;

  Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND;

  16

  Nghị quyết

  27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)

  Phụ lục I; Phụ lục II của bản Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết

  Theo Nghị quyết số 84/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)

  07-11-18

  LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  17

  Quyết định

  16/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011

  Ban hành quy định mức giảm giá vé tham quan, giá dịch vụ; trợ cấp xã hội; mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Khoản 2 Điều 1 và nội dung thuộc khoản 3 Điều 2 cụ thể như sau: "Các nội dung không quy định cụ thể tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội"

  Theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thay thế Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

  01/01/2014

  18

  Quyết định

  48/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016

  Ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma túy; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma túy; chế độ đối với người sau cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Chương II, khoản 1 Điều 4, Điều 5 Chương III; Điều 8, Điều 9 Chương IV  của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Theo Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng, Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ, Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20/12/2018, Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Nghị quyết số 85/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đóng góp chi phí trong thời gian cai nghiện đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  23/12/2018

  LĨNH LỰC Y TẾ

  19

  Quyết định

  44/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012

  Quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Khoản 2, Mục I, Điều 1 của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  15/01/2015

  LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

  20

  Quyết định

   04/2016/QĐ-UBND ngày 18/1/2016

  Ban hành quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Khoản 4 Điều 4; Khoản 1 Điều 8; Điều 9; Điều 10; Phụ lục I; Phụ lục II  của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Quy định ban hành kèm theo: Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016; Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 và Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017

   

  21

  Quyết định

  45/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016

  Ban hành quy định điều kiện, hình thức, nội dung đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa quá thấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Điểm a khoản 1 Điều 3; Điểm a khoản 2 Điều 3; Khoản 1 Điều 4; Điều 9; Điều 12 của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Quy định ban hành kèm theo: Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016; Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 và Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017

  01/6/2018

  22

  Quyết định

  42/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017

  Ban hành quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Khoản 2 Điều 3; Khoản 3 Điều 6; Điều 7 của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định

  Theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Quy định ban hành kèm theo: Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016; Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 và Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017

  01/6/2018

  LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  23

  Nghị
  quyết

  19/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Lâm Đồng

  Khoản 4 Điều 1 của bản Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết

  Theo Nghị quyết số 95/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Lâm Đồng

  13/12/2018

  Tổng số: 23 văn bản

   

   

  Tài liệu đính kèm: