Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH LÂM ĐỒNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số         684 /QĐ-UBND ngày   28    tháng    3  năm 2019
  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Kiến nghị
   (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

  Nội dung kiến nghị/ lý do kiến nghị

  Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

  Thời gian xử lý hoặc kiến nghị xử lý/ tình hình xây dựng

  1

  Quyết định

   

  11/2009/QĐ-UBND ngày 04/3/2009

  Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đã được cải tạo, xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Thay thế

  Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực. Cho phù hợp với quy định mới của Luật Giá 2012 và Luật Nhà ở 2014

  Sở Xây dựng

  2019

  2

  Quyết định

  12/2009/QĐ-UBND ngày 04/3/2009

  Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Thay thế

  Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực. Cho phù hợp với quy định mới của Luật Giá 2012 và Luật Nhà ở 2014

  Sở Xây dựng

  2019

  3

  Quyết định

  56/2009/QĐ-UBND ngày 15/6/2009

  Ban hành quy định công tác bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Sửa đổi, bổ sung

  Cho phù hợp với Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ và Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

  Sở Xây dựng

  2019

  4

  Quyết định

  44/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 21/3/2012 của Ủy ban nhân dân  về việc ban hành đơn giá  xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Sửa đổi, bổ sung

  Cho phù hợp với Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 10/5/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và giá mới thay đổi

  Sở Xây dựng

  2019

  5

  Quyết định

  45/2015/QĐ-UBND ngày 05/6/2015

  Về việc ban hành quy chế quản lý nghĩa trang nhân dân

  Thay thế

  Cho phù hợp với Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

  Sở Xây dựng

  2019

  6

  Quyết định

  01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

  Một số quy định về cấp phép trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

   Sửa đổi, bổ sung

  Cho phù hợp với Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan

  Sở Xây dựng

  2019

  7

  Quyết định

  32/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

   Sửa đổi, bổ sung

  Cho phù hợp với Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

  Sở Xây dựng

  2019

  8

  Quyết định

  30/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016

  Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

  Sửa đổi, bổ sung

   Trên cơ sở Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ Tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện bàn giao Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng về trực thuộc Bộ Công Thương;         
   Triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

  Sở Công thương

  2019

  9

  Quyết định

  52/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013

  Ban hành quy chế quản lý hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Thay thế

  Cho phù hợp với Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

  Sở Công thương

  2019

  10

  Quyết định

  53/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016

  Ban hành quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Thay thế

  Cho phù hợp với Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

  Sở Công thương

  2019

  11

  Quyết định

  49/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Thay thế

  Cho phù hợp với Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật An toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương và Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

  Sở Công thương

  2019

  12

  Quyết định

  44/2016/QĐ-UBND Ngày 05/8/2016

  Về việc ban hành quy định về trình tự, thời hạn giải quyết thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện trung áp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Thay thế

  Cho phù hợp với Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

  Sở Công thương

  2019

  13

  Quyết định

  53/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015

  Ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Thay thế

  Nội dung không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội và văn bản làm cơ sở pháp lý để ban hành, cụ thể: Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, bãi bỏ các Nghị định: Nghị định số 39/2009/NĐ-CP  ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp, Nghị định số 54/2012/ NĐ-CP ngày 22/6/2012 của  Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

  Sở Công thương

  2019

  14

  Quyết định

  67/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015

  Ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Thay thế

  Cho phù hợp với Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội

  Sở Thông tin và Truyền thông

  2019

  15

  Quyết định

  03/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015

  Ban hành quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Thay thế

  Cho phù hợp với Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ và Quyết định không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội

  Sở Thông tin và Truyền thông

  2019

  16

  Quyết định

  181/2004/QĐ-UB ngày 04/10/2004

  Ban hành quy chế giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng

  Thay thế

  Quyết định không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và các quy định hiện hành, cụ thể: Luật Báo chí 2016; Quyết định số 1694/QĐ-TTg ngày 22/9/2014 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giải Báo chí Quốc gia; Thông tư số 35/2015/TT-BTC ngày 19/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện giải báo chí Quốc gia

  Sở Tài chính

  2019

  17

  Quyết định

  44/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012

  Về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Thay thế

  Cho phù hợp với Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

  Sở Y tế

  2019

  18

  Quyết định

  01/2015/QĐ-UBND ngày 05/01/2015

  Điều chỉnh Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Thay thế

  Nội dung của Quyết định không còn phù hợp với các quy định hiện hành, cụ thể: Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

  Sở Y tế

  2019

  19

  Quyết định

  33/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014

  Về việc ban hành Biểu giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Lâm Đồng (Đợt 2)

  Thay thế

  Nội dung của Quyết định không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và các quy định hiện hành, cụ thể: Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng  Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp; Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng  Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

  Sở Y tế

  2019

  20

  Nghị quyết

  75/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Về việc thông qua biểu giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và biểu giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Thay thế

  Nội dung của Quyết định không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và các quy định hiện hành, cụ thể: Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng  Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp; Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng  Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

  Sở Y tế

  2019

  21

  Quyết định

  06/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010

  Về việc ban hành quy định về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Sửa đổi, bổ sung

  Cho phù hợp với Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  Sở Nội vụ

  2019

  22

  Quyết định

  46/2012/QĐ-UBND 14/11/2012

  Ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng

  Thay thế

  Theo Quyết định số 105 -QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Ban chấp hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

  Sở Nội vụ

  2019

  23

  Quyết định

  34/2013/QĐ-UBND ngày 26/07/2013

  Về quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Sửa đổi, bổ sung

  Cho phù hợp với Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

  Sở Nội vụ

  2019

  24

  Quyết định

  52/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016

  Ban hành quy định xét chọn, sử dụng và quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Sửa đổi, bổ sung

  Cho phù hợp với Pháp lệnh công an xã năm 2008 và Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn

  Sở Nội vụ

  2019

  25

  Quyết định

  22/2016/NĐ-CP ngày 18/02/2016

  Ban hành quy định công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Sửa đổi, bổ sung

  Cho phù hợp với Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

  Sở Nội vụ

  2019

  26

  Quyết định

  16/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015

  Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Thay thế

  Các căn cứ pháp lý ban hành Quyết định đã hết hiệu lực pháp luật, cụ thể: Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ –CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ và Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Cho phù hợp với Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

  Sở Nội vụ

  2019

  27

  Quyết định

  03/2017/QĐ-UBND ngày 19/01/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 16/2015/QĐ-UBND ngày 04/3/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng

  Thay thế

  Các căn cứ pháp lý ban hành Quyết định đã hết hiệu lực pháp luật, cụ thể: Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ –CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ và Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Cho phù hợp với Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

  Sở Nội vụ

  2019

  28

  Quyết định

  18/2015/QĐ-UBND ngày 13/3/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Điều 7, Chương II Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND

  Thay thế

   Cho phù hợp với tình hình thực tế, Quyết định số 105 -QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Ban chấp hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

  Sở Nội vụ

  2019

  29

  Quyết định

  51/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016

  Ban hành Quy định "Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp"

  Thay thế

  Cho phù hợp với Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng của các đơn vị kế toán nhà nước

  Sở Nội vụ

  2019

  30

  Quyết định

  26/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

  Ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Bãi bỏ
  một phần; Sửa đổi, bổ sung

  Cho phù hợp với Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  2019

  31

  Quyết định

  41/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015

  Về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Sửa đổi, bổ sung

  Cho phù hợp với Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời có hiệu lực từ ngày 01/11/2018

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  2019

  32

  Quyết định

  37/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

  Sửa đổi, bổ sung

  Cho phù hợp với Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  2019

  33

  Nghị quyết

  74/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

  Về cơ chế huy động các nguồn lực và tỷ lệ hỗ trợ của ngân sách Nhà nước để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Sửa đổi, bổ sung

  Cho phù hợp với Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

  2019

  34

  Quyết định

  04/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011

  Ban hành quy định quản lý sản xuất rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Thay thế

  Cho phù hợp với Thông tư số 06/2018/TT-BNV ngày 21/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  2019

  35

  Quyết định

  05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011

  Ban hành quy định sản xuất cà phê vối trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Thay thế

  Cho phù hợp với Quyết định số 273/QĐ-TT-CCN ngày 03/7/2013 Cục Trồng trọt ban hành quy trình tái canh cây cà phê vối

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  2019

  36

  Quyết định

  03/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013

  Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khi Nhà nước thu hồi đất

  Thay thế

  Cho phù hợp với Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị đinh số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  2019

  37

  Quyết định

  08/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015

  Ban hành quy định về điều kiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận tặng cho, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Bãi bỏ

  Cho phù hợp với Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  2019

  38

  Quyết định

  33/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015

  Ban hành quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Sửa đổi,
   bổ sung

  Cho phù hợp với Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/39/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  2019

  39

  Quyết định

  45/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017

  Ban hành quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Sửa đổi,
   bổ sung

  Cho phù hợp với Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  2019

  Tổng số: 39 văn bản

   

   

  Tài liệu đính kèm: